Tải bản đầy đủ

ĐỀ SỐ 10 Giáo viên: VŨ KHẮC NGỌC

Hocmai.vn – Website h c tr c tuy n s 1 t i Vi t Nam

s 10

Khóa h c Luy n thi THPT qu c gia PEN-I: Môn Hóa h c (Th y V Kh c Ng c)-N2

S 10
Giáo viên: V KH C NG C
ây là đ thi t luy n s 10 thu c Khoá h c luy n thi THPT qu c gia PEN-I: Môn Hóa h c (Th y V Kh c Ng c).
s d ng hi u qu , b n c n làm tr c các câu h i trong đ tr c khi so sánh v i đáp án và h ng d n gi i chi ti t
trong video bài gi ng (ph n 1, ph n 2, ph n 3)

Câu 1 :Cho các ch t: NaHCO3, Al2 O3, Al2(SO4)3, Fe(NO3)2, Zn(OH)2, Zn, NaHS, K2SO3, Fe(NO3)3,
(NH4)2CO3. S ch t v a ph n ng đ c v i dung d ch HCl v a ph n ng đ c v i dung d ch NaOH là
A. 4.
B. 6.
C. 7.
D. 5.
Câu 2 : Cho ch t h u c X m ch h tác d ng đ c v i AgNO3/NH3. Hiđro hóa X trong nh ng đi u ki n
khác nhau có th thu đ c ch t h u c Y và Z là đ ng phân c a nhau. Trong đó Y có kh n ng trùng h p
thành cao su isopren. V y Z là

A. 3-Metyl buta-1,2-đien
B. 2-Metylbuta-1,3-đien
C. 3-Metyl but-1-in
D. 3-Metyl but-2-in
Câu 3 : Tr n 0,54 gam b t Al v i Fe2O3 và CuO, r i ti n hành ph n ng nhi t nhôm trong đi u ki n
không có không khí, thu đ c h n h p ch t r n X g m Al2O3, FeO, CuO, Cu, Fe. Hòa tan X trong dung
d ch HNO3 d thu đ c 0,896 lít h n h p khí Y g m NO2 và NO đktc. T kh i c a h n h p Y so v i H2

A. 17
B. 23
C. 19
D. 21
Câu 4 : t cháy hoàn toàn 16,4 gam h n h p A g m hai axit cacboxylic đ n ch c X, Y và m t este đ n
ch c Z, thu đ c 0,75 mol CO2 và 0,5 mol H2O. M t khác, cho 24,6 gam h n h p A trên tác d ng h t v i
160 gam dung d ch NaOH 10%. Sau khi các ph n ng x y ra hoàn toàn, thu đ c dung d ch B. Cô c n
toàn b dung d ch B, thu đ c m gam ch t r n khan; CH3OH và 146,7 gam H2O. Coi H2O bay h i không
đáng k trong ph n ng c a A v i dung d ch NaOH. Giá tr c a m là
A. 31,5.
B. 33,1
.
C. 36,3.
D. 29,1.
2 2
6 2
3
Câu 5 : Cho bi t c u hình electron c a X và Y l n l t là: 1s 2s 2p 3s 3p và 1s22s22p63s23p64s1. Nh n
xét nào sau đây là đúng?
A. X, Y đ u là kim lo i.
B. X, Y đ u là phi kim.
C. X, Y đ u là khí hi m.
D. Y là kim lo i còn X là phi kim.
Câu 6 : M t h n h p X g m axetilen, anđehit fomic, axit fomic và H 2. L y a mol h n h p X cho qua Ni,
đ t nóng thu đ c h n h p Y g m các ch t h u c và H2.
t cháy hoàn toàn h n h p Y r i h p th h t
s n ph m cháy b ng n c vôi trong d , sau khi các ph n ng x y ra hoàn toàn thu đ c 15 gam k t t a và
kh i l ng dung d ch n c vôi gi m 3,9 gam. Giá tr c a a là
A. 0,1.
B. 0,5.
C. 0,25.
D. 0,15.


Câu 7: Phân bón Hóa h c nào d i đây thu c lo i “phân h n h p”?
A. m 2 lá.
B. Nitrophotka.
C. Amophot.
D. Supephotphat kép.
Câu 8 : Cho s đ :
+ 2H
+O
+ CuO
X 
 Y 
 Z 
 axit 2-metylpropanoic
2

2

X có th là
A. OHCCH(CH3)–CHO
C. CH2=C(CH3)–CHO
Câu 9 : Cho các thí nghi m sau:
T ng đài t v n: 1900 58-58-12

B. CH3–CH(CH3)–CHO
D. CH3CH(CH3)CH2OH
- Trang | 1 -


Hocmai.vn – Website h c tr c tuy n s 1 t i Vi t Nam

Khóa h c Luy n thi THPT qu c gia PEN-I: Môn Hóa h c (Th y V Kh c Ng c)-N2

s 10

(1) Cho H2S tác d ng v i SO2
(2) Cho dung d ch H2O2 tác d ng v i dung d ch KI
(3) Cho n c Gia-ven tác d ng v i dung d ch HCl
(4) Cho khí F2 qua n c nóng
(5) Cho h i n c đi qua than nóng đ
(6) t cháy kim lo i Mg trong khí CO2
(7) un nóng dung d ch g m axit fomic và axit sunfuric đ c
S thí nghi m có t o ra đ n ch t là
A. 5
B. 4
C. 7
D. 6.
Câu 10 : i n phân nóng ch y Al2 O3 khi đó t i anot thoát ra m t h n h p khí g m 10% O2; 20% CO và
70% CO2. T ng th tích khí là 6,72 m3 (t i nhi t đ 8190C và áp su t 2,0 atm). Kh i l ng Al thu đ c t i
catot là
A. 2,16 kg
B. 5,40 kg
C. 4,86 kg
D. 4,32 kg
2+
3+
Câu 11: Kim lo i nào d i đây có th kh đ c c Fe và Fe trong dung d ch thành kim lo i?
A. Ag
B. Zn
C. Cu
D. Fe
Câu 12 : Nung nóng AgNO3 đ c ch t r n X và khí Y. D n khí Y vào c c n c đ c dung d ch Z. Cho
toàn b X vào Z th y X tan m t ph n và thoát ra khí NO duy nh t. Gi thi t các ph n ng x y ra hoàn
toàn. Ph n tr m kh i l ng c a X không tan trong Z là
A. 20%.
B. 40%.
C. 30%.
D. 25%.
Câu 13 : Xà phòng hóa este C5H10O2 thu đ c m t ancol. un nóng ancol này v i H2SO4 đ c 1700C
đ c h n h p các olefin. Este đó là
A. CH3COOCH(CH3)2
B. HCOOCH(CH2)3CH3
C. HCOOCH(CH3)C2H5
D. CH3COOCH2CH2CH3
Câu 14: Cho các ph n ng sau:
(1) T glucoz t o thành amoni gluconat. (2) T glucoz t o thành ancol sorbitol.
(3) T glucoz t o thành axit gluconic.
(4) T glucoz t o thành ph c đ ng-glucoz .
(5) Glucoz làm m t màu dung d ch Br2.
(6) t cháy glucoz thành CO2 và H2O.
S ph n ng mà trong đó glucoz đóng vai trò là ch t kh là
A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.
Câu 15 : Hòa tan h t m t l ng Na vào dung d ch HCl 10% thu đ c 46,88 gam dung d ch g m NaCl và
NaOH và 1,568 lít H2 (đktc). N ng đ % NaCl trong dung d ch thu đ c là
A. 14,97%
B. 12,68%
C. 12,48%
D. 15,38%
Câu 16: Ch t nào d i đây không đ c dùng làm thu c n ?
A. 2,4,6-trinitrotoluen.
B. axit picric.
C. Xenluloz triaxetat.
D. Glixerol trinitrat.
Câu 17 : Cho 6,45 gam h n h p b t X g m hai kim lo i Al và Mg có t l t ng ng là 3:2 vào 150 ml
dung d ch Y ch a Fe(NO3)2 1M và Cu(NO3)2 1M, khu y đ u cho đ n khi ph n ng k t thúc thu đ c m
gam ch t r n và dung d ch Z. Giá tr c a m là
A. 12,9
B. 21,9
C. 19,2
D. 18,45
Câu 18:
t cháy hoàn toàn 7,6 gam h n h p g m m t axit cacboxylic no, đ n ch c, m ch h và m t
ancol đ n ch c (có s nguyên t C trong phân t khác nhau) thu đ c 0,3 mol CO2 và 0,4 mol H2O. Th c
hi n ph n ng este hóa 7,6 gam h n h p trên v i hi u su t 80% thì thu đ c m gam este. Giá tr c a m là
A. 4,08
B. 6,12
C. 8,16
D. 2,04
Câu 19 : Cho các phát bi u sau:
(1) Metyl-, đimetyl-, trimetyl- và etylamin là nh ng ch t khí mùi khai khó ch u, đ c.
(2) Các amin đ ng đ ng c a metylamin có đ tan trong n c gi m theo chi u t ng c a kh i
l ng phân t
T ng đài t v n: 1900 58-58-12

- Trang | 2 -


Hocmai.vn – Website h c tr c tuy n s 1 t i Vi t Nam

s 10

Khóa h c Luy n thi THPT qu c gia PEN-I: Môn Hóa h c (Th y V Kh c Ng c)-N2

(3) Anilin có tính baz và làm xanh qu tím m.
(4) L c baz c a các amin luôn l n h n l c baz c a amoniac.
(5) Do nh h ng c a nhóm NH2 đ n vòng benzen nên anilin d dàng tham gia ph n ng
th v i dung d ch brom
S nh n xét đúng là
A. 3.
B. 2.
C. 4.
D. 1.
Câu 20 : S đ ng phân m ch h ng v i công th c phân t C3H6O là
A. 4
B. 2
C. 5
D. 3
Câu 21 : Phát bi u nào d i đây là không đúng?
A. AgCl tr c đây đ c dùng đ ch t o phim nh.
B. I2 tan trong c n đ c dùng làm dung d ch sát khu n.
C. N c Giaven và clorua vôi đ c dùng đ t y màu, t y u , sát trùng.
D. Khi cho vào n c, ch m t ph n Cl2 tác d ng v i H2O t o thành HCl và HClO.
Câu 22 : Cho m gam 1 kh i Al hình c u có bán kính R vào 1,05 lít dung d ch H2SO4 0,1M. Bi t r ng sau
ph n ng (hoàn toàn) ta đ c m t qu c u có bán kính R/2. Giá tr c a m là
A. 2,16 gam
B. 3,78 gam
C. 1,08 gam
D. 3,24 gam
Câu 23 :
t cháy hoàn toàn 19,35 gam m t amin X đ n ch c trong l ng v a đ không khí. D n s n
ph m khí qua bình đ ng n c vôi trong d thu đ c 86 gam k t t a và có 149,296 lít (đktc) m t ch t khí
duy nh t thoát ra. X tác d ng v i HNO2 t o ra khí N2. X là
A. đimetylamin
B. anilin
C. etylamin
D. vinylamin
Câu 24 : H n h p khí A ch a C2H2 và H2 có t kh i h i so v i hiđro là 5,00. D n 20,16 lit A đi qua b t Ni
nung nóng thu đ c 10,08 lit h n h p khí B. Cho B qua dung d ch brom d còn l i 7,392 lit khí D (không
b brom h p th ). Bi t các th tích khí đ u đo đktc. Kh i l ng bình brom t ng lên là
A. 8,34 gam

B. 3,3 gam

C. 6,6 gam

D. 3,36 gam

Câu 25 : Cho dãy các kim lo i ki m: 11Na, 19K, 37Rb, 55Cs. Kim lo i có nhi t đ nóng ch y th p nh t
trong dãy trên là
A. Cs.
B. Rb.
C. Na.
D. K.
Câu 26: Nung m gam Cu trong O2 thì thu đ c h n h p ch t r n X có kh i l ng 24,8 gam g m Cu2O,
CuO, Cu. Hòa tan hoàn toàn X trong dung d ch H2SO4 đ c, nóng thu đ c 4,48 lít khí SO2 (đktc). Giá tr
c a m là
A. 22,4.
B. 16,0.
C. 12,8.
D. 19,2.
Câu 27 : Cho h n h p HCHO và H2 d qua ng đ ng b t Ni nung nóng. Toàn b s n ph m thu đ c đem
hoà tan trong bình đ ng n c l nh th y kh i l ng bình t ng 1,564 gam. Thêm ti p dung d ch
AgNO3/NH3 đ n d và đun nh thì thu đ c 7,776 gam Ag. Hi u su t ph n ng hiđro hoá là
A. 20%
B. 64%
C. 80%
D. 36%
Câu 28 : Cho b t Cu d vào 2 c c đ ng V1 (lít) dung d ch HNO3 4M và V2 (lít) dung d ch h n h p HNO3
3M và H2SO4 1M đ u thu đ c V lít (đktc) khí NO duy nh t thoát ra. M i quan h gi a V 1 và V2 là
A. V1 = 0,75V2
B. V1 = 0,8V2
C. V1 = 1,25V2
D. V1 = 1,40V2
Câu 29 : Dung d ch mu i nào d i nào d i đây có pH > 7?
A. NaHSO4.
B. NaNO3.
C. NaHCO3.
D. (NH4)2SO4.
Câu 30 : Cho h n h p X g m hai h p ch t h u c no, đ n ch c A, B tác d ng v a đ v i 100 ml dung
d ch KOH 0,4M thu đ c m t mu i và 336 ml h i m t ancol ( đktc). N u đ t cháy hoàn toàn l ng h n
h p X trên, sau đó h p th h t s n ph m cháy vào bình đ ng dung d ch Ca(OH) 2 d thì kh i l ng bình
t ng 5,27 gam. Công th c c a A, B là
A. HCOOH và HCOOC3H7.
B. HCOOH và HCOOC2H5.
T ng đài t v n: 1900 58-58-12

- Trang | 3 -


Hocmai.vn – Website h c tr c tuy n s 1 t i Vi t Nam

Khóa h c Luy n thi THPT qu c gia PEN-I: Môn Hóa h c (Th y V Kh c Ng c)-N2

s 10

C. CH3COOH và CH3COOCH3.
D. CH3COOH và CH3COOC2H5.
Câu 31 : Nh n xét nào d i đây là không đúng?
A. Liên k t trong đa s tinh th h p kim v n là liên k t kim lo i.
B. Các thi t b máy móc b ng s t ti p xúc v i h i n c nhi t đ cao có kh n ng b n
mòn hóa h c.
C. Kim lo i có các tính chât v t lý chung là: tính d o, tính d n đi n, d n nhi t, có ánh kim.
D.
đi u ch Mg, Al ng i ta dùng khí H2 ho c CO đ kh oxit kim lo i t ng ng
nhi t đ cao.
Câu 32 : Cho các dung d ch sau: (1) glucoz ; (2) mantoz ; (3) saccaroz ; (4) axit axetic; (5) glixerol; (6)
axetanđehit. S dung d ch hòa tan Cu(OH)2 nhi t đ th ng là
A. 6
B. 3
C. 5
D. 4
Câu 33: Cho ch t h u c X có c u t o nh sau: HOOC-CH(CH3)-NHCO-CH2-NH2.
Trong s các phát bi u sau v X:
(1) X là đipeptit đ c t o thành t alanin và glyxin.
(2) X có tên là alanylglyxin.
(3) X có ph n ng màu biure.
(4) X làm qu tím m hóa đ .
(5) X th y phân hoàn toàn trong dung d ch HCl d t o thành h n h p 2 -aminoaxit.
S phát bi u đúng là
A. 2
B. 1
C. 3
D. 4
Câu 34 : Trong s n xu t công nghi p, Fe là ch t xúc tác ch y u cho ph n ng t ng h p, đi u ch NH3 t
2NH3
N2 và H2 theo ph ng trình: N 2 + 3H 2
Khi nói v vai trò c a Fe trong ph n ng, m nh đ nào d

i đây là đúng?

A. Fe làm cân b ng chuy n d ch theo chi u thu n
B. Fe làm t ng n ng đ các ch t trong ph n ng
C. Fe làm t ng t c đ ph n ng
D. Fe làm t ng h ng s cân b ng c a ph n ng
Câu 35 : Trong 7 lo i t sau: t nilon-6,6, t t m, t axetat, t capron, s i bông, t enang (nilon-7), t
visco. S t thu c lo i t t ng h p là
A. 3.
B. 2.
C. 4.
D. 5.
Câu 36 : Cho 7,46 gam peptit X có công th c: Ala-Gly-Val-Lys vào 200 ml HCl 0,45M đun nóng đ n
ph n ng hoàn toàn thu đ c dung d ch Y. Cô c n Y thu đ c m gam ch t r n khan Z. Giá tr c a m là
A. 11,717
B. 10,745
C. 10,971
D. 11,825
Câu 37: Hòa tan h t 16 gam h n h p Fe và C vào dung d ch H2SO4 đ c, nóng, d thu đ c V lít khí
đktc và dung d ch X. Cô c n dung d ch X thu đ c 40 gam mu i. Giá tr c a V là
A. 23,64
B. 8,96
C. 33,6
D. 26,88
22+
+
Câu 38 : Có 500 ml dung d ch X ch a Na , NH4 , CO3 và SO4 . L y 100 ml dung d ch X tác d ng v i
l ng d dung d ch HCl thu đ c 2,24 lít khí. L y 100 ml dung d ch X cho tác d ng v i l ng d dung
d ch BaCl2 thu đ c 43 gam k t t a. L y 200 ml dung d ch X tác d ng v i l ng d dung d ch NaOH thu
đ c 8,96 lít khí NH3. Các ph n ng hoàn toàn, các th tích khí đ u đo đktc. T ng kh i l ng mu i có
trong 300 ml dung d ch X là
A. 71,4 gam.
B. 23,8 gam.
C. 86,2 gam.
D.119 gam.
Câu 39 : Nung 22,4 gam kim lo i M (hoá tr 2) v i l u hu nh d thu đ c ch t r n X. Cho ch t r n X tác
d ng hoàn toàn v i l ng d dung d ch HCl thu đ c khí A và 6,4 gam bã r n không tan. Làm khô ch t
T ng đài t v n: 1900 58-58-12

- Trang | 4 -


Hocmai.vn – Website h c tr c tuy n s 1 t i Vi t Nam

Khóa h c Luy n thi THPT qu c gia PEN-I: Môn Hóa h c (Th y V Kh c Ng c)-N2

bã r n r i đ t cháy hoàn toàn thu đ c khí B. Khí B ph n ng v a đ v i khí A thu đ
ch t r n. Kim lo i M là
A. Ca
B. Mg
C. Fe
D. Zn
Câu 40 : Trong th c t , phenol đ c dùng đ s n xu t

s 10

c 19,2 gam đ n

A. nh a poli(vinyl clorua), nh a novolac và ch t di t c 2,4-D
B. nh a rezol, nh a rezit và thu c tr sâu 666
C. poli(phenol-fomanđehit), ch t di t c 2,4-D và axit picric
D. nh a rezit, ch t di t c 2,4-D và thu c n TNT
Câu 41: Trong m th c truy n th ng Vi t Nam, có m t th đ c s n không th không nh c t i là các lo i
"r u thu c". Cách th c làm r u thu c nhìn chung đ u đ n gi n, ch c n s ch các lo i th o d c, đ ng
v t ho c b ph n c a chúng r i ngâm v i r u tr ng có n ng đ cao trong th i gian t i thi u kho ng 100
ngày là dùng đ c. Nghiên c u khoa h c c ng cho th y trong thành ph n c a các lo i r u thu c đ u có
ch a r t nhi u ho t ch t sinh h c có "d c tính" quý, góp ph n ch a đ c nhi u lo i b nh và nâng cao s c
kh , th tr ng. C s khoa h c c a vi c ngâm r u thu c là
A. Ancol etylic có nhi t đ sôi th p h n n c nên có th làm các ho t ch t sinh h c d bay h i
h n.
B. Ancol etylic là dung môi t t, hòa tan đ c nhi u ho t ch t sinh h c c phân c c và không phân
c c.
C. Ancol etylic tác d ng hóa h c v i các ho t ch t sinh h c t o thành các s n ph m có "d c tính"
m nh h n.
D. Ancol etylic ph n ng hóa h c v i các ho t ch t sinh h c làm cho chúng tr nên "ngon" h n.
Câu 42: L y 16,2 kg xenluloz tác d ng h t v i anhiđrit axetic d trong đi u ki n thích h p đ đi u ch
t axetat, thu đ c m gam h n h p X g m 2 polime.
trung hòa 1/1000 l ng axit sinh ra c n 140 ml
dung d ch NaOH 2M. Ph n tr m v kh i l ng c a m t polime trong X là
A. 17,60%
B. 20,00%
C. 22,16%
D. 29,93%
Câu 43 :
t cháy hoàn toàn m t anđehit X m ch h , đ n ch c, có m t liên k t đôi C=C trong phân t ,
thu đ c t ng s mol CO2 và H2O g p 1,4 l n s mol O2 đã ph n ng. S ch t X th a mãn các đi u ki n
c a đ bài là
A. 2
B. 1
C. 4
D. 3
Câu 44 : Các ion nào sau đây có th t n t i trong cùng m t dung d ch?
A. Cu2+, Fe3+, SO24 , NO3

B. Ba2+, Na+, HSO4-, OH-

C. Fe3+, I-, Cl-, K+

D. Ag+, Fe2+, NO3 , SO24

Câu 45 : Phát bi u nào sau đây là đúng?
A. B c có màu đen khi ti p xúc v i không khí ho c h i n c có m t l u hu nh đioxit.
B. Crom đ c đi u ch b ng ph ng pháp đi n phân nóng ch y Cr2O3 đ c tách ra t
qu ng cromit.
C. Trong không khí, nhi t đ th ng, Ag, Au, Sn, Ni, Zn, Cr đ u không b oxi hóa do có
l p màng oxit b o v .
D. Chì các tác d ng h p th tia gamma ( ) nên đ c dùng đ ng n c n tia phóng x .
Câu 46: t cháy hoàn toàn m t l ng ancol X thu đ c 0,3 mol CO2 và 0,4 mol H2O. Oxi hóa X b i CuO
thu đ c ch t h u c đa ch c Y. Nh n xét nào d i đây là không đúng?
A. Nhi t đ sôi c a X cao h n nhi t đ sôi c a Y.
B. C X và Y đ u làm m t màu n c brom.
C. X không có kh n ng hòa tan Cu(OH)2.
D. C X và Y đ u thu c lo i h p ch t h u c đa ch c.
T ng đài t v n: 1900 58-58-12

- Trang | 5 -


Hocmai.vn – Website h c tr c tuy n s 1 t i Vi t Nam

s 10

Khóa h c Luy n thi THPT qu c gia PEN-I: Môn Hóa h c (Th y V Kh c Ng c)-N2

Câu 47: Cho m gam kim lo i Ba vào 500 ml dung d ch Al2(SO4)3 0,1M. Sau ph n ng, thu đ c dung
d ch X, k t t a Y và khí Z (kh i l ng dung d ch X gi m đi so v i dung d ch ban đ u là 19,59 gam). S c
t t đ n d khí CO2 vào dung d ch X thì th y xu t hi n a gam k t t a. Giá tr c a t ng (m+a) g n nh t
v i
A. 20.
B. 21.
C. 22.
D. 23.
Câu 48 : Ti n hành các thí nghi m sau:
(1) Nhúng thanh Zn vào dung d ch AgNO3.
(2) Cho v t b ng gang vào dung d ch HCl.
(3) Cho Na vào dung d ch CuSO4.
(4)
mi ng tôn (Fe tráng Zn) có v t x c sâu ngoài không khí m.
(5) Cho đinh s t vào dung d ch H2SO4 2M.
(6) Cho Mg vào dung d ch FeCl3 d .
S thí nghi m x y ra n mòn đi n hóa là
A. 3
B. 2
C. 4
D. 5
Câu 49 : Dãy g m các ch t đ u đi u ch tr c ti p (b ng m t ph n ng) t o ra anđehit axetic là
A. CH3COOH, C2H2, C2H4.

B. C2H5OH, C2H2, CH3COOC2H5.

C. C2H5OH, C2H4, C2H2.

D. HCOOC2H3, C2H2, CH3COOH.

Câu 50 : Cho 101,05 gam h p kim g m có Fe, Cr và Al tác d ng v i m t l ng d dung d ch ki m, thu
đ c 5,04 lít (đktc) khí. L y bã r n không tan cho tác d ng v i m t l ng d axit clohiđric (không có
không khí) thu đ c 39,2 lít (đktc) khí. Ph n tr m kh i l ng Cr trong h p kim là
A. 77,19%

B. 12,86%

C. 7,72%

D. 6,43%

Giáo viên: V Kh c Ng c
Ngu n:

T ng đài t v n: 1900 58-58-12

Hocmai.vn

- Trang | 6 -Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×