Tải bản đầy đủ

ĐỀ SỐ 11 Giáo viên: VŨ KHẮC NGỌC

Hocmai.vn – Website h c tr c tuy n s 1 t i Vi t Nam

s 11

Khóa h c Luy n thi THPT qu c gia PEN-I: Môn Hóa h c (Th y V Kh c Ng c)-N2

S 11
Giáo viên: V KH C NG C
ây là đ thi t luy n s 11 thu c Khoá h c luy n thi THPT qu c gia PEN-I: Môn Hóa h c (Th y V Kh c Ng c).
s d ng hi u qu , b n c n làm tr c các câu h i trong đ tr c khi so sánh v i đáp án và h ng d n gi i chi ti t
trong video bài gi ng (ph n 1, ph n 2, ph n 3)

Câu 1 : Cho dãy các ch t: Cu, CuO, Fe3O4, C, FeCO3, Fe(OH)3. S ch t trong dãy tác d ng v i dung d ch
H2SO4 đ c, nóng, d không t o khí SO2 là
A. 3.
B. 4.
C. 2.
D. 1.
Câu 2 : Hiđrocacbon X có công th c phân t C8H10 không làm m t màu dung d ch brom. Khi đun nóng X
trong dung d ch thu c tím t o thành h p ch t C7H5KO2 (Y). Cho Y tác d ng v i dung d ch axit clohiđric
t o thành h p ch t C7H6O2. Tên c a X là

A. 1,3-đimetylbenzen.
B. etylbenzen.
C. 1,4-đimetylbenzen.
D. 1,2-đimetylbenzen.
Câu 3: Nhi t nhôm 25 gam h n h p A g m Al và Fe2O3 thu đ c h n h p B. Cho B tác d ng v i dung
d ch NaOH d thu 14,8 gam h n h p D, không th y khí thoát ra. Ph n tr m kh i l ng Fe2O3 trong h n
h p A là
A. 59,2%
B. 78,4%
C. 43,2%
D. 40,8%
Câu 4 : Th y phân hoàn toàn m gam pentapeptit M m ch h , thu đ c h n h p X g m hai  - amino axit
X1, X2 (đ u no, m ch h , phân t có m t nhóm NH2 và m t nhóm COOH). t cháy hoàn toàn h n h p X
trên c n dùng v a đ 2,268 lít O2 (đktc), ch thu đ c H2O, N2 và 1,792 lít CO2 (đktc). Giá tr c a m là
A. 2,295.
B. 1,935.
C. 2,806.
D. 1,806.
2+
2Câu 5 : H p ch t ion A đ c t o nên t các ion đ n nguyên t M và X . T ng s h t (n tron, proton,
electron) trong phân t A là 84, trong đó s h t mang đi n nhi u h n s h t không mang đi n là 28 h t. S
h t mang đi n c a ion X2- ít h n s h t mang đi n c a ion M2+ là 20 h t. V trí c a M trong b ng tu n
hoàn là
A. ô 8, chu kì 2, nhóm VIA.
B. ô 26, chu kì 4, nhóm VIIIB.
C. ô 12, chu kì 3, nhóm IIA.
D. ô 20, chu kì 4, nhóm IIA.
Câu 6: Tr n 500 ml dung d ch HNO3 0,2M v i 500 ml dung d ch Ba(OH)2 0,2M. pH c a dung d ch thu
đ c là
A. 13.
B. 12.
C. 7.
D. 1.
Câu 7 : Cho axit X có công th c là HOOC-CH2-CH(CH3)-COOH tác d ng v i ancol etylic (xúc tác
H2SO4 đ c) thì s h p ch t có ch a nhóm ch c este thu đ c t i đa là
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 8 :


t cháy hoàn toàn m gam h n h p g m anđehit fomic, axit axetic, glucoz , glixerol thu đ c
29,12 lít CO2 (đktc) và 27 gam n c. Thành ph n ph n tr m kh i l ng c a glixerol trong h n h p ban
đ u là
A. 23,4%
B. 18,4%
C. 43,8%
D. 46,7%
Câu 9 : Cho Ba kim lo i l n l t vào các dung d ch sau: NaHCO3, CuSO4, (NH4)2CO3, NaNO3, MgCl2.
S dung d ch có t o thành k t t a là
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 10 :Cho 12,4 gam ch t A có công th c phân t C3H12N2O3 đun nóng v i 2 lít dung d ch NaOH 0,15
M. Sau ph n ng hoàn toàn thu đ c ch t khí B làm xanh qu m và dung d ch C. Cô c n C r i nung đ n
kh i l ng không đ i thu đ c ch t r n có kh i l ng là
T ng đài t v n: 1900 58-58-12

- Trang | 1 -


Hocmai.vn – Website h c tr c tuy n s 1 t i Vi t Nam

Khóa h c Luy n thi THPT qu c gia PEN-I: Môn Hóa h c (Th y V Kh c Ng c)-N2

s 11

A. 14,6
B. 17,4
C. 24,4
D. 16,2
Câu 11: “N c đá khô” có đ c đi m là không nóng ch y mà th ng hoa nên đ c dùng đ t o m i tr ng
l nh và khô, r t thích h p cho vi c b o qu n th c ph m. V m t hóa h c, b n ch t c a “n c đá khô” là
A. CO r n
B. CO2 r n
C. H2O r n
D. NH3 r n
Câu 12 : Ti n hành các thí nghi m sau:
(1) S c khí H2S vào dung d ch FeSO4
(2) S c khí H2S vào dung d ch CuSO4
(3) S c khí CO2 (d ) vào dung d ch Na2SiO3
(4) S c khí CO2 (d ) vào dung d ch Ca(OH)2
(5) Nh t t dung d ch NH3 đ n d vào dung d ch Al2(SO4)3
(6) Nh t t dung d ch Ba(OH)2 đ n d vào dung d ch Al2(SO4)3
Sau khi các ph n ng x y ra hoàn toàn, s thí nghi m thu đ c k t t a là
A. 5
B. 3
C. 4
D. 6
Câu 13 : M t v t làm b ng h p kim Zn-Cu trong môi tr ng không khí m (h i n c có hoà tan O 2) đã
x y ra n mòn đi n hoá. T i anot x y ra quá trình
A. Kh O2
B. Kh Zn
C. Oxi hoá Cu
D. Oxi hoá Zn
Câu 14 : Cho m gam m t axit h u c đ n ch c X tác d ng v a đ v i 100 gam dung d ch ch a h n h p
Na2CO3 5,3% và NaOH 0,8%. Sau ph n ng thu đ c dung d ch ch ch a m t mu i Y n ng đ 7,9%. Giá
tr c a m là
A. 5,30.
B.5,52.
C. 7,20.
D. 2,76.
Câu 15 : H n h p X g m hai kim lo i ki m th Y và Z thu c hai chu k k ti p nhau (MY< MZ). Cho m
gam h n h p X vào n c d th y thoát ra V lít khí H2. M t khác, cho m gam h n h p X vào dung d ch
HCl d , sau ph n ng hoàn toàn th y thoát ra 3V lít H2 (th tích các khí đo cùng đi u ki n). % kh i
l ng c a Y trong h n h p X là
A. 54,5%
B. 33,3%
C. 66,7%
D. 45,5%
Câu 16 : Cho 20,12 gam h n h p X g m Ba và Na vào n c d thu đ c dung d ch Y và 4,48 lít H 2
(đktc). S c 5,6 lít CO2 (đktc) vào dung d ch Y thì kh i l ng k t t a thu đ c là
A. 39,4 gam.
B. 63,04 gam.
C. 29,55 gam.
D. 23,64 gam.
Câu 17 : Hòa tan hoàn toàn 16 gam h n h p g m Mg và Fe b ng dung d ch H2SO4 loãng 20% (v a đ ).
Sau ph n ng th y kh i l ng dung d ch t ng thêm 15,2 gam. N ng đ % c a MgSO4 trong dung d ch sau
ph n ng là
A. 19,76%
B. 11,36%
C. 15,74%
D. 9,84%
Câu 18: Cho m gam Fe tác d ng h t v i dung d ch ch a y mol CuSO4 và z mol H2SO4 loãng, sau ph n
ng hoàn toàn thu đ c khí H2, m gam Cu và dung d ch ch ch a m t ch t tan duy nh t. M i liên h gi a
y và z là
A. y = 7z.
B. y = z.
C. y = 3z.
D. y = 5z.
Câu 19 : Cho các ch t sau: p-CH3C6H4NH2 (1), C2H5NH2 (2), C6H5NHCH3 (3), C6H5NH2 (4),
p-NO2C6H4NH2 (5). Tính baz c a các ch t trên t ng d n theo th t là
A. (5) < (4) < (3) < (2) < (1)
B. (5) < (4) < (3) < (1) < (2)
C. (1) < (2) < (4) < (3) <(5)
D. (5) < (4) < (1) < (3) < (2)
Câu 20: Cho 0,0125 mol este đ n ch c E tác d ng h t v i dung d ch KOH d thu đ c 1,4 gam mu i.
Bi t t kh i c a E so v i CO2 b ng 2. Tên g i c a E là
A. metylpropionat
B. etylaxetat
C. vinyl axetat
D. metylacrylat
Câu 21 : Nhi t phân hoàn toàn h n h p NH4NO3, Cu(NO3)2, AgNO3, Fe(NO3)2 thì ch t r n thu đ c sau
ph n ng g m
A. CuO, Fe2O3, Ag.
B. NH4NO2, Cu, Ag, FeO.
T ng đài t v n: 1900 58-58-12

- Trang | 2 -


Hocmai.vn – Website h c tr c tuy n s 1 t i Vi t Nam

Khóa h c Luy n thi THPT qu c gia PEN-I: Môn Hóa h c (Th y V Kh c Ng c)-N2

s 11

C. CuO, Fe2O3, Ag2O.
D. CuO, FeO, Ag.
Câu 22: Ph n ng nào d i đây ch ng t tính axit c a phenol r t y u?
A. Phenol tác d ng v i Na.
B. Phenol tan trong dung d ch NaOH.
C. Natri phenolat ph n ng v i dung d ch CO2 bão hòa.
D. Phenol làm m t màu dung d ch Br2.
Câu 23: Tr c nh ng h u qu n ng n mà bi n đ i khí h u gây ra, trong nh ng n m qua, các qu c gia
trên th gi i đã cùng nhau n l c đ ng n ch n và gi m thi u các tác đ ng c a bi n đ i khí h u thông qua
các cam k t qu c t v b o v môi tr ng. M t trong nh ng v n b n đ u tiên có tính ràng bu c pháp lý
trên ph m vi toàn c u trong l nh v c này là Ngh đ nh th Kyoto đ c ký k t vào n m 1997 v i m c tiêu
c t gi m l ng khí th i gây hi u ng nhà kính – nguyên nhân chính gây ra hi n t ng Trái t nóng lên
và làm n c bi n dâng.
Trong s các khí sau: CO2, N2, O2, N2O, CH4, CFC, có bao nhiêu khí n m trong danh sách m c tiêu c t
gi m c a Ngh đ nh th Kyoto?
A. 4
B. 2
C. 3
D. 1
Câu 24: Ch t h u c nào d i đây có t ng s nguyên t cacbon trong phân t là s ch n?
A. Ancol anlylic.
B. Benzanđehit.
C. Acrilonitril.
D. Lysin.
Câu 25 : Phát bi u nào d i đây là không đúng?
A. Theo chi u t ng d n c a đi n tích h t nhân, nhi t đ nóng ch y c a kim lo i ki m gi m
d n.
B. nhi t đ th ng, t t c các kim lo i ki m th đ u tác d ng đ c v i n c.
C. Na2CO3 là nguyên li u quan tr ng trong công nghi p s n xu t thu tinh.
D. Nhôm b n trong môi tr ng không khí và n c là do có màng oxit Al2O3 b n v ng b o
v .
Câu 26 ; Dung d ch X g m AgNO3 và Cu(NO3)2 có cùng n ng đ mol. L y m t l ng h n h p g m 0,03
mol Al và 0,05 mol Fe cho vào 100 ml dung d ch X t i khi ph n ng k t thúc thu đ c ch t r n Y ch a 3
kim lo i. Cho Y vào dung d ch HCl d gi i phóng 0,07 gam khí. N ng đ mol c a 2 mu i đã cho là
A. 0,3M
B. 0,4M
C. 0,42M
D. 0,45M
Câu 27 : Tráng b c hoàn toàn 5,72 gam m t anđehit X no đ n ch c, m ch h . Toàn b l ng b c thu
đ c đem hoà tan h t vào dung d ch HNO3 đ c nóng gi i phóng V lít khí NO2 (s n ph m kh duy nh t).
Sau ph n ng kh i l ng dung d ch thay đ i 16,12 gam (gi s h i n c bay h i không đáng k ). Công
th c c a X là
A. CH3CHO
B. HCHO
C. C2H5CHO
D. C3H7CHO
Câu 28 : Cho 11,6 gam mu i FeCO3 tác d ng v a đ v i dung d ch HNO3, đ c h n h p khí CO2, NO và
dung d ch X. Khi thêm dung d ch HCl (d ) vào dung d ch X, thì dung d ch thu đ c hoà tan t i đa bao
nhiêu gam b t đ ng kim lo i, bi t r ng ch có khí NO bay ra?
A. 14,4 gam
B. 7,2 gam
C. 16 gam
D. 32 gam
Câu 29: Tr n 18 gam axit axetic v i 23 gam ancol etylic r i đun nóng m t th i gian. Sau khi đ ngu i
h n h p và tách riêng h t este thì đ c h n h p ch t l ng X. Cho toàn b X tác d ng h t v i Na d thu
đ c 6,72 lít H2 (đktc). Kh i l ng este thu đ c là
A. 8,8 gam.
B. 17,6 gam.
C. 26,4 gam.
D. 44 gam.
Câu 30 : Cho dãy các ch t sau đây: Cl2, KH2PO4, C3H8O3, CH3COONa, HCOOH, NH3, Mg(OH)2, C6H6,
NH4Cl. S ch t đi n li trong dãy là
A. 4.
B. 6.
C. 3.
D. 5.
Câu 31 : Z là este t o b i ancol metylic và axit cacboxylic Y đ n ch c, m ch h , có m ch cacbon phân
nhánh. Xà phòng hoá hoàn toàn 0,6 mol Z trong 300 ml dung d ch KOH 2,5M đun nóng, đ c dung d ch
T ng đài t v n: 1900 58-58-12

- Trang | 3 -


Hocmai.vn – Website h c tr c tuy n s 1 t i Vi t Nam

Khóa h c Luy n thi THPT qu c gia PEN-I: Môn Hóa h c (Th y V Kh c Ng c)-N2

s 11

E. Cô c n dung d ch E đ c ch t r n khan F.
t cháy hoàn toàn F b ng oxi d , thu đ c 45,36 lít khí
CO2 (đktc), 28,35 gam H2O và m gam K2CO3. Công th c c u t o c a Y và giá tr c a m là
A. CH3CH(CH3)COOH; 51,75 gam
B. CH2=C(CH3)COOH; 51,75gam
C. CH3CH(CH3)COOH; 41,40 gam
D. CH2=C(CH3)COOH; 41,40 gam
Câu 32 : Cho các lo i h p ch t: aminoaxit (X), mu i amoni c a axit cacboxylic (Y), amin (Z), este c a
aminoaxit (T). Dãy g m các lo i h p ch t đ u tác d ng đ c v i dung d ch NaOH và đ u tác d ng đ c
v i dung d ch HCl là
A. X, Y, Z, T
B. X, Y, T
C. X, Y, Z
D. Y, Z, T
Câu 33 : Cho h i n c đi qua than nóng đ , thu đ c 17,92 lít h n h p khí X (đktc) g m CO, CO2 và H2.
Cho toàn b X tác d ng h t v i CuO (d ) nung nóng, thu đ c h n h p ch t r n Y. Hòa tan toàn b Y
b ng dung d ch HNO3(loãng, d ) thu đ c 8,96 lít NO (s n ph m kh duy nh t, đktc). Ph n tr m th
tích khí CO trong X là
A. 28,57%
B. 24,50%
C. 14,28%
D. 12,50%
Câu 34 : Cho các ch t sau: phenol, khí sunfur , toluen, ancol benzylic, isopren, axit metacrylic, vinyl
axetat, phenyl amin, axit benzoic. S ch t ph n ng đ c v i dung d ch n c brom nhi t đ th ng là
A. 6.
B. 5.
C. 4.
D. 3.
Câu 35: Cho các ph n ng sau:
(1) X + H2
Y
(2) X + O2
Z
(3) Y + Z
C4H4O4 + 2H2O
K t lu n nào d i đây là không đúng?
A. Y và Z đ u là h p ch t đa ch c.
B. Y và Z đ u là h p ch t no, m ch h .
C. Y và Z đ u tác d ng đ c v i Na.
D. Y và Z đ u tác d ng đ c v i NaOH.
Câu 36 : Trong 7 lo i t sau: t nilon-6,6; t t m; t axetat; t capron; s i bông; t enang (nilon-7); t
visco. S t thu c lo i t t ng h p là
A. 3.
B. 2.
C. 4.
D. 5.
Câu 37 : H n h p X g m CH4, C3H8, C2H4 và C3H4. em đ t cháy hoàn toàn h n h p X b ng không khí,
sau ph n ng thu đ c m t h n h p g m a mol N2, 0,2 mol O2, 0,4 mol CO2 và 0,5 mol H2O. Bi t r ng
trong không khí: N2 chi m 80% và O2 chi m 20% theo th tích. Giá tr c a a là
A. 2,4 mol
B. 1,0 mol
C. 3,4 mol
D. 4,4 mol
Câu 38 : Thêm t t t ng gi t c a 200 ml dung d ch HCl 1M vào 100 dung d ch ch a Na2CO3 1,2M và
NaHCO3 0,6M, sau ph n ng hoàn toàn thu đ c dung d ch X. Cho dung d ch n c vôi trong d vào dung
d ch X thì thu đ c m gam k t t a. Giá tr c a m là
A. 5,5
B. 10,0
C. 8,0
D. 5,0
Câu 39 : Th c hi n ph n ng đi n phân dung d ch ch a m gam h n h p CuSO4 và NaCl v i c ng đ
dòng đi n là 5A. n th i đi m t, t i 2 đi n c c n c b t đ u đi n phân thì ng t dòng đi n. Dung d ch sau
đi n phân hoà tan v a đ 1,6 gam CuO và anot c a bình đi n phân có 448 ml khí bay ra (đktc). Giá tr
c a m là
A. 3,785 gam
B. 5,785 gam
C. 4,8 gam
D. 5,97 gam
Câu 40: Hi n t ng trong thí nghi m nào d i đây đ c mô t đúng?
A. Cho dung d ch KHCO3 vào dung d ch BaCl2 th y xu t hi n k t t a màu tr ng.
B. Cho AgNO3 vào dung d ch H3PO4 th y xu t hi n k t t a màu vàng.
C. S c t t khí CO2 đ n d vào dung d ch Na[Al(OH)4] th y xu t hi n k t t a, sau đó k t
t a tan d n.
D. Cho t t dung d ch HCl vào dung d ch Na2CO3 d thì không th y có khí thoát ra.
Câu 41 : Trong s các pin đi n hoá đ c t o thành t các c p oxi hoá kh sau đây: Fe2+/Fe và Pb2+/Pb;
Fe2+/Fe và Zn2+/Zn; Fe2+/Fe và Sn2+/Sn; Fe2+/Fe và Ni2+/Ni, s tr ng h p s t đóng vai trò c c âm là
A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 1.
T ng đài t v n: 1900 58-58-12

- Trang | 4 -


Hocmai.vn – Website h c tr c tuy n s 1 t i Vi t Nam

Khóa h c Luy n thi THPT qu c gia PEN-I: Môn Hóa h c (Th y V Kh c Ng c)-N2

s 11

Câu 42: Th y phân 34,2 gam saccaroz trong môi tr ng axit v i hi u su t ph n ng là 80%, thu đ c
h n h p X. Cho dung d ch NaOH vào h n h p X thu đ c h n h p Y. Bi t h n h p Y hòa tan v a h t m
gam Cu(OH)2 nhi t đ th ng. Giá tr c a m là
A. 15,68.
B. 8,82.
C. 7,84.
D. 17,64.
Câu 43: Hình v bên mô t thí nghi m dùng đ phân tích đ nh tính ch t h u c .

Vai trò c a CuSO4 khan và s bi n đ i c a nó trong thí nghi m là
A. nh tính C và CuSO4 chuy n t màu xanh sang màu tr ng.
B. nh tính H và CuSO4 chuy n t màu tr ng sang màu xanh.
C. nh tính C và CuSO4 chuy n t màu tr ng sang màu xanh.
D. nh tính H và CuSO4 chuy n t màu xanh sang màu tr ng.
Câu 44 : Trong s các tính ch t sau
(1) Có ph n ng thu phân.
(2) Hòa tan đ c Cu(OH)2 t o dung d ch màu xanh lam.
(3) Có nhóm –OH và nhóm –CHO trong phân t .
(4) Có ph n ng tráng g ng.
(5) Hiđro hóa (t°, xt Ni) khôngthu đ c sobitol.
(6) Có nhi u trong m t ong.
(7) Tác d ng v i metanol khi có m t axit HCl làm xúc tác.
S tính ch t có c glucoz và fructoz là
A. 7
B. 6
C. 5
D. 4
Câu 45 : Cho peptit X có trình t : Ala-Gly-Glu-Lys-Ala-Gly-Lys. Th y phân không hoàn toàn X thu
đ c s đipeptit t i đa là
A. 6
B. 3
C. 4
D. 5
Câu 46 : Hi n t ng x y ra khi cho dung d ch KOH loãng vào dung d ch K2Cr2O7 là
A. Không có hi n t ng chuy n màu
B. Xu t hi n k t t a tr ng
C. Dung d ch t màu vàng chuy n sang màu da cam
D. Dung d ch t màu da cam chuy n sang màu vàng
Câu 47: Cho 4,08 gam Mg tác d ng v i dung d ch h n h p g m Cu(NO3)2 và H2SO4 đun nóng, kh y đ u
cho t i khi các ph n ng x y ra hoàn toàn thì thu đ c dung d ch X ch a m gam mu i và 0,896 lít h n
h p khí Y (đktc) g m 2 khí không màu trong đó có m t khí hóa nâu ngoài không khí và 1,76 gam h n h p
2 kim lo i. Bi t t kh i h i c a Y so v i H2 là 8. Giá tr c a m g n nh t v i
A. 18.
B. 19.
C. 20.
D. 21.
Câu 48 : Trong các kim lo i: Fe, Zn, Pb, Mn, Mg, Sr, Cr. S l ng kim lo i có th đi u ch b ng ph ng
pháp nhi t nhôm là
T ng đài t v n: 1900 58-58-12

- Trang | 5 -


Hocmai.vn – Website h c tr c tuy n s 1 t i Vi t Nam

s 11

Khóa h c Luy n thi THPT qu c gia PEN-I: Môn Hóa h c (Th y V Kh c Ng c)-N2

A. 4
B. 5
C. 6
D. 3
Câu 49 : Khi so sánh HCHO và HCOOH, phát bi u nào d i đây là không đúng?
A. HCHO và HCOOH đ u có ph n ng tráng b c.
B. HCHO và HCOOH đ u tan t t trong n c.
C. HCHO có nhi t đ sôi nh h n nhi t đ sôi c a HCOOH.
D. HCHO và HCOOH đ u có ph n ng c ng v i H2 (xúc tác Ni, t0).
Câu 50 : Hòa tan h n h p g m Fe và FexOy c n v a đ 0,1 mol H2SO4 đ c thu đ c 0,56 lít khí SO2 (s n
ph m kh duy nh t, đo đktc) và dung d ch X ch ch a mu i Fe(III). Cô c n dung d ch X thu đ c kh i
l ng mu i khan là
A. 8,0 gam.
B. 10,0 gam.
C. 16,0 gam.
D. 20,0 gam.
Giáo viên: V Kh c Ng c
Ngu n:

T ng đài t v n: 1900 58-58-12

Hocmai.vn

- Trang | 6 -Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×