Tải bản đầy đủ

Giải bài tập lí sinh

Giải bài tập lí sinh
Chủ đề 1
Gọi f là tần số sóng âm do nguồn phát ra
f’ là tần số sóng âm do nguồn thu vào
Khi đó ta có
Người quan sát nghe thấy âm là một máy thu
Máy thu và nguồn phát cùng chuyển động nên áp dụng hiệu ứng đople
do nguồn phát chạy lại gần mấy thu và máy
V VV pVt
thu đứng yên nên f’>f , Vt=0,để f’>f thì mẫu f '  f .
V V p
phải mang dấu (-)
Vì vậy ta có ct:
=>f’=500.340/(340-500/9)=597,66
V
f '
.f
Chủ đề 2
V  Vp
-a) Nguyên tử doteri có A=n+p=2+1=3 có
bán kính điện tử r0= 1,3.10^-15

1
Áp dụng công thức ta có R=1,875.10^-15
-b) hạt nhân nguyên tử Li được tạo thành có
R r0 .A 3
Z=4,N=3,A=7
Áp dụng công thức tính năng lượng liên kết của hạt nhân, ta có:
2 ,878
=> mà 1uc2=931MeV=> (MeV) E 
E
[( Z
.mp
0E,038
N
0.931
,.038
mn)
uc
35
M .mLi].c 2
-c) Gọi chất cần tìm là X, có số
proton=p,số notron=n,số khối A=n+p
2
7
A
1
Ta có
1 H 3 Li  p X  0 n
Áp dụng định luật bảo toàn điện tích và
bảo toàn số khối,Ta có
A=2+7-1=8 và p=1+3-0=4
8
Vây X là
Be
4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×