Tải bản đầy đủ

lý thuyết lí sinh 2019

MỘT SỐ DẠNG CÂU HỎI LÝ THUYẾT LÝ SINH 2015
Câu 1: Trình bày các ứng dụng của nguyên lý thứ nhất nhiệt động học vào hệ thống sống.
Câu 2 : Trình bày một số quá trình biến đổi năng lượng trong cơ thể sống.
Câu 3: So sánh trạng thái cân bằng hoá học và trạng thái cân bằng dừng.
Câu 4: Trình bày sự biến đổi entropy trong cơ thể sống. Nêu một số phương pháp chẩn đoán và
điều trị bệnh bằng nhiệt hiện nay.
Câu 5: Tình bày sự di chuyển năng lượng trong hệ sinh vật và các cơ chế để giải thích.

Câu 6: Trình bày phản ứng quang hợp, phân tích và ý nghĩa của quá trình này đối
với môi trường.
Câu 7: Trình bày cơ chế tạo siêu âm, tính chất và ứng dụng của siêu âm trong y
học.
Câu 8: Phân tích sơ đồ quá trình thụ cảm sáng xảy ra trên võng mạc mắt và so sánh
nguyên tắc làm việc của mắt với máy ảnh.
Câu 9: Trình bày cấu tạo máy phát tia X, đặc điểm tia X, phổ phát xạ tia X, hấp thụ
tia X và ứng dụng của nó trong y học.
Câu 10: Trình bày chức năng, cấu trúc, tính chất của màng tế bào.
Câu 11: Trình bày các phương pháp nghiên cứu, phân loại và phương thức vận
chuyển vật chất của màng tế bào.
Câu 12: Trình bày động lực và cơ chế khuếch tán đơn giản của vận chuyển thụ
động vật chất qua màng tế bào.

Câu 13: Trình bày động lực và cơ chế của vận chuyển tích cực tiên phát vật chất
qua màng tế bào.
Câu 14: Thế nào là điện thế nghỉ ? Phương pháp đo, đặc điểm, các yếu tố ảnh
hưởng đến điện thế nghỉ.
Câu 15: Thế nào là điện thế hoạt động ? Các phương pháp đo và đồ thị các giai
đoạn biến đổi của điện thế hoạt động.
Câu 16: Trình bày định luật phân rã phóng xạ.
Câu 17: Nguyên tắc của cộng hưởng từ hạt nhân. Ứng dụng của cộng hưởng từ
trong y học.
Câu 18: Trình bày thí nghiệm của Reis và so sánh các hiện tượng điện di, điện
thẩm, điện thế chảy và điện thế lắng.


Câu 19: Các dạng bài tập đã gửi qua mail.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×