Tải bản đầy đủ

BAI 1 GIOI THIEU VA TAO FORM NHAP LIEU

TIN HỌC ỨNG DỤNG

GIỚI THIỆU PHẦN MỀM SPSS
HƯỚNG DẪN TẠO FORM NHẬP LIỆU
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ
BỘ MÔN THỐNG KÊ – DÂN SỐ - SỨC KHỎE SINH SẢN

1


Mục tiêu
1) Hiểu được các thực đơn, thanh chọn và các
cửa sổ cơ bản trong phần mềm SPSS.
2) Tạo được một form nhập liệu hoàn chỉnh dựa
vào phần mềm SPSS.

2


GiỚI THIỆU VỀ PHẦN MỀM SPSS
• SPSS là một sản phẩm phần mềm chuyên

ngành thống kê.
• SPSS được viết tắt từ Statistical Products
for the Social Services hiện do tập đoàn
IBM quản lý.
• SPSS là một hệ thống phần mềm thống kê
toàn diện.
3


Giới thiệu về phần mềm SPSS
 Có 4 dạng màn hình:
 Màn hình quản lý dữ liệu

: Data view

 Màn hình quản lý biến

: Variable view

 Màn hình hiển thị kết quả : Output
 Màn hình cú pháp

: Syntax

4


Cửa sổ quản lý số liệu (Data view)

Mỗi ô chứa giá
trị quan sát
tương ứng với
mỗi biến
Mỗi hàng thể hiện
tất cả đặc tính
của 1 đối tượng
quan sát/ nghiên
cứu

Mỗi cột là


thể hiện 1
biến số của
mẫu NC

5


Cửa sổ quản lý biến số
Variable view

Mỗi hàng là
một biến số

Mỗi cột là 1
đặc tính của
biến số

Quản lý các
biến sô

6


Cửa số kết quả (output)

Nơi hiển thị
kết quả
Lệnh phân
tích

File kết quả sẽ được lưu
dưới dạng .spo hoặc
.spv tùy thuộc phiên
bản SPSS
7


Cửa số lưu giữa câu lệnh ( syntax)

Nơi câu lệnh được lưu
giữ

8


GiỚI THIỆU CÁC THỰC ĐƠN CHÍNH TRONG
SPSS

1. File : Lưu, mở, xuất dữ liệu
2. Edit : cắt , dán sao chép dữ liệu, biến
số…
3. Data: lọc, sắp xếp dữ liệu, biến số…
4. Transform: mã hóa tạo biến mới..
5. Analyze: phân tích số liệu
6. Graph: vẽ biểu đồ

9


TẠO FORM NHẬP DỮ LIỆU
• Sử dụng cửa sổ quản lý biến số (variable view)
• Nhắc lại các khái niệm, phân biệt các loại biến số.
 Có ý nghĩa quan trọng trong việc mã hóa xây
dựng form nhập liệu

10


Xây dựng
form
nhập
Vari
Mỗi hàng quản lý 1 biến, mỗi cột chứa thông số liên
quan đến biến đó
1.Name (tên biến): lưu ý tên biến không được chứa các
ký tự đặc biệt như khoảng trống, dấu hỏi,… Giới hạn
số lượng ký tự tùy thuộc vào version.
2.Type (loại biến): cho biết biến thuộc dạng số hay
chuỗi ký tự.
3.Width (độ rộng): cho biết hiển thị bao nhiêu chữ số
4.Decimals (số thập phân): số chữ số có được sau dấu ’
5.Label (nhãn của biến): nêu rõ hơn ý nghĩa của biến,
không giới hạn số lượng ký tự
11


Xây dựng form nhập
6.Values (giá trị của biến): giá trị mà biến có thể gán
7.Missing (giá trị khuyết) : giá trị không thu thập
được, bỏ trống.
8.Columns (độ rộng cột) : khai báo độ rộng của cột
9.Align (vị trí) : căn lề iển thị giá trị của biến
10.Measures (thang đo) : hiển thị dạng thang đo giá
trị

12


Các loại câu hỏi thường gặp
• Câu hỏi một lựa chọn
• Câu hỏi nhiều lựa chọn
• Câu hỏi khác có trả lời ghi rõ
• Câu hỏi logic

13


Bài tập
1. Tạo form nhập liệu mẫu tai nạn chấn
thương.
2. Tạo form nhập liệu mẫu hộ gia đình
3.

Tạo form nhập liệu mẫu sức khỏe sinh
sản.

14


• Link khá hay để học SPSS
http://www.ats.ucla.edu/stat/
http://libguides.rutgers.edu/content.php?pid=1
15296&sid=1208425

15Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×