Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu công tác thi đua khen thưởng tại trường đại học thương mại

PHỤ LỤC
20

1


LỜI MỞ ĐẦU
Trong quản lý điều hành xã hội cũng như trong quản lý điều hành sản xuất, lao động
trên tất cả các lĩnh vực khác nhau, ngoài biện pháp điều hành chính để tổ chức thực hiện
mục tiêu, kế hoạch thì các nhà quản lý còn có các biện pháp động viên tinh thần, khuyến
khích vật chất và thực hiện kỷ luật lao động. Bước vào thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế,
các doanh nghiệp không những phải cạnh tranh gay gắt với nhau về sản phẩm, dịch vụ mà
còn phải cạnh tranh với nhau về nguồn lao động bởi trong điều kiện hiện này nguồn nhân
lực có trình độ cao sẽ là lợi thế cạnh tranh có hiệu quả nhất của các doanh nghiệp. Để thu
hút được nguồn lao động có trình độ cao, bên cạnh yếu tố tiền lương thì công tác thi đua
khen thưởng cũng là mối quan tâm sâu sắc của người lao động. Do đó, để công tác thi đua
khen thưởng thật sự có hiệu quả em đã thực hiện bài tiểu luận với đề tài: “Nghiên cứu
công tác thi đua khen thưởng tại Trường Đại học Thương mại”.
Bài tiểu luận gồm ba chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận về công tác thi đua khen thưởng
Chương 2: Thực trạng công tác thi đua khen thưởng tại Trường Đại học Thương mại

Chương 3: Giải pháp nâng cao công tác thi đua khen thưởng tại Trường Đại học
Thương mại

2


Chương 1:
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG
1.1 Một số khái niệm liên quan
- Thi đua là hoạt động có tổ chức với sự tham gia tự nguyện của cá nhân, tập thể nhằm

phấn đấu đạt được thành tích tốt nhất trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc (Luật thi đua,
-

khen thưởng)
Khen thưởng là việc ghi nhận, biểu dương, tôn vinh cá nhân, tập thể có thành tích trong

-

phong trào thi đua
Công tác thi đua khen thưởng là quá trình lên kế hoạch, tổ chức và triển khai thực hiện
các hoạt động thi đua, khen thưởng nhằm hoàn thành những mục tiêu chung trong công

tác thi đua, khen thưởng.
1.2 Vai trò của công tác thi đua khen thưởng
- Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của con người và những thành tựu, kinh
nghiệm điển hình, khắc phục những khó khăn, hạn chế, tạo động lực, lôi cuốn, khuyến
khích mọi cá nhân, bộ phận trong tổ chức doanh nghiệp phát huy năng động, sáng tạo
-

vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Là thước đo năng lực của mỗi người trong tổ chức, để cấp trên lựa chọn người phù hợp và

1.3
1.4
-

các vị trí bên dưới.
Nội dung công tác thi đua khen thưởng
Xác định mục tiêu, lập kế hoạch thi đua


Xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí, nội dung thi đua, khenthưởng
Tuyên truyền và phát động thi đua
Tổ chức thực hiện thi đua, khen thưởng
Sơ kết, tổng kết và đánh giá kết quả thi đua và khen thưởng
Các hình thức tổ chức thi đua khen thưởng
Tổ chức thi đua thường xuyên: là hình thức thi đua căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được
giao của cá nhân, tập thể để tổ chức phát động, nhằm thực hiệntốt công việc hằng ngày,

-

hàng tháng, hàng quý và hằng năm của cơ quan đơn vị.
Tổ chức thi đua theo đợt (hoặc thi đua theo chuyên đề) là hình thức thi đua nhằm thực
hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm được xác định trong khoảng thời gian nhất định hoặc tổ chức
thi đua để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mà nội dung có tính chất
3


chuyên môn, ngành nghề để thực hiện những công việc khó khăn, những việc còn yếu
kém.
1.5 Cơ sở triển khai thực hiện công tác thi đua khen thưởng
- Luật thi đua, khen thưởng đã ban hành và sửa đổi bổ sung
- Quy chế thi đua khen thưởng
- Quy định của ngành, cơ quan quản lý cấp trên
- Các hoạt động quản trị nhân lực (PTCV, ĐGTHCV,Thù lao..)
- Mục tiêu chiến lược phát triển của tổ chức
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh
1.6 Quy trình tổ chức thi đua khen thưởng
- Xác định nhu cầu thi đua khen thưởng
- Xây dựng kế hoạch
- Triển khai thực hiện
- Đánh giá hiệu quả

Chương 2:
NGHIÊN CỨU CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG
TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
2.1

Khái quát chung về Trường Đại học Thương mại

Trường Đại học Thương mại (tên tiếng Anh: ThuongMai University, tên giao dịch
quốc tế viết tắt: TMU) là trường đại học công lập trực thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trường Đại học Thương mại có cơ sở chính
đóng tại số 79 đường Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
với tổng diện tích 380.000 m2 .
4


Quá trình hình thành phát triển: Phòng Đào tạo được thành lập năm 1960, tiền thân
là Phòng Giáo vụ. Trong quá trình xây dựng và phát triển, năm 1989 phòng được đổi tên
thành phòng Đào tạo. Qua 49 năm xây dựng và phát triển, phòng đã tham mưu cho Hiệu
trưởng và trực tiếp chỉ đạo các Khoa, Bộ môn các công việc quản lý được Hiệu trưởng
phân công trong quản lý chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển các ngành, chuyên
ngành và quản lý kế hoạch đào tạo bậc đại học, cao đẳng hàng năm; tổ chức triển khai các
hoạt động quản trị chức năng đã được Hiệu trưởng phê duyệt gồm điều hành việc tổ chức
triển khai thực hiện kế hoạch, lịch trình và thời khóa biểu, tổ chức quản lý giảng dạy đối
với giáo viên và học tập của người học theo quy chế và hệ thống đào tạo quy định. Thực
hiện các công việc tuyển sinh và tốt nghiệp theo sự chỉ đạo của Ban Khảo thí và Kiểm
định chất lượng giáo dục, đáp ứng được yêu cầu phát triển và xây dựng trường Đại học
Thương mại thành một trường đại học đa ngành, có định hướng nghiên cứu khoa học;
thực hiện chiến lược phát triển nhà trường trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế. Với
những thành tích trên trong 5 năm liên tục gần đây phòng Đào tạo được Hội đồng thi đua,
khen thưởng trường công nhận tập thể lao động tiên tiến và Bộ trưởng công nhận tập thể
lao động xuất sắc; và được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen 10 năm đổi
mới 1990-2000 và hai Bằng khen cho các năm học; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen
năm 2005; năm 2007 được Hội đồng thi đua khen thưởng nhà trường đề nghị Bộ Giáo
dục và Đào tạo xét đề nghị tặng Bằng khen cấp Bộ.
Các ngành/ chuyên ngành đào tạo: Trường Đại học Thương mại là trường đại học đa
ngành, hàng đầu trong các lĩnh vực kinh tế thương mại tại Việt Nam. Hiện nay, nhà
trường đang đào tạo 13 ngành với 16 chuyên ngành trình độ đại học, 3 chuyên ngành trình
độ thạc sĩ và 3 chuyên ngành trình độ tiến sĩ.
Cơ cấu tổ chức bộ máy:
-

Đảng ủy trường gồm: Bí thư Đảng ủy; Phó bí thư Đảng ủy; Ủy viên thường vụ Đảng ủy

-

và các Đảng ủy viên
Ban Giám hiệu: Hiệu trưởng Đinh Văn Sơn và 3 Phó Hiệu trưởng
5


-

Hội đồng trường: Chủ tịch Hội đồng trường Bùi Xuân Nhàn và 14 thành viên khác
Công đoàn trường: Chủ tịch Công đoàn; Phó Chủ tịch Công đoàn; Ủy viên Thường vụ

-

công đoàn
Các khoa: 14 khoa
Các phòng và đơn vị trực thuộc: các phòng ban và các khoa
Hội cựu chiến binh: Chủ tịch hội; Phó Chủ tịch hội; Chi Hội trưởng
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Bí thư Đoàn Thanh niên; Phó Bí thư Đoàn thanh niên; Ủy

viên thường vụ
- Hội sinh viên
- Chi hội phụ nữ tri thức
- Hội cựu giáo chức
2.2 Cơ sở thực hiện thi đua khen thưởng tại Trường Đại học Thương mại
Trường Đại học thương mại ban hành quy chế thi đua khen thưởng căn cứ vào các
cơ sở pháp lý:


Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội ;Luật Thi đua, khen thưởng ; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen
thưởng ngày 16/11/2013;Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013; Thông tư số 07/2014/TTBNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 42 và Nghị
định 65; Thông tư số 35/2015/TT-BGDĐT ngày 31/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng
dẫn công tác Thị đua, khen thưởng ngành giáo dục

• Thông tư liên tịch số 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 15/4/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo,
Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ
chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo.


Cụ thể:
Điều 4 chương I về nguyên tắc thi đua khen thưởng của trường đã đảm bảo các nội dung
và đúng theo quy định của điều 5 Luật thi đua khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một
số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013
6
Điều 7 chương II các danh hiệu thi đua khen thưởng tuân thủ theo quy định dựa trên cơ sở
pháp lý Điều 24 Luật thi đua khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật
Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013. Theo đó Danh hiệu thi đua đối với cá nhân gồm
có: Lao động tiên tiến; Chiến sỹ thi đua cơ sở; Chiến sỹ thi đua cấp Bộ; Chiến sĩ thi đua
toàn quốc. Danh hiệu thi đua đối với tập thể có: Tập thể lao động tiên tiến; Tập thể lao
động xuất sắc; Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Cờ thi đua của Chính phủ; Anh

hùng lao động. Ngoài ra còn có một số danh hiệu dành cho cả cá nhân và tập thể.
• Các tiêu chuẩn danh hiệu dựa trên thực tế hoạt động của trường và điều 24 Luật thi đua
khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày
16/11/2013.
• Cũng theo điều 42,43,44 của luật này thì các tiêu chuẩn thi đua khen thưởng đảm bảo tính
công bằng kịp thời.
Quy chế thi đua khen thưởng này của Trường Đại học Thương mại được ban hành
vào tháng 3 năm 2017. Vì mới được ban hành nên quy chế đã đảm bảo tính kịp thời cũng
như khá phù hợp với hoạt động của trường.
Quy chế xây dựng dựa trên mục tiêu phát triển của Trường Đại học Thương mại
nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển nhanh và bền vững nền kinh tế - xã hội phục vụ sự
nghiệp CNH, HĐH, hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước; tạo động lực làm việc cho cán
bộ công tác tại đây từ đó nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện, chuẩn hoá đội ngũ giảng
dạy và phục vụ; tạo ra sự đột phá về chất lượng đào tạo ở một số ngành, chuyên ngành
mũi nhọn, đạt tiêu chuẩn khu vực đảm bảo sự lan toả và làm cơ sở cho việc nâng cao chất
lượng toàn diện các trình độ, hệ đào tạo.
Là một trường đại học, với mong muốn đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, tư
vấn và chuyển giao công nghệ với các viện nghiên cứu, các tổ chức kinh doanh trong và
ngoài nước, quy chế thi đua khen thưởng của trường đã có những tổ chức đánh giá khen
thưởng dành cho cá nhân có những sáng kiến, phát minh khoa học đóng góp vào sự phát
triển chung của trường.
7


2.3 Phân định trách nhiệm

Cán bộ cấp cao nghiên cứu, xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các
đơn vị trong tổ chức phù hợp với tình hình phát triển của tổ chức theo từng giai đoạn; xây
dựng quy hoạch phát triển nhân lực phù hợp với chiến lược phát triển và kế hoạch sản
xuất, kinh doanh của tổ chức. Từ đó có cơ sở ban hành văn bản ( quy định, hướng dẫn)
giúp ban giám đốc quản lý công tác thi đua – khen thưởng.
Cán bộ quản lý chuyên trách nhận nhiệm vụ của quản lý cấp cao theo dõi chung, tổ
chức, chỉ đạo phong trào thi đua khen thưởng; theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện,
chất lượng, hiệu quả công việc của CBVC là đảng viên Chi bộ trong từng tháng, học kỳ
và năm học; xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ,và phân loại lao động, danh hiệu thi
đua, khen thưởng.
Cán bộ quản trị nhân lực căn cứ vào nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể hàng năm và dài hạn về
công tác thi đua, khen thưởng để tham mưu, đề xuất với Hiệu trưởng về chủ trương, nội
dung, chương trình, kế hoạch, biện pháp thi đua, tổ chức và kiểm tra các phong trào thi đua,
nhân rộng điển hình tiên tiến, đề xuất khen thưởng và kiến nghị đổi mới công tác thi đua,
khen thưởng; tổ chức phát động và duy trì thường xuyên các phong trào thi đua trong phạm
vi quản lý; chủ động phát hiện, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để khen
thưởng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng.
Người lao động theo đó phải thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao. Cá nhân, tập
thể được công nhận các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng có trách nhiệm phát
huy thành tích đạt được, tiếp tục phấn đấu để đạt danh hiệu thi đua và hình thức khen
thưởng cao hơn. Bên cạnh đó còn có nghĩa vụ bảo quản các hiện vật khen thưởng, không
được cho người khác mượn để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.
2.4 Quy trình thi đua khen thưởng

Bước 1: Xác định nhu cầu khen thưởng

8


Khen thưởng trên nhu cầu công chức, viên chức và người lao động đang làm
việc tại Trường Đại học Thương mại; Tập thể phòng, khoa, đơn vị trực thuộc Trường,
bộ môn, Trung tâm trực thuộc khoa và các tổ chức chính trị xã hội trực thuộc Trường.
Trong quy chế thi đua khen thưởng của trường cũng nói rõ các cá nhân, tập thể không
đăng ký thi đua hoặc đăng ký thi đua không đúng thủ tục, thời hạn sẽ không được bình
xét để khen thưởng.
Trong quá trình nghiên cứu để ban hành quy chế, cán bộ cấp cao còn dựa trên nhu
cầu công việc của Trường Đại học Thương mại. Bởi hơn bất kỳ thứ gì, người lao động
mong muốn nhận được nhận giá trị tương xứng khi hoàn thành tốt công viêc, bởi điều
đó mang tới cho họ sự tôn trọng. Điều này phụ thuôc vào nhu cầu và việc khen
thưởng của tổ chức đối với họ. Khen thưởng là nguồn động viên tốt nhất để họ cống
hiến cho công việc nhiều hơn.
Bước 2: Xây dựng kế hoạch
Việc xây dựng kế hoạch khen thưởng dựa trên mục tiêu phát triển của Trường
Đại học Thương mại nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển nhanh và bền vững nền kinh tế
- xã hội phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH, hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước; tạo
động lực làm việc cho cán bộ công tác tại đây từ đó nâng cao chất lượng đào tạo toàn
diện, chuẩn hoá đội ngũ giảng dạy và phục vụ; tạo ra sự đột phá về chất lượng đào tạo
ở một số ngành, chuyên ngành mũi nhọn, đạt tiêu chuẩn khu vực đảm bảo sự lan toả
và làm cơ sở cho việc nâng cao chất lượng toàn diện các trình độ, hệ đào tạo.
Đối tượng tham gia phòng trào thi đua khen thưởng là các cá nhân, tập thể làm
việc và học tập tại trường. Bên cạnh đó còn dành cho các cá nhân có trường hợp đặc
biệt như: Đối tượng nữ nghỉ thai sản theo chế độ quy định của Nhà nước; những người
có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản bị thương tích cần điều trị, điều dưỡng
theo kết luận của cơ quan y tế, thì thời gian nghỉ vẫn được tính để xem xét tặng danh
hiệu “Lao động tiên tiến”; các cá nhân được cử đi học, bồi dưỡng ngắn hạn dưới 01
năm, nếu đạt kết quả từ loại khá trở lên, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi
9


dưỡng, có báo cáo kết quả theo quy định của Trường, kết hợp với thời gian công tác
tại Trường để bình xét danh hiệu thi đua. Các trường hợp được cử đi học, bồi dưỡng
liên tục từ 01 năm trở lên, có kết quả học tập từ loại khá trở lên thì năm đó được xếp
tương đương danh hiệu “Lao động tiên tiến” để làm căn cứ xét tặng các danh hiệu thi
đua và hình thức khen thưởng khác;..
Nguồn tài chính được lấy từ lợi nhuận sản xuất kinh doanh và nguồn tiền thưởng
từ các cơ quan đơn vị khen thưởng cho trường.
Hiện tại Trường Đại học Thương mại tổ chức khen thưởng theo 3 hình thức.
Khen thưởng thường xuyên tiến hành hàng năm theo năm học cho tập thể, cá nhân đã
đạt được thành tích xuất sắc sau khi kết thúc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm
học.Khen thưởng theo đợt (hoặc theo chuyên đề) cho tập thể, cá nhân đã đạt thành tích
xuất sắc sau khi kết thúc thực hiện một đợt thi đua, chương trình hoặc một chuyên đề
công tác do Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ tịch UBND các cấp,
Hiệu trưởng Nhà trường phát động. Khen thưởng đột xuất cho tập thể, cá nhân đã đạt
được thành tích đột xuất, dũng cảm cứu người, tài sản của nhân dân, của nhà nước và
của Nhà trường (thành tích đột xuất là thành tích lập được trong hoàn cảnh không
được dự báo trước, diễn ra ngoài dự kiến kế hoạch công việc bình thường mà tập thể,
cá nhân phải đảm nhận).
Các tiêu chí đánh giá thi đua dựa vào tiêu chuẩn của các danh hiệu thi đua trong
quy chế thi đua khen thưởng. Những tiêu chí đã bám sát với mục đích đánh giá. Thể
hiện được mục đích đánh giá hiệu quả làm việc của từng chức danh công việc có đặt
yêu cầu không. Qua đó đánh giá chính xác và hợp lý năng lực của từng người lao
động. Như vậy, việc đánh giá theo các tiêu chí này ngoài nhằm mục đích khen thưởng
còn có mục đích không kém phần quan trọng đó là chuẩn hóa đội ngũ nhân viên.
Bước 3: Tổ chức triển khai
Đầu năm học, Nhà trường phát động phong trào thi đua thường xuyên, thi đua
theo đợt hoặc theo chuyên đề trong toàn Trường.Trưởng các phòng, khoa, đơn vị trực
10


thuộc Trường phối kết hợp với công đoàn, đoàn thanh niên của đơn vị, căn cứ nội
dung phong trào thi đua do Hiệu trưởng phát động, tổ chức thực hiện kế hoạch thi đua
thường xuyên, theo đợt hoặc theo chuyên đề, tổ chức phát động phong trào thi đua đối
với cá nhân, tập thể thuộc phạm vi quản lý. Các phòng, khoa, đơn vị trực thuộc
Trường tổ chức cho cá nhân, tập thể đăng ký thi đua và gửi bản đăng ký thi đua của
tập thể, cá nhân về phòng Tổ chức nhân sự trước ngày 15 tháng 9 hàng năm. Hình
thức tổ chức phát động thi đua khá thiết thực, đa dạng có sức lôi cuốn được nhiều đối
tượng tham gia; coi trọng công tác tuyên truyền về nội dung ý nghĩa của phong trào thi
đua, phát huy tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác của công chức, viên chức và người
lao động.
Bước 4: Đánh giá hiệu quả công tác thi đua khen thưởng
Nguồn tài chính dành cho công tác thi đua khen thưởng vẫn như mọi năm. Nhà
trường đạt được nhiều thành tích xuất sắc tuy nhiên không hẳn do công tác thi đua
khen thưởng mà do nhiều yếu tố tác động khác.
Công tác thi đua khen thưởng đảm bảo tính công bằng, thời gian phù hợp kịp
thời. Người lao động về cơ bản hài lòng và có hành vi thay đổi theo hướng tích cực.
Bước 5: Sơ kết tổng kết
Trong buổi lễ khen thưởng gần đây nhà trường đã công bố và trao thưởng cho
các cá nhân, tập thể: 25 tập thể xuất sắc; 3 chiến sĩ thi đua cấp Bộ; bằng khen cho 6
tập thể và 19 cá nhân
2.5 Đánh giá chung

Công tác thi đua khen thưởng tại trường Đại học Thương mại trong thời gian qua
đã có những cả tiến đổi mới. Thời gian thực hiện đánh giá bình xét thi đua khen
thưởng diễn ra đều đặn để xếp loại và khen thưởng cho từng cá nhân tập thể tại
trường. Điều này đảm bảo việc đánh giá, bình xét khen thưởng nghiêm túc kịp thời, có
tác dụng khích lệ nhân viên, tạo động lực cho họ làm việc tốt hơn. Ngoài những đối
tượng bình xét thi đua khen thưởng trong quy chế nhà trường còn quan tâm đến các
11


đối tượng khác thể hiện sự chia sẻ tới những nhân viên có hoàn cảnh đặc biệt, đồng
thời cũng đảm bảo được sự công bằng cho người lao động. Ngoài ra, các trường hợp
xét nâng hạng hoặc xếp loại ngoài các tiêu chuẩn nêu trong quy chế sẽ do Hội đồng
xét duyệt của nhà trường linh hoạt quyết định căn cứ vào hiệu quả hoạt động thực tế
của từng cán bộ công nhân viên.
Những năm qua, công tác khen thưởng đã có những bước tiến rõ rệt và ngày
càng đi vào chiều sâu. Công tác thi đua khen thưởng nói chung đã dân chủ, công khai,
công tâm và thực chất hơn. Song đâu đó vẫn còn hiện tượng bình quan chủ nghĩa,
chưa gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao của từng chức năng. Chính những nhận
thức không đúng đắn về bản chất cốt lõi của thi đua khen thưởng trong cán bộ công
nhân viên đã làm sai lệch kết quả bình xét khen thưởng. Từ đó triệt tiêu tính tích cực,
hăng hái vươn lên trong công việc của những người có năng lực và phẩm chất tốt, có
nhiều đóng góp cho sự nghiệp của nhà trường
Nhìn nhận vấn đề một cách thẳng thắn, một trong những hạn chế dễ thấy trong
công tác thi đua khen thưởng tại trường là yếu về thi đua nhưng mạnh khen thưởng,
chỉ chú ý đến việc gặt hái thành tích mà lơ là việc gieo hạt thi đua. Việc đánh giá khen
thưởng do phòng tổ chức thực hiện mà không có sự tham gia của người lao động. Bên
cạnh đó, người lao động không hề quan tâm xem mình được bình xét loại gì, cuối năm
được gì. Họ dường như đứng ngoài phong trào thi đua khen thưởng.
Một trong những yếu tố về mặt tinh thần để giữ chân nhân viên giỏi là động viên
khen thưởng họ kịp thời. Thế nhưng việc bình xét khen thưởng chủ yếu dành cho lãnh
đạo mà quên người trực tiếp lao động mà có khen cũng chưa nhiều, nhất là hình thức
khen thưởng đột xuất chua kịp thời. Thành tích bề nổi, ai cũng thấy thì được khen, còn
những người như nhân viên bảo vệ, nhân viên phục vụ đang đóng góp thầm lặng, làm
những công việc nặng nhọc, bản thân họ cũng không hề đòi hỏi được thưởng thì
không ai đứng ra đề xuất khen thưởng. Cán bộ chủ quản cũng như phong tổ chức nhân
sự cần mạnh dan đề xuất lên cấp trên nguyên nhân có thể là do nhận thức của nhà
quản lý còn hạn chế, do sự nể nang hoặc quan liêu trong quá trình giám sát nhân viên.
12


Nhà trường cũng chưa thực sự đầu tư vào công tác thi đua khen thưởng. Người
lao động mới chỉ được khen mà chưa được thưởng, ban lãnh đạo dường như khoán
trắng, chưa đầu tư thời gian tương xứng cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức
phong trào thi đua khen thưởng. Là những người nắm bắt tình hình thực tế cũng như
hiểu rõ đội ngũ lao động nhưng phòng tổ chức nhân sự và hành chính lại thiếu các đều
xuất sáng tạo trong công tác khen thưởng mà áp dụng dập khuôn theo quy chế.
Nguyên nhân có thể nhận thấy là do việc tổ chức bộ máy và cán bộ chuyên trách chưa
thực sự đáp ứng được nhu cầu đổi mới. Nhiều cán bộ được bố trí nhưng không thông
thạo chuyên môn nghiệp vụ, dẫn đến năng lực tham mưu và cụ thể hóa chủ trương
chính sách của lãnh đạo cấp cao còn hạn chế. Một nguyên nhân nữa ảnh hưởng đến
hiệu quả công tác thi đua khen thưởng là do quy chế cùng các hệ thông văn bản về thi
đua khen thưởng vân chưa được thực hiện. Các chỉ tiêu đánh giá còn chung chung,
chưa có sự phân biệt giữa quản lý và nhân viên, giữa lao động trực tiếp và gián tiếp.
Cuối cùng là việc vận dụng quy chế thi đua khen thưởng còn thiếu linh hoạt.
Trong khi nguồn tài chính còn hạn chế nhưng nhà trường vẫn chưa có nhiều hình thức
khen thưởng tinh thần đối với các cá nhân, tập thể. Việc công khai tuyên dương nhân
viên chưa nhiều hoặc cũng chỉ là việc khen ngợi mang tính xã giao với các cá nhân với
nhau

13


Chương 3:
GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG
TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
Phải có hệ thống tiêu chí đánh giá thi đua khen thưởng. Các tiêu chí đánh giá
nhân viên cần đầy đủ, khoa học, rõ ràng và quan trọng nhất là phải đo lường được
tránh các tiêu chí chung chung. Để làm được điều này, từng cá nhân đơn vị phải
nghiên cứu hệ thống tiêu chí, điều kiện và quy trình bình xét thi đua khen thưởng để
quán triệt sâu sắc trong tổ chức bình xét. Những nội dung chưa phù hợp cần trao đổi
đề xuất với lãnh đạo cấp cao.
Để đánh giá, bình xét được chính xác khách quan, nhà trường cần quán triệt đến
toàn thể cán bộ công nhân viên về vị trí, vai trò của công tác thi đua khen thưởng là để
đánh giá đúng phẩm chất, năng lực và những cống hiến của từng thành viên cho sự
phát triển của trường, để có những phần thưởng trao đúng người đúng việc, động viên
khuyến khích mọi người hoàn thành xuất sắc nhiêm vụ được gia, tạo sự đoàn kết giữa
người lao động. Những biểu hiện về hiệu quả lao động chỉ những người cùng phối hợp
làm việc với nhau mới đánh giá chính xác. Và chính những đánh giá chính xác của các
thanh viên trong cùng một phòng ban mới là cơ sở quan trọng nhất để bình xét thi đua
khen thưởng. Vì vậy, những người làm công tác khen thưởng nên dành nhiều thời
giam tìm hiểu, xác mình các thông tin cần thiết của người mà mình định đánh giá
Khi đã xác định được ý nghĩa của việc khen thưởng mỗi cá nhân cần nỗ lực phấn
đấu để đảm nhận và hoàn thành tốt công việc được giao. Đồng thời nhà trường cũng
cần tạo điều kiện tốt nhất để người lao động phấn đấu vươn lên gặt hái được nhiều
thành tích trong công việc, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở người lao động
làm việc thao đúng quy trình quy định và hoàn thành theo đúng tiến độ được giao.
Mạnh dạn đề xuất các cá nhân điển hình tiên tiến lên ban lãnh đạo nhà trường để kịp
thời khen thưởng. Phải ưu tiên những người lao động làm công việc thầm lặng để tạo
phong trào thi đua nâng cao chất lượng công việc.
14


Thời gian qua, phòng tổ chức nhân sự luôn trong tình trạng thiếu người trầm
trọng do nhân viên trong phòng phải kiêm nhiệm quá nhiều việc nên cũng ảnh hưởng
đến một phần đến hiệu quả công tác thi đua khen thưởng. Nhà trường cũng đã tiến
hành tuyển nhân sự nhưng vẫn chưa có kết quả. Vì vậy, cùng với việc thay đổi chính
sách tuyển dụng thì cũng cần có chính sách thu hút lao động, chính sách đào tạo phát
triển nhân viên về công tác quản trị nhân sự nói chung và công tác thi đua khen
thưởng nói riêng. Về phía nhân viên, bản thân cũng nên tự tìm hiểu, học hỏi kinh
nghiệm về quản trị nhân sự, thi đua khen thưởng nhằm nắm vững kiến thức chuyên
môn, thực hiện tốt cho công việc của mình.
Để việc thi đua khen thưởng đem lại những kết quả như mong muốn thì việc đề
ra mục tiêu rõ rang cụ thể là cần thiết. Song nhà trường cũng cần đánh giá đúng tình
hình để đưa ra những mục tiêu không xa vời và gắn liền với sự phát triển của mình.
Tránh liên tiếp đề ra những mục tiêu quá cao, người lao động khó thực hiện được. Lâu
dần sẽ khiến họ nản chỉ mà không có gắng đạt được mục tiêu.
Tiền thưởng chính là công cụ để thu hút và giữ chân nhân viên. Khi khen thưởng
nhất thiết phải có sự công bằng giữa các nhóm người có thành tích như nhau và luôn
phải có lý do chính đáng cho việc khen thưởng. Các nhân viên sẽ bàn luận về việc
khen thưởng và việc khen thưởng không công bằng sẽ gây ra nhưng bất hòa nội bộ. Vì
vậy những lý do đưa ra không được mang tính chủ quan, phải được đo lường được và
hướng vào kết quả công việc đã đạt được bởi việc khen che rõ ràng sẽ tạo động lực
làm việc cho người lao động, kích thích họ sáng tạo, đem lại nhiều lợi ích hơn.
Không nên đánh giá thấp tác dụng của sự động viên khen thưởng. Trong nhiều
trường hợp, nhất là khi nguồn tài chính có hạn có những cách thưởng khác cho nhân
viên hiệu quả hơn. Ví dụ như khen nhân viên giỏi trước mặt họ hoặc khen ngợi thành
tích của người khác một cách công khai là cách động viên tốt hơn cả bằng tiền. Ngoài
ra có thể giao cho nhân viên nhưng công việc đặc biệt hoặc cho họ những cơ hội thăng
tiến.
15


KẾT LUẬN
Trong nền kinh tế thị trường khi các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh
doanh dưới sự điều tiết của bàn tay vô hình (thì trường) và bàn tay hữu hình (nhà
nước) thì việc quản lý kinh doanh cần phải có sự hài hòa giữa tính khoa học và tính
nghệ thuât để vừa đúng quy định pháp luật, lại có tính mềm dẻo cần thiết.
Đối với công tác thi đua khen thưởng cũng vậy, đòi hỏi các doanh nghiệp phải có
hình thức thi đua khen thưởng công bằng khách quan, phù hợp với đặc điểm tổ chức
của doanh nghiệp và các quy định của pháp luật. Đồng thời phát huy tối đa vai trò của
công tác thi đua khen thưởng
Không ngừng hoàn thiện công tác thi đua khen thưởng là một yêu cầu tất yêu
khách quan đối với mỗi doanh nghiệp. Bởi lẽ việc hoàn thiện công tác thi đua khen
thưởng không những giúp người lao động hoàn thiện bản thân, thúc đẩy họ hăng say
16


trong công việc mà còn bảo vệ lợi ích cũng như hoàn thành mục tiêu của doanh
nghiệp.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Luật Thi đua, khen thưởng ; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen

thưởng ngày 16/11/2013;
2. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội ;
3. Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa

đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013; Thông tư số 07/2014/TTBNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 42 và Nghị
định 65; Thông tư số 35/2015/TT-BGDĐT ngày 31/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng
dẫn công tác Thị đua, khen thưởng ngành giáo dục ;
4. Thông tư liên tịch số 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 15/4/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo,
Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ
chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo ;
5. Quyết định số 196 /QĐ-ĐHTM, Ban hành Quy chế về công tác Thi đua, khen thưởng trong

Trường Đại học Thương mại ;
6. Lê Thanh Hà, Giáo trình Quản trị nhân lực, Nhà xuất bản Lao động Xã hội, Hà Nội, 2009 ;
7. Trường Đại học Thương mại
http://www.vcu.edu.vn/vi/index.asp?progid=18&sid=22&sott=545
8. Trường Đại học Thương mại (Việt Nam)
17


https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_%C4%90%E1%BA
%A1i_h%E1%BB%8Dc_Th%C6%B0%C6%A1ng_m%E1%BA%A1i_(Vi%E1%BB
%87t_Nam)

18Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×