Tải bản đầy đủ

Thực trạng công tác thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU.........................................................................................................
CHƯƠNG 1.TỔNG QUAN THANH TRA LAO ĐỘNG.....................................1
1.1.Các khái niệm..............................................................................................1
1.2. Chức năng của thanh tra lao động..............................................................1
1.2.1.Chức năng thanh tra Bộ lao động thương binh xã hội..........................1
1.2.2.Chức năng thanh tra Sở lao động thương binh xã hội..........................2
1.3.Nhiệm vụ,quyền hạn thanh tra lao động......................................................2
1.3.1.Nhiệm vụ,quyền hạn thanh tra Bộ lao động thương binh xã hội.........2
1.3.2.Nhiệm vụ,quyền hạn thanh tra Sở lao động thương binh xã hội..........2
1.4.Mục đích thanh tra lao động........................................................................3
1.5.Nguyên tắc hoạt động thanh tra lao động....................................................3
1.6.Cơ cấu tổ chức thanh tra lao động...............................................................3
1.7.Hình thức thanh tra lao động.......................................................................3
1.8.Phương thức thanh tra.................................................................................4
1.9.Nội dung thanh tra lao động........................................................................4
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THANH TRA THỰC HIỆN PHÁP
LUẬT LAO ĐỘNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
VĨNH PHÚC.........................................................................................................5
2.1 .Tổng quan về tỉnh Vĩnh Phúc.....................................................................5

2.1.1.Dân số và nguồn nhân lực....................................................................5
2.1.2.Phát triển kinh tế...................................................................................5
2.2.Thực trạng công tác thanh tra tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh
Phúc...................................................................................................................6
2.2.1.Đơn vị thanh tra....................................................................................6
2.2.2.Cơ cấu tổ chức thanh tra Sở lao động thương binh và xã hội tỉnh Vĩnh
Phúc...............................................................................................................6
2.2.3.Đối tượng thanh tra..............................................................................6
2.2.4.Phương thức thanh tra..........................................................................6


2.2.5.Hình thức thanh tra...............................................................................6
2.2.6.Nội dung thanh tra................................................................................6
2.2.7. Kết quả thanh tra lao động..................................................................7
2.2.8. Ưu điểm...............................................................................................8
2.2.9. Những mặt còn hạn chế.......................................................................8
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO
HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THANH TRA TẠI CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN
ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC...........................................................................10
KẾT LUẬN.............................................................................................................
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO................................................................


LỜI NÓI ĐẦU
Hoạt động thanh tra mà đặc biệt là thanh tra lao động là một trong những khâu
quan trọng trong hệ thống quản lý nhà nước về lao động ở nước ta. Cùng với việc phát
triển mạnh mẽ của các hoạt động sản xuất kinh doanh thì hoạt động thanh tra lao động
đóng một vai trò hết sức quan trọng trong việc phát hiện, phòng ngừa, xử lý những vi
phạm pháp luật về lao động. Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế số lượng các doanh
nghiệp tăng lên nhanh chóng. Một số doanh nghiệp chạy đua theo lợi nhuận mà quên
mất rằng cần phải thực hiện đúng pháp luật về sản xuất, kinh doanh, các hoạt động an
toàn, phúc lợi.Thanh tra lao động ra đời không những ngăn ngừa tận gốc mầm mống
phát sinh những vi phạm pháp luật về lao động mà còn cùng với việc phát hiện và xử
lý các vi phạm pháp luật, công tác thanh tra còn đóng vai trò như một biện pháp phòng
ngừa hữu hiệu các vi phạm pháp luật. Nhận thấy vai trò quan trọng của thanh tra, vì
vậy em đã lựa chọn đề tài : “Thực trạng công tác thanh tra việc thực hiện pháp luật lao
động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc”. Bài tiểu luận gồm có 3
chương và kết cấu như sau:
Chương 1 : Cơ sở lý luận
Chương 2: Thực trạng công tác thanh tra thực hiện pháp luật lao động tại các


doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Chương 3: Một số đề xuất và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác thanh
tra tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Trong bài làm khó tránh khỏi những sai sót em rất mong nhận được sự đóng góp
của thầy cô giáo.
Em làm ơn thầy Bùi Đức Thịnh đã hướng dẫn em hoàn thành bài tiểu luận này.


CHƯƠNG 1.TỔNG QUAN THANH TRA LAO ĐỘNG
1.1.Các khái niệm
Thanh tra là hoạt động kiểm tra, xem xét, đánh giá việc thực hiện pháp luật của
các cơ quan , tổ chức, đơn vị, cá nhân, thường được thực hiện bởi một cơ quan chuyên
trách theo một trình tự, thủ tục do pháp luật quy định nhằm kết luận đúng, sai, đánh
giá ưu, khuyết điểm, phát huy nhân tố tích cực, phòng ngừa, xử lý các vi phạm, góp
phần hoàn thiện cơ chế quản lý, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích
của nhà nước, các quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân.
Thanh tra nhà nước là hoạt động xem xét, đánh giá, xử lý theo trình tự, thủ tục
do pháp luật quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với việc thực hiện
chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Thanh tra
nhà nước bao gồm: Thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành. ( Khoản 1 – Điều
3, Luật Thanh tra 2010)
Thanh tra chuyên ngành: là hoạt động thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm
quyền theo ngành, lĩnh vực đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành
pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quy tắc quản lý thuộc
ngành, lĩnh vực đó.
Thanh tra lao động: là hoạt động xem xét ,đánh giá ,xử lý pháp luật lao động
của tổ chức,cá nhân do cơ quan có thẩm quyền trong lĩnh vực lao động thực hiện theo
trình tự pháp luật quy định nhằm phục vụ cho hoạt động quản lý bảo vệ quyền và lợi
ích hợp pháp cho tập thể lao động và lợi ích cá nhân khác.
1.2. Chức năng của thanh tra lao động
Thanh tra lao động là một phần thiết yếu của hệ thống quản lý lao động. Thực
hiện các chức năng cơ bản của việc thực thi và tuân thủ pháp luật lao động. Giám sát
việc thi hành pháp luật lao động bo gồm cả việc điều kiện làm việc và an toàn sức
khỏe nghề nghiệp.Mặt khác thanh tra lao động đóng vai trò quan trọng để đảm bảo sự
công bằng tại nơi làm việc và quản lý tới thị trường lao động quy định tại khoản 1 điều
3 Công ước 81.
Chức năng thực thi pháp luật lao động
Chức năng cung cấp tư vấn thông tin kĩ thuật
Chức năng đóng góp cải thiện điều kiện lao động
1.2.1.Chức năng thanh tra Bộ lao động thương binh xã hội
Thanh tra Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (gọi tắt là Thanh tra Bộ) là cơ
quan thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, có chức năng giúp Bộ trưởng thực
hiện các quy định của pháp luật về công tác thanh tra; tiến hành thanh tra hành chính
đối với cơ quan, tổ chức và cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Bộ; tiến hành thanh tra

1


chuyên ngành đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động trong ngành, lĩnh vực thuộc
phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; phòng, chống tham nhũng; tiếp công dân, xử lý
đơn, thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.
(Theo Điều 1, Nghị định 614/ NĐ-LĐTBXH, ngày 16 tháng 04 năm 2013
quy định nhiệm vụ ,chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Thanh tra Bộ )
1.2.2.Chức năng thanh tra Sở lao động thương binh xã hội
Giúp giám đốc Sở tiến hành thanh tra hành chính,thanh tra chuyên ngành,giải
quyết khiếu nại tố cáo,phòng chống tham nhũng theo quy định pháp luật.
1.3.Nhiệm vụ,quyền hạn thanh tra lao động
1.3.1.Nhiệm vụ,quyền hạn thanh tra Bộ lao động thương binh xã hội.
+ Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ
quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của bộ; thanh tra đối với doanh
nghiệp nhà nước do Bộ trưởng quyết định thành lập;
+ Thanh tra việc chấp hành pháp luật lao động, quy định về chuyên môn – kỹ
thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi
quản lý nhà nước của ngành, lĩnh vực do bộ phụ trách;
+ Thanh tra vụ việc khác do Bộ trưởng giao;
+ Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý
sau thanh tra của Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên
ngành thuộc bộ, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với vụ việc thuộc ngành, lĩnh
vực quản lý nhà nước của Bộ khi cần thiết.
1.3.2.Nhiệm vụ,quyền hạn thanh tra Sở lao động thương binh xã hội
Thanh tra Sở lao động - thương binh và xã hội thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn
quy định tại Điều 24 Luật Thanh tra và các nhiệm vụ, quyền hạn sau:
1. Tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cơ quan, đơn vị thuộc
quyền quản lý của Sở lao động - thương binh và xã hội trong việc thực hiện pháp luật
về thanh tra.
2. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành cho thanh tra viên, công
chức làm công tác thanh tra thuộc thanh tra Sở lao động - thương binh và xã hội.
3. Tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác thanh tra trong phạm vi quản lý của Sở
lao động - thương binh và xã hội.
4. Tổng hợp, báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố
cáo, phòng, chống tham nhũng trong phạm vi quản lý của Sở lao động - thương binh
và xã hội theo quy định của pháp luật.
5. Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

2


1.4.Mục đích thanh tra lao động
(Theo điều 2, Chương I, Luật thanh tra ). Mục đích của thanh tra lao động
như sau:
Mục đích hoạt động của thạnh tra lao động nhằm phát hiện sở hở trong cơ chế
quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền nhà nước để có
các biện pháp khắc phục; phòng ngừa, xử lý hành vi vi phạm pháp luật lao động giúp
cá nhân, cơ quan, tổ chức thực hiện đứng quy định của pháp luật nhà nước về lao
động. phát huy nhân tố tích cực; góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà
nước: bảo vệ quyền lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ
chức và cá nhân.
1.5.Nguyên tắc hoạt động thanh tra lao động
-Tuân theo pháp luật; bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai,
dân chủ, kịp thời.
- Không trùng lặp về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra giữa các
cơ quan thực hiện chức năng thanh tra; không làm cản trở hoạt động bình thường của
cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra.
- Hợp tác với người sử dụng lao động và người lao động.
-Phối hợp,hợp tác cơ quan tổ chức tham gia thanh tra lao động.
1.6.Cơ cấu tổ chức thanh tra lao động
(1) Các cơ quan thanh tra nhà nước:
- Thanh tra Bộ lao động – thương binh và xã hội;
- Thanh tra Sở lao động – thương binh và xã hội các tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương.
(2) Các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành:
- Tổng cục dạy nghề;
- Cục quản lý lao động ngoài nước.
( Điều 5, Nghị định số 39/2013/ NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2013 quy định về
tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Lao đông – Thương binh và Xã hội)
1.7.Hình thức thanh tra lao động
- Thanh tra được thực hiện với hình thức thanh tra theo chương trình, kế hoạch
hoặc đột xuất.
- Thanh tra theo chương trình kế hoạch sau khi được Bộ trưởng Bộ lao
động thương binh và xã hội hoặc Giám đốc sở phê duyệt.
- Thanh tra đột xuất được tiến hành khi phát hiện cơ quan, tổ chức, cá nhân có
dấu hiệu vi phạm pháp luật về an toàn vệ sinh lao động; theo yêu cầu của việc giải
quyết khiếu nại, tố cáo do thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền giao.

3


1.8.Phương thức thanh tra
Công tác thanh tra lao động tiến hành bằng phương thức thanh tra viên
phụ trách vùng thông qua phiếu tự kiểm tra (Quyết định số 01/2006/QĐBLĐTBXH ngày 16 tháng 02 năm 2006 về việc ban hành quy chế hoạt động thanh tra
nhà nước về lao động theo phương thức thanh tra viên phụ trách vùng, quyết
định 02/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 16 tháng 02/2006 của Bộ LĐTBXH về việc
ban hành quy chế sử dụng phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động)
1.9.Nội dung thanh tra lao động
- Thực hiện các loại báo cáo
-Tuyển dụng và đào tạo lao động
-Hợp đồng lao động,thỏa ước lao động tập thể
-Thời gian làm việc và nghỉ ngơi
-Tiền lương và trả công lao động
-An toàn lao động và vệ sinh lao động
-Bảo hiểm xã hội
-Việc thực hiện các quy định đối với lao động nữ, lao động người có tuổi, lao
động người tàn tật,lao động chưa thành niên,người nước ngoài.
-Kỉ luật lao động,trách nhiệm vật chất.
-Việc thực hiện các quy định khác của pháp luật lao động
-Dựa trên yêu cầu quản lý nhà nước về lao động để tiến hành thanh tra một hoặc
một số hoặc tất cả nội dung trên.

4


CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THANH TRA THỰC HIỆN PHÁP
LUẬT LAO ĐỘNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
VĨNH PHÚC
2.1 .Tổng quan về tỉnh Vĩnh Phúc
2.1.1.Dân số và nguồn nhân lực
Dân số trung bình năm 2016 khoảng 1.066.092 người, trong đó dân số nam
khoảng 523.559 người chiếm 49,11%, dân số nữ 542.533 người chiếm 50,89%. Tỷ lệ
tăng dân số tự nhiên là 13,6%. Tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động chiếm 60%, tỷ lệ
lao động đã qua đào tạo chiếm 63%, tỷ lệ dân số làm việc trong khu vực nhà nước
chiếm 10,6%, làm việc ngoài nhà nước chiếm 78,6%, làm việc trong khu vực có vốn
đầu tư nước ngoài chiếm 10,8%.
2.1.2.Phát triển kinh tế
Tốc độ tăng trưởng bình quân :

14,8%/năm

Cơ cấu kinh tế (cơ cấu giá trị tăng thêm) năm 2016 của tỉnh Vĩnh Phúc là: Khu
vực I (Nông, lâm nghiệp và thủy sản) 10,41%; khu vực II (Công nghiệp – xây dựng)
61,97%; khu vực III (các ngành dịch vụ) 27,62%.
Biểu đồ thể hiện cơ cấu kinh tế của tỉnh Vĩnh Phúc năm 2016 .
Đơn vị: %
10.41%
27.62%

Khu vực 1
Khu vực 2
Khu vực 3

61.97%

Nguồn : cục thống kê tỉnh Vĩnh Phúc
Theo thống kê, hiện Vĩnh Phúc có hơn 8.300 doanh nghiệp dân doanh với số
vốn đăng ký hơn 69.000 tỷ đồng; hơn 250 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với

5


số vốn đăng ký trên 3,7 tỷ USD. Doanh nghiệp phát triển đã góp phần quan trọng vào
sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
2.2.Thực trạng công tác thanh tra tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
2.2.1.Đơn vị thanh tra
Đơn vị thanh tra: Thanh tra Sở lao động thương binh và xã hội tỉnh Vĩnh Phúc.
Thanh tra sở là cơ quan của sở,giúp giám đốc Sở tiến hành thanh tra hành chính
và thanh tra chuyên ngành,giải quyết khiếu nại tố cáo,phòng,chống tham nhũng theo
quy định của pháp luật.
Thanh tra Sở lao động thương binh và xã hội tỉnh Vĩnh Phúc là một phòng chức
năng trong cơ cấu tổ chức của Sở lao động thương binh và xã hội tỉnh Vĩnh Phúc.
2.2.2.Cơ cấu tổ chức thanh tra Sở lao động thương binh và xã hội tỉnh Vĩnh Phúc
Cơ cấu tổ chức thanh tra lao động Sở lao động thương binh và xã hội tỉnh Vĩnh
Phúc gồm 6 đồng chí:
1 chánh thanh tra: ông Nguyễn Hữu Qúy chịu trách nhiệm quản lý chung.
03 phó thanh tra: ông Chu Xuân Thảo ,ông Lê Minh Sơn ,ông Nguyễn Anh
Tuấn thực hiện các nhiệm vụ của thanh tra Sở và nhiệm vụ đột xuất khi lanh đạo
giao.Tuy nhiêm có sự phân công hợp lý.
02 thanh tra viên : giúp chánh thanh tra,phó thanh tra trong quá trình giải quyết
các lĩnh vực được phân công.
2.2.3.Đối tượng thanh tra
Thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn
tỉnh Vĩnh Phúc: theo thống kê hiện có hơn 8.300 doanh nghiệp . Tổng số lao động hiện
đang làm việc trong các doanh nghiệp khoảng 16.271 lao động.
2.2.4.Phương thức thanh tra
Phương thức thanh tra thanh tra lao động tỉnh là phụ trách vùng do phó chánh
thanh tra sở phụ trách thanh tra làm trưởng đoàn.
2.2.5.Hình thức thanh tra
Thanh tra theo kế hoạch do giám đốc Sở lao động thương binh và xã hội tỉnh ra
quyết định thanh tra và kiểm tra đột xuất do phát hiện sai phạm tại các doanh nghiệp.
2.2.6.Nội dung thanh tra

6


Theo quyết định của Giám đốc sở lao động thương binh và xã hội tỉnh Vĩnh
Phúc về việc thành lập đoàn Thanh tra tiến hành Thanh tra việc thực hiện pháp luật lao
động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Thanh tra việc thực hiện pháp
luật lao động về các vấn đề cụ thể sau:
Thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động về việc làm;
Thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động về học nghề;
Thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động về hợp đồng lao động;
Thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động về thỏa ước lao động tập thể;
Thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động về tiền lương;
Thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;
Thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật
chất;
Thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động;
Thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động về những quy định riêng đối với lao
động nữ Thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động về những quy định riêng đối với
lao động chưa thành niên và một số loại lao động khác;
Thanh tra việc thực hiện bảo hiểm xã hội ;
Thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động công đoàn;
Thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động về giải quyết tranh chấp lao động
2.2.7. Kết quả thanh tra lao động
Đã triển khai thực hiện được : 44 cuộc thanh tra ( 40 cuộc theo kế hoạch và 04
cuộc đột xuất).
+ Số cuộc thanh tra theo kế hoạch 40/40 cuộc thanh tra theo kế hoạch được phê
duyệt.
+ Số cuộc đột xuất 02 cuộc thanh tra việc chấp hành bảo hiểm xã hội của doanh
nghiệp và 02 cuộc thanh tra về việc chấp hành an toàn lao động,vệ sinh lao độngtại
doanh nghiệp.
-Tổng số cuộc thanh tra kết thúc 44cuộc /44 cuộc thanh tra được tiến hành:
+ Thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động là 34 cuộc/34 doanh nghiệp. Qua
thanh tra kết luận thanh tra tại 34 doanh nghiệp đưa ra 160 kiến nghị yêu cầu doanh

7


nghiệp thực hiện. Chánh thanh tra sở đưa ra 03 quyết định xử phạt vi phạm hành chính
bằng hình thức phạt tiền của 03 doanh nghiệp với số tiền là 127.000.000 đồng.
+Thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội tại 07 doanh nghiệp.
Qua thanh tra, kết luận thanh tra tại 07doanh nghiệp, đưa ra 13 kiến nghị yêu cầu
doanh nghiệp thực hiện.
+ Thanh tra việc chấp hành an toàn lao động, vệ sinh lao động tại 03 doanh
nghiệp. Qua thanh tra ,kết luận tại 03 doanh nghiệp , đưa ra 24 kiến nghị yêu cầu
doanh nghiệp thực hiện.
2.2.8. Ưu điểm
- Thanh tra sở lao động thương binh và xã hội đã thực hiện tốt công tác tham
mưu, giúp việc cho ban giám đốc thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo thẩm
quyền,phù hợp với thực tiễn và đáp ứng công tác quản lý của ngành.
- Qúa trình tiến hành thanh tra thực hiện đúng trình tự quy định theo quy định
của pháp luật.
- Một số doanh nghiệp thực hiện tốt một số chế độ khác đối với người lao động
và thực hiện tốt hơn quy định của pháp luật như tham gia bảo hiểm con người cho
người lao động, tổ chức bữa ăn giữa ca miễn phí, các chế độ phúc lợi, thăm hỏi, tặng
quà đối với người lao động có hoàn cảnh khó khăn, thăm hỏi hiếu, hỷ.
-Công tác An toàn, Vệ sinh lao động có chuyển biến trong nhận thức, hành vi
của người sử dụng lao động và người lao động, từng bước giảm thiểu tai nạn lao
động, bệnh nghề nghiệp.
2.2.9. Những mặt còn hạn chế
- Lực lượng thanh tra còn mỏng và yếu trong khi số lượng doanh nghiệp thanh
tra còn nhiều gây nhiều khó khăn, chưa đáp ứng được nhu cầu
-Nhiều doanh nghiệp chưa đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động,nguyên
nhân do doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, người lao
động không có việc làm và thu nhập không ổn định.
- Một số doanh nghiệp chưa nhận thức đầy đủ về pháp luật lao động, nên trong
quá trình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh chưa chấp hành đầy đủ những quy
định của pháp luật ao động đối với người lao động. Chưa quan tâm nâng cao tiền
lương, đời sống và lợi ích khác của người lao động; đặt lợi nhuận của doanh nghiệp
lên hàng đầu, biểu hiện như: chưa thực hiện đúng các quy định của pháp luật lao động

8


về nâng lượng hàng năm; không điều chỉnh kịp thời mức lương tối thiểu theo quy định
của Chính phủ;
- Chưa quan tâm đến hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và
các quy định của doanh nghiệp trong nội quy lao động, nội quy an toàn lao động, thỏa
ước lao động tập thể, thang tương bảng lương đến người lao động.
- Văn bản quy phạm pháp luật được ban hành nhiều và liên tục sửa đổi nên việc
tiếp nhận thực hiện của doanh nghiệp có lúc chưa kịp thời.
- Người lao động còn thiếu hiểu biết về pháp luật lao động, nên ý thức chấp
hành kỷ luật lao động và tác phong công nghiệp còn hạn chế.
- Đời sống văn hóa, tinh thần của người lao động, đặc biệt là người lao động
làm việc trong các khu công nghiệp còn nghèo nàn; cơ sở vật chất hạ tầng phục vụ
hoạt động vui chơi, giải trí, sinh hoạt văn hóa của người lao động thiếu

9


CHƯƠNG 3: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU
QUẢ CÔNG TÁC THANH TRA TẠI CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN
TỈNH VĨNH PHÚC
- Tiếp tục tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng
lao động trong các doanh nghiệp.
- Hướng dẫn những doanh nghiệp chưa ký thỏa ước lao động tập thể và xây
dựng nội quy lao động tiến hành ký kết thỏa ước lao động tập thể, xây dựng nội quy
lao động để đăng ký với Sở lao động thương binh và xã hội.
- Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra nhà nước về lao động, an toàn lao độngvệ sinh lao động. Kiên quyết xử lý những hành vi vi phạm pháp luật lao động theo
Nghị định số 47/2010/NĐ-CP ngày 06/5/2010 của Chính phủ quy định xử phạt hành
chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động.
- Các doanh nghiệp đầu tư kinh phí trong việc cải thiện điều kiện làm việc của
người lao động. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy trình, quy phạm về an toàn lao độngvệ sinh lao động, trang cấp đầy đủ bảo hộ lao động cho người lao động, hạn chế tới
mức thấp nhất tai nạn lao động.
- Bổ sung lực lượng thanh tra cả về số lượng đội ngũ thanh tra và chất lượng của
cả cán bộ đặc biệt là thanh tra về lao động.
- Cần thiết lập hệ thống các quy phạp pháp luật,quy định về hoạt động thanh tra
một cách rõ ràng cụ thể.
- Cơ quan thanh tra nên thiết lập mối quan hệ tốt với người sử dụng lao động và
tổ chức công đoàn để tăng cường hiệu quả công tác thanh tra.
- Các doanh nghiệp đầu tư kinh phí trong việc cải thiện điều kiện làm việc của
người lao động
- Tiếp tục hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng và đăng ký thang bảng lương
theo quy định tại Thông tư số 28/2007/TT-BLĐTBXH ngày 05/02/2007 của Bộ lao
động - thương binh và xã hội.
- Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra nhà nước về lao động, an toàn lao độngvệ sinh lao động. Kiên quyết sử lý những hành vi vi phạm pháp luật lao động theo
Nghị định số 47/2010/NĐ-CP ngày 06/5/2010 của Chính phủ quy định xử phạt hành
chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động

10


KẾT LUẬN
Qua vấn đề trên đã giúp chúng ta có cái nhìn tổng quan nhất về thanh tra lao
động về: chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn,... của thanh tra lao động đã được quy định
bởi pháp luật nhà nước và đã chỉ ra được thực trạng công tác thanh tra lao động trên
địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, những ưu điểm ,những mặt đã đạt được và những mặt còn hạn
chế trong công tác thanh tra. Bên cạnh đó đã tiến hành thanh tra việc thực hiện pháp
luật lao động tại các doanh nghiệp,những hành vi vi phạp pháp luật cũng đã được phát
hiện và giải quyết theo đúng đơn thư, khiếu nại của người lao động. Xuất phát từ thực
trạng trên, để đưa ra những kiến nghị và đề xuất với hi vọng sẽ được phát huy và thực
hiện để công tác thanh tra đạt hiệu quả cao, việc thực hiện pháp luật tại các doanh
nghiệp tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật từ đó bảo vệ quyền lợi chính
đáng cho người lao động cũng như người sử dụng lao động.


DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
-

Luật lao động
Luật thanh tra
Nghị định số 39/2013/NĐ-CP ban hành ngày 24 tháng 04 năm 2013 quy định
về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành lao động thương binh và xã hội
Nghị định số 614/2013/NĐ-LĐTBXH ngày 16 tháng 04 năm 2013 quy định về
chức năng , nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra Bộ
http://www.vbpl.vn/vinhphuc/Pages/vbpqtoanvan.aspx?
ItemID=115412&dvid=304
http://thongkevinhphuc.gov.vn/
https://soldtbxh.vinhphuc.gov.vn/noidung/qlnhanuoc/Lists/BDGTBXH/View_D
etail.aspx?ItemID=16
https://soldtbxh.vinhphuc.gov.vn/Pages/Default.aspxTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×