Tải bản đầy đủ

SỰ ĐỒNG BIẾN và NGHỊCH BIẾN của hàm số

SỰ ĐỒNG BIẾN VÀ NGHỊCH BIẾN CỦA
HÀM SỐ
NỘI DUNG BÀI GIẢNG
A – LÝ THUYẾT TÓM TẮT
Bài toán 1: Tìm khoảng đồng biến – nghịch biến của hàm số:
Cho hàm số

+)

ở đâu thì hàm số đồng biến ở đấy.

+)

ở đâu thì hàm số nghịch biến ở đấy.

Quy tắc:
+) Tính

, giải phương trình

+) Lập bảng xét dấu


tìm nghiệm.

.

+)Dựa vào bảng xét dấu và kết luận.

Bài toán 2: Tìm m để hàm số

đơn điệu trên khoảng (a,b)

+) Để hàm số đồng biến trên khoảng

thì

.


+) Để hàm số nghịch biến trên khoảng

*) Riêng hàm số:

thì

. Có TXĐ là tập D. Điều kiện như sau:

+) Để hàm số đồng biến trên TXĐ thì

+) Để hàm số nghịch biến trên TXĐ thì

+) Để hàm số đồng biến trên khoảng

thì

+) Để hàm số nghịch biến trên khoảng

*) Tìm m để hàm số bậc 3

+) Tính


đơn điệu trên R

là tam thức bậc 2 có biệt thức

+) Để hàm số đồng biến trên R

+) Để hàm số nghịch biến trên R

Chú ý: Cho hàm số

thì

.


+) Khi

cho

để hàm số nghịch biến trên một đoạn có độ dài bằng k

sao

.

+) Khi

cho

có 2 nghiệm phân biệt

để hàm số đồng biến trên một đoạn có độ dài bằng k

.

có 2 nghiệm phân biệt

saoTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×