Tải bản đầy đủ

PPCT môn TIN HOC THCS

PHÒNG GD&ĐT ĐỒNG PHÚ
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIN HỌC 6
NĂM HỌC 2017-2018
Cả năm: 37 tuần x 2 tiết/tuần = 74 tiết
Học kì I: 19 tuần x 2 tiết/tuần = 38 tiết
Học kì II: 18 tuần x 2 tiết/tuần = 36 tiết
HỌC KÌ I

TIẾT

Chương I: Làm quen với tin học và máy tính điện tử

TUẦN

1, 2

Bài 1: Thông tin và tin học

1

3, 4


Bài 2: Thông tin và biểu diễn thông tin

2

Bài 3: Em có thể làm được những gì nhờ máy tính?

3

5
6, 7

Bài 4: Máy tính và phần mềm máy tính

3,4

8

Bài thực hành 1: Làm quen với máy tính

4

Chương II: Phần mềm học tập
9, 10

Bài 5: Luyện tập chuột

5

11, 12

Bài 6: Học gõ mười ngón

6

13, 14

Bài 7: Quan sát Trái Đất và các vì sao trong Hệ Mặt Trời

715, 16

Bài 8: Học toán với Geogebra

8

17,18

Bài tập

9

Kiểm tra lý thuyết (1 tiết)

10

19

Chương III: Hệ điều hành
20

Bài 9: Vì sao cần có hệ điều hành?

10

21,22

Bài 10: Hệ điều hành làm những việc gì?

11

23, 24

Bài 11: Tổ chức thông tin trong máy tính

12


25, 26

Bài 12: Hệ điều hành Windows

13

27, 28

Bài thực hành 2: Làm quen với Windows

14

29,30

Bài tập

15

31,32

Bài thực hành 3: Các thao tác với thư mục

16

33,34

Bài thực hành 4: Các thao tác với tệp tin

17

35

Kiểm tra thực hành (1 tiết)

18

36

Ôn tập

18

Kiểm tra học kì I

19

37,38

HỌC KÌ II
Chương IV: Soạn thảo văn bản
39

Bài 13: Làm quen với soạn thảo văn bản

20

40,41

Bài 14: Soạn thảo văn bản đơn giản

20,21

42,43

Bài thực hành 5: Văn bản đầu tiên của em

21,22

44,45

Bài 15: Chỉnh sửa văn bản

22,23

46,47

Bài thực hành 6: Em tập chỉnh sửa văn bản

23,24

48,49

Bài 16: Định dạng văn bản

24,25

50

Bài 17: Định dạng đoạn văn

25

51,52

Bài thực hành 7: Em tập trình bày văn bản

26

53,54

Bài tập

27

Kiểm tra lý thuyết (1 tiết)

28

55
56,57

Bài 18: Trình bày trang văn bản và in

28,29

58,59

Bài 19: Thêm hình ảnh để minh họa

29,30

60,61

Bài thực hành 8: Em “viết” báo tường

30,31

62,63

Bài 20: Trình bày cô đọng bằng bảng

31,32

64,65

Bài tập

32,33


66,67

Bài thực hành 9: Danh bạ riêng của em

33,34

68,69

Bài thực hành tổng hợp: Du lịch ba miền

34,35

70

Kiểm tra thực hành (1 tiết)

35

71,72

Ôn tập

36

73,74

Kiểm tra học kì II

37

PHÒNG GD&ĐT ĐỒNG PHÚ
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIN HỌC 7
NĂM HỌC 2017-2018
Cả năm: 37 tuần x 2 tiết/tuần = 74 tiết


Học kì I: 19 tuần x 2 tiết/tuần = 38 tiết
Học kì II: 18 tuần x 2 tiết/tuần = 36 tiết
TIẾT

TÊN BÀI

TUẦN

1, 2

Bài 1: Chương trình bảng tính là gì?

1

3, 4

Bài thực hành 1: Làm quen với Excel

2

5, 6

Bài 2: Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính

3

7, 8

Bài thực hành 2: Làm quen với các kiểu dữ liệu trên trang
tính

4

9, 10, 11, 12

Bài 10: Luyện gõ phím nhanh bằng Typing Master

5, 6

13, 14

Bài 3: Thực hiện tính toán trên trang tính

7

15, 16

Bài thực hành 3: Bảng điểm của em

8

17, 18

Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán

9

19, 20, 21

Bài thực hành 4: Bảng điểm của lớp em

10, 11

22

Bài tập

11

23

Kiểm tra 45 phút

12

24, 25, 26

Bài 5: Thao tác với bảng tính

12, 13

27, 28, 29

Bài thực hành 5: Chỉnh sửa trang tính của em

14, 15

30, 31

Bài 6: Định dạng trang tính

15, 16

32, 33

Bài tập

16, 17

34, 35, 36

Ôn tập

17, 18

37, 38

Kiểm tra HKI

19
Học kì II

39, 40
41
42, 43

Bài thực hành 6: Trình bày bảng điểm lớp em

20

Bài 7: Trình bày và in trang tính

21

Bài thực hành 7: In danh sách lớp em

21, 22


44, 45, 46
47, 48

Bài 8: Sắp xếp và lọc dữ liệu
Bài thực hành 8: Ai là người học giỏi?

49, 50, 51, 52 Bài 11: Học đại số với Geogebra

22, 23
24
25, 26

53

Bài tập

27

54

Kiểm tra 45 phút

27

55, 56

Bài 9: Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ

28

57, 58

Bài thực hành 9: Tạo biểu đồ để minh họa

29

59, 60, 61, 62 Bài 12: Vẽ hình phẳng bằng GeoGebra
63, 64, 65,
66, 67, 68

Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp

30, 31
32, 33, 34

69, 70

Kiểm tra thực hành

35

71, 72

Ôn tập

36

73, 74

Thi HK II

37

PHÒNG GD&ĐT ĐỒNG PHÚ
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIN HỌC 8
NĂM HỌC 2017-2018
Cả năm: 37 tuần x 2 tiết/tuần = 74 tiết
Học kì I: 19 tuần x 2 tiết/tuần = 38 tiết
Học kì II: 18 tuần x 2 tiết/tuần = 36 tiết


TIẾT

TÊN BÀI

TUẦN

1, 2

Bài 1: Máy tính và chương trình máy tính

1

3, 4

Bài 2: Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình

2

5, 6

Bài thực hành 1:Làm qen với Turbo Pascal

3

7, 8

Bài 3: Chương trình máy tính và dữ liệu

4

9, 10

Bài thực hành 2: Viết chương trình để tính toán

5

11, 12

Bài 4: Sử dụng biến trong chương trình

6

13, 14

Bài thực hành 3: Khai báo và sử dụng biến

7

15

Bài tập

8

16

Kiểm tra 45 phút viết

8

Bài 10: Làm quen với giải phẫu cơ thể người bằng phần
mềm Anatomy

9

17, 18

19, 20, 21, 22 Bài 5. Từ bài toán đến chương trình
23,24
25,26, 27
28, 29
30, 31, 32
33, 34
35,36, 37
38

Bài tập

10,11
12

Bài 6: Câu lệnh điều kiện

13, 14

Bài thực hành 4: Sử dụng câu lệnh điều kiện if…then

14, 15

Bài 7: Câu lệnh lặp

15, 16

Kiểm tra thực hành 1 tiết
Ôn tập

17
18, 19

Kiểm tra HKI

19
Học kì II

39,40

Bài tập

41, 42, 43

Bài thực hành số 5: Sử dụng lệnh lặp For … do

44, 45, 46,
47, 48, 49

Bài 11: Giải toán và vẽ hình phẳng với Geogebra

20
21, 22
22, 23, 24,
25


50, 51, 52

Bài 8: Lặp với số lần chưa biết trước

25, 26

53, 54

Bài thực hành 6: Sử dụng lệnh lặp While…do

27

55, 56

Bài tập

28

Kiểm tra 45 phút

29

57
58, 59, 60

Bài 9: Làm việc với dãy số

29, 30

61, 62, 63, 64 Bài thực hành 7: Xử lí dãy số trong chương trình

31, 32

65, 66, 67, 68 Bài 12: Vẽ hình không gian với GeoGebra

33, 34

69, 70

Kiểm tra 45 phút thực hành

35

71, 72

Ôn tập

36

73, 74

Thi HK II

37

PHÒNG GD&ĐT ĐỒNG PHÚ
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIN HỌC 9
NĂM HỌC 2017-2018
Cả năm: 37 tuần x 2 tiết/tuần = 74 tiết
Học kì I: 19 tuần x 2 tiết/tuần = 38 tiết
Học kì II: 18 tuần x 2 tiết/tuần = 36 tiết

TIẾT

TÊN BÀI

TUẦN

1, 2

Bài 1: Từ máy tính đến mạng máy tính

1

3, 4

Bài 2: Mạng thông tin toàn cầu internet

2

5, 6

Bài 3: Tổ chức và truy cập thông tin trên internet

3


7, 8

Bài thực hành 1: Sử dụng trình duyệt để truy cập web

4

9, 10

Bài thực hành 2: Tìm kiếm thông tin trên internet

5

11, 12

Bài 4: Tìm hiểu thư điện tử

6

13, 14,15
16,17
18

Bài thực hành 3: Sử dụng thư điện tử

7,8

Ôn tập chương 1

8,9

Kiểm tra 45 phút viết

9

19,20

Bài 5: Bảo vệ thông tin máy tính

10

21,22

Bài thực hành 4. Sao lưu dự phòng và quét virus

11

23,24

Bài 6: Tin học và xã hội

12

25,26

Bài 7: Phần mềm trình chiếu

13

27,28

Bài 8: Bài trình chiếu

14

Ôn tập chương 2

15

29
30, 31

Bài thực hành 5: Bài trình chiếu đầu tiên của em

15, 16

32, 33

Bài 9: Màu sắc trên trang chiếu

16, 17

34
35,36, 37
38

Kiểm tra thực hành 1 tiết
Ôn tập

17
18, 19

Kiểm tra HKI

19
Học kì II

39,40

Bài thực hành 6: Thêm màu sắc cho bài trình chiếu

20

41, 42

Bài 10: Thêm hình ảnh vào trang chiếu

21

43, 44, 45
46, 47
48, 49, 50
51, 52, 53, 54

Bài thực hành 7: Trình bày thông tin bằng hình ảnh

22, 23

Bài 11: Tạo các hiệu ứng động

23, 24

Bài thực hành 8: Hoàn thiện bài trình chiếu với hiệu ứng
động

24, 25

Bài thực hành 9: Thực hành tổng hợp

26, 27


55, 56
57
58, 59, 60, 61

Ôn tập chương 3

28

Kiểm tra 1 tiết viết

29

Bài 12: Thông tin đa phương tiện

29, 30, 31

62,63

Bài 13: Phần mềm ghi âm và xử lý âm thanh

31, 32

64,65

Bài thực hành 10: Tạo sản phẩm âm thanh

32, 33

66,67

Bài 14: Thiết kế phim bằng phần mềm Movie maker

33,34

68,69

Bài thực hành 11: Tạo video ngắn bằng Movie maker

34,35

70

Ôn tập chương 4

35

71

Kiểm tra 45 phút thực hành

36

72, 73
74

Ôn tập
Kiểm tra HKII

36, 37
37Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x