Tải bản đầy đủ

Thực trạng công tác thanh tra về việc thực hiện pháp luật bảo hiểm xã hội của các doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh hưng yên

MỤC LỤC
Trang
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THANH TRA LAO ĐỘNG .…………… 1
1.1.Một số khái niệm cơ bản ……………………………………………….. 1
1.2.Vị trí, vai trò của Thanh tra lao động…………………………………... 1
1.3.Mục đích của Thanh tra lao động.……………………………………… 2
1.4.Chức năng của Thanh tra lao động……………………………………… 2
1.5.Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Bộ lao động……………………….. 2
1.6.Cơ cấu tổ chức của Thanh tra lao động………………………………… 3
1.7.Nội dung của Thanh tra lao động……………………………………….. 3
1.8.Nguyên tắc hoạt động của Thanh tra lao động…………………………. 4
1.9.Hình thức Thanh tra lao động…………………………………………... 4
1.10.Phương thức Thanh tra ……………………………………………….. 4
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THANH TRA VỀ VIỆC THỰC
HIỆN PHÁP LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI CÁC DOANH NGHIỆP FDI
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN……………………………………… 5
2.1. Vài nét cơ bản về tỉnh Hưng Yên……………………………………….

5


2.2. Khái quát về doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh Hưng Yên………….. 5
2.3. Thực trạng công tác thanh tra về việc thực hiện pháp luật Bảo hiểm xã hội
tại các doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh Hưng Yên……………………. 5
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT …………………………

9

KẾT LUẬN…………………………………………………………………

10

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


LỜI NÓI ĐẦU
Trong những năm gần đây, nền kinh tế nước ta đã có những bước phát triển
đáng kể. Cùng với sự hội nhập nền kinh tế thế giới tạo điều kiện thuận lợi cho
nền kinh tế quốc nội vươn lên phát triển không ngừng, thu hút nhiều nguồn vốn
đầu tư trong nước và ngoài nước, tạo môi trường phát triển thuận lợi cho hàng
trăm doanh nghiệp trên khắp tất cả các tỉnh thành trên cả nước. Tuy nhiên bên
cạnh những tích cực trong việc phát triển kinh tế, tại nhiều tỉnh thành cũng phát
sinh nhiều vấn đề đáng quan tâm tại nhiều doanh nghiệp đóng trên địa bàn như
vấn đề An toàn vệ sinh lao động, thực hiện pháp luật lao động...và đặc biệt là
vấn đề thực hiện pháp luật Bảo hiểm xã hội tại các doanh nghiệp ở nhiều các
tỉnh thành. Ở Hưng Yên, một trong những tỉnh thành có nguồn vốn đầu tư lớn
thì tình trạng nhiều doanh nghiệp vi phạm nghiêm trọng pháp luật Bảo hiểm xã
hội cũng là vấn đề nhức nhối đối với nhiều cơ quan quản lí. Để việc quản lí về
vấn đề thực hiện pháp luật Bảo hiểm xã hội trong các doanh nghiệp trên địa bàn
tỉnh Hưng Yên hiện nay một cách có hiệu quả thì cần phải có những biện pháp
nhằm phát hiện kịp thời, sử lý nghiêm những vi phạm, đảm bảo lợi ích của nhiều
bên liên quan trong quan hệ lao động. Trước thực tế còn nhiều điểm bất cập và
với mong muốn tìm hiểu rõ hơn về tình trạng vi phạm pháp luật Bảo hiểm xã hội
của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, em chọn đề tài: “ Thực
trạng công tác thanh tra về việc thực hiện pháp luật Bảo hiểm xã hội của các
doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh Hưng Yên” làm đề tài tiểu luận.
Bài tiểu luận gồm 3 chương:
Chương 1: Tổng quan về Thanh tra lao động
Chương 2: Thực trạng công tác thanh tra về việc thực hiện pháp luật Bảo hiểm
xã hội của các doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
Chương 3: Một số kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả công tác thanh tra


tại các doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh Hưng Yên


CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THANH TRA LAO ĐỘNG
1.1.Một số khái niệm cơ bản
Theo Luật Thanh tra 2010: “Thanh tra là hoạt động xem xét, kiểm tra của cơ
quan nhà nước cấp trên hoặc theo sự ủy quyền của cơ quan nhà nước cấp trên
đối với cơ quan nhà nước cấp dưới ( mang tính trực thuộc) và là một bộ phận
của hoạt động hành pháp.
Thanh tra nhà nước là hoạt động xem xét, đánh giá, xử lý theo trình tự, thủ
tục do pháp luật quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với việc thực
hiện chính sách pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Thanh tra nhà nước bao gồm thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành.
(Căn cứ Điều 3, Luật Thanh tra 2010)
Thanh tra lao động là tổ chức thanh tra thuộc ngành lao động, ở Trung ương
có Thanh tra Bộ lao động – Thương binh và Xã hội, Thanh tra Tổng cục Dạy
nghề; ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có Thanh tra Sở Lao động –
Thương binh và Xã hội; thực hiện chức năng thanh tra hành chính và thanh tra
chuyên ngành về lao động, thương binh và xã hội trong phạm vi quản lý nhà
nước theo quy định của pháp luật. (Căn cứ Nghị định số 39/2013/NĐ - CP)
1.2.Vị trí, vai trò của Thanh tra
Nói đến vị trí, vai trò của công tác thanh tra, Bác quan niệm “ Thanh tra là tai
mắt của trên, là người bạn của dưới”. Đây là quan điểm có ý nghĩa chỉ đạo thực
tiễn sâu sắc. chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng
của thanh tra trong hoạt động của nhà nước và đời sống xã hội. Người ví thanh
tra quan trọng như tai và mắt của con người, như một bộ phận cấu thành cơ thể
của con người, là phương tiện cực kì trọng yếu giúp cho con người phát triển trí
tuệ. Thanh tra được xem là một bộ phận cấu thành hữu cơ của cơ quan quản lý
Nhà nước, là phương tiện nhận thức của quá trình quản lý Nhà nước, giữa chúng
không có khoảng cách,. Bởi quản lý nhà nước, quản lý xã hội mà không có
thanh tra, kiểm tra xem như không có quản lý.
Thanh tra là tai mắt của trên: bởi qua thanh tra, kiểm tra giúp cho người quản
lý cấp trên thấy được những yếu kém, thiếu sót, những quan điểm chưa phù hợp,
thiếu đồng bộ của đường lối, chủ trương, chính sách của hệ thống pháp luật,
đánh giá được năng lực, trách nhiện điều hành và quản lý của người lãnh đạo
quản lý cấp dưới. Đánh giá một cách đầy đủ, đúng đắn nơi nào,cá nhân nào làm
tốt để biểu dương, chưa làm tốt để uốn nắn. Như vậy, đối với người lãnh đạo,
quản lý, thanh tra đúng là phương tiện giúp cho người lãnh đạo, quản lý nhận
1


thức và phát triển tư duy, kiểm tra lại chính mình để chủ động điều chỉnh lại chủ
trương, chính sách, pháp luật cho phù hợp với quá trình của Nhà nước.
Thanh tra là người bạn của dưới: có ý nghĩa đối với người lãnh đạo, quản lý
cấp dưới thì thanh tra chính là người bạn giúp họ thấy được những việc mình
làm đúng, làm tốt để tiếp tục phát huy. Những việc làm sai, làm không đầy đủ,
làm thiếu trách nhiệm để khắc phục sửa chữa, nâng cao năng lực, trách nhiệm
của mình. Là người bạn của dưới có nghĩa là người làm công tác thanh tra phải
luôn gần gũi với nhân dân ngay cả đối với đối tượng thanh tra.
1.3.Mục đích của Thanh tra lao động
Mục đích hoạt động thanh tra nhằm phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý,
chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện
pháp khắc phục; phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật; giúp
cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật; phát huy nhân
tố tích cực; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước;
bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá
nhân. (Căn cứ theo điều 2, luật Thanh tra 2010)
1.4.Chức năng của Thanh tra lao động
Thanh tra Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (gọi tắt là Thanh tra Bộ) là
cơ quan thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, có chức năng giúp Bộ
trưởng thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thanh tra; tiến hành
thanh tra hành chính đối với cơ quan, tổ chức và cá nhân thuộc phạm vi quản lý
của Bộ; tiến hành thanh tra chuyên ngành đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt
động trong ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; phòng,
chống tham nhũng; tiếp công dân, xử lý đơn, thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo
theo quy định của pháp luật.
(Theo Điều 1, Nghị định số: 614/2013/NĐ-LĐTBXH ngày 16 tháng 04 năm
2013 quy định nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Thanh tra Bộ).
1.5.Nhiệm vụ, quyền hạn của thanh tra Bộ lao động
Theo điểu 7, Nghị định số 39/2013/NĐ –CP, Thanh tra Bộ Lao động -Thương
binh và Xã hội thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Chủ trì hoặc tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo sự phân
công của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2


Tổ chức tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành cho các thanh tra viên,
công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành Laođộng Thương binh và Xã hội.
Tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra cơ quan, đơn vị thuộc Bộ thực
hiện quy định của pháp luật về thanh tra.
Tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác thanh tra trong lĩnh vực laođộng,
thương binh và xã hội
Nghiên cứu khoa học về thanh tra trong lĩnh vực lao động, thươngbinh và xã
hội.
Hợp tác quốc tế về công tác thanh tra trong lĩnh vực lao động, thương binh và
xã hội.
Tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xãhội, Tổng
Thanh tra Chính phủ về kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo,
phòng, chống tham nhũng trong phạm vi quản lý của Bộ Lao động - Thương
binh và Xã hội theo quy định của pháp luật.
Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.
1.6.Cơ cấu tổ chức của Thanh tra lao động
Căn cứ điều 5, Nghị định số 39/2013/NĐ-CP, các cơ quan thực hiện chức
năng thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội bao gồm:
Các cơ quan thanh tra nhà nước:
+ Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
+ Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương.
Các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành:
+ Tổng cục Dạy nghề;
+ Cục Quản lý Lao động ngoài nước.
1.7.Nội dung của Thanh tra lao động
Thanh tra lao động chịu trách nhiệm thanh tra các tổ chức, doanh nghiệp về
lĩnh vực lao động, bao gồm các nội dung sau:
Thanh tra về thực hiện pháp luật lao động;
Thanh tra về tiền lương;
Thanh tra về bảo hiểm xã hội;
3


Thanh tra về an toàn, vệ sinh lao động;
Thanh tra về hợp đồng lao động;
Thanh tra về quy định thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;
Thanh tra về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất.
1.8.Nguyên tắc hoạt động của Thanh tra lao động
Hoạt động của thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội phải tuân
theo pháp luật, bảo đảm chính xác, trung thực, khách quan, công khai,dân chủ và
kịp thời.
Hoạt động thanh tra hành chính được tiến hành theo Đoàn thanh tra; hoạt
động thanh tra chuyên ngành được tiến hành theo Đoàn thanh tra hoặc do Thanh
tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành tiến hành độc lập.
(Theo điều 4, Nghị định số 39/2013/NĐ-CP)
1.9.Hình thức Thanh tra lao động
Hoạt động thanh tra được thực hiện theo kế hoạch, thanh tra thường xuyên
hoặc thanh tra đột xuất.
Thanh tra theo kế hoạch được tiến hành theo kế hoạch đã được phê duyệt.
Thanh tra thường xuyên được tiến hành trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của
cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành.
Thanh tra đột xuất được tiến hành khi phát hiện cơ quan, tổ chức, cá nhân có
dấu hiệu vi phạm pháp luật, theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo,
phòng, chống tham nhũng hoặc do Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước có
thẩm quyền giao.
(Theo điều 37 Luật Thanh tra 2010)
1.10. Phương thức Thanh tra
Phương thức thanh tra viên phụ trách vùng
Cơ sở pháp lý:
+ Quyết định số: 01/2006/QĐ – BLĐTBXH
+ Quyết định số: 02/2006/QĐ – BLĐTBXH

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THANH TRA VỀ VIỆC THỰC
HIỆN PHÁP LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI CÁC DOANH NGHIỆP FDI
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN
4


2.1. Vài nét cơ bản về tỉnh Hưng Yên
Hưng Yên là một tỉnh nằm ở trung tâm đồng bằng sông Hồng Việt Nam.
Trung tâm hành chính của tỉnh đặt tại thành phố Hưng Yên nằm cách thủ đô Hà
Nội 64 km về phía đông nam, cách thành phố Hải Dương 50 km về phía tây
nam. Phía bắc giáp tỉnh Bắc Ninh, phía đông giáp tỉnh Hải Dương, phía tây và
tây bắc giáp thủ đô Hà Nội, phía nam giáp tỉnh Thái Bình và phía tây nam giáp
tỉnh Hà Nam. Đây là vùng đất cổ, có truyền thống lịch sử và văn hiến lâu đời.
Tính đến hết năm 2016 tỉnh Hưng Yên có 1.380.000 người với diện tích 926
km2.
Tính đến hết năm 2016, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có 138 doanh nghiệp có
vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký thực hiện 173 dự án đầu tư còn hiệu lực,
gồm 172 dự án đầu tư thứ cấp và 1 dự án đầu tư hạ tầng KCN.
2.2. Khái quát về doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm doanh nghiệp do nhà đầu
tư nước ngoài thành lập để thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam hoặc doanh
nghiệp Việt Nam do nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, sáp nhập, mua lại.
(Theo Khoản 6 Điều 3 Luật Đầu tư)
Theo số liệu thống kê của Sở Kế hoạch và Đầu tư, đến hết năm 2016, trên địa
bàn tỉnh Hưng Yên thu hút được gần 400 dự án đầu tư FDI với tổng nguồn vốn
đăng ký trên 3,5 tỷ USD. Tổng vốn đầu tư thực hiện trong năm 2016 ước đạt
khoảng 260 triệu USD và 2.000 tỷ đồng, nâng tổng vốn đầu tư thực hiện của các
dự án FDI đến hết năm 2016 ước đạt 2.380 triệu USD (chiếm khoảng 84% tổng
vốn đầu tư đăng ký) và các dự án DDI đạt 12.000 tỷ đồng (chiếm khoảng 77%
tổng vốn đầu tư đăng ký). Các doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã
tạo việc làm cho số lượng lớn lao động với mức thu nhập trung bình của người
lao động là 5,7 triệu đồng/tháng.
2.3. Thực trạng công tác thanh tra về việc thực hiện pháp luật Bảo hiểm xã
hội tại các doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
2.3.1. Cơ chế chính sách
Căn cứ Luật thanh tra số 56/2010/QH12
Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP của Chính phủ về chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội

5


Căn cứ Nghị định số 39/2013/NĐ – CP của Chính phủ quy định về tổ chức
và hoạt động của Thanh tra ngành Lao động – Thương binh và Xã hội.
Căn cứ Quyết định số 614/2013/QĐ – LĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động
Thương binh Xã hội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tổ chức của thanh tra bộ
Nghị định 86/NĐ – CP của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều trong
luật thanh tra
Và một số văn bản quy phạm khác có liên quan.
2.3.2. Cơ quan thực hiện chức năng thanh tra
Thanh tra Sở lao động – thương binh và xã hội tỉnh Hưng Yên.
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên là cơ quan chuyên môn
thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện
chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: việc làm; dạy nghề; lao động; tiền
lương, tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự
nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội;
bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội (gọi
chung là lĩnh vực lao động, người có công và xã hội); về các dịch vụ công thuộc
phạm vi quản lý của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo
phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.
2.3.3. Lực lượng thanh tra Sở lao động – thương binh và xã hội tỉnh Hưng
Yên
Hiện nay, thanh tra Sở lao động – thương binh và xã hội tỉnh Hưng Yên có 6
đồng chí. Trong đó:
Chánh Thanh tra Sở do Giám đốc sở bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức sau
khi thống nhất với Chánh Thanh tra tỉnh.
Chánh Thanh tra Sở chịu trách nhiệm quản lý chung
3 Phó Chánh Thanh tra: thực hiện các nhiệm vụ của Thanh tra sở và nhiệm
vụ đột xuất khi lãnh đạo giao.
Thanh tra viên: giúp Chánh Thanh tra, phó Chánh Thanh tra trong quá trình
giải quyết các lĩnh vực được phân công.
=>Tất cả các Thanh tra viên đều có trình độ đại học, cao đẳng trở lên, có kiến
thức và am hiểu pháp luật. Tuy nhiên chỉ có 2 Thanh tra viên có kiến thức
6


chuyên sâu về ngành lao động còn lại là luân chuyển từ các vị trí tương đương
sang.
2.3.4. Phương thức thanh tra
Thanh tra lao động phụ trách vùng do Phó Chánh thanh tra Sở phụ trách
thanh tra làm trưởng đoàn.
2.3.5. Hình thức thanh tra
Thanh tra theo kế hoạch do Giám đốc Sở lao động – thương binh và xã hội
tỉnh Hưng Yên ra quyết định thanh tra và kiểm tra đột xuất do phát hiện sai
phạm tại các doanh nghiệp.
2.3.6. Nội dung thanh tra
Theo quyết định của Giám đốc Sở lao động – thương binh và xã hội tỉnh
Hưng Yên về việc thành lập đoàn thanh tra tiến hành thanh tra việc thực hiện
pháp luật Bảo hiểm xã hội tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên
địa bàn tỉnh Hưng Yên.
2.3.7. Kết quả công tác thanh tra
Thanh tra Sở Lao động – thương binh và xã hội tỉnh Hưng Yên đã hoàn thành
nhiệm vụ được giao năm 2016. Thanh tra Sở Lao động – thương binh và xã hội
tỉnh Hưng Yên tiến hành 154 cuộc thanh tra về công tác thực hiện pháp luật Bảo
hiểm xã hội của các doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
Số doanh nghiệp trốn, nợ đóng bảo hiểm của người lao động ngày càng
nhiều. Cụ thể, hết năm 2016, Hưng Yên có 138 doanh nghiệp có vốn đầu tư
nước ngoài đăng ký hoạt động. Nhưng theo thống kê của cơ quan bảo hiểm xã
hội tỉnh Hưng Yên chỉ có 92 doanh nghiệp tham gia đóng BHXH cho NLĐ.
Việc doanh nghiệp trốn, nợ đóng BHXH của người lao động ảnh hưởng đến
quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Nhiều người lao động bị mất
quyền lợi được hưởng (hoặc hưởng chậm) các chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn
lao động…. Nguyên nhân là do chủ sử dụng lao động trốn đóng BHXH cho họ.

2.3.8. Đánh giá công tác thanh tra
Nhìn chung công tác thanh tra về việc thực hiện pháp luật bảo hiểm xã hội
của các doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đạt yêu cầu. Thanh tra Sở
Lao động – thương binh và xã hội tỉnh Hưng Yên thực hiện tốt công tác tham
7


mưu, giúp việc cho Ban giám đốc. Quá trình tiến hành thanh tra được thực hiện
đúng trình tự theo quy định của pháp luật, đồng thời đảm bảo sự đoàn kết thống
nhất giữa các thành viên trong đoàn. Chế độ báo cáo chuyên ngành được thực
hiện đầy đủ, đúng yêu cầu của cơ quan thanh tra cấp trên.
Tuy nhiên, công tác thanh tra còn gặp phải một số bất cập.
+Thanh tra Sở Lao động – thương binh và xã hội tỉnh Hưng Yên chưa thanh
tra được hết các doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh. Do số lượng thanh tra ít
trong khi số DN cần thanh tra lớn vì vậy việc thanh tra chỉ được một phần.
+Qua công tác thanh tra, Đoàn đã phát hiện ra nhiều DN chưa đóng bảo hiểm
xã hội hoặc DN có đóng thì cũng đóng sai quy đinh cho NLĐ. Hầu hết các DN
không xây dựng thang bảng lương, định mức lao động, quy chế trả lương và quy
chế thưởng trong DN hoặc nếu có xây dựng thì cũng không thực hiện đúng các
nguyên tắc theo quy định của pháp luật.
+Lực lượng thanh tra lao động thiếu chuyên môn, nghiệp vụ. Hiện nay, thanh
tra chuyên ngành BHXH chủ yếu là kiêm nghiệm, không được đào tạo chuyên
sâu về lĩnh vực BHXH.

8


CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
Do số lượng thanh tra Sở lao động – thương binh và xã hội tỉnh Hưng Yên ít
nên cần tăng cường số lượng thanh tra viên và nâng cao chất lượng thanh tra để
công tác thanh tra, kiểm tra của tỉnh Hưng Yên được hoàn thiện hơn. Để gia tăng
đội ngũ thanh tra viên, tỉnh cần mở thêm một số ngành chuyên đào tạo Thanh tra
viên, những người trực tiếp làm công tác thanh tra. Đưa ra các mức lương,
thưởng phù hợp kèm theo các chế độ phụ cấp cho các cán bộ Thanh tra để họ
gắn bó với công việc. Bên cạnh đó đề cao việc đảm bảo an toàn cho cán bộ
thanh tra.
Tăng cường, đôn đốc các doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đóng
bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động để đảm bảo quyền lợi và lợi
ích hợp pháp cho các doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn tỉnh Hưng
Yên. Điều này không những đảm bảo đời sống cho người lao động mà còn giúp
doanh nghiệp phát triển, nâng cao uy tín và vị thế cạnh tranh trên thị trường.
Cần có những chính sách, chế tài xử phạt đối với các hành vi cố ý thực hiện
sai điều khoản, quy định về mức lương, thưởng, định mức lao động cho người
lao động và các doanh nghiệp vi phạm pháp luật về Bảo hiểm xã hội
Thay đổi hình thức Thanh tra bằng việc trao quyền thanh tra cho cơ quan Bảo
hiểm xã hội. Vì cơ quan BHXH là nơi trực tiếp thu, chi và phát hiện ra các vi
phạm về BHXH. Do đó, việc thêm chức năng thanh cho cơ quan BHXH là cần
thiết và giúp nâng cao hiệu quả thanh tra lao động.
Cơ quan thanh tra nên thiết lập mối quan hệ tốt với người sử dụng lao
động và tổ chức công đoàn để tăng cường hiệu quả công tác thanh tra.

9


KẾT LUẬN
Sau khi nghiên cứu và tìm hiểu đề tài: “Thực trạng công tác thanh tra về việc
thực hiện pháp luật bảo hiểm xã hội của các doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh
Hưng Yên”. Đề tài đã làm sáng tỏ được những vấn đề sau:
Thứ nhất, đề tài giúp người đọc có những cái nhìn tổng quan nhất về Thanh
tra lao động như: chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức… của Thanh
tra lao động đã được quy định bởi Pháp luật Nhà nước.
Thứ hai, đề tài giúp chúng ta thấy được hệ thống thanh tra lao động có vai trò
quan trọng.
Thứ ba, đề tài chỉ ra được thực trạng công tác thanh tra về việc thực hiện
pháp luật bảo hiểm xã hội của các doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh Hưng
Yên. Năm 2016, Thanh tra Sở Lao động – thương binh và xã hội tỉnh Hưng Yên
đã tiến hành được 154 cuộc thanh tra về công tác thực hiện pháp luật Bảo hiểm
xã hội của các doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Bên cạnh đó đề tài
còn chỉ ra được những mặt đạt được và những hạn chế trong công tác thanh tra.
Với thực trạng trên đề tài đã đưa ra một vài đề xuất. Hi vọng những đề xuất
đó sẽ được thực hiện để công tác thanh tra đạt kết quả cao.

10


DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Luật Thanh tra năm 2010;
2. Luật Lao động năm 2012;
3. Luật Đầu tư;
4. Nghị định số: 106/2012/NĐ-CP của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội;
5. Nghị định số: 39/2013/NĐ-CP ban hành ngày 24 tháng 04 năm 2013 về tổ
chức và hoạt động của Thanh tra ngành Lao động - thương binh và xã hội;
6. Nghị định số: 614/2013/NĐ-LĐTBXH ngày 16 tháng 04 năm 2013 quy
định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Thanh tra Bộ;
7. Nghị định số: 86/NĐ – CP của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều
trong luật Thanh tra;
8. Tài liệu trên Internet
http://thongkehungyen.tk/dieu-tra-thong-ke/
http://thanhtra.hungyen.gov.vn/Pages/default.aspx
http://banqlkcn.hungyen.gov.vn/Pages/thong-tin-ve-doanh-nghiep-du-an-dautu-126/default.aspx
http://banqlkcn.hungyen.gov.vn/portal/Pages/201701/TE1BB95ng20hE1BBA3-b1dfecc7a4630548.aspx
www.khucongnghiep.com.vn/tabid/67/articletype/Articleld/1820/default.aspxTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×