Tải bản đầy đủ

Quản lý hoạt động đánh giá giáo viên tiểu học ở thành phố móng cái, tỉnh quảng ninh theo chuẩn nghề nghiệp

ĐẠI HỌC THÁ I NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

NGUYỄN THỊ TÂM

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ
GIÁO VIÊN TIỂU HỌC Ở THÀNH PHỐ MÓNG CÁI
TỈNH QUẢNG NINH THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC

THÁI NGUYÊN – 2015
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN

http://www.lrc.tnu.edu.vn


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

NGUYỄN THỊ TÂM


QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ
GIÁO VIÊN TIỂU HỌC Ở THÀNH PHỐ MÓNG CÁI
TỈNH QUẢNG NINH THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP
Chuyên ngành: Quản lý giáo dục
Mã số: 60.14.01.14

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. PHAN THANH
LONG

THÁI NGUYÊN – 2015
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN
http://www.lrc.tnu.edu.vn


LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các kết
quả nghiên cứu là trung thực và chưa được công bố trong bất kỳ công trình
nào khác.
Tác giả luận văn

Nguyễn Thị Tâm

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐiHTN

http://www.lrc.tnu.edu.vn


LỜI CẢM ƠN
Với tình cảm chân thành, em xin bày tỏ lòng biết ơn và sự kính trọng tới
lãnh đạo trường Đại học sư phạm - Đại học Thái Nguyên, các Thầy giáo Cô
giáo đã tham gia giảng dạy và cung cấp những kiến thức cơ bản, sâu sắc, tạo
điều kiện giúp đỡ em trong quá trình học tập và nghiên cứu tại nhà trường.
Đặc biệt, với tấm lòng thành kính, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất
đến Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phan Thanh Long, người đã trực tiếp hướng dẫn khoa
học và tận tình giúp đỡ em trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn
thành luận văn.


Tác giả cũng xin gửi lời cảm ơn lãnh đạo UBND, Phòng GD&ĐT, Cán
bộ quản lý và giáo viên các trường tiểu học thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng
Ninh cùng bạn bè, người thân đã tạo điều kiện cả về thời gian, vật chất, tinh thần
cho tác giả trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn.
Trong quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn, mặc dù bản
thân em đã luôn cố gắng nhưng chắc chắn không tránh khỏi những khiếm
khuyết. Kính mong được sự góp ý, chỉ dẫn của các Thầy, các Cô và các bạn
đồng nghiệp.
Em xin trân trọng cảm ơn!
Quảng Ninh, ngày 05 tháng 11 năm 2015
Tác giả

Nguyễn Thị Tâm

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐiiHTN

http://www.lrc.tnu.edu.vn


MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN ....................................................................................................i
LỜI CẢM ƠN ....................................................................................................... ii
MỤC LỤC............................................................................................................ iii
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .........................................................................iv
DANH MỤC CÁC BẢNG ......................................................................................v
DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ ....................................................................vi
MỞ ĐẦU ...............................................................................................................1

1. Lý do chọn đề tài ..............................................................................................1
2. Mục đích nghiên cứu ........................................................................................4
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu..................................................................4
4. Giả thuyết khoa học ..........................................................................................4
5. Nhiệm vụ nghiên cứu .......................................................................................5
6. Giới hạn phạm vi nghiên cứu ...........................................................................5
7. Phương pháp nghiên cứu ..................................................................................6
8. Cấu trúc luận văn ..............................................................................................6
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ
GIÁO VIÊN TIỂU HỌC THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP CỦA PHÒNG
GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ...................................................................................8

1.1. Tổng quan các nghiên cứu về đánh giá, xếp loại giáo viên ......................8
1.2. Một số khái niệm cơ bản .........................................................................10
1.2.1. Quản lý, Quản lý giáo dục ................................................................10
1.2.2. Đánh giá giáo viên, đánh giá giáo viên tiểu học theo chuẩn nghề
nghiệp ....15
1.2.3. Quản lý đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp........................17
1.3. Một số vấn đề về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.........................18
1.3.1. Chuẩn nghề nghiệp và chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học .........18
1.3.2. Mục đích, nội dung của chuẩn nghề nghiệp của giáo viên tiểu
học.........19
1.3.3. Quy trình tổ chức đánh giá giáo viên tiểu học .................................20
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu –
TN
http://www.lrc.tnu.edu.vn
ĐiiHi


1.4. Quản lý đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp của Phòng GD&ĐT
.....21
1.4.1. Phòng GD&ĐT và chức năng QL ....................................................21
1.4.2. Nội dung quản lý đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp
của Phòng GD&ĐT ..........................................................................23
1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý đánh giá giáo viên tiểu học theo
Chuẩn nghề nghiệp của Phòng GD&ĐT ........................................................25
1.5.1. Các yếu tố khách quan......................................................................25
1.5.2. Các yếu tố chủ quan..........................................................................26
Kết luận chương 1...............................................................................................27
Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ GIÁO
VIÊN TIỂU HỌC THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP CỦA PHÒNG GIÁO
DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ MÓNG CÁI, TỈNH QUẢNG NINH ..........28

2.1. Khái quát về khảo sát thực trạng .............................................................28
2.1.1. Mục đích khảo sát.............................................................................28
2.1.2. Đối tượng và địa bàn khảo sát .........................................................28
2.1.3. Nội dung khảo sát .............................................................................28
2.1.4. Phương pháp khảo sát.......................................................................28
2.2. Thực trạng đội ngũ giáo viên tiểu học của Thành phố Móng Cái tỉnh
Quảng Ninh.....................................................................................................29
2.2.1. Số lượng giáo viên, CNV, CBQL.....................................................29
2.2.2. Thực trạng chất lượng đội ngũ giáo viên .........................................30
2.3. Thực trạng công tác đánh giá GV TH thành phố Móng Cái theo
chuẩn nghề nghiệp ..........................................................................................33
2.3.1. Bộ công cụ đánh giá mức độ đáp ứng Chuẩn và tính chính xác của
nó.....33
2.3.2. Thực trạng thực hiện các nội dung trong đánh giá giáo viên tiểu
học theo Chuẩn nghề nghiệp ............................................................38
2.3.3. Kết quả đánh giá GV TH thành phố Móng Cái theo Chuẩn nghề
nghiệp giáo viên TH trong 3 năm gần đây (2012-2015)..................42
c liệu – ĐivHTN
Số hóa bởi Trung tâm Họhtt
p://www.lrc.tnu.edu.vn


2.3.4. Những thuận lợi và khó khăn khi áp dụng chuẩn nghề nghiệp để
đánh giá giáo viên tiểu học...............................................................44
2.4. Thực trạng quản lý hoạt động đánh giá GV TH của Phòng GD&ĐT
thành phố Móng Cái theo chuẩn nghề nghiệp ................................................50
2.4.1. Thực trạng lập kế hoạch đánh giá GV theo Chuẩn nghề nghiệp......50
2.4.2. Thực trạng tổ chức đánh giá giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp .....52
2.4.3. Thực trạng chỉ đạo hoạt động đánh giá giáo viên theo Chuẩn nghề
nghiệp.....53
2.4.4. Thực trạng kiểm tra, đánh giá kết quả của hoạt động đánh giá
giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp ...................................................56
2.4.5. Đánh giá ưu, nhược điểm công tác quản lý đánh giá GV tiểu học
theo chuẩn nghề nghiệp ở thành phố Móng Cái .............................58
2.5. Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý đánh giá GV
tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp của Phòng GD&ĐT thành phố Móng Cái
tỉnh Quảng Ninh ..............................................................................................59
Kết luận chương 2...............................................................................................61
Chương 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ GIÁO
VIÊN TIỂU HỌC THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP CỦA PHÒNG GIÁO
DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ MÓNG CÁI, TỈNH QUẢNG NINH ..........62

3.1. Các nguyên tắc đề xuất biện pháp ...............................................................62
3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống ...................................................62
3.1.2. Nguyên tắc kế thừa ...........................................................................62
3.1.3. Đảm bảo tính thực tiễn của các biện pháp........................................62
3.1.4. Đảm bảo tính khả thi của các biện pháp...........................................63
3.2. Các biện pháp quản lý hoạt động đánh giá GV TH thành phố Móng
Cái theo chuẩn nghề nghiệp ...........................................................................63
3.2.1. Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức cho các CBQL, giáo viên về
Chuẩn nghề nghiệp giáo viên và mục đích, ý nghĩa của việc
đánh giá giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp ....................................63
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐvHTN
h

ttp://www.lrc.tnu.edu.vn


3.2.2. Biện pháp 2: Thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng kế
hoạch, quản lý và tổ chức thực hiện kế hoạch, quy trình đánh
giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp.............................67
3.2.3. Biện pháp 3: Khai thác và phát triển công cụ đánh giá nhằm
nâng cao hiệu quả công tác đánh giá giáo viên theo Chuẩn ...........71
3.2.4. Biện pháp 4: Sử dụng hợp lý kết quả đánh giá giáo viên theo
Chuẩn nghề nghiệp với việc xây dựng, phát triển, bồi dưỡng,
sử dụng đội ngũ GV........................................................................73
3.2.5. Biện pháp 5: Đảm bảo cơ chế, chính sách, chế độ cho việc đánh
giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn .................................................75
3.2.6. Biện pháp 6: Nâng cao hiệu quả quản lý công tác tự đánh giá,
xếp loại của giáo viên; phối hợp đồng bộ với đánh giá, xếp
loại của
các Tổ chuyên môn và Hiệu trưởng .................................................78
3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp đề xuất .................................................82
3.4 Khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp ................82
3.4.1. Đối tượng khảo nghiệm ....................................................................82
3.4.2. Cách đánh giá ...................................................................................82
3.4.3. Kết quả đánh giá ...............................................................................83
Kết luận chương 3...............................................................................................85
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ ......................................................................87

1. Kết luận...........................................................................................................87
2. Khuyến nghị....................................................................................................89
TÀI LIỆU THAM KHẢO ...................................................................................92
PHỤ LỤC ................................................................................................................

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐviHTN nn
tâm
ĐivHTN
h


DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
BGH

: Ban giám hiệu

CBQL

: Cán bộ quản lý

CM

: Chuyên môn

CNH, HĐH

: Công nghiệp hóa - hiện đại hóa

CNV

: Công nhân viên

CSVC

: Cơ sở vật chất

ĐGGV

: Đánh giá giáo viên

GD&ĐT

: Giáo dục và Đào tạo

GV TH

: Giáo viên tiểu học

GV

: Giáo viên

KH - KT

: Khoa học - kỹ thuật

KTĐG

: Kiểm tra đánh giá

PPDG

: Phương pháp dạy học

QL

: Quản lý

QLGD

: Quản lý giáo dục

TH

: Tiểu học

THCS

: Trung học cơ sở

THPT

: Trung học phổ thông

UBND

: Ủy ban nhân dân

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu –
tâm
ĐivHTN

nn


DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 2.1. Thống kê số lượng GV, CNV, CBQL số lượng học sinh, số lớp ở
trường tiểu học thành phố Móng Cái từ năm học 2012-2015 .............
29
Bảng 2.2: Tổng hợp đánh giá xếp loại phẩm chất chính trị, đạo đức, lối
sống của giáo viên trường TH thành phố Móng Cái ...........................
30
Bảng 2.3: Tổng hợp kết quả đánh giá xếp loại chuyên môn ............................. 31
Bảng 2.4: Tổng hợp kết quả điều tra mức độ chính xác của việc đánh giá
GV bằng Chuẩn ................................................................................... 34
Bảng 2.5: Tổng hợp kết quả điều tra về mức độ ảnh hưởng của các yếu tố
tới việc đánh giá mức độ đáp ứng Chuẩn của GV TH ........................ 36
Bảng 2.6: Thực trạng mức độ thực hiện nội dung đánh giá GV tiểu học theo
Chuẩn nghề nghiệp của Phòng GD&ĐT............................................. 39
Bảng 2.7: Tổng hợp kết quả xếp loại GV các trường TH thành phố Móng
Cái do GV tự đánh giá......................................................................... 42
Bảng 2.8: Tổng hợp kết quả xếp loại GV các trường TH thành phố Móng
Cái do Tổ CM đánh giá ....................................................................... 42
Bảng 2.9: Tổng hợp kết quả xếp loại GV các trường TH thành phố Móng
Cái do Hiệu trưởng đánh giá ............................................................... 43
Bảng 2.10: Những khó khăn đối với BGH trong việc triển khai và áp dụng
chuẩn nghề nghiệp của GV TH ........................................................... 45
Bảng 2.11: Những khó khăn của GV trong quá trình tự đánh giá theo Chuẩn .......
47
Bảng 2.12: Những khó khăn của tổ chuyên môn trong quá trình đánh giá
GV theo Chuẩn .................................................................................... 49
Bảng 2.13: Thực trạng việc xây dựng kế hoạch đánh giá GV theo Chuẩn
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu –
ĐvHTN
H

http://
p://www.lrc.tnu.edu.v
n n


của Phòng GD&ĐT Móng Cái ............................................................ 51
Bảng 2.14: Thực trạng việc tổ chức thực hiện kế hoạch đánh giá GV theo
Chuẩn nghề nghiệp................................................................................ 52

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu –
ĐvHTN
H

n n


Bảng 2.15: Thực trạng chỉ đạo hoạt động đánh giá giáo viên theo Chuẩn nghề
nghiệp của Phòng GD &ĐT Móng Cái ...................................................
54
Bảng 2.16: Thực trạng kiểm tra đánh giá kết quả hoạt động đánh giá GV theo
Chuẩn nghề nghiệp của Phòng GD&ĐT ................................................
56
Bảng 2.17: Yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý đánh giá GV tiểu học
theo Chuẩn nghề nghiệp của Phòng GD&ĐT thành phố Móng Cái... 60
Bảng 3.1: Thống kê kết quả khảo nghiệm về mức độ cần thiết và tính khả
thi của các biện pháp đề xuất .............................................................. 83

Số hóa bởi Trung tâm Học
ọc liệu – ĐviHTN n n
ĐvHTN
H
htt


DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ
Sơ đồ 1.1: Các chức năng và chu trình quản lý ................................................. 12
Sơ đồ 1.2: Quản lý các thành tố tham gia quá trình giáo dục ........................... 14
Biểu đồ 2.1: Xếp loại phẩm chất chính trị, dạo đức của giáo viên.................... 30
Biểu đồ 2.2: Kết quả đánh giá xếp loại chuyên môn ......................................... 32
Biểu đồ 2.3: Kết quả điều tra mức độ chính xác của việc đánh giá GV bằng
Chuẩn....... 35
Biểu đồ 3.1: Kết quả khảo nghiệm về mức độ cần thiết và tính khả thi của
các biện pháp đề xuất .................................................................. 84

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu –
ĐviHTN
Đ1HTN

n


MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu –
ĐviHTN
Đ1HTN

n


Giao duc ngay nay đươc coi là nền mong cua sự phát triên KH - KT va
đem lại sự thịnh vương cho nền kinh tế quốc dân. Co thể khăng đinh rằng:
không có giáo dục thì không co bất cư sư phát triên nao đối vơi con ngươi,
đối vơi kinh tế, văn hoa. Ý thức đươc điều đó, Đang ta đa thưc sư coi "Giao
duc là quốc sách hang đầu" Hôi nghị TW 4 khoa VII đa khăng đinh "Giáo
duc - Đao tạo la chia khoa đê mơ cưa tiến vao tương lai" [13]. Nghi quyết
TW 2 khoa VIII đa tiếp tục khăng định "Muốn tiến hanh CNH, HĐH thắng lơi
phải phát triên manh giao dục - đao tạo, phat huy nguồn lưc con ngươi, yếu
tố cơ ban cua sư phat triên nhanh va bền vưng" [14]. Đại hội đảng lần thứ X
(2006) tiếp tục nhấn mạnh Đang ta coi con ngươi vưa la đông lưc vưa la muc
tiêu cua sự phat triên.
Đội ngũ giáo viên có môt vai tro vô cung quan trọng đê lam cho giao duc
thưc hiên đươc sư mênh cao ca đo. Hồ Chu tich đa tưng noi "Không co thầy thi
không co giao duc" [27]. Ro rang phát triển đội ngu giao viên là yêu cầu cấp
thiết, là yếu tố cơ ban co y nghĩa quyết đinh trong viêc phat triên giao duc. Chi
thị số 40-CT/TW ngày 15/6/2004 cua Ban Bi thư Trung ương Đang (khoa IX)
về xây dựng và nâng cao chất lương đội ngu nha giao, can bô quan ly giao duc
đã xác định “Phát triển giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là một
trong những động lực quan trọng thúc đẩy sư nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại
hóa đất nước, là điều kiện để phát huy nguồn lưc con người. Đây là trách
nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, trong đó nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục
là lưc lượng nòng cốt, có vai trò quan trọng”[15].
Hiện nay, bối cảnh thế giới và Việt Nam trong thế kỉ XXI đang đặt ra
những yêu cầu mới về giáo dục nói chung và giáo dục phổ thông nói riêng. Do
đó, vai trò của người giáo viên đã có nhiều thay đổi. Giáo viên, trước hết là nhà
giáo dục, bằng chính nhân cách của mình và qua các hoạt động giáo dục mà tác

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu –
ĐviHTN
Đ1HTN

n


động tích cực đến việc hình thành nhân cách học sinh. Trong vai trò truyền thụ
tri thức, người thầy là người hướng dẫn, tổ chức, tư vấn để người học thực hiện
mọi nhiệm vụ nhận thức và phát triển kĩ năng. Hơn nữa, người giáo viên, ngoài
năng lực dạy học còn phải có năng lực cảm hóa người học, năng lực giúp hình
thành và phát triển cảm xúc, thái độ, hành vi đúng đắn trong những mối tương
tác đa dạng với con người, xã hội, tự nhiên. Chỉ với vai trò đó, người giáo viên
mới có thể đáp ứng yêu cầu giáo dục trong giai đoạn mới, đáp ứng yêu cầu của
cuộc cải cách chương trình giáo dục phổ thông sau 2015, thực hiện “Đổi mới
căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo” theo Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn
quốc lần thứ XI. Chính vì vậy, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên là vấn đề
cấp thiết hiện nay.
Để nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo Đồng thời, cụ thể hóa các chủ
trương, chính sách của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các
văn bản về việc đánh giá giáo viên như: Quyết định số 202/TCCP-VC ngày 08
tháng 6 năm 1994 của Bộ trưởng - Trưởng ban Tổ chức - cán bộ Chính phủ
(nay là Bộ nội vụ) về việc ban hành Tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức
ngành giáo dục và đào tạo (ngạch giáo viên tiểu học và ngạch giáo viên tiểu
học cao cấp); Quyết định số 06/2006/QĐ-BNV ngày 21 tháng 3 năm 2006 của
Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên
mầm non và giáo viên phổ thông công lập; Quyết định số 16/2008/QĐBGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về
việc ban hành Quy định đạo đức nhà giáo. Tuy nhiên, các văn bản trên chưa
thực sự đưa ra được những chuẩn để đo lường, đánh giá các năng lực cần có
của giáo viên, để từ đó thúc đẩy việc tự bồi dưỡng phát triển năng lực nghề
nghiệp của giáo viên.

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu –
Đ2HTN
Đ
16HTN

http://www.lrc.tnu.edu.v
n


Năm 2007, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quy định Chuẩn nghề
nghiệp theo quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT. Theo đó,Chuẩn nghề nghiệp
là một hệ thống nội dung về phẩm chất, năng lực nghề nghiệp của giáo viên.

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu –
Đ2HTN
Đ
17HTN

n


Các phẩm chất, năng lực được trình bày theo lối tiếp cận năng lực hoạt động,
với cấu trúc phản ánh logic các công đoạn hoạt động giáo dục, dạy học. Mỗi
hoạt động ở từng công đoạn được xác định bằng các hành động cấu thành các
kĩ năng giáo dục, dạy học cụ thể. Như vậy, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên có giá
trị như là một thước đo năng lực hành nghề của giáo viên diễn ra trong bối
cảnh thực tiễn giáo dục. Bên cạnh đó, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên được ban
hành còn nhằm hướng tới mục tiêu giúp giáo viên tiểu học tự đánh giá phẩm
chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực nghề nghiệp để từ đó giáo viên tự xây
dựng kế hoạch tự bồi dưỡng, tự phát triển. Kết quả đánh giá giáo viên còn là
cơ sở để các cơ quan quản lý giáo dục xây dựng kế hoạch, chương trình tài
liệu, phương pháp và hình thức bồi dưỡng phù hợp cho đội ngũ giáo viên tiểu
học nói chung và bồi dưỡng cho giáo viên chưa đạt Chuẩn nói riêng; đồng thời
sử dụng đội ngũ giáo viên hiệu quả và thực hiện chính sách đãi ngộ đối với
giáo viên.
Từ năm 2011, Phòng GD&ĐT thành phố Móng Cái đã tổ chức các lớp
tập huấn cho toàn bộ cán bộ, giáo viên toàn Thành phố quán triệt nội dung, yêu
cầu và cách tổ chức đánh giá giáo viên tiểu học theo Chuẩn nghề nghiệp. Đồng
thời triển khai thực hiện từ năm học 2012-2013 đến nay. Tuy nhiên, trong quá
trình đánh giá giáo viên theo Chuẩn còn gặp khó khăn: bệnh thành tích, sự đánh
giá đôi khi còn bị ảnh hưởng bởi các văn bản pháp quy khác, một số tiêu chí
chưa được hiểu một cách thống nhất. Chính vì thế, một vấn đề quan trọng đặt ra
là cần phải tổ chức việc đánh giá đúng thực trạng đội ngũ giáo viên tiểu học để
có những giải pháp ưu tiên cho công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên
để đảm trách được vai trò của người giáo viên thế kỉ XXI; đồng thời tránh được
bệnh thành tích trong đánh giá giáo viên. Thực tiễn của công tác quản lý và
theo dõi kết quả đánh giá giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp của các trường tiểu

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu –
Đ2HTN
Đ
18HTN

http://www.lrc.tnu.edu.v
n


học trên địa bàn thành phố Móng Cái từ năm 2011-2012 đến nay cho thấy phần
lớn giáo viên tiểu học chưa đạt đúng mức các tiêu chí trong Chuẩn nghề

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu –
Đ2HTN
Đ
19HTN

n


nghiệp. Vì vậy, việc đánh giá giáo viên tiểu học theo Chuẩn để làm căn cứ cho
Phòng GD&ĐT xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trong
thời gian tới là rất cần thiết.
Cho đến nay, ở Thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh chưa có công
trình nghiên cứu về quản lý hoạt động đánh giá giáo viên tiểu học theo Chuẩn
nghề nghiệp nhằm giúp cho hoạt động đánh giá giáo viên tiểu học có hiệu quả.
Do đó, việc nghiên cứu về quản lý hoạt động đánh giá giáo viên theo chuẩn
nghề nghiệp là cần thiết.
Từ những lý do nêu trên, chúng tôi chọn nghiên cứu đề tài “Quản lý
hoạt động đánh giá giáo viên tiểu học ở thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng
Ninh theo Chuẩn nghề nghiệp”.
2. Mục đích nghiên cứu
Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn quản lý hoạt động đánh giá
xếp loại giáo viên tiểu học ở thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh theo Chuẩn
nghề nghiệp, đề tài nhằm đề xuất các biện pháp quản lý cho Phòng GD&ĐT
thành phố Móng Cái đối với hoạt động đánh giá, xếp loại giáo viên tiểu học
theo Chuẩn nghề nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tiểu
học của địa phương, đáp ứng yêu cầu đổi mới hiện nay.
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
3.1. Khách thể nghiên cứu
Hoạt động quản lý đội ngũ giáo viên các trường tiểu học của Phòng
GD&ĐT.
3.2. Đối tượng nghiên cứu
Biện pháp quản lý của Phòng GD&ĐT thành phố Móng Cái đối với hoạt
động đánh giá giáo viên các trường tiểu học trên địa bàn theo Chuẩn nghề
nghiệp.
4. Giả thuyết khoa học

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu –
Đ4HTN

http://www.lrc.tnu.edu.v
n


Trong những năm qua, Phòng GD&ĐT thành phố Móng Cái đã quan tâm
quản lý hoạt động đánh giá, xếp loại giáo viên Tiểu học theo chuẩn nghề

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu –
Đ5HTN

n


nghiệp. Tuy nhiên, trước yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay thì hoạt động này
còn bộc lộ những hạn chế nhất định. Nếu phân tích ro cơ sở lý luận, các yêu
cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học và thực tiễn đánh giá giáo viên
thì có thể đề xuất được những biện pháp quản lý hoạt động đánh giá giáo viên
tiểu học theo Chuẩn nghề nghiệp khách quan, sát thực và sẽ góp phần tạo dựng
cơ sở thực tiễn xác đáng cho sự phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học của thành
phố Móng Cái góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học của Thành phố
trong giai đoạn hiện nay.
5. Nhiệm vụ nghiên cứu
5.1. Phân tích cơ sở lý luận về đánh giá giáo viên và quản lý hoạt động đánh giá
giáo viên tiểu học theo Chuẩn nghề nghiệp.
5.2. Khảo sát, phân tích thực trạng đánh giá giáo viên và các biện pháp quản lý
hoạt động đánh giá giáo viên tiểu học trên địa bàn thành phố Móng Cái, tỉnh
Quảng Ninh theo Chuẩn nghề nghiệp.
5.3. Đề xuất biện pháp quản lý cho Phòng GD&ĐT thành phố Móng Cái, tỉnh
Quảng Ninh trong việc đánh giá giáo viên tiểu học của Thành phố theo Chuẩn
nghề nghiệp
6. Giới hạn phạm vi nghiên cứu
6.1. Giới hạn phạm vi nội dung nghiên cứu
Đề tài tập trung nghiên cứu một số biện pháp quản lý đánh giá giáo viên
tiểu học của thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh theo quyết định số
14/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy
định về chuẩn nghề nghiệp của giáo viên tiểu học.
6.2. Giới hạn về địa bàn nghiên cứu
Tiến hành khảo sát thực trạng, khảo nghiệm hoạt động đánh giá giáo
viên của 15 trường tiểu học thuộc địa bàn thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng
Ninh.
6.3 Giới hạn về khách thể khảo sát
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu –
Đ6HTN

http://www.lrc.tnu.edu.v
n


- Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn và giáo viên.

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu –
Đ7HTN

n


- Lãnh đạo Phòng GD&ĐT, trưởng các bộ phận của Phòng GD&ĐT liên
quan đến công tác chỉ đạo, quản lý trường tiểu học.
7. Phương pháp nghiên cứu
7.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận
Phân tích, tổng hợp, khái quát hóa và hệ thống hóa các vấn đề lý luận,
khái niệm nghiên cứu liên quan đến đề tài.
7.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn
- Phương pháp điều tra bằng phiếu hỏi: Đây là phương pháp sử dụng
một phiếu trưng cầu ý kiến với một hệ thống câu hỏi đã được soạn sẵn, nhằm
thu thập những thông tin cần thiết về vấn đề quản lý nghiên cứu. Phương pháp
này có các loại câu hỏi đóng và câu hỏi mở.
- Phương pháp chuyên gia: là phương pháp dùng trí tuệ của đội ngũ
chuyên gia có trình độ cao thuộc về một lĩnh vực, một chuyên ngành để nhận
định, đánh giá một vấn đề khoa học. Phương pháp này có ưu điểm: ít tốn kém
thời gian, công sức và đạt hiệu quả cao.
- Phương pháp phỏng vấn: Là phương pháp trực tiếp hỏi các khách thể
khảo sát về các nội dung của vấn đề nghiên cứu.
- Phương pháp tổng kết kinh nghiệm: là phương pháp nghiên cứu một
cách hệ thống những kết quả đã đạt được và chưa đạt được khi tiến hành một
hoạt động nào đó; rồi rút ra những kinh nghiệm trong thực tiễn.
7.3. Nhóm phương pháp xử lý số liệu bằng thống kê toán học: là nhóm
phương pháp sử dụng các công thức toán thống kê để định lượng kết quả
nghiên cứu. Trên cơ sở đó, rút ra các nhận xét khoa học mang tính khái quát.
8. Cấu trúc luận văn
Ngoài phần Mở đầu, Kết luận và khuyến nghị, Tài liệu tham khảo, Phụ
lục, nội dung luận văn được cấu trúc trong 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động đánh giá giáo viên tiểu
học theo Chuẩn nghề nghiệp
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu –
Đ8HTN

n


Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động đánh giá giáo viên tiểu học theo
Chuẩn nghề nghiệp của Phòng GD&ĐT thành phố Móng Cái tỉnh Quảng Ninh.
Chương 3: Biện pháp quản lý của Phòng GD&ĐT đối với hoạt động
đánh giá, xếp loại giáo viên tiểu học ở thành phố Móng Cái tỉnh Quảng Ninh
theo Chuẩn nghề nghiệp

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu –
Đ9HTN

n


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×