Tải bản đầy đủ

QD phân công nhiệm vụ địa chính xã

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ PHƯỚC ĐỒNG
Số:

/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phước Đồng, ngày 15 tháng 12 năm 2014
QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công nhiệm vụ phụ trách trên lĩnh vực
Đất đai - Nông nghiệp -Tài nguyên – Khoáng sản và Vệ sinh môi trường
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHƯỚC ĐỒNG
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị Định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/ 2009 của Chính phủ về
chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã,
phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;
Căn cứ tình hình thực tế của địa phương;
Theo đề nghị của công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi

trường xã Phước Đồng;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ông, (bà) có tên sau:
1. Ông Nguyễn Trọng Bình – công chức Địa chính xã
Thực hiện nhiệm vụ được quy định tại điều 12 của quy định tiêu chuẩn đối
với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn (ban hành kèm theo quyết định số
04/2004/QĐ-BNV ngày 16/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ). Chịu trách
nhiệm thụ lý hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận QSD đất, kiểm tra, xác minh
tính hợp pháp, hợp lý nguồn gốc đất đối chiếu với các quy định của pháp luật
đất đai hiện hành, tham mưu cho Hội đồng họp xét đề nghị cấp giấy chứng nhận
QSD đất của các thôn trên địa bàn xã.
Chịu trách nhiệm và phối hợp với các lực lượng khác kiểm tra, tham mưu
biện pháp xử lý các trường hợp lấn chiếm Đất đai, khai thác khoáng sản trái
phép theo sự chỉ đạo của lãnh đạo UBND xã. Xác minh và tham gia hòa giải các
trường hợp tranh chấp đất đai theo nội dung đơn, kiểm tra, xác minh nguồn gốc
đất tham mưu cho Hội đồng xét nguồn gốc đất của các dự án trên địa bàn.
02. Ông Nguyễn Minh Tuấn – công chức Địa chính xã (hợp đồng)
Chịu trách nhiệm kiểm tra đề xuất biện pháp xử lý đối với các trượng hợp
gây ô nhiễm môi trường, khai thác khoáng sản trên địa bàn xã (không khí, chất
thải, nguồn nước…), theo dõi xây dựng kế hoạch tổng hợp báo cáo lãnh đạo xã
và cấp trên theo quy định.
Phối hợp với các lực lượng khác của địa phương kiểm tra đề xuất biện pháp
xử lý các trường hợp khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép khi lãnh đạo xã
phân công. Phối hợp với chủ tịch Hội Nông dân và thôn nắm tình hình sản xuất;


diện tích gieo trồng của nhân dân. Xác minh kiểm tra nội dung đơn tranh chấp
đất đai và tham gia hòa giải khi có sự chỉ đạo của lãnh đạo UBND xã .
Điều 2.Căn cứ tình hình cụ thể của địa phương, ngoài nhiệm vụ tại Điều 1,
lãnh đạo UBND xã sẽ có sự điều chỉnh, phân công phù hợp với nhiệm vụ của
địa phương.
Điều 3. Văn phòng HĐND – UBND xã, kế toán ngân sách xã và các ông,
(bà) có tên tại Điều 1 thực hiện quyết định này kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:

CHỦ TỊCH

- Như điều 3 ;
- Phòng TN – MT Thành Phố;
- Lưu VT-UBND;Nguyễn Văn HưởngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x