Tải bản đầy đủ

thong bao niem yet nguon goc dat du an rung vanh dai

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ PHƯỚC ĐỒNG
Số:

/TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Phước Đồng, ngày 17 tháng 12 năm 2015

THÔNG BÁO (ĐỢT 1)
Về việc niêm yết công khai nguồn gốc đất của các hộ dân đã thỏa thuận chuyển
nhượng lại cho Công ty TNHH Hoàn Cầu Nha Trang thuộc Dự án rừng vành đai
Khu du lịch giải trí nha trang
Căn cứ văn bản số 6047/UBND-KT ngày 23/10/2013 của UBND tỉnh Khánh Hòa
V/v Dự án trồng rừng phòng hộ cảnh quan Khu du lịch và giải trí Nha Trang.
Về Chủ trương, UBND tỉnh đồng ý thỏa thuận địa điểm đầu tư đối với Diện tích
mà Công ty TNHH Hoàn Cầu Nha Trang sử dụng hợp pháp hoặc thỏa thuận được với các
hộ dân, đơn vị đang sử dụng. Đồng thời UBND tỉnh giao sở kế hoạch đầu tư thống nhất
với UBND thành phố Nha Trang và chủ đầu tư xác định diện tích cụ thể, tham mưu
UBND tỉnh.


Để sở Kế hoạch đầu tư, UBND thành phố Nha Trang và chủ đầu tư có cơ sở
để báo cáo tham mưu UBND tỉnh đối với phần diện tích đất mà Chủ đầu tư đã thỏa
thuận nhận chuyển nhượng từ các hộ dân thuộc Dự án Rừng vành đai Khu du lịch
và giải trí Nha Trang.
Nay UBND xã Phước Đồng xin thông báo niêm yết (đợt 1) về nguồn gốc đất
của các hộ dân đã thỏa thuận chuyển nhượng lại cho Công ty TNHH Hoàn Cầu
Nha Trang thuộc Dự án rừng vành đai Khu du lịch giải trí nha trang (có kèm nội
dung danh sách).
Địa điểm: Tại trụ sở UBND xã Phước Đồng và tại điểm sinh hoạt thôn
Phước Hạ nơi có đất ảnh hưởng bởi dự án.
Thời gian: từ ngày 17/12/2015 đến hết ngày 31/12/2015
Trong thời hạn niêm yết, nếu hộ gia đình, cá nhân nào thấy chưa hợp lý và
có ý kiến, kiến nghị hoặc thắc mắc gì, đề nghị liên hệ trực tiếp tại UBND xã Phước
Đồng (hoặc cán bộ địa chính xã).
Sau thời hạn trên nếu không còn hộ nào có ý kiến, kiến nghị gì, thì UBND xã
Phước Đồng tiến hành xác nhận nguồn gốc quá trình sử dụng đất mà các hộ dân có
danh sách theo hồ sơ niêm yết đã thỏa thuận chuyển nhượng cho Công ty TNHH
Hoàn Cầu Nha Trang. Mọi ý kiến, kiến nghị thắc mắc không được xem xét giải
quyết./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
Nơi nhận:
CHỦ TỊCH
- Văn phòng Niêm yết tại UBND xã Phước Đồng
- Đài truyền thanh xã (đọc 3 lần);
- Lưu VT.

Nguyễn Văn HưởngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×