Tải bản đầy đủ

QD THANH LAP TO KIEM TRA DAT DAI năm 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ PHƯỚC ĐỒNG
Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phước Đồng, ngày 06 tháng 9 năm 2016

/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập tổ kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm liên quan đến lĩnh
vực đất đai và lĩnh vực xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHƯỚC ĐỒNG
Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;;
Căn cứ luật xử phạt vi phạm hành chính năm 2012
Căn cứ luật đất đai năm 2013;
Căn cứ Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ Quy
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;
Căn cứ Nghị định 180/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ quy

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật xây dựng về xử lý vi
phạm trật tự xây dựng đô thị;
Căn cứ Nghị Định 102/2014/NĐ-CP ngày 11/10/2014 của Chính phủ về xử
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;
Căn cứ công văn 4616/UBND –TNMT ngày 29/8/2016 cửa UBND thành
phố Nha Trang về việc tăng cường công tác quản lý đất đai, xây dựng tại khu
vực Chùa Lâm Tỳ Ni.
Xét tình hình thực tế của địa phương;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập tổ kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm liên quan đến
lĩnh vực đất đai, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật
xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn xã(đặc biệt khu
vực xóm Núi sau chùa Lâm Tỳ Ni, xóm Mùi thôn Thành Đạt và các khu vực có
dự án), gồm các ông (bà) có tên sau:
01. Ông Bùi Cao Pháp
02. Ông Nguyễn Trọng Bình
03. Ông Lê Phúc Thời
04. Ông Phan Văn Linh
05. Ông Nguyễn Minh Tuấn
06. Ông Nguyễn Văn Tự
07. Ông Nguyễn Anh
08. bà Nguyễn Thị Linh
09. Bà Cao Thị Diệu An

PCT. UBND xã
CC. Địa chính
CC. QLĐT xã
CB. QLĐT xã
CB. Địa chính xã
Trưởng Công an xã
NV.HĐ xác minh dự án
Trưởng thôn Thành Đạt
Trưởng thôn Thành Phát

Tổ trưởng
Tổ phó
Tổ Phó
Tổ viên
Tổ viên
Tổ viên


Tổ viên
Tổ viên
Tổ viên


Điều 2.Tổ công tác có nhiệm vụ giúp UBND xã tổ chức kiểm tra, nắm tình
hình báo cáo các trường hợp vi phạm lấn chiếm đất mặt nước sông, sử dụng đất
không đúng mục đích tại khu vực xóm Núi sau chùa Lâm Tỳ Ni, xóm Mùi thôn
Thành Đạt và các khu vực có dự án liên quan đến lĩnh vực đất, xây dựng trên đất
không được phép xây dựng theo quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số
Điều của Luật xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị, để tham mưu
xử lý các trường hợp vi phạm, các bước tiến hành phải thực hiện theo đúng quy
định.
Thời gian kiểm tra: Các ngày trong tuần kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, cả ban
ngày và ban đêm.
Điều 3. Công chức văn phòng thống kê UBND xã và các ông, bà có tên tại
Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:

CHỦ TỊCH

- Như điều 3 (để thực hiện);
- Lưu VP-UBND.

Nguyễn Văn HưởngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×