Tải bản đầy đủ

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA MỘT DỰ ÁN SẢN XUẤT SẠCH HƠN

BÀI TẬP CHƯƠNG 3 “THU LỜI TỪ SẢN XUẤT SẠCH HƠN”

BÀI TẬP:
“ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA MỘT DỰ ÁN SẢN XUẤT
SẠCH HƠN”
PHẦN II – GIÁ TRỊ HIỆN TẠI THUẦN
Câu 1: Tính toán giá trị hiện tại thuần (NPV) để xác định khả năng sinh lời
a) Tỷ suất chiết khấu trung bình của dự án đầu tư tại công ty PLS là 15%. Hãy sử dụng tỷ suất
chiết khấu này để tính NPV3 (sau 3 năm) của dự án hệ thống camera kiểm tra chất lượng tại công
ty PLS
b) Dựa trên giá trị hiện tại thuần (NPV) vừa tính toán, Anh/Chị có thể nhận định rằng dự án
Camera KTCL của công ty PLS là có lợi sau 3 năm hay không có lợi?
Câu 2: So sánh hoàn vốn giản đơn & giá trị hiện tại thuần
a) Sau khi Anh/Chị đã tính toán theo cả 2 chỉ số: Thời gian hoàn vốn giản đơn và giá trị hiện tại
thuần NPV3 cho dự án camera KTCL. Hãy ghi lại kết quả tính toán vào bảng sau đây và so sánh
các kết quả dựa trên 2 chỉ số này.
Chỉ số đo khả
năng sinh lời
Thời gian hoàn
vốn giản đơn
Giá trị hiện tại

thuần ($ USD)

Gía trị tính toán
được
2.7 (năm)

Nguỡng/ hạn
mức
<3

Dự án có lợi hay
không
Có lời

-$ 17.182

<0

Không có lời

b) Anh/ Chị suy nghĩ như thế nào về các mặt lợi - hại của 2 chỉ số đo khả năng sinh lời: Giá trị
hiện tại thuần và Hoàn vốn giản đơn?


BÀI TẬP
“ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA MỘT DỰ ÁN SẢN XUẤT SẠCH HƠN”
PHẦN I – CÁC DÒNG TIỀN & HOÀN VỐN GIẢN ĐƠN
Câu 1: Tính toán các chi phí vận hành hàng năm tại Công ty PLS
BẢNG CÂN ĐỐI TẠI CÔNG TY PLS
CHI PHÍ ĐẦU VÀO SẢN XUẤT
Các khoản chi phí

Lao động trực tiếp
Năng lượng trực tiếp
Mực
Phim nhựa
Cộng (chi phí đầu
vào sản xuất)

Đơn vị tính


(US $/km phim gốc)

$ 2,5
$ 4,25
$ 71
$ 34,25
$ 112/km

Khi hoạt động
bình thường
(US $/năm)

Khi có camera
(US $/năm)

$ 65.040
???
???
???
$ 2.913.792

$ 64.355
???
???
???
$ 2.883.104

CHI PHÍ VẬN HÀNH LÒ ĐỐT RÁC
Loại chi phí

Đơn vị tính
(US $/km phế liệu
đốt đi)

Khi hoạt động
bình thường
(US $/năm)

Khi có camera
(US $/năm)

Nhiên liệu
$3
???
???
Phụ gia cho nhiên
$ 6,5
???
???
liệu
Lao động
$ 14,2
???
???
Công vận chuyển tro
$ 0,7
???
???
tới bãi chôn lấp
Cộng (chi phí đốt
$ 24,4/km
$ 16.690
$ 10.004
chất thải rắn)
CHI PHÍ VẬN HÀNH TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI
Đơn vị tính
Khi hoạt động
Khi có camera
Loại chi phí
(US $/km phế liệu
đốt đi)

Hóa chất
$ 0,3
Điện năng
$ 1,3
Lao động
$ 2,3
Công vận chuyển
$ 0,08
bùn tới bãi chôn lấp
Cộng (chi phí xử lý
$ 3,98/km
nước thải)
TỔNG SỐ = (Chi phí đầu vàn sx + đốt
CTR + xử lý nước thải)
Tiết kiệm hằng năm (trước – sau)

bình thường
(US $/năm)

(US $/năm)

???
???
???
???

???
???
???
???

$ 2.722

$ 1.632

???

???
???


Hãy sử dụng thông tin trong bảng cân đối trên đây và kêt quả tính toán các dòng tiền
trong bài tập vừa rồi (bài tập “Đánh giá chi phí tại công ty PLS”) để tính toán:
a) Các chi phí vận hành “TRƯỚC” và “SAU” khi có dự án Camera;
b) Tổng số tiền tiết kiệm được khi thực hiện dự án, có nghĩa là chi phí vận hành giảm được bao
nhiêu?
Câu 2: Tính toán thời gian hoàn vốn giản đơn để đánh giá khả năng sinh lời
Tổng đầu tư ban đầu của hệ thống camera kiểm tra chất lượng sản phẩm (chi phí mua, lắp đặt,
đào tạo sử dụng,…) là USD $ 105.000. Hãy sử dụng về số tiền tiết kiện hàng năm tính được từ
câu 1 ở trên để tính thời gian hoàn vốn gian đơn của dự án?

Câu 3: giả sử vào năm thứ 3 chất lượng nước thải đầu ra của công ty phải đạt tiêu chuẩn
xả thải cột A QCVN 40: 2012. Để đạt được giá trị này, công ty cần nâng cấp toàn bộ hệ
thống xử lý nước thải với chi phí đầu tư ban đầu là 150.000 USD. Tuy nhiên, nếu lắp đặt
hệ thống camera thì chất lượng nước thải của công ty được cải thiện đáng kể và chỉ cần
đầu tư thêm 1 bể xử lý thứ cấp với chi phí đầu tư 95.000USD là đạt chất lượng loại A.
Trong trường hợp này, có cần đầu tư hệ thống camera không? Giải thích?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×