Tải bản đầy đủ

Phân từ hoàn thành và danh động từ hoàn thành

Phân từ hoàn thành và danh động từ hoàn
thành
NỘI DUNG BÀI GIẢNG
Cùng cungthi.vn tìm hiểu về phân từ hoàn thành và danh động từ hoàn thành trong tiếng anh
1. PERFECT PARTICIPLE ( PHÂN TỪ HOÀN THÀNH )
Chức năng:
- dùng rút ngắn mệnh đề khi hành động trong mệnh đề đó xảy ra trước

Ví dụ:
He finished all his homework and then he went to bed.
-> Having finished all his homework, he went to bed.
- dùng rút ngắn mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian

Ví dụ:
After he had fallen from the horse back, he was taken to hospital and had an operation.
và After having fallen from the horse back, he was taken to hospital and had an operation.
- Chỉ một hành động đã hoàn tất, thường có dạng: HAVING + P2.
- Có chức năng trạng ngữ được rút gọn để diễn tả hành động đã hoàn thành trước một hành động khác xảy ra
trong quá khứ.

Ví dụ: Having finished all her homework, she went to bed.

Làm xong tất cả bài tập, cô ấy đi ngủ
* Ở thể phủ định NOT đứng trước HAVING+ V3

2. PERFECT GERUND ( DANH ĐỘNG TỪ HOÀN THÀNH )
Chức năng:
- dùng thay cho hình thức hiện tại của danh động từ khi chúng ta đề cập đến hành động trong quá khứ


Trong một số ngữ cảnh rất khó mà xác định được khi nào là perfect gerund và khi nào là perfect participle vì
hình thức chính tả của chúng giống hệt nhau.

*Chúng ta sử dụng perfect gerund khi muốn đề cập đến một hành động trong quá khứ ( chỉ hồi ức):
S + Vqk + PERFECT GERUND + O

Ví dụ: The boys was accused of having broken the window.
Cậu bé bị buộc tội vì đã làm vỡ cửa sổ
He apologized for having been rude to her..anh ta xin lỗi vì đã thô lỗ với cô ấy
* Ở dạng: having + V3/-edTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×