Tải bản đầy đủ

Đề cương Lập trình trực quan

Câu 17: Hãy cho biết kết quả của S bằng bao nhiêu?
Sub Tinh_Tich()
Dim s As Integer
Dim i As Integer
s=0
For i = 1 To 10 Step 3
s=s*i
Next
MsgBox Tích là & s
End Sub
1:5
*2:0
3:25
4:175
Câu 6: Hãy cho biết kết quả của S bằng bao nhiêu?
Sub Tinh_Tong()
s=0
For i = 1 To 10
s=s*i
Next
MsgBox Tich la & s

End Sub
1:S=1
2:S=255
*3:S=0
4:S=55
Câu 76: Chọn phát biểu đúng về thuộc tính multiline của điều khiển textbox:
1:Số dòng cho phép nhập phụ thuộc vào thuộc tính Maxlength của diều khiển textbox đó.
*2:Cho phép có nhiều dòng trong điều khiển textbox
3:Sử dụng tổ hợp phím control + tab để di chuyển con nhy sang điều khiển kế.
4:Sử dụng phím tab để di chuyển con nhy sang điều khiển kế.
Câu 24: Để thay đổi màu chữ của Textbox ta sử dụng thuộc tính nào của Textbox
1:FontColor
*2:ForeColor
3:FontItalic
4:Font
Câu 11: Hãy cho biết kết quả của S bằng bao nhiêu?
Sub Tinh_Tong()
Dim s As Integer
s=5
For i = 1 To 10
s=s+1
Next
MsgBox Tong la & s
End Sub


1:S=11
2:S=10
3:D=5
*4:S=15
Câu 89: Thêm một mẩu tin bạn sử dụng phương thức nào của Recordset
1:Edit
2:Cả ba đều sai
*3:Addnew
4:Update
CÂU 2: Khi chạy đoạn lệnh trên nhập vào A bằng 5 và B bằng 6. Hãy cho biết đoạn lệnh trên
cho kết quả bằng bao nhiêu?
Private Sub Command1_Click()
Dim a As String
Dim b As String


Dim s As String
a = InputBox(Nhap so A)
b = InputBox(Nhap so B)
s=a+b
MsgBox Tong 2 so A va B la & s
End Sub
1:In ra câu thông báo: Tong 2 so A va B la 11
2:In ra câu thông báo: Tong 2 so A va B la 0
*3:In ra câu thông báo: Tong 2 so A va B la 56
4:In ra câu thông báo: Tong 2 so A va B la 65
Câu 74: Định nghĩa một thủ tục dạng public trong một module thì có thể sử dụng nó trong
phạm vi
1:Trong các module định nghĩa
2:Trong thủ tục khác module
3:Trong một module định nghĩa
*4:Trong toàn bộ ứng dụng
Câu 15: Hãy cho biết kết quả của S bằng bao nhiêu?
Sub Tong()
Dim s As Integer
Dim i As Integer
s=0
i=1
Do While i <> 10
s=s+i
i=i+1
Loop
MsgBox Tong la & s
End Sub
1:S=1
*2:S=45


3:S=10
4:S=11
Câu 28: Cho mảng A có 10 phần tử là các số nguyên. Đoạn lệnh sau, sau khi chạy cho kết quả P
là bao nhiêu?
P = a(1)
For i = 1 To 10
If P > a(i) Then
P = a(i)
End If
Next
MsgBox P
1:Tổng giá trị của mảng
2:Giá trị lớn nhất của mảng
3:Giá trị trung bình của mảng
*4:Giá trị nhỏ nhất của mảng
Câu 22: Để khai báo biến a kiểu chuỗi ta sử dụng lệnh nào sau đây:
1:Dim a As Double
2:Dim a As Varial
*3:Dim a As String
4:Dim a As Integer
Câu 83: Gi sử tồn tại tệp tin C:\QLHS.mdb, cho biết giá trị của cn.state sau khi thực hiện xong
đoạn lệnh sau:
Dim cn As New adodb.Connection
cn.ConnectionString = Chuoi_ket_noi
cn.Cursolocation = adUseClient
MsgBox cn.State
1:0
2:Không có câu nào đúng
*3:Xuất hiện thông báo lỗi khi tham chiếu đến Cn.state
4:1
Câu 75: Nếu checkbox được chọn thì thuộc tính value sẽ trả về giá trị là:
1:true
2:vbUncheck
3:vbGrayed
*4:vbChecked
Câu 26: Để khai báo mảng A có 10 phần tử có kiểu nguyên ta sử dụng lệnh nào sau đây?
1:Dim A(1 To 10) As Double
2:Dim A(1 To 10) As String
*3:Dim A(1 To 10) As Integer
4:Dim A As Integer
Câu 19: Hãy cho biết kết quả của XL bằng bao nhiêu?Nếu nhập vào điểm bằng 7
Sub Xeploai()


Dim XL As String
Dim D As Double
D = InputBox(Nhap diem)
If D >= 8 Then
XL = GIOI
ElseIf D >= 6.5 Then
XL = KHA
ElseIf D >= 5 Then
XL = TB
Else XL = YEU
End If
MsgBox Xep loai & XL
End Sub
1:YEU
2:TB
*3:KHA
4:GIOI
Câu 5: Hãy cho biết kết quả của S bằng bao nhiêu?
Sub Tinh_Tong()
For i = 1 To 10
s=s+i
Next
MsgBox Tong la & s
End Sub
1:S=12
2:S=10
3:S=0
*4:S=55
Câu 80: Thuộc tính AbsolutePosition của recordset trả về giá trị có kiểu:
*1:Long
2:Integer
3:Byte
4:variant
Câu 25: Để thay đổi màu nền của Textbox ta sử dụng thuộc tính nào của Textbox
*1:BackColor
2:Font
3:ForeColor
4:FontItalic
Câu 77: Lệnh nào sau đây dùng để tắt bẫy lỗi đã bật:
1:option error off
*2:on error goto 0
3:option on error off
4:on error off


Câu 31: Cho mảng A có 10 phần tử là các số nguyên. Đoạn lệnh sau, dùng để làm gì?
For i = 1 To 9
For j = i + 1 To 10
If a(i) < a(j) Then
TG = a(j)
a(j: a(i)
a(i: TG
End If
Next
Next
1:Nhập mảng
2:Sắp xếp mảng A theo thứ tự tăng dần
3:In mảng
*4:Sắp xếp mảng A theo thứ tự giảm dần
Câu 82: Cho biết giá trị của cn.state sau khi thực hiện các câu lệnh sau:
Dim cn As adodb.connetion
MsgBox cn.State
1:0
2:Không có câu lênh nào đúng
*3:Xuất hiện thông báo lỗi
4:1
Câu 8: Hãy cho biết kết quả của S bằng bao nhiêu?
Sub Tinh_Tong()
Dim s As Integer
s=2
For i = 1 To 10 Step 2
s=s+i
Next
MsgBox Tong la & s
End Sub
1:S=12
2:S=2
*3:S=27
4:S=25
Câu 30: Cho mảng A có 10 phần tử là các số nguyên. Đoạn lệnh sau, dùng để làm gì?
For i = 1 To 9
For j = i + 1 To 10
If a(i) > a(j) Then
TG = a(j)
a(j: a(i)
a(i: TG
End If
Next
Next
1:Nhập mảng
*2:Sắp xếp mảng A theo thứ tự tăng dần


3:Sắp xếp mảng A theo thứ tự gim dần
4:In mảng
Câu 16: Hãy cho biết kết quả của S bằng bao nhiêu?
Sub Tinh_Tich()
Dim s As Integer
Dim i As Integer
s=0
For i = 1 To 10 Step 2
s=s*i
Next
MsgBox Tích là & s
End Sub
1:1
2:10
*3:0
4:525
Câu 27: Đoạn lệnh sau dùng để làm gì?
Dim a(1 To 10) As Integer
For i = 1 To 10
a(i: InputBox(Nhap vao phan tu thu & i)
Next
1:Khai báo mảng A gồm 10 phần tử kiểu số nguyên và in mảng mảng
*2:Khai báo mảng A gồm 10 phần tử kiểu số nguyên và nhập các giá trị cho mảng
3:Khai báo mảng A gồm 10 phần tử kiểu số nguyên và sắp xếp mảng
4:Khai báo mảng A gồm 10 phần tử kiểu số nguyên và tính tổng các giá trị của mảng
Câu 10: Hãy chọn phát biểu đúng của cấu trúc lệnh Do .... Loop.
Do While < ĐK>

Loop
*1:Chừng nào ĐK còn đúng thì thực hiện <Nhóm lệnh>, khi ĐK sai thì ra khỏi vòng lặp.
2:Chừng nào ĐK còn sai thì thực hiện <Nhóm lệnh>, khi ĐK đúng thì ra khỏi vòng lặp.
3:Chừng nào ĐK còn sai thì thực hiện <Nhóm lệnh>.
4:Chừng nào ĐK còn đúng thì thực hiện <Nhóm lệnh>.
Câu 20: Để khai báo biến a kiểu nguyên ta sử dụng lệnh nào sau đây:
1:Dim a As String
2:Dim a As Double
3:Dim a As Varial
*4:Dim a As Integer


Câu 13: Hãy cho biết kết quả của S bằng bao nhiêu?
Sub Tong()
Dim s As Integer
Dim i As Integer
s=0
i=1
Do While i > 10
s=s+i
i=i+1
Loop
MsgBox Tong la & s
End Sub
1:S=11
*2:S=0
3:S=10
4:S=1
CÂU 1: Để giải bài toán tính tổng 2 số A và b hãy cho biết những dòng sai của đoạn mã lệnh
sau?
Public Sub NhapCauHoi()
Private Sub Command1_Click()
Dim a As Integer
Dim b As Integer
Dim s As Integer
a = InputBox(Nhap so A)
b = InputBox(Nhap so B)
s=a+b
MsgBox Tong 2 so A va B la & s
End Sub
1:Dòng 2 sai.
2:Dòng 1 sai.
*3:Không có dòng nào sai.
4:Dòng 2 và 4 sai.
Câu 12: Hãy cho biết kết quả của S bằng bao nhiêu?
Sub Tinh_Tich()
Dim s
s = 10
For i = 1 To 1000
s=s*1
Next
MsgBox Tich la & s
End Sub
1:S=55
2:S=1
*3:S=10
4:S=255


Câu 32: Để ẩn Textbox ta sử dụng thuộc tính nào sau đây?
1:ForeColor
*2:Visible
3:FontItalic
4:FontColor
Câu 78: Những đối tượng nào chứa phưng thức execute
1:recordset, connection
2:recordset, command
3:command, parameter
*4:connection, command
Câu 88: Chọn cách truy xuất dữ liệu trong Recordset đúng nhất trong các cách sau:
1:Tên-Recordset.Fields(index)
2:Tên-Recordset!tên trường
3:Tên-recordset.Fields()
*4:C ba phưng án khác
Câu 79: Giá trị nào của thuộc tính editmode(của recordset) cho biết tình trạng đang sửa đổi
nhưng chưa cập nhật của mẩu tin hiện hành.
1:adeditlnprogress
*2:adeditchange
3:adeditnone
4:adeditadd
Câu 85: Câu lệnh nào sau đây có thể được dùng để di chuyển vị trí hiện hành trên Recordset về
mẩu tin trước đó. Giả sử recordset Không rỗng và vị trí hiện hành Không ở adPosBOF
1:Rst.First
*2:Rst.MovePrevious
3:Rst.AbsolutePosition = Rst. AbsolutePosition +1
4:Rst.Movenext
Câu 21: Để khai báo biến a kiểu thực ta sử dụng lệnh nào sau đây:
1:Dim a As Integer
2:Dim a As Varial
3:Dim a As String
*4:Dim a As Double
Câu 29: Cho mảng A có 10 phần tử là các số nguyên. Đoạn lệnh sau, sau khi chạy cho kết quả P
là bao nhiêu?
P = a(1)


For i = 1 To 10
If P < a(i) Then
P = a(i)
End If
Next
MsgBox P
1:Giá trị nhỏ nhất của mảng
2:Giá trị trung bình của mảng
*3:Giá trị lớn nhất của mảng
4:Tổng giá trị của mảng
Câu 84: Câu lệnh nào sau đây có thể được dùng để di chuyển vị trí hiện hành trên Recordset
sang mẩu tin kế tiếp. Giả sử recordset Không rỗng và vị trí hiện hành Không ở adPosEOF
1:Rst.AbsolutePosition = Rst. AbsolutePosition +1
2:Rst.Movenext
*3:Rst.Movenext và Rst.AbsolutePosition = Rst. AbsolutePosition +1
4:Rst.Move 1
Câu 81: Sắp xếp thứ tự các câu lệnh sau để thực hiện mở kết nối thành công
Dim cn= New ADODB.Connection
cn.open
cn.CursorLocation = adUseClient
cn.ConnectionString = Chuoi_ket_noi
1:2 3 4 1
*2:1 4 2 3
3:1 2 3 4
4:tât cả đều sai.
Câu 86: Câu lệnh nào sau đây có thể được dùng để di chuyển vị trí hiện hành trên Recordset về
mẩu tin đâu tiên. Giả sử recordset Không rỗng và vị trí hiện hành Không ở adPosBOF
1:Rst.AbsolutePosition
*2:Rst.MoveFirst
3:Rst.MoveNext
4:Rst.MoveLast
Câu 23: Để chuyển chữ trong Textbox thành chữ nghiêng ta sử dụng thuộc tính nào của Textbox
1:Font
2:FontColor
3:ForeColor
*4:FontItalic
CÂU 3: Hãy chọn phát biểu đúng của cấu trúc lệnh IF... Else... EndIf
IF <ĐK> ThenElse

End If
1:Nếu ĐK đúng thì thực hiện ,nếu ĐK sai thì Không thực hiện lệnh If.
2:Nếu ĐK sai thì thực hiện , nếu ĐK đúng thì thực hiện .
*3:Nếu ĐK đúng thì thực hiện , nếu ĐK sai thì thực hiện .
4:Nếu ĐK đúng thì thực hiện , nếu ĐK sai thì Không thực hiện 2>.
Câu 90: Xóa một mẩu tin bạn sử dụng phương thức nào của Recordset
1:Cả ba đều sai
2:Addnew
3:Update
*4:Delete
Câu 87: Truy xuất dữ liệu trong recordset có mấy cách:
*1:Có 3 cách
2:có 1 cách.
3:có 5 cách
4:có 2 cách
Câu 18: Hãy cho biết kết quả của XL bằng bao nhiêu? Nếu nhập vào điểm bằng 7
Sub Xeploai()
Dim XL As String
Dim D As Double
D = InputBox(Nhap diem)
If D >= 5 Then
XL = TB
ElseIf D >= 6.5 Then
XL = KHA
ElseIf D >= 8 Then
XL = GIOI
Else
XL = YEU
End If
MsgBox XL
End Sub
1:YEU
2:KHA
*3:TB
4:GIOI

Câu 7: Hãy cho biết kết quả của S bằng bao nhiêu?


Sub Tinh_Tong() [CRs=1
For i = 1 To 10
s=s*1
Next
MsgBox Tich la & s
End Sub
1:S=255
2:S=0
*3:S=1
4:S=55
Câu 14: Hãy cho biết kết quả của S bằng bao nhiêu?
Sub Tong()
Dim s As Integer
Dim i As Integer
s=0
i=1
Do While i = 10
s=s+i
i=i+1
Loop
MsgBox Tong la & s
End Sub
1:S=11
2:S=1
*3:S=0
4:S=45
Câu 1: Sự kiện DblClick() xảy ra khi nào?
1:Người sử dụng dùng chuột Click lên đối tượng
2:Người sử dụng kéo lê một đối tượng sang nơi khác
3:Người sử dụng ấn một phím bất kỳ trên bàn phím
*4:Người sử dụng dùng chuột Click đúp lên đối tượng
Câu 33: Để khai báo biến ta dùng lệnh?
1:Dim (Tên biến,Kiểu dữ liệu)
2:Dim [As (Kiểu dữ liệu)] (Tên biến)
*3:Dim (Tên biến) [As (Kiểu dữ liệu)]
4:Redim (tên biến)

Câu 127: Giả sử có bảng dữ liệu Sinhvien gồm (Hoten,Masv,Diachi,Diemtb) trong cơ sở dữ
liệu db1.mdb Access, db1.mdb được mở kết nối bằng đối tượng Connection có tên là con từ


trong vb.Đối tượng recordset để mở bảng có tên là rst, khi đó đoạn lệnh sau sẽ thực hiện việc
gì?
Rst.open select * from sinhvien ,con
Rst.movefirst
1:Mở toàn bộ bảng dữ liệu và chuyển đến bản ghi sau bản ghi đầu tiên
2:Mở toàn bộ bảng dữ liệu và chuyển đến bản ghi trước bản ghi cuối cùng
*3:Mở toàn bộ bảng dữ liệu và chuyển đến bản ghi đầu tiên
4:Mở toàn bộ bảng dữ liệu và chuyển đến bản ghi cuối cùng
Câu 83: Đoạn mã sau sẽ hiện Kết quả nào?
Private Sub Form_Load()
Dim a As Integer
Show
a=8
Me.Print Trim(Str(a)) & a ^ (1 / 3)
End Sub
*1:82
2:84
3:86
4:88
Câu 54: Thủ tục Submain() là thủ tục gì?
*1:Là một thủ tục đặc biệt trong Module có thể kích hoạt sau khi chạy project
2:Là một thủ tục do người dùng tự quy định
3:Là thủ tục chính trong Class
4:Là thủ tục chính trong Form
Câu 53: Thuộc tính Caption của một điều khiển
1:Có thể thay thế cho thuộc tính Name
2:Dùng như là phụ đề cho điền khiển đó và Có thể thay thế cho thuộc tính Name
*3:Không thể thay thế cho thuộc tính Name và Dùng như là phụ đề cho điền khiển đó
4:Không thể thay thế cho thuộc tính Name
Câu 133: Một Form có tính chất Name là B. Hãy xem các cách viết sau cách nào đúng?
1:B.Bold == True
2:B.Bold=False
*3:B.FontBold=True
4:B.Bold=B
Câu 6: Khi người sử dụng di chuyển chuột vào một vùng bất kỳ trên form nào đó thì thủ tục nào
sẽ được thực hiện trước?
1:Form_MouseUp(...)
2:Form_Click(...)
*3:Form_MouseMove(...)


4:Form_MouseDown(...)
Câu 28: Trong thực tế danh sách rất cần thiết cho một hệ thống liệt kê các thành phần nào đó.
Người sử dụng chỉ thấy được những gì họ được phép xem, họ sẽ được phép chọn một hoặc một
vài phần tử trong danh sách. Chức năng đang nói đến ở đây là của?
1:CommandButton
2:Hscroll
3:ComboBox
*4:Listbox
Câu 117: Để xác định ổ đĩa E: trong máy tính với trật tự lần lượt là C:, D:, E: từ một đối tượng
DriveListbox có tên là Drv1 thì ta dùng cú pháp
*1:Drv1.List(2)
2:Drv1.List(0)
3:Drv1.List(3)
4:Drv1.List(1)
Câu 2: Sự kiện KeyPress() xảy ra khi nào?
1:Người sử dụng dùng chuột kích đúp lên đối tượng
2:Người sử dụng kéo lê một đối tượng sang nơi khác
3:Người sử dụng dùng chuột Click lên đối tượng
*4:Người sử dụng ấn một phím bất kỳ trên bàn phím
Câu 128: Giả sử có bảng dữ liệu Sinhvien gồm (Hoten,Masv,Diachi,Diemtb) trong cơ sở dữ
liệu db1.mdb Access, db1.mdb được mở kết nối bằng đối tượng Connection có tên là con từ
trong vb.Đối tượng recordset để mở bảng có tên là rst, sau khi đó đoạn lệnh sau thì trạng thái
các thuộc tính BOF và EOF lần lượt sẽ là?
Rst.open select * from sinhvien ,con
Rst.movefirst
1:BOF=True và EOF=False
2:BOF=True và EOF=True
*3:BOF=False và EOF=False
4:BOF=False và EOF=True
Câu 116: Để xác định ổ đĩa C: trong máy tính với trật tự lần lượt là C:, D:, E: từ một đối tượng
DriveListbox có tên là Drv1 thì ta dùng cú pháp
1:Drv1.List(2)
*2:Drv1.List(0)
3:Drv1.List(1)
4:Drv1.List(3)
Câu 69: Trong FormLoad, có câu lệnh CommonDialog.showOpen, khi chạy Form, hiện tượng
gì xảy ra?


1:Hiển thị bảng màu
2:Không hiện gì
3:Hiển thị hộp thoại Save
*4:Hiển thị hộp thoại Open
Câu 64: Phương thức ShowColor của đối tượng Common Dialog dùng để:
1:Đặt màu cho đối tượng
*2:Hiển thị bảng màu
3:Common Dialog không có phương thức này
4:Các đáp án khác đều sai
Câu 137: Một hộp văn bản có thuộc tính Name đặt là txtQ. Cách viết sau nào sau đây là đúng?
1:txtHop.Multiline=Not False
2:txtHop.Multiline=0
*3:txtHop.Multiline=True
4:txtHop.Multiline=1
Câu 136: Một hộp văn bản có thuộc tính Name đặt là txtQ. Cách viết sau nào sau đây là đúng?
1:txtQ.Locked=0
*2:txtQ.Locked=True
3:txtQ.Locked=1
4:txtQ.Locked=''False''
Câu 145: Một hộp văn bản có thuộc tính Name đặt là txtQ. Các cách viết sau cách nào đúng?
1:txtQ.ScrollBars=12
*2:txtQ.ScrollBars=2
3:txtQ.ScrollBars=True
4:txtQ.ScrollBars=-1
Câu 143: Một Form có thuộc tính Name là A. Hãy xem các cách viết sau cách nào đúng
1:A.Left=True
2:A.Left=-3.40
*3:A.Left=1200
4:A.Left=False
Câu 22: Một điều khiển rất thông dụng dùng để nhận dữ liệu từ bàn phím cũng như hiển thị dữ
liệu trên màn hình được gọi là?
*1:Hộp văn bản
2:Hộp thông báo
3:Hộp lựa chọn
4:Tập thuộc tính


Câu 72: Đoạn chương trình sau khi kich vào command1 thì nội dung của text1 là:
Private Sub Command1_Click()
Dim TextStr
TextStr = bau oi thuong lay bi cung & vbCrLf & tuy rang khac giong nhung chung mot gian
Text1.Text = TextStr
End Sub
1:Chỉ hiện câu thơ thứ hai
2:Chỉ Hiện câu thơ thứ nhất
*3:Hiện nội dung của hai câu thơ trên hai dòng
4:Hiện nội dung của hai câu thơ trên cùng một dòng
Câu 99: Private Function a(m As Byte, Optional n As Byte) As Byte
a=m+n
End Function
Cơ chế truyền tham số của Function a là:
*1:m truyền bằng tham biến, n truyền bằng giá trị
2:m và n đều truyền bằng tham biến
3:m và n đều truyền bằng giá trị
4:n truyền bằng tham biến, m truyền bằng giá trị
Câu 147: Những tên biến nào là sai?
1:x!
2:ab
3:i%
*4:123xy
Câu 49: Để ẩn một Form ta dùng phương thức nào?
*1:Close
2:Exit
3:Hide
4:Quit
Câu 100: Thuộc tính Listindex của đối tượng listbox cho ta biết:
1:Giá trị listbox được chọn
2:Luôn có giá trị là 0
3:Tổng số phần tử trong listbox
*4:Số chỉ mục của giá trị trong listbox
Câu 10: Chạy ứng dụng VB6.0 thì thủ tục nào sẽ được kích hoạt khi đóng Form?
1:Form_Resize()
2:Form_Active()
*3:Form_QueryUnload()
4:Form_Load()
Câu 93: Cho biết chương trình sau sẽ in ra kết quả gì? :
Function ppp(Optional x As Integer = 4, y As Integer = 6)


ppp = x + y
End Function
Private Sub Command1_Click()
Print ppp(3)
End Sub
1:12
2:VB báo chương trình có lỗi
*3:3
4:9
Câu 125: Giả sử có bảng dữ liệu Sinhvien gồm (Hoten,Masv,Diachi,Diemtb) trong cơ sở dữ
liệu db1.mdb Access, db1.mdb được mở kết nối bằng đối tượng Connection có tên là con từ
trong vb.Đối tượng recordset để mở bảng có tên là rst, khi đó câu lệnh
Rst.open select * from sinhvien where Diemtb>=5 ,con
Sẽ thực hiện công việc:
*1:Chọn sinh viên trong bảng có Diemtb>=5 và đặt vào biến rst
2:Chọn sinh viên trong bảng có Diemtb<=5 và đặt vào biến con
3:Chọn sinh viên trong bảng có Diemtb>=5 và đặt vào biến con
4:Chọn sinh viên trong bảng có Diemtb<=5 và đặt vào biến rst
Câu 40: Đoạn chương trình sau :
Public Sub Inso() (1)
Dim x As Integer, y As Integer (2)
For x = 1 To 9 (3)
For y = 1 To 9 (4)
If x + y = 10 Then (5)
Print x * 10 + y(6)
Exit For (7)
End If (8)
Next y(9)
Next x(10)
End Sub
Đoạn chương trình trên có chức năng gì? Đọan chương trình trên có chức năng gì nếu bỏ dòng
lệnh (7) Exit Sub thì :
1:Không in ra số nào cả
2:Không thay thế được
*3:Kết quả sẽ in ra số 19
4:Kết quả in ra không thay đổi
Câu 26: Điều khiển Label thường đi kèm nới hộp văn bản vì?
1:Trong VB bắt buộc các điều khiển này phải đồng thời xuất hiện khi thiết kế (2)
2:Cả 2 đáp án (1) và (2) đều đúng
3:Cả 2 đáp án (1) và (2) đều sai
*4:Hộp văn bản không có thuộc tính Caption như nút lệnh nên nhãn làm việc đó (1)


Câu 135: Một hộp văn bản có thuộc tính đặt là Name là txtQ. Hỏi: trong các cách viết sau cách
nào đúng?
1:txtQ.MaxLength=54000
2:txtQ.MaxLength=-10
3:txtQ.MaxLength=90000
*4:txtQ.MaxLength=32000
Câu 3: Thủ tục Form_KeyDown(...) được thực hiện khi nào?
1:Người sử dụng kéo lê một đối tượng sang nơi khác
*2:Khi người sử dụng đã ấn một phím và nhả ra
3:Người sử dụng ấn một phím bất kỳ trên bàn phím
4:Người sử dụng dùng chuột Click lên đối tượng
Câu 73: Chương trình sau cho kết quả bao nhiêu khi txt1=3
Private Sub CmdtongBP_Click()
Dim i As Integer
Dim n As Long
For i = 1 To Txt1
n=n+i*i
Next
Txt2.Text = n
End Sub
1:13
2:10
3:12
*4:14
Câu 44: Kiểu dữ liệu String được sử dụng để:
1:Khai báo kiểu số nguyên
2:Khai báo kiểu logic
3:Khai báo kiểu số thực
*4:Khai báo kiểu số chuỗi
Câu 118: Đối tượng Drivelistbox quản lý các ổ đĩa trong máy tính với thứ tự lần lượt là C:, D:,
E:. Khi đó, câu lệnh Drivelistbox.Drive(3) sẽ xác định
1:xác định ổ đĩa số 3
*2:Lỗi
3:xác định ổ đĩa số 2
4:xác định ổ đĩa số 0
Câu 66: Các sự kiện nào sau đây là sự kiện của nút lệnh?
1:Click, Drag, Load
2:Click, DragDrop, KeyUp
3:Click, Drag, Load


*4:Click, DblClick
Câu 107: Với thanh cuộn Hscroll thì giá trị nhỏ nhất khi cài đặt được là
1:65535
*2:-32767
3:255
4:0
Câu 58: Để sao chép một Form dựa trên một form khác khi chạy chương trình ta sử dụng từ
khoá nào?
1:AddNew
2:NewProject
*3:New
4:NewForrm
Câu 42: Kiểu dữ liệu Single được sử dụng để:
1:Khai báo kiểu logic
*2:Khai báo kiểu số thực
3:Khai báo kiểu chuỗi
4:Khai báo kiểu số nguyên
Câu 71: Khi chạy đoạn mã sau, nếu kích vào Form trên màn hình 2 lần thì sẽ sinh ra Form mới
có tiêu đề nào?
Public n As Integer
Private Sub Form_Load()
Me.Show
Me.Caption = ''Day la Form '' & n+1
n=n+1
End Sub
Private Sub Form_Click()
Dim a As New Form1
a.Show
End Sub
1:Form2
*2:Form1
3:Form3
4:Form4
Câu 131: Giả sử có bảng dữ liệu Sinhvien gồm (Hoten,Masv,Diachi,Diemtb) trong cơ sở dữ
liệu db1.mdb Access, db1.mdb được mở kết nối bằng đối tượng Connection có tên là con từ
trong vb.Đối tượng recordset để mở bảng có tên là rst, sau khi đó đoạn lệnh sau thì trạng thái
các thuộc tính BOF và EOF lần lượt sẽ là?
Rst.open select * from sinhvien ,con
Rst.movelast


Rst.movenext
1:BOF=True và EOF=True
2:BOF=False và EOF=False
*3:BOF=False và EOF=True
4:BOF=True và EOF=False

Câu 45: Định nghĩa lại mảng trong VB6.0 dùng từ khóa nào?
*1:ReDim m(x to y) as ;
2:Re m(x to y) as ;
3:Dim m(x to y) as ;
4:Rem m(x to y) as ;
Câu 29: VB mặc định các phần tử được sắp xếp theo thứ tự mà chúng được nhập vào từ
Listbox. Muốn sắp xếp theo thứ tự ABC ta đổi thuộc tính Sorted thành?
1:Enable
2:Disable
3:False
*4:True
Câu 52: Phương thức LoadPicture dùng để làm gì?
1:Dùng để đưa một bức ảnh vào trong đối tượng Picture trên Form
*2:Dùng để mở một tệp ảnh
3:Dùng để chèn một picture
4:Không tồn tại đối tượng này trong VB
Câu 85: Chương trình sau cho kết quả bằng bao nhiêu?
Private Sub Form_Load()
Show
a$ = ChuongTrinh
Print Mid(a$, Len(a$) - 7)
End Sub
1:Chuỗi Trinh
2:Cú pháp lệnh sai
3:Chuỗi Chuong Trinh
*4:Chuỗi ongTrinh
Câu 7: Chạy ứng dụng VB6.0 thì thủ tục nào sẽ được chạy trước tiên khi Load một form vào bộ
nhớ?
1:Form_Active()
2:Form_QueryUnload()
3:Form_Resize()
*4:Form_Load()


Câu 27: Đôi khi ta phải sử dụng phím Tab để tạo ra thứ tự điều khiển thay vì dùng chuột, thuộc
tính nào sau đây thực hiện điều này?
*1:Enable
2:TabIndex
3:Visible
4:Focus
Câu 35: Để khai báo tất cả các biến cục bộ trong một thủ tục Static, thì ta?
*1:Đặt từ khoá Static vào tên thủ tục: Function RunningTotal(Num)
2:Đặt từ khoá Static vào tên thủ tục: Static RunningTotal(Num)
3:Không thể thực hiện được
4:Đặt từ khoá Static vào tên thủ tục: Static Function RunningTotal(Num)
Câu 81: Đoạn chương trình sau in kết quả là gì khi kích vào nút lệnh cmdchiahet và Text1=15?
Private Sub Cmdchiahet_Click()
Dim ch As String
ch = Txt1.Text
If Val(Right(ch, 1)) Mod 2 = 0 Then
Txtketqua .text=so&ch& là số đặc biệt
Else
Txtketqua.text = So & ch & không phải số đặc biệt
End If
End Sub
1:Tất cả đều sai
2:Số 15 là số đặc biệt
*3:Số 15 không phải là số đặc biệt
4:Không hiện gì
Câu 16: Điều khiển CheckBox có tác dụng?
*1:Cho phép người sử dụng chọn nhiều khả năng trong tập các lựa chọn
2:Cho phép người sử dụng chọn một từ danh sách các lựa chọn
3:Cho phép người sử dụng cuộn ngang qua một điều khiển chứa dữ liệu khác
4:Cho phép người sử dụng chọn hoặc không chọn một khả năng nào đó
Câu 91: Cho biết chương trình sau sẽ in ra kết quả gì?
Public Sub mmm(x As Long)
For i = x To 2 Step -3
x = x * (i - 1)
Next
End Sub
Private Sub Command1_Click()
Dim x As Long
x=4
mmm x
Print x


End Sub
1:4
2:24
*3:12
4:VB báo chương trình có lỗi
Câu 97: Hãy cho biết cú pháp không hợp lệ của lệnh Exit trong VB: (1đ)
1:Exit For
2:Exit Sub
3:Exit Property
*4:Exit if
Câu 122: Để làm kích cỡ của đối tượng co dãn theo kích cỡ của ảnh trong đối tượng Picture thì
ta dùng lệnh nào
1:Picture.Autoresize=false
2:Picture.Visible=true
*3:Picture.Autoresize=true
4:Picture.Visible=false
Câu 115: Đối tượng DriveListbox được dùng để
*1:Hiển thị các ổ đĩa trong máy tính
2:Hiển thị các file trong một thư mục
3:Hiển thị các file trong ổ đĩa
4:Hiển thị các thư mục trong một ổ đĩa
Câu 24: Sự kiện nào được thực thi trước khi người sử dụng gõ vào hộp văn bản?
1:Sự kiện KeyUp
2:Sự kiện PressKey
*3:Sự kiện KeyPress
4:Sự kiện Change
Câu 17: Điều khiển OptionBox có tác dụng
1:Cho phép người sử dụng chọn nhiều từ danh sách các lựa chọn
2:Cho phép người sử dụng chọn hoặc không chọn một khả năng nào đó
*3:Cho phép người sử dụng chọn một từ danh sách các lựa chọn
4:Cho phép người sử dụng cuộn ngang qua một điều khiển chứa dữ liệu khác
Câu 106: Với thanh cuộn Hscroll thì giá trị lớn nhất khi cài đặt được là
*1:32767
2:255
3:65535
4:0


Câu 55: Khi muốn tạo ra một ứng dụng thông thương một cách tự động sử dụng công cụ nào?
1:ActiveX control
*2:Standard EXE
3:VB application Wizard
4:ActiveX EXE
Câu 126: Giả sử có bảng dữ liệu Sinhvien gồm (Hoten,Masv,Diachi,Diemtb) trong cơ sở dữ
liệu db1.mdb Access, db1.mdb được mở kết nối bằng đối tượng Connection có tên là con từ
trong vb.Đối tượng recordset để mở bảng có tên là rst, khi đó đoạn lệnh sau sẽ thực hiện việc
gì?
Rst.open select * from sinhvien ,con
Rst.movelast
1:Mở toàn bộ bảng dữ liệu và chuyển đến bản ghi đầu tiên
2:Mở toàn bộ bảng dữ liệu và chuyển đến bản ghi sau bản ghi đầu tiên
*3:Mở toàn bộ bảng dữ liệu và chuyển đến bản ghi cuối cùng
4:Mở toàn bộ bảng dữ liệu và chuyển đến bản ghi trước bản ghi cuối cùng
Câu 88: Tính chất nào là không đúng đối với Procedure:
1:Dễ quản lý
*2:Chạy được ở cấp hệ điều hành
3:Sử dụng lại được (reusable)
4:Được gọi để thi hành
Câu 98: Đọan chương trình sau dùng cho 3 câu hỏi tiếp sau:
Private Function a(m As Byte, Optional n As Byte) As Byte
a = m + n(2)
End Function (3)
Private Sub thutuc(ByVal d As Byte, ByVal e As Byte) (4)
Dim x As Byte, y As Byte
(5)
x = a(d, e)(6)
y = a(d)(7)
End Sub
Chọn câu phát biểu SAI
1:Tại dòng (4), d và e là tham số hình thức
2:Dòng lệnh (1) định nghĩa Function a sai cú pháp
3:Dòng lệnh (7) sai cú pháp
*4:Tại dòng (6), d và e là tham số hình thức

(1)

Câu 82: Đọc Đoạn chương trình sau cho kết quả là gì khi chọn OK :
Private Sub CmdP_Click()
Dim ReturnValue As Integer
ReturnValue = MsgBox( Close the program down , vbQuestion + vbOKCancel, Exit Program
)
Select Case ReturnValue
Case 1


MsgBox Chao ban
Case 2
MsgBox Hen gap lai
End Select
End Sub
1:Ket thuc chuong trinh
2:Hen gap lai
*3:Chao ban
4:Không hiện gì
Câu 124: Giả sử có bảng dữ liệu Sinhvien gồm (Hoten,Masv,Diachi,Diemtb) trong cơ sở dữ
liệu db1.mdb Access, db1.mdb được mở kết nối bằng đối tượng Connection có tên là con từ
trong vb.Đối tượng recordset để mở bảng có tên là rst, khi đó câu lệnh
Rst.open select * from sinhvien ,con
Sẽ thực hiện công việc:
1:Không thực hiện việc gì
2:Câu lệnh sai
*3:Mở toàn bộ bảng Sinhvien và đặt vào biến rst
4:Mở toàn bộ bảng Sinhvien và đặt vào biến con
Câu 67: Load là sự kiện của đối tượng nào sau đây
*1:Form
2:TextBox
3:CheckBox
4:Command Button
Câu 61: Để định dạng màu chữ cho một hộp văn bản, ta sử dụng thuộc tính nào?
1:FontColor
*2:ForeColor
3:FontColour
4:ForeColour
Câu 65: Để hiển thị được hộp thoại chọn Font chữ, trước khi dùng phương thức ShowFont của
CommonDialog, ta phải sử dụng thuộc tính nào để máy cho phép hiển thị hộp Font
*1:Flags
2:Flag
3:ShowOpen
4:Không cần khai báo

Câu 59: Thuộc tính nào của đối tượng checkbox cho phép máy nhận biết nút đó có được check
hay không?
1:Caption


*2:Value
3:Name
4:Index
Câu 121: Để làm ảnh hiển thị theo kích cỡ của đối tượng Image thì ta sử dụng lệnh nào
1:Image.Visible=True
2:Image.Visible=True
*3:Image.Stretch=True
4:Image.Stretch=False
Câu 20: Điều khiển FileListBox cho phép người sử dụng?
1:Chọn một tập tin trên máy tính
2:Chọn một kết nối đến dữ liệu
*3:Chọn tệp tin trên ổ đĩa hoặc trong thư mục
4:Chọn lựa ổ đĩa trên máy tính
Câu 86: Chương trình sau hiện kết quả thế nào?
Private Sub Form_Load()
Show
For i = 1 To 3
For j = 1 To 3
s=s+i*j
Next j
Next i
Print s
End Sub
*1:36
2:18
3:27
4:9
Câu 105: Khi chọn một phần tử thứ x trong listbox thì giá trị chỉ mục của nó là
*1:x-1
2:x+1
3:x
4:0
Câu 15: Để giữ các điều khiển cố định tại vị trí của nó, ta dùng tính năng?
*1:Lock
2:Hide
3:show
4:Visible
Câu 4: Khi người sử dụng ấn một phím bất kỳ thì thủ tục nào sau đây của Form sẽ thực hiện
trước?
1:Form_MouseDown(...)


2:Form_KeyUp(...)
3:Form_KeyPress(...)
*4:Form_KeyDown(...)
Câu 39: Đọan chương trình sau :
Public Sub Inso() (1)
Dim x As Integer, y As Integer (2)
For x = 1 To 9 (3)
For y = 1 To 9 (4)
If x + y = 10 Then (5)
Print x * 10 + y(6)
Exit For (7)
End If (8)
Next y(9)
Next x(10)
End Sub
Đoạn chương trình trên có chức năng gì nếu bỏ dòng lệnh (7) Exit For thì:
1:Lỗi cú pháp
2:In ra tất cả các số từ 1 đến 99
*3:In ra các số hai chữ số có tổng các chữ số bằng 10
4:In ra các số từ 10 đến 99
Câu 110: Để quy định dạng của các tệp tin hiển thị trong đối tượng FileListBox ta dùng lệnh
1:FileListBox.File= Khuôn mẫu
*2:FileListBox.Pattern= Khuôn mẫu
3:FileListBox.Filename= Khuôn mẫu
4:FileListBox.PatternFile= Khuôn mẫu
Câu 57: Các câu lệnh nằm trong thủ tục nào sẽ được kích hoạt đầu tiên ngay sau khi chạy Form:
*1:Form_load()
2:Form_Drag()
3:Form_click()
4:Form_MouseUp()
Câu 84: Chương trình sau thực hiện công việc gì?
Private Sub Form_Click()
Cls
Dim i As Integer
For i = 1 To 4
Print Rnd
Next i
End Sub
1:Không in gì
*2:In ra 4 số ngẫu nhiên từ [0,1)
3:In ra các số ngẫu nhiên bất kỳ


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×