Tải bản đầy đủ

Ví dụ điển hình về tố chất và kỹ năng lãnh đạo thành công

VÍ DỤ ĐIỂN HÌNH VỀ TỐ CHẤT VÀ KỸ NĂNG LÃNH
ĐẠO THÀNH CÔNG
“BÀ VŨ THỊ QUỲNH GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN TOMECO AN KHANG, MỘT VÍ DỤ
VỀ THÀNH CÔNG BỞI TRÍ TUỆ VÀ TRÁI TIM CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO”

BÀI KIỂM TRA HẾT MÔN
Đề bài: Hãy phân tích những tố chất và kỹ năng của người lãnh đạo mà bạn nhận định
là thành công, có thể là lãnh đạo trực tiếp của bạn, hoặc người mà bạn biết. Không nhất
thiết phải hạn chế những quan điểm của bạn theo các lý thuyết tố chất và kỹ năng lãnh
đạo mà bạn đã được học trong môn học này.
MỤC LỤC
GIỚI THIỆU CHUNG...........................................................................................................3
1. QUAN ĐIỂM VỀ NHÀ LÃNH ĐẠO TRONG THỜI KỲ PHÁT TRIỂN VÀ HỘI
NHẬP. 4
1.1. Mô hình của nhà lãnh đạo trong thế kỷ 21:..................................................................4
1.2. Ba vai trò sáng tạo này của các nhà lãnh đạo mới đại diện cho sự thay đổi mô hình
trong các giá trị và thực tế lãnh đạo trong tình hình hiện nay.........................................5
2. BÀ VŨ THỊ QUỲNH - GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN TOMECO AN KHANG
– MỘT NHÀ LÃNH ĐẠO THÀNH CÔNG ĐÃ GÓP PHẦN VÀO SỰ PHÁT TRIỂN
THÀNH CÔNG CỦA TỔ CHỨC.........................................................................................6
2.1. Giới thiệu về công ty cổ phần TOMECO AnKhang....................................................6

2.2. Những khó khăn thách thức mà bà Vũ Thị Quỳnh đã phải vượt qua.......................7
2.3. Những yêu tố về phẩm chất và kỹ năng của bà Vũ Thị Quỳnh thể hiện bằng trí tuệ
và trái tim của nhà lãnh đạo để dẫn dắt tổ chức đi đến thành công.................................8
2.3.1. Sự gây ảnh hưởng bởi sự yêu đời và tình yêu nghề nghiệp:..............................8
2.3.2. Sự sáng tạo và giàu trí thông minh cảm xúc.........................................................9
2.3.3. Ý nghĩa và suy nghĩ:................................................................................................9
2.3.4. Sự khôn ngoan và nhận thức:...............................................................................10
2.3.5. Tầm nhìn và hiểu biết:...........................................................................................10
2.3.6. Sự cởi mở và linh hoạt:..........................................................................................11
2.3.7. Can đảm và trách nhiệm:......................................................................................11


2.3.8. Sự chính trực và xác thực:....................................................................................11
2.3.9. Cân bằng trong quản lý và quan tâm:.................................................................12
2.3.10. Quan tâm phát triển và nuôi dưỡng nguồn nhân lực :......................................12
3. KẾT LUẬN....................................................................................................................13
TÀI LIỆU THAM KHẢO...................................................................................................14

NỘI DUNG TRÌNH BÀY
------------------

GIỚI THIỆU CHUNG
Lãnh đạo là gì?
Vơi rất nhiều học thuyết nghiên cứu khác nhau thì có rất nhiều định nghĩa khác nhau,
cũng có thể một định nghĩa như sau được nhiều người thừa nhận:
Lãnh đạo “là khả năng của một cá nhân gây ảnh hưởng, thúc đẩy và khuyến
khích người khác cống hiến vì hiệu quả và thành công chung của tổ chức…” (House
etal, 1999, trang 184).
Ngày nay, khi chúng ta tiến sâu hơn vào thế kỷ này, một kỷ nguyên mới đang hé lộ,
một kỷ nguyên gồm cả những bê bối trong tổ chức, toàn cầu hoá, sự cạnh tranh gay gắt,
sự tổn hại sinh thái, sự tiến bộ chóng vánh về khoa học kỹ thuật, sự đa dạng, sự nóng lên
toàn cầu, ô nhiễm, khủng bố, và rất nhiều thay đổi cũng như những vấn đề toàn cầu phức
tạp khác.
Liệu nhà lãnh đạo của thế kỷ 21 có thể tạo ra một môi trường hỗ trợ và bền vững,
trong đó mọi người có thể lớn mạnh, trưởng thành và sống hoà bình với nhau và hoà hợp
với tự nhiên hay không? Những nhà lãnh đạo này có tăng khả năng của chúng ta để đối
phó với các thách thức và vấn đề phức tạp có tính toàn cầu hay không? Và họ có thể phát
triển và hỗ trợ cho sự đa dạng cần thiết để xử lý với các phức tạp của hệ thống thế giới
mới và năng động hay không?
Trong vai trò là giám đốc của công ty cổ phần TOMECO An Khang- bà Vũ Thị


Quỳnh - với việc gây ảnh hưởng và thúc đẩy tổ chức đi tới thành công và đã thực sự là
một người lãnh đạo có vai trò quyết định đến thành công của tổ chức.


1. QUAN ĐIỂM VỀ NHÀ LÃNH ĐẠO TRONG THỜI KỲ PHÁT
TRIỂN VÀ HỘI NHẬP.
1.1.

Mô hình của nhà lãnh đạo trong thế kỷ 21:

Thế giới đang tìm kiếm các nhà lãnh đạo mà cùng lúc có thể hoàn thành 3 vai trò
sáng tạo - các nhà lãnh đạo là những nghệ sĩ xã hội, những người nhìn xa trông rộng
về mặt tinh thần và người cải cách văn hoá. Điều báo động ở đây là vẫn thiếu các nhà
lãnh đạo như thế.
Các nghệ sĩ xã hội là những cá nhân mà làm việc liên tục cho bản thân họ và cho
nhân viên để phát triển các kỹ năng nhằm mang lại sự tư vấn, lãnh đạo và hướng dẫn
trong việc thay đổi các mẫu hình, giá trị, luật lệ và cấu trúc của xã hội. Các nghệ sĩ xã hội
làm việc trong mạng lưới hợp tác để tạo ra tiến bộ xã hội. Họ giúp các nền văn hoá và các
tổ chức chuyển dịch từ chế độ gia trưởng tới sự cộng tác, từ sự thống trị sang sự chia sẻ.
Các nghệ sĩ xã hội giúp mọi người mường tượng, phát hiện và thiết kế những khả năng
tốt đẹp nhất, có sức mạnh nhất và mang tính cách mạng, mà sẽ tạo ra một thế giới tốt đẹp
hơn.
Những người nhìn xa trông rộng về tinh thần là những cá nhân mà có thể giải
thích vũ trụ và vai trò của con người trong đó. Họ nói rõ ràng bằng sự uy quyền, bằng
khả năng ăn nói lưu loát và sự hiểu biết sâu sắc. Họ mang lại ý nghĩa sâu sắc, cảm hứng
và sự hiểu biết rõ ràng về điều kiện con người. Họ tạo ra và sử dụng các tầm nhìn, các ẩn
dụ và biểu tượng có sức mạnh. Họ mở các cánh cửa mà thông qua đó con người có thể
khám phá các khía cạnh của tương lai và nhận thức tập thể. Họ mở ra các cách suy nghĩ
mới và sống động về các vấn đề có tính chính luận và các câu hỏi của thế giới. Họ là hiện
thân và làm mẫu cho việc tìm kiếm toàn bộ sự thống nhất, sự trọn vẹn, tình yêu, hoà bình
và sự hoàn thiện.
Các nhà cải cách văn hoá là những người tán thành và mở đường cho những
ý tưởng, giá trị, và phong cách sống mới trong xã hội. Họ khám phá và nuôi dưỡng các
tài năng sáng tạo và khả năng của con người để tạo ra thay đổi. Họ là những người có
quan điểm cấp tiến và người tạo ra các xu hướng, mang ý tưởng về nơi sinh sống của
mình và làm cho mọi người chấp nhận chúng. Họ khơi lại cảm giác cộng hưởng công dân


mà đang thiếu trong cuộc sống của nhiều người - những người mà xã hội của họ đang
nằm trong sự biến đổi và những người đang thoả hiệp giữa truyền thống và hiện đại mà
không có tri thức để hiểu toàn bộ về nó.
1.2.

Ba vai trò sáng tạo này của các nhà lãnh đạo mới đại diện cho sự thay

đổi mô hình trong các giá trị và thực tế lãnh đạo trong tình hình hiện nay.
Khắp thế giới, các xã hội đang kêu gọi sự hỗ trợ cho việc biến đổi của các
công dân, chính phủ, doanh nghiệp, các tổ chức phi chính phủ, các cơ quan của họ. Quá
nhiều vấn đề trong xã hội hôm nay có nguồn gốc từ việc lãnh đạo vốn được chuẩn bị một
cách èo uột để giải quyết với các lộn xộn và phức tạp của thế giới hôm nay. Chúng ta bị
tổn hại từ việc thiếu các nhà lãnh đạo được trang bị các vai trò, phẩm chất, khả năng và
kỹ năng mới. Vấn đề là không có nhiều bộ óc lãnh đạo không đầy đủ (đào tạo, suy nghĩ,
cân nhắc và tạo ra tầm nhìn trong ánh sáng thực tế của sự thay đổi toàn cầu) như trái tim
lãnh đạo không đầy đủ (các giá trị tích cực, tự nhận thức, sự chính trực, đạo đức, tìm
kiếm ý nghĩa, nhận thức sâu sắc hơn).
Các tổ chức trong thế kỷ 21 phải đối mặt với nhiều phức tạp, cạnh tranh và thay
đổi hơn bất kỳ tổ chức nào trong lịch sử. Để giải quyết chúng một cách hiệu quả, các nhà
lãnh đạo ngày nay phải tập trung vào đạo đức, trách nhiệm xã hội, sự hợp tác, các lộn
xộn, đổi mới, sáng tạo, thích nghi, sự linh hoạt, suy nghĩ hệ thống, các mối quan hệ, tinh
thần, và sự phức tạp. Điều này có nghĩa là có một sự thay đổi đáng kể không chỉ ở đầu óc
mà cả ở trái tim của các nhà lãnh đạo.
Các nhà lãnh đạo trong thế kỷ 21 sẽ phải hội nhập, cân bằng, đồng bộ, kết hợp
cả trí óc và trái tim của họ. Bộ công cụ sẽ bao gồm cả trí óc và trái tim.
Trí tuệ bao gồm các kiểu suy nghĩ, kỹ năng trí tuệ, nhận thức, hiểu biết, và các
tầm nhìn mà nắm bắt và xử lý với các phức tạp của kỷ nguyên mới.
Trái tim bao gồm sức mạnh cảm xúc, tài năng và các nguồn lực như sự quyết
đoán, sẵn sàng, đam mê, tín ngưỡng, sự bền bỉ, ngoan cường và các giá trị để theo đuổi
mà mọi người - bất kể lãnh đạo hay nhân viên - đều mong muốn.


2. BÀ VŨ THỊ QUỲNH - GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN TOMECO AN
KHANG – MỘT NHÀ LÃNH ĐẠO THÀNH CÔNG ĐÃ GÓP PHẦN VÀO
SỰ PHÁT TRIỂN THÀNH CÔNG CỦA TỔ CHỨC.
2.1. Giới thiệu về công ty cổ phần TOMECO AnKhang

Ảnh: Nhà máy của TOMECO An Khang tiếp giáp với Đại Lộ Thăng Long
Năm 2004 các nhà lãnh đạo của TOMEO quyết định mở rộng sản xuất và đã thành lập
công ty cổ phần TOMECO An khang, dự án được cấp phép đầu tư và cho thuê đất tại
Cụm công nghiệp Ngọc Liệp, Quốc Oai , Hà Nội. Trong 7 năm liên tục vừa tiến hành đầu
tư xây dựng vừa sản xuất kinh doanh phát triển, đến nay trên diện tích 10.000 m2 đã là
một nhà máy hiện đại có gần 100 cán bộ công nhân thường xuyên làm việc và đã là một
cơ sở sản xuất được nhiều đối tác trong và ngoài nước đánh giá cao. Công ty đã áp dụng
thành công hệ thống tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001:2008, hàng hóa của công ty
đã được bán rộng rãi trên thị trường Việt Nam và bước đầu đã có những đơn hàng xuất
khẩu sang các thị trường Mỹ, Ausralia, Cu Ba, Lào .v.v.
Thu nhập của người lao động ngày càng được nâng cao, công ty đã được các cơ quan
của nhà nước trao tặng nhiều giải thưởng quan trọng: Giải thưởng Chất lượng Quốc Gia


2009, Cúp Vàng ISO 2006, Giải thưởng TOPTEN do người tiêu dùng bình chọn năm
2008 v.v
Có được những thành công đó là nhờ sự nỗ lực phấn đấu của một tập thể đoàn kết và
sự cổ vũ hỗ trợ của các bạn hàng, các đối tác trong và ngoài nước...tuy nhiên không thể
phủ nhận vai trò của vị nữ giám đốc tài năng là bà Vũ thị Quỳnh - người đã có những
cống hiến đắc lực vào sự nghiệp chung của công ty.
2.2. Những khó khăn thách thức mà bà Vũ Thị Quỳnh đã phải vượt qua.
Sinh năm 1974 trong một gia đình cán bộ tại vùng đất mỏ quặng thép Thái Nguyên là
một vùng đất nghèo với nhiều khó khăn chồng chất của một vùng quê miền trung du. Hồi
còn nhỏ, Bà Quỳnh đã phải vượt qua nhiều khó khăn vất vả để theo học tại các trường
của thị trấn vùng xa, nơi mà những mái trường còn đơn sơ, nơi mà các thầy cô giáo chỉ ,
với bằng sự thiếu thốn nghèo nàn về phương tiện và điều kiện giảng dạy cộng với sự
nhiệt tình của người đi xây quê hương mới để mang hết kiến thức của mình để truyền lại
cho học sinh.
Được kế thừa tính nghị lực và tính cận thận của người cha làm công tác kế toán cho
khu mỏ và từ người mẹ tảo tần từng là cán bộ Đoàn thanh niên nên bà Quỳnh đã sớm có
được những nghị lực vươn lên mạnh mẽ, sự đảm đang và linh hoạt nhanh nhẹn trước
những khó khăn.
Năm 2004 khi công ty cần một người giám đốc để đảm đương nhiệm vụ xây dựng dự
án mới, ban lãnh đạo công ty đã đề cử bà Quỳnh, người có từng là trưởng phòng kinh
doanh của công ty, có bằng cấp chuyên môn là kế toán và đã từng theo học 3 năm chương
trình đào tạo cao đẳng ngành cơ điện. Có thể nói đây là một quyết định tương đối mạo
hiểm vì tuy bà Quỳnh có một số phẩm chất và năng lực tốt và kinh nghiệm của một vài
năm là trưởng phòng tuy nhiên bà là một người phụ nữ tận tâm với gia đình nên có rất
nhiều hạn chế về thời gian công tác, hơn nữa lại không phải là kỹ sư chuyên ngành vì
vậy bà Quỳnh đã trình bày những khó khăn này với ban lãnh đạo của TOMECO. Được
lãnh đạo công ty động viên và đặc biệt là có ủng hộ của người chồng của bà Quỳnh là
một kỹ sư cơ khí có trình độ chuyên môn cao nên bà Quỳnh đã vui vẻ nhận lời với cương
vị đảm trách là Giám đốc công ty cổ phần TOMECO An Khang.


Từ ngày đầu phát triển dự án, chồng chất những công việc và thủ tục rồi sau đó
là vấn đề tổ chức, định hướng phát triển ổn định công ty... tất cả những điều đó không
bao giờ kể hết những khó khăn, thách thức mà bà Quỳnh cùng tập thể của mình đã vượt
qua. Bởi doanh nghiệp của Bà đóng trên một địa bàn mà trước dân cư sống bằng nghề
nông nghiệp, phong tục tập quán, trình độ lao động còn lạc hậu nên việc tập hợp nhân lực
địa phương là một việc làm đầy mạo hiểm ...
Với vô vàn những thách thức và khó khăn đó thì người lãnh đạo công ty là bà Quỳnh
chỉ có thể bằng trí tuệ và trái tim của một nhà lãnh đạo thực thụ mới có thể vượt qua và
đưa tổ chức của mình đến thành công như ngày nay.
2.3.

Những yêu tố về phẩm chất và kỹ năng của bà Vũ Thị Quỳnh thể hiện

bằng trí tuệ và trái tim của nhà lãnh đạo để dẫn dắt tổ chức đi đến thành
công.
2.3.1. Sự gây ảnh hưởng bởi sự yêu đời và tình yêu nghề nghiệp:
Gặp gỡ với Bà Quỳnh thì cảm giác đầu tiên là sức sống, niềm đam mê công việc,
mang cả trái tim, tâm hồn và tinh thần để làm việc, luôn sống với sự nhiệt tình lớn, cái
cảm giác yêu đời luôn truyền cho những người khác sự cảm hứng công việc, làm cho họ
có hình ảnh và hy vọng về tương lai và khuyến khích những người khác là điều mà bà
Quỳnh đã làm được đối với cấp dưới của mình cũng như khi gặp gỡ đối tác.
Mặc dù không phải là người được đào tạo chuyên ngành cao hơn một số người trong
công ty nhưng bà Quỳnh có những mối quan tâm sâu sắc đến sản phẩm của mình khát
vọng để sản phẩm
của công ty sánh
ngang với những
sản

phẩm

nhập

ngoại là điều mà


Quỳnh

đã

truyền được “lửa”
cho cán bộ của
mình.


Ảnh:
Bà Vũ Thị Quỳnh tại gian hàng triển lãm sản phẩm của công ty.

2.3.2. Sự sáng tạo và giàu trí thông minh cảm xúc.
Sử dụng sức căng sáng tạo để nâng cao thay đổi và các sáng kiến mới, nâng cao
và khuyến khích trực giác, nhấn mạnh sự sáng tạo và biến đổi, phát triển khả năng sáng
tạo và trực giác, quan sát, hiểu biết có chủ định, phát triển và sử dụng bán cầu não phải,
thừa nhận nhu cầu thay đổi thực sự mà có tầm quan trọng với nhu cầu của mọi người, tìm
các cách mới để giải quyết các vấn đề phức tạp là những điều mà bà Quỳnh tâm đắc.
Khả năng phát huy trí tuệ cảm xúc của vị giám đốc này đã thể hiện rất rõ đối với cách
mà bà tuyển chọn bố trí nhân lực trong công ty. Đó là thể hiện khả năng dùng đúng người
đúng việc tạo được sự tự tin của nhân viên trong công tác và giải quyết các mối quan hệ.
2.3.3.

Ý nghĩa và suy nghĩ:

Với vài trò là một người lãnh đạo bà đã tạo ra ý nghĩa cho những người khác, gắn
kết trái tim, phục vụ một mục đích cao hơn, sử dụng các không gian suy nghĩ, nghệ thuật
và quan hệ, cải thiện hình thức lễ nghi, gắn liền trong sự phát triển và suy nghĩ liên tục,
phát triển ý nghĩa thông qua suy nghĩ cá nhân và tập thể. Cán bộ của công ty đã chủ động
có những sáng kiến cải tiến liên tục để hoàn thiện công nghệ nâng cao chất lượng sản
phẩm để nâng cao vị thế của doanh nghiệp.
2.3.4. Sự khôn ngoan và nhận thức:
Là một người có tư chất thông minh biết tích hợp trí tuệ và tự nhận thức, nuôi
dưỡng tâm hồn, nhìn thấy bức tranh lớn, nhận thức sự liên kết, nhận thức được đạo đức
và giá trị riêng của một người bà đã thấy được những ứng dụng dài hạn trong quyết định


và hành động của một người lên hệ thống, và nhấn mạnh trách nhiệm xã hội với cộng
đồng, xã hội và môi trường. Ngay từ khi thành lập công ty đã truyền bá tới mọi người về
phương châm phát triển bền vững, đặc biệt gắn kết với các mối quan hệ cộng đồng và
chấp hành nghiêm chỉnh chính sách và pháp luật của nhà nước. Công ty đã được UBND
huyện Quốc Oai tặng giấy khen năm 2010 vì đã có nhiều thành tích đóng góp xây dựng
địa phương. Kết quả đó tạo được niềm tin từ nhân dân và các cơ quan quản lý địa
phương, tạo điều kiện tốt cho công ty phát triển ổn định.
2.3.5.

Tầm nhìn và hiểu biết:

Có lẽ trong những năm 2005 ở TOMECO không ai nghĩ rằng áp dụng một hệ
thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc tế tại công ty là một điều khả thi, nhưng
bằng sự hiểu biết và tầm nhìn của mình , bà Quỳnh đã động viên và kiên quyết cho xây
dựng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000. Mặc dù ban đầu áp dụng rất khó
khăn nhưng dần dần mọi người đã làm quen và đã thực hiện tốt, đến năm 2009 công ty
được tổ chức Quacert đánh giá lại và nâng cấp lên phiên bản IS 9001:2008.
Điều đó thể hiện một tầm nhìn rõ ràng về tương lai mà người lãnh đạo muốn tạo
ra, có được viễn cảnh lâu dài để tạo ra khả năng đứng vững cho hiện tại và thế hệ tương
lai, tìm hiểu các cá nhân và các viễn cảnh khác biệt để phát triển hiểu biết, nhận thức sự
liên hệ mà sẽ phát sinh các cơ hội và hiểu biết mới, tạo điều kiện cho việc tự tổ chức, tự
điều chỉnh và hệ thống tự làm mới, thấy được các xu hướng và sự tích hợp các kiểu mẫu
mới.
2.3.6. Sự cởi mở và linh hoạt:
Tạo ra và duy trì một dòng tự do thông tin, nâng cao và chứng tỏ sự cở mở, tạo
điều kiện cho sự lưu động và linh hoạt trong quy trình và cấu trúc tổ chức, tạo ra mạng
lưới hợp tác trong toàn bộ công ty là điều mà bà Quỳnh và ban lãnh đạo trong công ty đã
làm được. Công ty đã xây dựng hệ thống mạng nội bộ, chia sẻ dữ liệu, ứng dụng và phát
triển các phần mềm ứng dụng để từ đó tiết kiệm các chi phí giao dịch, hệ thống thông tin
trở lên linh hoạt và hữu dụng,điều này cũng làm đẩy cao năng suất làm việc của nhân
viên và thúc đẩy tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.


2.3.7. Can đảm và trách nhiệm:
Biết chấp nhận mạo hiểm, giải quyết các vấn đề khó khăn, thử thách những người
khác khi họ đi trệch khỏi các giá trị cốt lõi, có trách nhiệm và đảm bảo đầy đủ trách
nhiệm cho hành động và quyết định riêng, thể hiện sự can đảm vững vàng và tự kiểm
soát, giữ cảm giác công bằng hợp lý với những người khác đó là điều mà những người
khác đánh giá về bà Quỳnh. Từ những khó khăn về thay đổi chính sách của nhà nước,
những đơn hàng bị chậm bởi các yếu tố khách quan đều được bà Quỳnh đề nghị đến Hội
đồng quản trị để chia sẻ trách nhiệm với khách hàng. Việc thẳng thắn nhận lỗi trước mọi
người đã tạo được lòng tin trong quan hệ và từ đó một người lãnh đạo lại tiếp tục có
hướng phấn đấu khắc phục và hoàn thiện mình hơn.
2.3.8.

Sự chính trực và xác thực:

Đôi khi còn pha một chút nóng nảy hơi khác một chút với sự hiền dịu hàng ngày để
biết bày tỏ sự tức giận sự phản đối của mình với những việc làm sai vẫn cần phải có ở
một người lãnh đạo. Những cảm xúc thực tế đó của bà Quỳnh sẽ làm cho mọi người tin
tưởng hơn khi bà động viên và khen ngợi. Việc lại gần để nói chuyện, thể hiến sự tôn
trọng lẫn nhau, trung thực với chính mình và với những người khác, lắng nghe, phát triển
suy nghĩ có nguyên tắc và có cân nhắc, trở nên kiên quyết và chân thành là những yếu tố
góp phần tôn vinh vị trí lãnh đạo của bà Quỳnh trong tổ chức.

2.3.9. Cân bằng trong quản lý và quan tâm:
Nhằm tạo ra cộng đồng của sự quan tâm và chia sẻ trách nhiệm trong đó mỗi người
đều quan trọng, phát triển mối quan hệ tin cậy, phục vụ nhiều hơn là kiểm soát, phát triển
sự cảm thông và thấu hiểu với những người khác bằng việc để ý đến cảm xúc của họ là
bất cứ người lãnh đạo nào cũng phải cần lĩnh hội.
Sau một năm thành lập, công ty đã đăng ký với Liên đoàn lao động huyện để xin
thành lập tổ chức công đoàn cơ sở. Kể từ đó đến nay, tổ chức công đoàn cơ sở công ty cổ
phần TOMECO An khang luôn là một tổ chức công đoàn vững mạnh, liên tục từ năm
2006 đến nay, năm nào cũng được công đoàn cấp trên khen thưởng, năm 2011 một công
nhân của công ty đã đạt giải trong hội thi tay nghề giỏi của thành phố Hà Nội tổ chức.


Từ sự kết hợp khéo léo với tổ chức công đoàn để từ đó lắng nghe được những ý
kiến trái chiều của cán bộ nhân viên thì không phải bất kể một lãnh đạo của một doanh
nghiệp ngoài quốc doanh nào cũng làm được như bà Quỳnh. Trong trường hợp ở đây còn
là sự động viên cổ vũ của cá nhân bà trong phong trào, tạo điều kiện thuận lợi cho các
cán bộ công đoàn hoạt động đó chính là một đóng góp hữu ích cho quyền lợi người lao
động.
2.3.10. Quan tâm phát triển và nuôi dưỡng nguồn nhân lực :
Luôn luôn quan tâm huấn luyện đào và khuyến khích sự phát triển của những
người khác, tăng cường và duy trì sự phát triển của các cá nhân, tạo ra các cơ hội cho mọi
người thành công, thúc đẩy việc xây dựng khả năng và sự tiến bộ của tổ chức và cộng
đồng là chính sách phát triển nguồn nhân lực của công ty mà bà Quỳnh và ban lãnh đạo
của công ty luôn tuân thủ.
Công ty đã xây dựng được một quy chế riêng về đào tạo và phát triển nguồn nhân
lực, thường xuyên cử cán bộ theo học các khóa học nâng cao trình độ và kịp thời ghi
nhận những tiến bộ của các cá nhân trong tổ chức. Đối với một tổ chức ngoài quốc doanh
để làm được việc này không phải là dễ bởi vì thường phải đối mặt với những quan hệ họ
hàng thân thích, chính những cá thể này đôi khi làm cản trở sự phát triển của những cá
nhân khác.
Nhận thức được điều đó ban lãnh đạo công ty đã kiên quyết xử lý đối với các trường
hợp “Nhân viên VIP” , có chính sách rõ ràng đối với người lao động để tạo cơ hội cho
mọi người phát triển.

3. KẾT LUẬN
Những đòi hỏi về trí óc và trái tim sẽ khuyến khích các nhà lãnh đạo thế kỷ 21 đánh
thức tinh thần tổ chức trong khi vẫn khuyến khích đủ các loại cổ đông. Chúng đại diện
cho khả năng trí tuệ và cảm xúc, nguồn lực và kỹ năng mà các nhà lãnh đạo thế kỷ 21 có
thể sử dụng để mường tượng, thiết kế và thực thi các giải pháp tiến bộ và tích hợp cho
các vấn đề phức tạp và cấp bách nhất của thế giới.


Tham chiếu về những điều đó, Bà Vũ thị Quỳnh có thể chưa là một nhà lãnh đạo tài
năng, chưa thực sự hoàn thiện tuy nhiên chúng ta cũng hiểu rằng để trở thành người lãnh
đạo, chúng ta cần phải trải qua một thời gian dài được rèn luyện những phẩm chất cần có
và học tập kinh nghiệm từ những người đi trước đồng thời nhận thức được những giá trị
cốt lõi của tình hình hiện tại, cho nên việc chưa hoàn toàn xuất xắc của cá nhân bà cũng
là điều hoàn toàn chấp nhận được. Kinh nghiệm quý báu, bản lĩnh và phẩm chất kỹ năng
của bà Quỳnh vẫn là một sự đáng học hỏi cho ai đó còn đang làm công tác lãnh đạo.
Việc đánh giá phẩm chất và kỹ năng của bà Vũ Thị Quỳnh trong bài viết này cũng có
thể còn nhiều thiếu sót bởi nó chưa thể hiện tốt các nội dung theo những lý thuyết về
“Phát triển kỹ năng lãnh đạo” mà cá nhân tôi được tiếp thu thông qua chương trình đào
tạo.Tuy nhiên, tôi hy vọng phần nào đó đã nói nên sự cần thiết của một nhà lãnh đạo hiện
nay là cần có một trí tuệ vững vàng, phải có một trái tim đầy nhiệt huyết và một tâm hồn
bao dung tình người theo hướng phát triển một trí tuệ cảm xúc toàn diện thì mới có thể
thành công được./.
Chân thành cảm ơn !
Người trình bày
Lê Quý Khả

-------------------------

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Slide bài giảng Phát triển khả năng lãnh đạo - Tài liệu lưu hành nội bộ- Chương
trình Đào tạo Thạc sỹ- Quản trị Kinh doanh Quốc tế trường Đại học Quốc gia.
2.

Sách tham khảo”Lãnh đạo trong tổ chức” - Tài liệu lưu hành nội bộ- Chương
trình Đào tạo Thạc sỹ- Quản trị Kinh doanh Quốc tế trường Đại học Quốc gia.

3. http://www.tapchilamdep.com/su-nghiep/Chan_dung_nha_lanh_dao_the_ky_21_-Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×