Tải bản đầy đủ

ke hoach thi khoa hoc ki thuat

PHÒNG GD ĐT TP THÁI NGUYÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS TÂN THỊNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:

/KH-KHKT

Tân Thịnh, ngày 10 tháng 9 năm 2018
KẾ HOẠCH

Triển khai Cuộc thi KHKT năm học 2018-2019
1. Tổ chức thực hiện
KẾ HOẠCH CỤ THỂ
Thời gian
Từ 18/8/2018


Nội dung công việc

Người thực
hiện

- Nghiên cứu tài liệu, các hướng dẫn, quy chế
và điều lệ cuộc thi KHKT năm học 2018-2019.
- Xây dựng kế hoạch triển khai

Đến 19/8/2018

- Triển khai kế hoạch tham gia cuộc thi KHKT
BGH; TTCM
năm học 2018-2019
- Tập huấn quy chế, Thể lệ cuộc thi cho GV.

Từ 20/8/2018 đến - Hướng dẫn HS tìm ý tưởng nghiên cứu.
25/8/2018

GVBM - HS

Ngày 26/8/2018

Tập hợp ý tưởng của HS nộp về BGH

GVBM - TTCM

Ngày 27/8/2018

Lựa chọn đề tài dự thi – phân công GV giúp
BGH - TTCM
đỡ HS nghiên cứu, trình bày.

Từ 28/8/2018

- HS thực hiện dự án.
- GV hướng dẫn giám sát, tư vấn giúp đỡ HS

GVBM


Ngày 30/9/2018

Báo cáo lần I tiến độ thực hiện dự án

GVBM - HS

Ngày 15/10/2018

Báo cáo lần II tiến độ thực hiện dự án

GVBM - HS

Ngày 26/10/2018

Hoàn thiện hồ sơ các dự án

GVBM - TTCM

Ngày 29/10/2018

Nộp hồ sơ dự thi về Phòng GD ĐT thành phố
BGH – GVBM
Thái Nguyên


Từ
01/11/2018 Hoàn thiện sản phẩm dự thi. Chuẩn bị poster GVBM - TTCM
đến 08/11/2018
trưng bày.
- HS
Ngày
12/11/2018

11, Tham gia thi cấp thành phố

BGH - GVBM TTCM - HS

2. Dự trù kinh phí
Dự án “Máy vớt rác mini trong ao hồ”
- Vật tư, Gia công mô hình: Khung cơ khí máy: 500.000đ
- Động cơ: 2 x 180.000đ + 2 x 50 = 460.000đ
- Mạch điều khiển: 500.000đ
- Ắc-quy: 600.000đ
- In bài: In màu chất liệu giấy bóng cứng
+ Báo cáo: 2 quyển x 30 tờ x 5.000đ = 300.000đ
+ Đề cương: 2 quyển x 10 tờ x 4.500đ = 90.000đ
+ Bìa: 4 bộ x 12.000đ = 48.000đ
+ Ảnh trưng bày:
In trên giấy in ảnh: 16 cái (kích thước: 0,16m x 0,12m) x 7.000đ = 112.000đ
- In poster: Biển bạt, khung sắt:
+ Cánh giữa: (1,7m x 1,2m) = 2,04m2 x 230.000đ = 469.200đ
+ Cánh bên: (1,2m x 0,6m) x 2 = 1,44m2 x 230.000đ = 331.200đ
- Tổng cộng: 3.410.400đ (Hai triệu một trăm năm mươi mốt nghìn bốn trăm
đồng)
Trên đây là kế hoạch tổ chức cuộc thi KHKT năm học 2017 - 2018 của tổ
Khoa học Tự nhiên và tổ Khoa học xã hội trường THCS Tân Thịnh. Kính mong
Ban Giám hiệu xét duyệt, tạo điều kiện để tổ chuyên môn hoàn thành kế hoạch đề
ra..

BGH PHÊ DUYỆT

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH


Nguyễn Thị GiangTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×