Tải bản đầy đủ

Phân tích về người lãnh đạo tài giỏi – ngân hàng BIDV

PHAN TICH VỀ NGƯỜI LÃNH DẠO TAI GIỎI – NGAN HANG BIDV

PHÂN TÍCH
I. Khái niệm chung:
Lãnh đạo được hiểu theo nhiều cách khác nhau tuy nhiên các định nghĩa có
cùng nhận định cho rằng lãnh đạo là một quá trình gây ảnh hưởng liên quan đến
việc hỗ trợ hiệu quả thực hiện một công việc tâp thể.
Người lãnh đạo thành công là người phát triển tốt nhất ở những người khác và
đạt được hiệu quả thông qua người khác để đạt được mục tiêu chung của tổ chức.
Khi đánh giá hiệu quả lãnh đạo, cần áp dụng nhiều tiêu chí theo các góc độ khác
nhau, phụ thuộc vào mức độ ưu tiên về nội dung xét đến.
II. Phân tích:
Trong công việc, tình huống cụ thể sự thành công của lãnh đạo được thể hiện
qua sự hiệu quả cá nhân và thành công chung của tổ chức.
Đánh giá hoạt động của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) các
năm gần đây nơi tôi đang công tác. Người lãnh đạo cao nhất của BIDV là Chủ tịch
Hội đồng quản trị, qua 05 năm Người đã lãnh đạo góp phần đưa BIDV trở thành
01 trong những ngân hàng thương mại hàng đầu tại Viêt Nam, có uy tín và thương
hiệu trên thế giới. Đó là mẫu một người lãnh đạo thành công, để thành công như
vậy người lãnh đạo phải có những tố chất và kỹ năng nhất định.Trước hết tố chất là nói đến các đặc điểm cá nhân khác nhau, bao gồm các đặc
điểm về cá tính, tính khí, nhu cầu và các giá trị.
Còn kỹ năng là nói đến khả năng làm một việc gì theo một cách có hiệu quả,
giống như tố chất, kỹ năng bị quy định bởi yếu tố học hỏi và di truyền, kỹ năng có
thể được hiểu ở nhiều cấp độ trừu tượng khác nhau từ rất tổng quát đến chi tiết.
1. Các tố chất chủ yếu đem đến thành công của người lãnh đạo:
a. Về tầm nhìn: Trọng tâm của tầm nhìn là nhiệm vụ của tổ chức nhưng lại nhấn
mạnh đến một số khía cạnh của nhiệm vụ đó. Trước khi để mọi người ủng hộ và
tham gia, với tầm nhìn về tương lai tốt đẹp hơn sẽ đủ sức thuyết phục họ chịu hy
sinh và khó khăn gian khổ để đạt được mục tiêu tầm nhìn đó. Một tầm nhìn thường
là kết quả của quá trình hợp tác và thảo luận với sự tham gia của nhiều bên liên
quan.
Một tổ chức, người lãnh đạo phải biết phát huy sức mạnh tập thể để xây dựng
tầm nhìn phù hợp đáp ứng nhu cầu người khác, tập trung được các nguồn lực, cuối
cùng nhằm đạt được mục tiêu phát triển của tổ chức.
Như đối với BIDV xây dựng tầm nhìn trong 05 năm tới là: Ngân hàng phát triển
theo hướng tập đoàn tài chính đa sở hữa và sản phẩm dịch vụ, có thương hiệu và
uy tín hàng đầu Việt Nam, có khả năng cạnh tranh cùng với các ngân hàng khu vực
và thế giới.
Với tầm nhìn trên, người lãnh đạo đã định hướng mọi người và phát huy sức
mạnh các nguồn lực đưa ngân hàng ngày một lớn mạnh


b. Niềm say mê và tập trung công việc:
Đây là sự khao khát tạo lên sức mạnh, tập trung để hoàn thành tốt nhất có thể
mục tiêu kế hoạch. Người lãnh đạo có niềm say mê và tập trung công việc sẽ tạo
sự động lực mãnh mẽ, cố gắng và tăng hiệu suất làm việc.
Chính sự làm việc không mệt mỏi, tập trung và khao khát của người lãnh đạo sẽ
đem đến sự hiệu quả trong xử lý công việc, góp phần phát triển của tổ chức, BIDV
cũng vậy
c. Trách nhiệm:
Trách nhiệm được đánh giá trên cơ sở hoàn tất công việc; nỗ lực hướng tới sự
hoàn hảo và thể hiện ở chất lượng sản phẩm., dịch vụ.
Người lãnh đạo có trách nhiệm còn là tiền đề để tạo niềm tin cho người khác,
cho sự hợp tác đem đến thành công chung của tổ chức.
d. Biết lắng nghe và giao tiếp:
Người lãnh đạo thành công thường là người có khả năng giao tiếp tốt, nó thể
hiện:
Lắng nghe một cách tiếp thu, lắng nghe nhiều chiều;


Tối giản từ ngữ và tạo tương tác với người nói;
Đáp ứng nhu cầu cơ bản của người khác
Biết chứng tỏ sự thật và cách đáp trả.


Đây là tố chất cơ bản thể hiện biểu cảm, cái tôi mở của người lãnh đạo để thấu
hiểu là cơ sở cho sự chia sẻ, hợp tác, định hướng và truyền cảm hứng, động lực
hành động cho người khác, phát huy sức mạnh chung của tổ chức.
e. Lòng can đảm, dám đối mặt với thực tế:
Người lãnh đạo có lòng can đảm là không có chỗ cho sự sợ hãi, biết truyền cảm
hứng cho người khác và mở rộng phát triển cuộc sống.
Lòng can đảm khi cần sẽ đem đến sự bứt phá, thay đổi phát triển nhanh của cá
nhân cũng như tổ chức.
BIDV trong những năm gần đây là một minh chứng minh họa cho sự thay đổi
bứt phá trong việc tăng trưởng và phát triển các sản phẩm dịch vụ, nó thể hiện lòng
can đảm, dám đối mặt với thực tế của người lãnh đạo.
f. Khả năng học được:
Người lãnh đạo có khả năng học được được đánh giá có khả năng rèn luyện các
kỹ năng, các phẩm chất để xây dựng uy tín như: giao tiếp, xây dựng cho cấp dưới
hy vọng và chia sẻ giá trị vượt qua thành công của riêng mình. Đây là đặc điểm
chung có ở mọi lãnh đạo thành công.
g. Xây dựng cộng đồng và các mối quan hệ:
Đây là tố chất rất quan trọng của người lãnh đạo thành công, nó thể hiện qua các
hành vi cụ thể:
- Tạo dựng bầu không khí làm việc thân thiện:


Người lãnh đạo cần biết xây dựng một bầu không khí làm việc thân thiện trong
tổ chức. Sự gần gũi sẽ giúp con người nảy ra nhiều ý tưởng sáng tạo hơn. Một bầu
không khí như thế có thể được tạo dựng bằng nhiều cách như khuyến khích nhân
viên trình bày ý tưởng của mình, tổ chức những buổi họp không chính thức,…
- Tạo cảm hứng cho cấp dưới làm việc:
Người lãnh đạo cần biết thiết kế công việc phù hợp từng đối tượng, đồng thời
lắng nghe họ trình bày quan điểm và thể hiện sự trân trọng của mình đối với những
nỗ lực của họ.
- Tạo ra môi trường học hỏi trong tổ chức:
Nhà lãnh đạo cần tạo ra một môi trường học hỏi, trong đó mọi người đều tích
cực nâng cao kiến thức và tìm ra ý tưởng mới. Ý tưởng phải được tạo ra và chia sẻ
ở mọi cấp trong tổ chức. Khi tìm ra ý tưởng hay, nhà lãnh đạo cần có khen thưởng
kịp thời và đưa vào thực hiện ngay.
- Tăng sự năng động của nhân viên:
Do sự cạnh tranh trên thương trường càng lúc càng khốc liệt nên chỉ có những
ai năng động thì mới chớp được thời cơ. Nhà lãnh đạo cần “rèn luyện” cho cấp
dưới thái độ làm việc khẩn trương và khả năng ra quyết định nhanh, chính xác.
2. Các kỹ năng lãnh đạo:
Đối với người lãnh đạo thành công (lãnh đạo của BIDV cũng vậy) không thể
thiếu 03 kỹ năng chính sau:


a. Kỹ năng nghiệp vụ: Đó là kiến thức về phương pháp, các quá trình, quy trình
và kỹ thuật để thực hiện một hoạt động mang tính chuyên môn, và khả năng sử
dụng công cụ, thiết bị để thực hiện hoạt động đó.
Kiến thức này có thể thu được thông qua sự kết hợp giữa đào tạo và từ kinh
nghiệm trong quá trình làm việc.
Nười lãnh đạo thành công có khả năng thu thập thông tin và ý tưởng từ nhiều
nguồn khác nhau, có trí nhớ tốt để tiếp thu kiến thức phục vụ công tác tổ chức điều
hành công việc.
b. Kỹ năng giao tiếp:
Kiến thức về hành vi con người, các quá trình giao tiếp giữa con người với
nhau, khả năng hiểu cảm xúc, thái độ và động cơ của người khác dựa trên những
gì họ nói và làm; khả năng truyền đạt rõ ràng và hiệu quả; khả năng thiết lập các
mối quan hệ hiệu quả và hợp tác.
Kỹ năng giao tiếp phân biệt giữa người lãnh đạo thành công và không thành
công trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Kỹ năng giao tiếp cũng quan trọng để gây ảnh hưởng đối với người khác. Người
lãnh đạo thành công kỹ năng này phải được phát triển tự nhiên và không có sự
kiểm soát của ý thức, được thể hiện nhất quán và liên tục trong mọi hành động của
cá nhân đó.
c. Kỹ năng nhận thức:


Khả năng phân tích chung, tư duy logic, sự thông hiểu về các hình thành khái
niệm, khái niệm hóa các mối quan hệ phức tạp và mập mờ, tính sáng tạo trong việc
đưa ra ý tưởng và giải quyết vấn đề, khả năng phân tích các sự kiện và xu hướng,
và các vấn đề tiềm tàng.
Kỹ năng nhận thức là cần thiết trong việc lập kế hoạch, tổ chức giải quyết vấn
đề.
Người lãnh đạo cũng phải có khả năng hiểu những thay đổi môi trường bên
ngoài sẽ tác động như thế nào đối với tổ chức của mình, trên cơ sở đó có thích ứng
phù hợp.
III. Kết luận:
Bản chất của lãnh đạo là sự ảnh hưởng để đạt được hiệu quả, người lãnh đạo
thành công phải có những tố chất, kỹ năng phù hợp và thích ứng với hoàn cảnh.
Đồng thời, trong môi trường kinh doanh nhiều biến động thì sự đổi mới và trau
dồi, thu thập kiến thức, thông tin, duy trì ngọn lửa nhiệt huyết say mê là quan
trọng để đạt được thành công.
Người lãnh đạo thành công cần “nhìn xa trông rộng” và có khả năng dẫn dắt
nhân viên đạt đến tầm nhìn ấy với sự đam mê công việc mãnh liệt. Người lãnh đạo
phải biến họ thành người chủ thật sự của tổ chức, tạo điều kiện để họ tham gia giải
quyết vấn đề, truyền cảm hứng và sự nhiệt huyết làm việc, cống hiến cho tổ chức.
Nhân viên nào cũng được quyền thể hiện hết khả năng làm việc của bản thân.


Nguồn tài liệu tham khảo:
- Phát triển khả năng lãnh đạo, Chương trình Đào tạo Thạc sĩ Quản trị Kinh
doanh Quốc tế, năm 2011.
- Tài liệu lưu hành nội của BIDV năm 2011.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×