Tải bản đầy đủ

PHÂN TÍCH VAI TRÒ của CHIẾN lược tại CÔNG TY cổ PHẨN XUẤT NHẬP KHẨU y tế DOMESCO

PHÂN TÍCH VAI TRÒ CỦA CHIẾN LƯỢC TẠI CÔNG TY CỔ PHẨN
XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO

“Sứ mệnh của Chiến lược là “kim chỉ nam dẫn lối cho một doanh nghiệp đến
thành công”, Môn học Quản trị chiến lược là một phần trọng yếu trong chương
trình đào tạo MBA, qua môn học này cho chúng ta nhìn nhận rõ được vai trò và
tầm quan trọng của chiến lược đối với các quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh
của mỗi doanh nghiệp
Việc phát triển kinh tế thị trường là con đường để phát triển lực lượng sản
xuất, khai thác có hiệu quả mọi tiềm năng của đất nước để thực hiện nhiệm vụ hiện
đại hoá, công nghiệp hoá đất nước, nền kinh tế thị trường đã thúc đẩy các nhiệm vụ
đó phát triển mạnh mẽ hơn.Thực tiễn trong những năm đổi mới đã chỉ ra rằng, việc
chuyển sang mô hình kinh tế thị trường của Việt Nam là hoàn toàn đúng đắn. Nhờ
mô hình kinh tế đó chúng ta đã khai thác được các tiềm năng trong nước đi đôi với
việc thu hút được các nhà đầu tư nước ngoài, làm cho nền kinh tế phát triển mạnh
mẽ, đời sống của nhân dân được cải thiện, nâng cao tích luỹ xã hội, tạo tiền đề cho
sự phát triển trong tương lai.
Nền kinh tế thị trường đòi hỏi sự chuyển đổi cơ cấu sự hội nhập mạnh mẽ
của nền kinh tế nước ta vào nền kinh tế thế giới, đã làm cho môi trường kinh doanh
thay đổi nhanh chóng, doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển được trong môi
trường mà ở đó cơ hội và rủi ro luôn tồn tại song hành thì phải có những đối sách

phù hợp là vô cùng quan trọng. Vì vậy doanh nghiệp cần có những chiến lược phát
triển sản xuất kinh doanh nhạy bén linh hoạt phù hợp với sự phát triển đi lên của xã
hội đồng thời mang lại hiệu quả cao cho doanh nghiệp.
II. Phân tích
Chiến lược là gì?


Có nhiều cách định nghĩa chiến lược khác nhau về mặt lịch sử, thuật ngữ
“chiến lược” được sử dụng trong quân sự với ý nghĩa là các kế hoạch dài hạn, được
lập trên cơ sở tin chắc về những gì đối phương có thể làm và không làm. Ngày nay
chiến lược được sử dụng rất phổ biến và được xem như là yếu tố làm tăng khả
năng thành công và giảm thiểu khả năng thất bại của các doanh nghiệp. Chiến lược
kinh doanh là tổng hợp các mục tiêu dài hạn, các chính sách và giải pháp lớn về
sản xuất kinh doanh, về tài chính và giải quyết nhân tố con người nhằm đựa hoạt
động kinh doanh của doanh nghiệp phát triển lên một tráng thái cao hơn về chất.
Phân tích tình hình của Doanh nghiệp là phân tích môi trường kinh doanh. Môi
trường kinh doanh được hiểu là tổng hợp các yếu tố, các điều kiện có ảnh hưởng
trực tiếp hay gián tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp. Các bộ phận cấu thành môi
trường kinh doanh luôn vận động, biến đổi và quan hệ tương tác lẫn nhau đồng
thời tác động tới các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Bởi vậy để nâng cao
hiệu quả của của công tác xây dựng chiến lược các doanh nghiệp cần nhận biết
nhạy bén và dự báo chính xác sự thay đổi của môi trường kinh doanh. Có nhiều
cách phân loại môi trường kinh doanh, song ở đây chúng ta tiếp cận môi trường
theo cấp độ môi trường kinh doanh bên ngoài và môi trường kinh doanh bên trong
của doanh nghiệp. Môi trường kinh doanh bên ngoài bao gồm môi trường kinh
doanh ngành và môi trường kinh doanh quốc gia, nó bao gồm các yếu tố, xu hướng
vượt quá tầm kiểm soát của doanh nghiệp. Môi trường bên trong doanh nghiệp là
môi trường nội bộ của doanh nghiệp.
Định nghĩa: Chiến lược là một loạt các hành động phức hợp nhằm huy động
nguồn lực một tổ chức có thể có để đạt được một mục đích nhất định.
Năm 1962, chiến lược được Chandler định nghĩa như là “việc xác định các mục
tiêu, mục đích cơ bản dài hạn của doanh nghiệp về việc áp dụng một chuỗi các hành
động cũng như sự phân bổ các nguồn lực cần thiết để thực hiện mục tiêu này”.


Chandler, A (1962) Strategy and structure cambrige, massachusettes, MIT Press.
“Chiến lược là định hướng và phạm vi của một tổ chức về dài hạn nhằm giành
lợi thế cạnh tranh cho tổ chức thông qua việc định dạng các nguồn lực của nó trong
môi trường thay đổi, để đáp ứng nhu cầu thị trường và thỏa mãn mong đợi của các
bên hữu quan” .


Johnson, Gi, Choles, K. (1999) Exploring Corporate strategy, 5th Ed Prentice
Hall Europe. Trong định nghĩa chiến lược với 5 chữ P của Mintzberg khái quát các
khía cạnh của quản trị chiến lược như sau:
Kế hoạch (plan): chuỗi các hành động đã dự định một cách nhất quán
Mô thức (partern): sự kiên định về hành vi theo thời gian, có thể là dự định
hay không dự định.
Vị thế (Position): Phù hợp giữa tổ chức và môi trường của nó.
Quan niệm (Perspective): Cách thức để nhận thức sâu sắc về thế giới.
Thủ thuật (Ploy): Cách thức để đánh lừa đối thủ.
Chiến lược kinh doanh là nghệ thuật.
- Alain Threlart cho rằng “Chiến lược là nghệ thuật mà doanh nghiệp dùng để
chống lại cạnh tranh và giành thắng lợi” .
M. Porter cho rằng “Chiến lược là nghệ thuật xây dựng các lợi thế cạnh tranh
vững chắc để phòng thủ”.
Như vậy các tác giả này coi chiến lược kinh doanh là nghệ thuật để cạnh tranh
trên thị trường và phát triển doanh nghiệp.
Theo quan điểm về phạm trù quản lý thì chiến lược kinh doanh là một dạng kế
hoạch.
- G. Arlleret cho rằng “Chiến lược là việc xác định những con đường và những
phương tiện để đạt tới các mục tiêu đã được xác định thông qua các chính sách”.


- D. Bizrell và nhóm tác giả cho rằng “Chiến lược như là kế hoạch tổng quát
dẫn dắt hoặc hướng doanh nghiệp đi đến mục tiêu mong muốn. Nó là cơ sở cho
việc định ra các chính sách và các thủ pháp tác nghiệp”.
Vậy như ta thấy nói đến chiến lược là gì thì có vô vàn định nghĩa nhưng chiến
lược có tầm quan trong như thế nào và đóng vai trò quyết định đến thành công của
một doanh nghiệp ra sao, theo quan điểm và yêu cầu của đề bài tôi xin nêu ra 3
điểm cơ bản chính mà nếu có doanh nghiệp có một chiến lược đúng sẽ dẫn đến
thành công
Một là vai trò hoạch định: Chiến lược kinh doanh giúp doanh nghiệp thấy
rõ mục đích và hướng đi của mình. Nó chỉ ra cho nhà quản trị biết là phải xem xét
và xác định xem tổ chức đi theo hướng nào và lúc nào sẽ đạt được kết quả mong
muốn. Tính hoạch định của chiến lược nhằm đảm bảo cho doanh nghiệp phát triển
liên tục và vững chắc trong môi trường kinh doanh thường xuyên biến động, nó xác
định rõ những mục tiêu cơ bản là phương hướng kinh doanh của doanh nghiệp
trong từng thời kỳ được phản ánh trong suốt quá trình liên tục
Hai là vai trò dự báo: Trong một môi trường luôn luôn biến động, các cơ
hội cũng như nguy cơ luôn luôn xuất hiện. Quá trình hoạch định chiến lược giúp
cho nhà quản trị phân tích môi trường và đưa ra những dự báo nhằm đưa ra các
chiến lược hợp lý. Nhờ đó nhà quản trị có khả năng nắm bắt tốt hơn các cơ hội,
tận dụng được các cơ hội và giảm bớt các nguy cơ liên quan đến môi
trường.
Ngoài ra chiến lược kinh doanh đảm bảo huy động tối đa và kết hợp tối ưu
việc khai thác, sử dụng các nguồn lực của doanh nghiệp, trong hiện tại và tương
lai, phát huy những lợi thế và nắm bắt cơ hội để giành ưu thế trong cạnh tranh,


Chiến lược kinh doanh luôn có tư tưởng tiến công, giành thắng lợi trên thương
trường kinh doanh.
Và cuối cùng là vai trò điều khiển Chiến lược kinh doanh giúp nhà quản trị
sử dụng và phân bổ các nguồn lực hiện có một cách tối ưu cũng như phối hợp một
cách hiệu quả các chức năng trong tổ chức nhằm đạt được mục tiêu chung đề
ra.Chiến lược kinh doanh thường được xây dựng trong một thời gian dài ít nhất là
3 năm và tối đa là 10 năm, cái này tùy thuộc vào tầm nhìn của lãnh đạo công ty và
định hướng của sản phẩm, liệu có thể thay thế trong thời gian ngắn hay dài
Tôi xin phân tích cụ thể về chiến lược kinh doanh của CÔNG TY CỔ PHẨN
XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO để thấy rõ hơn chiến lược kinh doanh có
ý nghĩa như thế này đối với sự phát triển của các Công ty
Nắm rõ được tầm quan trọng của việc xây dựng chiến lược và nhận thấy Theo
bậc thang nhu cầu của Maslow, nhu cầu đầu tiên và cơ bản nhất của con người là
nhu cầu về thể chất và sinh lý, cụ thể như: hít thở, ăn uống, nghỉ ngơi, tình dục,…
Như vậy thấy rằng, sức khỏe con người là yếu tố không bao giờ bị bỏ quên. Ngày
nay, xã hội đang vận động, phát triển cùng với thời gian, song song với những kết
quả, thành tựu về hoạt động khoa học kỹ thuật diễn ra cách mạnh mẽ, thì bệnh tật,
sức khỏe của con người cũng đang là vấn đề mà nhân loại ngày nay hết sức lưu
tâm với sự xuất hiện của những hiện tượng, bệnh lý bất thường mà đôi khi sự tiến
bộ của khoa học không thể theo kịp.
Đứng trước nhu cầu lớn và cấp bách ấy, lĩnh vực y tế nói chung và ngành dược
nói riêng là ngành đang trở nên quan trọng cho toàn xã hội. Theo lộ trình cam kết
WTO bắt đầu từ ngày 01/01/2009 Việt Nam mở cửa thị trường bán lẻ. Lúc đó sản
phẩm trên thị trường đa dạng về chủng loại, phong phú về mẫu mã, kiểu dáng. Do
đó muốn tồn tại và phát triển bền vừn các doanh nghiệp cần phải tự chủ về mọi mặt


trong họat động sản xuâấ kinh doanh từ việc đầu tư, sử dụng vốn, tổ chức sản xuất
cho đến tiêu thụ sản phẩm. Doanh nghiệp phải biết tận dụng năng lực, cơ hội và
lựa chọn cho mình một hướng đi đúng đắn. Để có được điều đó một trong những
biện pháp cần thiết là mỗi doanh nghiệp phải xây dựng cho mình một chiến lược
kinh doanh phù hợp.
Ngành dược Việt Nam trong thời kỳ hậu WTO, và cũng vừa trải qua giai đoạn
vô cùng khó khăn, nhưng được đánh giá là ngành vẫn thu nhiều lợi nhuận trong
năm 2008 - thời điểm mà cuộc khủng hoảng kinh tế ở giai đoạn bùng phát mạnh
mẽ trên toàn cầu.
Vấn đề là dù kinh tế có suy thoái, thì sức khỏe của con người vẫn phải cần đảm
bảo và càng phải được chăm sóc tốt hơn, do đó, nhu cầu sử dụng thuốc trong dịch
vụ chăm sóc y tế là không giới hạn, mà nó ngày càng được gia tăng về chất lượng
cũng như số lượng…
Chính vì vậy ban lãnh đạo công ty đã cùng họp và giao cho phòng chiến lược và
marketing chịu trách nhiệm xây dựng chiến lược về phát triển sản phẩm mới trong
giai đoạn mới với nhiều thách thức.
2.1. Giới thiệu về CÔNG TY CỔ PHẨN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO
Tên viết tắt: DOMESCO
Tên tiếng Anh: DOMESCO MEDICAL IMPORT EXPORT JOINT STOCT
CORPORATION
Trụ sở chính: Số 66 - Quốc lộ 30 - P. Mỹ Phú - Tp. Cao Lãnh -Tỉnh Đồng Tháp Việt Nam
Điện thoại: 84.67 3852 278 - 3859 370

Fax: 84.67 3851 270

Email: domesco@domesco.com; vpcty@domesco.com
Website: www.domesco.com; www.domesco.vn


Mã số thuế: 1400460395
DOMESCO là doanh nghiệp chuyên sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu thuốc,
nguyên liệu, phụ liệu dùng làm thuốc cho người, hoá chất xét nghiệm, vắcxin, sinh
phẩm dùng cho người, động vật và thực vật.
Thương hiệu DOMESCO được khai sinh vào ngày 19/5/1989. Qua nhiều năm xây
dựng và phát triển DOMESCO đã tạo dựng và khẳng định được vị thế của mình
trên thị trường trong nước và quốc tế về lĩnh vực Dược phẩm và Thực phẩm chức
năng.
Với sản phẩm gồm nhiều chủng loại đa dạng như: Viên nang, Viên nang mềm,
Viên nén, Viên nén bao phim, Viên nén bao phim tan trong ruột, Viên nén bao
đường, Viên sủi, Thuốc gói, Thuốc bột sủi, Thuốc viên nén phóng thích kéo dài,...
được DOMESCO quan tâm đầu tư, nghiên cứu và phát triển từ nguồn dược liệu
sẵn có trong nước, mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm an toàn và hiệu
quả nhất.
Nhiều mặt hàng sản xuất của Công ty đã được Bộ Y tế cấp giấy chứng nhận tương
đương sinh học so với thuốc gốc, có sức cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường và
nhiều sản phẩm có thể thay thế được hàng ngoại nhập nổi bật là nhóm sản phẩm về
Huyết áp, Tim mạch, Đái tháo đường,...
Hiện nay, hệ thống phân phối DOMESCO rải đều khắp cả nước với 11 chi nhánh
và hơn 13.000 đại lý; có quan hệ mua bán với hầu hết các Doanh nghiệp Dược
trong nước và hơn 18 hãng Dược phẩm nước ngoài; xuất khẩu gần 100 mặt hàng
cho 25 thị trường các nước thuộc Châu Á, Châu Phi và Châu Mỹ La Tinh...
Công ty đã thành công trong việc ứng dụng tích hợp hệ thống quản lý ISO
9001:2008, ISO IEC/17025, ISO 14000, ISO 50001, OHSAS 18000 cùng hệ thống


sản xuất đạt chứng nhận Thực hành tốt sản xuất thuốc theo khuyến cáo của Tổ
chức Y tế Thế giới (GMP-WHO) và hệ thống kinh doanh đạt GDP-GPP.
Với một hoài bão ”Vì Chất Lượng Cuộc Sống”, DOMESCO luôn luôn ý thức và
cố gắng trong mọi hoạt động tạo sản phẩm chất lượng, an toàn và hiệu quả để có
thể mang đến cho cộng đồng một cuộc sống khỏe mạnh và tươi vui.
Định hướng Doanh nghiệp
1. Tầm nhìn
Để kiến tạo một Slogan “Vì chất lượng cuộc sống” mang tầm quốc tế, DOMESCO
khẳng định cho mình sứ mệnh có mục tiêu rõ ràng và tầm nhìn cùng phương châm
hành động đúng đắn phù hợp với xu thế thế giới.
2. Sứ mệnh:
+ Mang sức khỏe đến mọi người bằng nhiều phương tiện hữu hiệu.
+ Tầng lớp nghèo và trung lưu còn nhiều, DOMESCO có sứ mệnh chăm sóc họ
bằng những sản phẩm có chất lượng cao nhưng giá thành thật hợp lý.
Để thực hiện được những điều trên Công ty DOMESCO đã xây dựng và duy trì
thực hiện 02 tôn chỉ và 06 phương châm cơ bản là:
Tôn chỉ:
Cân bằng minh bạch hài hòa giữa quyền lợi các cổ đông và quyền lợi người lao
động trong khuôn khổ tuân thủ luật pháp.
Lấy lợi nhuận hợp pháp và gia tăng giá trị Công ty mà khách hàng là trung tâm làm
nền tảng.
Phương châm:
Sống và làm việc theo pháp luật.
Hiệu quả là tiêu chí duy nhất để đánh giá Doanh nghiệp mà năng suất và kỹ năng
làm việc là mũi xung kích.


Lấy sản xuất làm nền tảng cho phát triển trong đó xuất khẩu sản phẩm là kim chỉ
nam.
Chất lượng sản phẩm là quyết định và không ngừng sáng tạo, ứng dụng công nghệ
cao nhằm gia tăng hàm lượng tri thức ngày càng mang tính chủ đạo.
Chuyển dịch cơ cấu công nghệ tiên tiến trong mọi lĩnh vực để tạo lợi thế trên
thương trường.
Đưa thương hiệu DOMESCO đi vào lòng người là động lực của thành công.
2. Mục tiêu:
Là một nhà sản xuất - phân phối hàng đầu ở Việt Nam.
Là một doanh nghiệp có thế mạnh về chương trình Hóa dược và thuốc có nguồn
gốc từ Dược liệu trong nước.
Là hoa tiêu trong lĩnh vực sinh học mà mũi nhọn là công nghệ Nano.
Là doanh nghiệp có hệ thống chất lượng toàn diện và ứng dụng thành công một
cách hoàn hảo.
Có đội ngũ khoa học kỹ thuật vững mạnh mà nòng cốt là các cán bộ có trình độ
sau đại học.
Cân bằng quyền lợi công nhân lao động, cổ đông và trách nhiệm xã hội đối với
cộng đồng.
NHỮNG CÔNG CỤ MANG TÍNH CHẤT CHIẾN LƯỢC TRONG NĂM
2012 – 2015
Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp nhằm kiện toàn thể chế và thực thi
tốt các quy chế tài chính - kiểm toán và phòng ngừa khủng hoảng rủi ro khi cục
diện kinh tế thế giới bị thoái trào.
Đột phá về phát triển nhanh nguồn nhân lực chất lượng cao.
Tập trung khai phá 03 công nghệ cốt lõi đó là Công nghệ sinh học, Công
nghệ tự động hóa và Công nghệ thông tin mà mũi nhọn là Công nghệ sinh học.


Chọn dược liệu làm mũi tên công phá nhằm kiến tạo những sản phẩm chữa
trị các chứng bệnh thời đại một cách an toàn và hiệu quả.
Chiếm lĩnh thị trường nội địa - phát triển xuất khẩu là kim chỉ nam.
Lấy năng suất tổng hợp, triệt tiêu lãng phí là 02 yếu tố cốt lõi cho phát triển
bền vững.
Công ty đã xác định mục tiêu chiến lược
Phát triển bền vững thành một Tập đoàn về Dược - Thực phẩm chức năng, có
đủ sức chiếm thị phần lớn trong cả nước, nâng cao uy tín trên thị trường quốc tế để
mở rộng xuất khẩu.
Đầu tư mở rộng và chuyên sâu cho nghiên cứu phát triển để tạo ra nhiều sản
phẩm mới, dạng bào chế mới bằng công nghệ mới và thiết bị tiên tiến để có đủ sức
vượt qua “Rào cản kỹ thuật Thương mại Quốc tế” (Technical Barriers To
International trade - TBT) hướng đến xuất khẩu.
Triển khai đầu tư nuôi trồng các vùng Dược liệu qua hình thức liên kết, hợp
tác đa phương với mục tiêu đạt chứng nhận Organic làm tiền đề cho việc thực hiện
tiêu chuẩn mới là Thực hành tốt nuôi trồng Dược liệu (GAP - Good Agriculture
Practices) tiến đến ISO 22000.
Quản lý chất lượng phải được kết nối với quản lý tri thức nhằm kiến tạo “Kho
tri thức của Công ty”
Hợp tác liên doanh, liên kết với các đơn vị bạn trong và ngoài nước về mặt
sản xuất và kinh doanh xuất nhập khẩu.
Hoàn thiện hệ thống phân phối trên toàn quốc tiến tới là công ty có hệ thống
phân phối dược phẩm hàng đầu tại Việt Nam.
Tiếp tục đầu tư phát triển các sản phẩm Hóa dược đặc trị, từ đó thay thế các
sản phẩm ngoại nhập.


Đón đầu và phát triển lĩnh vực sinh học trong ngành, cụ thể là Nano và Gen
trong bào chế.
Vì mục tiêu trách nhiệm đối với cộng đồng, phát triển những sản phẩm thiên
về dự phòng với chi phí thấp nhất.
Tiếp tục duy trì và phát triển hệ thống quản lý chất lượng toàn diện trong toàn
công ty.
Kiến tạo đội ngũ nhân sự có trình độ khoa học kỹ thuật vững mạnh, trong đó
1/3 có trình độ sau đại học.
Triển khai chiến lược
Chiến lược ngắn hạn
Xây dựng kho khu vực và xe giao hàng từ kho chính đến kho khu vực, đồng thời
hoàn chỉnh hệ thống GPs trên toàn quốc.
- Chọn lọc sản phẩm phù hợp để tiếp tục sản xuất và phân phối, đặc biệt là các sản
phẩm hóa dược đặc trị.
Chiến lược trung hạn:
- Nghiên cứu phát triển các sản phẩm dược liệu, thực phẩm, thực phẩm chức năng
với chi phí thấp nhất.
- Tìm kiếm nguồn nhân sự mới với trình độ chuyên môn cao, tiếp tục đào tạo và
phát triển để nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật, đáp ứng mục tiêu lâu dài của
công ty.
Chiến lược dài hạn:
- Nắm bắt xu hướng phát triển của ngành, sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, nhu
cầu của con người đầu tư nghiên cứu các sản phẩm mới về bằng công nghệ sinh
học về Nano và Gen.
- Triển khai song hành hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 – ISO14000 và nhóm
chuyên ngành liên tục và hoàn thiện.


Chiến lược thị trường
Thị trường dược phẩm nhìn bề ngoài luôn bình ổn bởi sự biến động về cầu ở
mức độ tương đối thấp, tuy nhiên bên trong của nó đầy những biến động, các sản
phẩm ra đời sau với tính năng điều trị tốt hơn, hay sự chăm sóc khách hàng tốt hơn
sẽ nhanh chóng thay thế các sản phẩm trước đó dù cho tồn tại hàng chục năm.
Chính vì vậy trong thị trường này, đòi hỏi công ty phải luôn luôn vận động về mặt
khoa học chuyên môn lẫn các kỹ năng tiếp cận và phát triển mối quan hệ với khách
hàng.
Việc xây dựng một đội ngũ khoa học nghiên cứu không ngừng và ứng dụng
những thành tựu và biến đổi của y học, song song với việc xây dựng một đội ngũ
Marketing nghiên cứu thị trường là vấn đề hết sức quan trọng. Phải nắm được
hướng ra của các sản phẩm của công ty đến từng khu vực khách hàng khác nhau,
nhằm mang lại hiệu quả cả trong sản xuất lẫn trong phân phối.
Chiến lược khác biệt hóa
- Công ty nên tiếp tục chú trọng đầu tư nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm
thuộc nhóm hàng tim mạch tiểu đường, đây là nhóm hàng không chỉ mang lại lợi
nhuận cao cho công ty, mà đây là chính sự khác biệt lớn của một công ty trong
nước trong thị trường dược phẩm Việt Nam, đây chính là ưu thế rất lớn của
Domesco so với các đối thủ trong nước, cạnh tranh với các đối thủ nước ngoài.
- Đồng thời, công ty nghiên cứu và phát triển thêm nhóm hàng dược liệu, thực
phẩm, thực phẩm chức năng để triển khai trong cả thị trường Việt Nam lẫn xuất
khẩu sang các nước Nhật, Châu Âu,…
III. Phần kết
Chiến lược kinh doanh là một phần tất yếu và vô cùng quan trọng cho mỗi đơn vị
doanh nghiệp trên toàn thế giới. Chính vì vậy, việc đánh giá đúng thực trang doanh
nghiệp mình với những nội lực hiện có, cũng nhưng nắm bắt được xu hướng phát


triển của thị trường, của xã hội, chắc chắn khiến chúng ta xây dựng được những
chiến lược phù hợp hơn cho chính doanh nghiệp mình.
Việc xây dựng chiến lược là phần trọng tâm, thành công hay thất bại phụ
thuộc đầu tiên vào chiến lược mà chúng ta xây dựng, sau đó mới đến việc thực
hiện và đánh giá chúng. Do đó, tôi thiết nghĩ xây dựng chiến lược là việc hết sức
khó khăn, cần sự nỗ lực của một tập thể, những con người có trí tuệ và tâm huyết
đối với doanh nghiệp mình.
Tài liệu tham khảo
1. Strategic Management Awareness, 6th Edition - John Thompson & Frank
2. Giáo trình, chương trình giảng dạy Kinh tế Fulbright (chương 2 chiến lược
là gì)
3. Website: www.domesco.com; www.domesco.vnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×