Tải bản đầy đủ

Đề cương Nhận dạng sinh trắc học

NHẬN DẠNG SINH TRẮC HỌC
CÂU(1) = "Thế nào là nhận dạng sinh trắc học?"
1: Không thuộc các công nghệ trên
2: Công nghệ nhận dạng sinh học như mồ hôi, hình dáng
3: Công nghệ sử dụng những thuộc tính vật lý, đặc điểm sinh học riêng của mỗi cá nhân như vân tay, mống
mắt, khuôn mặt... để nhận diện*****
4: Công nghệ nhận dạng dựa trên cử chỉ, tính tình
CÂU(2) = "Tại sao đặc điểm sinh trắc học lại là đối tượng để nhận dạng?"
1: Vì nó là duy nhất và mỗi người đều có
2: Vì nó không thay đổi
3: Vì nó phổ biến, duy nhất và không thay đổi theo thời gian *****
4: Vì nó dễ nhận dạng bằng các thiết bị công nghệ
CÂU(3) = "Một hệ thống nhận dạng sinh trắc học phải có những yêu cầu gì?"
1: Có 2 yêu cầu: chính xác và tiết kiệm
2: Có 3 yêu cầu: Chính xác, tốc độ và bảo mật
3: Có 2 yêu cầu: Tốc độ và bảo mật
4: Có 3 yêu cầu: Hiệu suất về tóc độ, tài nguyên và độ chính xác, Vô hại với con người và Bảo mật an
toàn*****
CÂU(4) = "Tại sao vân tay lại được chọn để nhận dạng sinh trắc học?"
1: Vì vân tay có những đặc trưng duy nhất
2: Vì vân tay phổ biến ai cũng có, trừ trường hợp bị bong da

3: Tất cả yếu tố trên*****
4: Vì vân tay bất biến theo thời gian
CÂU(5) = " Những đặc trưng chính nào của vân tay dùng để nhận dạng?"
1: Các lằn(ridges) và các lõm(valley)
2: Các điểm đứt đoạn
3: Các điểm chia hai(bifurcation) và điểm kết thúc lằn(ridge ending)*****
4: Tất cả các điểm trên
CÂU(6) = " Tại sao phải tiền xử lý ảnh vân tay trước khi nhận dạng?"
1: Tất cả các điểm trên *****
2: Vì ảnh vân tay thu được qua thiết bị chưa đủ độ nét
3: Vì các nét vân tay thu được qua thiết bị chưa nhận dạng được
4: Vì ảnh vân tay thu được qua thiết bị bị nhiễu
CÂU(7) = " Có mấy bước chính trong tiền xử lý ảnh vân tay?"
1: Có một bước: Làm mảnh ảnh
2: Ba bước, lọc, nhị phân cục bộ, làm mảnh ảnh *****
3: Bốn bước: khử nhiễu, lọc, làm mảnh, đối sánh vân tay
4: Hai bước, lọc và làm mảnh ảnh
CÂU(8) = " Giải thuật làm mảnh ảnh Zhang-Suen có mấy điều kiện?"
1: Có 5 điều kiện
2: Bốn điều kiện: AP=1, BP<6, P2*P4*P6=0, P4*P6*P8=0.*****
3: Ba điều kiện: AP=1, BP<6, P2*P4*P6=0
4: Hai điều kiện: Số lần chuyển từ 0 sang 1 khi đi theo chiều kim đồng hồ, và số lân cạnh có ảnh xung quanh
nó.


CÂU(9) = " Trong giải thuật làm mảnh ảnh Zhang-Suen, AP có ý nghĩa gì?"
1: Số lần chuyển từ 0 sang 1 khi đi từ P2->P9
2: Số lân cận điểm ảnh xung quanh .
3: Số lần chuyển từ 0 sang 1 khi đi theo chiều kim đồng hồ P2->P9 rồi trở về P2 *****
4: Cả 3 điều trên
CÂU(10) = " Trong giải thuật làm mảnh ảnh Zhang-Suen, BP có ý nghĩa gì?"
1: Số lần chuyển từ 0 sang 1 khi đi từ P2->P9
2: Số lân cận điểm ảnh xung quanh bằng 1.*****
3: Cả 3 điều trên
4: Số lần chuyển từ 0 sang 1 khi đi theo chiều kim đồng hồ P2->P9 rồi trở về P2
CÂU(11) = " Trong giải thuật làm mảnh ảnh Zhang-Suen, vòng lặp 1, điều kiện thứ 3 là gì? "
1: BP<=6 và >=2
2:P2*P4*P6=0 *****
3: AP=1
4: P4*P6*P8=0


CÂU(12) = " Trong giải thuật làm mảnh ảnh Zhang-Suen, vòng lặp 1, điều kiện thứ 4 là gì? "
1: AP=1
2:P2*P4*P6=0
3: P4*P6*P8=0 *****
4: BP<=6 và >=2
CÂU(13) = " Trong giải thuật làm mảnh ảnh Zhang-Suen, vòng lặp 2, điều kiện thứ 3 là gì? "
1: BP<=6 và >=2
2: P2*P6*P8=0
3:P2*P4*P8=0 *****
4: AP=1
CÂU(14) = " Trong giải thuật làm mảnh ảnh Zhang-Suen, vòng lặp 2, điều kiện thứ 4 là gì? "
1: AP=1
2: P2*P6*P8=0 *****
3: BP<=6 và >=2
4:P2*P4*P8=0
CÂU(15) = " Trong giải thuật làm mảnh ảnh Zhang-Suen, vòng lặp 1, điều kiện thứ 1 là gì? "
1:P2*P4*P6=0
2: P4*P6*P8=0
3: AP=1 *****
4: BP<=6 và >=2
CÂU(16) = " Trong giải thuật làm mảnh ảnh Zhang-Suen, vòng lặp 1, điều kiện thứ 2 là gì? "
1: P4*P6*P8=0
2: AP=1
3:P2*P4*P6=0
4: BP<=6 và >=2 *****
CÂU(17) = " Trong giải thuật làm mảnh ảnh Zhang-Suen, vòng lặp 2, điều kiện thứ 1 là gì? "
1: P2*P6*P8=0
2: AP=1 *****


3:P2*P4*P8=0
4: BP<=6 và >=2
CÂU(18) = " Trong giải thuật làm mảnh ảnh Zhang-Suen, vòng lặp 2, điều kiện thứ 2 là gì? "
1: P2*P6*P8=0
2: BP<=6 và >=2 *****
3:P2*P4*P8=0
4: AP=1
CÂU(19) = " Điều kiện kết thúc giải thuật Zhang-Suen là gì? "
1: Hết hai vòng lặp, sẽ lặp thêm 1 vòng nữa để xóa tiếp
2: Hết vòng lặp 2, không xóa được điểm ảnh nào trong vòng lặp 2 sẽ kết thúc
3: Hết hai vòng lặp, không xóa được điểm ảnh nào sẽ kết thúc*****
4: Hết vòng lặp 1, không xóa được điểm ảnh nào sẽ kết thúc
CÂU(20) = " Trong giải thuật Zhang-Suen, Nếu A[i,j] là ô trung tâm, trục tung là I, trục hoành là J, thì P2 là
?"
1: A[i-1,j-1]
2: A[i-1,j+1]
3: A[i,j-1]
4: A[i-1,j] *****
CÂU(21) = " Trong giải thuật Zhang-Suen, Nếu A[i,j] là ô trung tâm, trục tung là I, trục hoành là J, thì P3 là
?"
1: A[i-1,j+1] *****
2: A[i,j-1]
3: A[i+1,j+1]
4: A[i-1,j]
CÂU(22) = " Trong giải thuật Zhang-Suen, Nếu A[i,j] là ô trung tâm, trục tung là I, trục hoành là J, thì P7 là
?"
1: A[i-1,j]
2: A[i+1,j-1] *****
3: A[i,j-1]
4: A[i-1,j+1]
CÂU(23) = " Trong giải thuật Zhang-Suen, Nếu A[i,j] là ô trung tâm, trục tung là I, trục hoành là J, thì P10
là ? "
1: A[i,j-1]
2: A[i+1,j-1]
3: A[i-1,j+1]
4: A[i-1,j] *****
CÂU(24) = " Trong giải thuật Zhang-Suen, Nếu A[i,j] là ô trung tâm, trục tung là I, trục hoành là J, thì P11
là ? "
1: Không tồn tại *****
2: A[i+1,j-1]
3: A[i-1,j]
4: A[i-1,j+1]
CÂU(25) = " Giải thuật Crossing Number là gì ? "
1: Là giải thuật đối sánh vân tay


2: Là giải thuật khớp mẫu vân tay
3: Là giải thuật nhận dạng đặc trưng vân tay *****
4: Là giải thuật làm mảnh ảnh
CÂU(26) = " Giải thuật Crossing Number dựa trên cửa sổ có kích thước ? "
1: 4 x 4
2: 2 x 2
3: 3 x 3*****
4: 5 x 5
CÂU(27) = " Công thức tính CNP của Crossing Number là ? "
1: CNP=1/2(|P[i]+P[i+1]|) (i=1->8)
2: CNP=1/2(|P[i]-P[i+1]|) (i=1->8)*****
3: CNP=1/2(|P[i]-P[i+1]|) (i=1->9)
4: CNP=1/2(|P[i]-P[i-1]|) (i=1->8)
CÂU(28) = " Trong giải thuật Crossing Number, nếu ô (i,j) là ô trung tâm, I là trục tung, J là trục hoành thì
P1 là ? "
1: (i-1,j)*****
2: (i+1,j+1)
3: (i-1.j+1)
4: (i+1,j)
CÂU(29) = " Trong giải thuật Crossing Number, nếu ô (i,j) là ô trung tâm, I là trục tung, J là trục hoành thì
P2 là ? "
1: (i-1,j+1)
2: (i+1,j)
3: (i+1,j+1)
4: (i-1.j+1)*****
CÂU(30) = " Trong giải thuật Crossing Number, nếu ô (i,j) là ô trung tâm, I là trục tung, J là trục hoành thì
P4 là ? "
1: (i+1,j+1)*****
2: (i-1.j+1)
3: (i+1,j)
4: (i-1,j+1)
CÂU(31) = " Trong giải thuật Crossing Number, nếu ô (i,j) là ô trung tâm, I là trục tung, J là trục hoành thì
P6 là ? "
1: (i+1,j-1)*****
2: (i+1,j+1)
3: (i+1,j)
4: (i-1.j+1)
CÂU(32) = " Trong giải thuật Crossing Number, nếu ô (i,j) là ô trung tâm, I là trục tung, J là trục hoành thì
P9 là ? "
1: (i+1,j+1)
2: (i-1,j)*****
3: (i-1,j+1)
4: (i-1.j+1)


CÂU(33) = " Trong giải thuật Crossing Number, nếu ô (i,j) là ô trung tâm, I là trục tung, J là trục hoành thì
P10 là ? "
1: Không có*****
2: (i+1,j)
3: (i-1.j+1)
4: (i-1,j+1)
CÂU(34) = " Đối sánh vân tay là gì ? ”
1: So sánh với ngưỡng cho trước
2: Gồm khớp mẫu và đối sánh ”
3: Tìm các điểm đặc trưng tương ứng giữa vân tay quét vào và vân tay mẫu và so sánh với ngưỡng nào đó
chấp nhận được*****
4: Tìm các điểm đặc trưng tương ứng giữa vân tay quét vào và vân tay mẫu, nếu lớn hơn ngưỡng cho trước
thì là tương đương
CÂU(35) = " Đối sánh vân tay gồm các công đoạn chính nào ? ”
1: Rút trích và chọn đặc trưng ”
2: Ba công đoạn: Làm mảnh, rút trích, lưu trữ đặc trưng
3: Một công đoạn: Khớp mẫu
4: Hai công đoạn: Khớp mẫu(alignment) và đối sánh(matching)*****
CÂU(36) = " Khớp mẫu vân tay là gì? ”
1: Khớp hai mẫu input và tempate thành một mẫu mới
2: Biến đổi template vân tay thành input vân tay
3: Đặt vân tay cần đối sánh với vân tay mẫu ở một vị trí sao cho có sự phù hợp giữa chúng theo một ngưỡng
nhất định. *****
4: Biến đổi input vân tay thành template vân tay ”
CÂU(37) = " Các toán tử dùng trong khớp mẫu vân tay ? ”
1: Ma trận quay và tịnh tiến*****
2: Ma trận quay
3: Quay và biến đổi Fourier
4: Tịnh tiến . ”
CÂU(38) = " Giải thuật khớp mẫu Alignment bao gồm các bước ? ”
1: Khớp các mẫu
2: Chọn hai cặp của input và template, và đối sánh
3: So sánh các cặp minutiae của input và template
4: Chọn minutiae của input và template, xoay template theo input, tính mức độ phù hợp của input và template
theo ngưỡng.”*****
CÂU(39) = " Các ứng dụng chính của xử lý ảnh là gì ? ”
1: Làm mảnh và tăng cường ảnh
2: Làm mờ ảnh
3: Tăng độ tương phản
4:Nâng cao chất lượng ảnh và phân tích ảnh.”*****
CÂU(40) = " Nhận dạng đặc trưng vân tay nằm trong bước nào của xử lý ảnh ? ”
1: Phân đoạn ảnh
2:Tiền xử lý ảnh.”
3: Phân tích ảnh
4: Nhận dạng và nội suy *****


CÂU(41) = " Tiền xử lý ảnh có chức năng gì ? ”
1:Làm mảnh.”
2:Tăng cường các nét
3: Lọc nhiễu và tăng độ tương phản *****
4: Nối các nét
CÂU(42) = " Phân đoạn hoặc phân vùng ảnh có chức năng gì ? ”
1: Xóa các điểm ảnh lân cận để phân đoạn điểm ảnh
2: Lọc nhiễu và tăng độ tương phản
3: Tách ảnh đầu vào thành các vùng thành phần để biểu diễn phân tích, nhận dạng.”*****
4: Liên kết các điểm ảnh lân cận
CÂU(43) = " Biểu diễn ảnh trong xử lý ảnh có nhiệm vụ gì ? ”
1: Mô tả liên kết các điểm ảnh lân cận
2: Biến đổi số liệu thành dạng thích hợp, trích chọn đặc trưng, tách các đặc tính ảnh dưới dạng thông tin định
lượng.*****
3: Tách ảnh đầu vào thành các vùng thành phần để biểu diễn phân tích, nhận dạng.”
4: Dùng các giải thuật mã hóa hoặc ma trận để biểu diễn
CÂU(44) = " Nhận dạng và nội suy ảnh vân tay là gì ? ”
1: Biến đổi số liệu thành dạng thích hợp, trích chọn đặc trưng, tách các đặc tính ảnh dưới dạng thông tin định
lượng.
2: Tách ảnh đầu vào thành các vùng thành phần để biểu diễn phân tích, nhận dạng.”
3: Mô tả liên kết các điểm ảnh lân cận
4: Xác định ảnh và so sánh với mẫu chuẩn đã được học từ trước*****
CÂU(45) = " Cơ sở tri thức trong xử lý ảnh là gì ? ”
1: Là phương pháp nội suy ảnh
2: Bắt chước các quy trình nhận dạng và xử lý ảnh theo cách con người*****
3: Là tổng hợp các hiểu biết về thông tin, kích cỡ, bảng màu của ảnh.
4: Là các công đoạn như tiền xử lý, nhận dạng nội suy, biểu diễn ảnh.”
CÂU(46) = " Trong giải thuật làm mảnh ảnh Zhang-Suen, P1 là điểm trung tâm, khi đi từ P2 đến P9 ta thu
được chuỗi ảnh như sau 11001111, với P1=1, hãy tính B(P1)= ? ”
1: 2 ”
2: 6 *****
3: 3
4: 4”
CÂU(47) = " Trong giải thuật làm mảnh ảnh Zhang-Suen, P là điểm trung tâm, khi đi từ P2 đến P9 ta thu
được chuỗi ảnh như sau 11001001, với P1=1, hãy tính B(P1)= ? ”
1: 2 ”
2: 6
3: 4”*****
4: 3
CÂU(48) = " Trong giải thuật làm mảnh ảnh Zhang-Suen, P là điểm trung tâm, khi đi từ P2 đến P9 ta thu
được chuỗi ảnh như sau 10001001, với P1=1, hãy tính B(P1)= ? ”
1: 6
2: 2 ”
3: 3 *****
4: 4”


CÂU(49) = " Trong giải thuật làm mảnh ảnh Zhang-Suen, P là điểm trung tâm, khi đi từ P2 đến P9 ta thu
được chuỗi ảnh như sau 01000001, với P1=1, hãy tính B(P1)= ? ”
1: 2 ”*****
2: 6
3: 4”
4: 3
CÂU(50-1) = " Trong giải thuật làm mảnh ảnh Zhang-Suen, P là điểm trung tâm, khi đi từ P2 đến P9 ta thu
được chuỗi ảnh như sau 11111001, với P1=1, hãy tính B(P1)= ? ”
1: 2 ”
2: 6 *****
3: 3
4: 4”
CÂU(50-2) = " Trong giải thuật làm mảnh ảnh Zhang-Suen, P là điểm trung tâm, khi đi từ P2 đến P9 ta thu
được chuỗi ảnh như sau 11001101, với P1=1, hãy tính B(P1)= ? ”
1: 2 ”
2: 3
3: 6
4: 5”*****
CÂU(50-3) = " Trong giải thuật làm mảnh ảnh Zhang-Suen, P là điểm trung tâm, khi đi từ P2 đến P9 ta thu
được chuỗi ảnh như sau 00010000, với P1=1, hãy tính B(P1)= ? ”
1: 3
2: 6
3: 1 ”*****
4: 4”
CÂU(50) = " Người ta dùng mấy bít để biểu diễn mức xám ? ”
1: 3 byte, 24 bít.
2: 4 byte
3: 2 byte
4: 1 byte, 8 bít , ”*****
CÂU(51) = " Mã xích là gì ? ”
1: Là phương pháp mã hóa đường biên ảnh với 8 hướng vector nối 2 điểm biên liên tục*****
2: Là phương pháp mã hóa theo nội dung ảnh với các hướng ”
3: Tất cả các cách
4: Mã hóa ảnh theo chiều dài mạch, hàng và cột
CÂU(52) = " Nêu sự khác nhau giữa ảnh màu và ảnh đen trắng ? ”
1: Mức xám khác nhau ”
2: ảnh màu có nhiều màu hơn
3: ảnh đen trắng chỉ có 2 màu đen và trắng
4: ảnh đen trắng dùng 1 byte để biểu diễn mức xám, ảnh màu dùng 3 byte và là tổ hợp của 3 màu cơ
bản”*****
CÂU(54) = " Trong mô hình các bước rút trích đặc trưng vân tay. Tìm các bước sai trong chuỗi tiến trình
sau: (1) Phân tích ảnh ->(2) Nâng cao chất lượng ảnh -> (3)Nhị phân hóa -> (4)Làm mảnh ảnh -> (5)Tái tạo
cấu trúc đường vân -> (6)Rút trích đặc trưng vân tay”
1: Bước 2 và 3


2: Bước 1 và 2 ”*****
3: Bước 3 và 4
4: Bước 4 và 5”
CÂU(55) = " Trong mô hình các bước rút trích đặc trưng vân tay. Tìm các bước sai trong chuỗi tiến trình
sau: (1)Nâng cao chất lượng ảnh ->(2)Phân tích ảnh -> (3)Làm mảnh ảnh -> (4) Nhị phân hóa -> (5)Tái tạo
cấu trúc đường vân -> (6)Rút trích đặc trưng vân tay”
1: Bước 4 và 5”*****
2: Bước 1 và 2 ”
3: Bước 2 và 3
4: Bước 3 và 4
CÂU(56) = " Trong mô hình các bước rút trích đặc trưng vân tay. Tìm các bước sai trong chuỗi tiến trình
sau: (1)Phân tích ảnh -> (2)Nâng cao chất lượng ảnh -> (3) Nhị phân hóa -> (4)Làm mảnh ảnh -> (5)Tái tạo
cấu trúc đường vân -> (6)Rút trích đặc trưng vân tay”
1: Bước 2 và 3 *****
2: Bước 4 và 5”
3: Bước 1 và 2 ”
4: Bước 3 và 4
CÂU(57) = " Trong giải thuật Crossing Number, khi đi từ P1 đến P8 ta thu được chuỗi ảnh như sau
11000100, với P1=1, hãy tính Cnp= ? ”
1: 1
2: 2 ”*****
3: 3
4: 0 ”
CÂU(58) = " Trong giải thuật Crossing Number, khi đi từ P1 đến P8 ta thu được chuỗi ảnh như sau
00010001, với P1=1, hãy tính Cnp= ? ”
1: 0 ”
2: 2 ”*****
3: 1
4: 3
CÂU(59) = " Trong giải thuật Crossing Number, khi đi từ P1 đến P8 ta thu được chuỗi ảnh như sau
01001001, với P1=1, hãy tính Cnp= ? ”
1: 2 ”
2: 0 ”
3: 1
4: 3 *****
CÂU(60) = " Trong giải thuật Crossing Number, khi đi từ P1 đến P8 ta thu được chuỗi ảnh như sau
01000000, với P1=1, hãy tính Cnp= ? ”
1: 2 ”
2: 3
3: 0 ”
4: 1 *****
CÂU(61) = " Biometric là gì? ”
1: Nhận dạng sinh trắc học ”*****
2: Nhận dạng khuôn mặt
3: Nhận dạng tròng mắt
4: Nhận dạng vân tay ”


CÂU(62) = " Công nghệ nhận dạng sinh trắc đa nhân tố là gì? ”
1: Nhận dạng sinh trắc học ”
2: Nhận dạng khuôn mặt
3: Sự kết hợp giữa các đặc điểm sinh trắc học như mắt, khuôn mặt, vân tay ”*****
4: Nhận dạng tròng mắt
CÂU(63) = " Tính phổ biến trong nhận sạng sinh trắc học là gì? ”
1: Tất cả ”*****
2: Duy nhất
3: Mọi người đều có ”
4: Mọi người hay dùng
CÂU(64) = " Tính riêng biệt trong nhận sạng sinh trắc học là gì? ”
1: Duy nhất
2: Mọi người hay dùng
3: Tất cả ”
4: Khác nhau nếu hai người khác nhau ”*****
CÂU(65) = " Khả năng chấp nhận trong nhận sạng sinh trắc học là gì? ”
1: Mọi người hay dùng
2: Tính vô hại với con người ”*****
3: Tất cả ”
4: Duy nhất
CÂU(66) = " Tính bảo mật an toàn trong nhận sạng sinh trắc học là gì? ”
1: Duy nhất
2: Độ bền vững trước các phương pháp tấn công, gian lận ”*****
3: Mọi người hay dùng
4: Tất cả ”
CÂU(67) = " DNA, Tóc, nước bọt, hình dáng. Đâu là nhận dạng sinh trắc học? ”
1: Nước bọt
2: DNA ”
3: Tóc
4: Tất cả ”*****
CÂU(68) = " Vân tay, võng mạc, chữ ký, giọng nói. Đâu là nhận sạng sinh trắc học?
1: Võng mạc
2: Tất cả ”*****
3: Vân tay ”
4: Chữ ký
5:”
CÂU(69) = " Nhận dạng sinh trắc học để đăng nhập mạng máy tính ATM, thẻ tín dụng nằm trong lĩnh vực
nào ? ”
1: Pháp y ”
2: Công nghệ
3: Thương mại ”*****
4: Chính phủ


CÂU(71) = " Nhận dạng sinh trắc học để nhận dạng khủng bố nằm trong lĩnh vực nào ?”
1: Chính phủ *****
2: Thương mại ”
3: Công nghệ
4: Pháp y ”
CÂU(72) = " Nhận dạng sinh trắc học để nhận dạng thi thể nằm trong lĩnh vực nào? ”
1: Công nghệ
2: Chính phủ
3: Pháp y ”*****
4: Thương mại ”
CÂU(73) = " Rút trích đặc trưng bao gồm mấy bước? ”
1: 1 bước: rút trích
2: 3 bước, tiền xử lý, rút trích đặc trưng, hậu xử lý ”*****
3: 4 bước, tiền xử lý, rút trích đặc trưng, hậu xử lý, đối sánh ”
4: 2 bước, tiền xử lý, rút trích
CÂU(74) = " Giai đoạn tiền xử lý ảnh vân tay? ”
1: 3 bước: lọc, nhị phân cục bộ, làm mảnh”*****
2: 2 bước, tiền xử lý, rút trích
3: 4 bước, tiền xử lý, rút trích đặc trưng, hậu xử lý, đối sánh ”
4: 1 bước: rút trích
CÂU(75) = " Trong giải thuật làm mảnh ảnh Zhang-Suen, khi đi từ P2 đến P9 ta thu được chuỗi ảnh như sau
11001111, với P1=1, hãy tính B(P1) ? ”
1: 2 ”
2: 6 *****
3: 3
4: 4”
CÂU(76) = " Công thức Maxwell ? ”
1: Đỏ+Lục+Lơ=1 ”*****
2: Đỏ*Luc*Lơ=1”
3: R * G * B=256 * 256 * 256
4: R+G+B=1024
CÂU(77) = " Định nghĩa ảnh số ? ”
1: Là ảnh được số hóa
2: Là tập hợp điểm ảnh với các giá trị 0,1
3: Là tập hợp điểm ảnh có giá trị số bất kỳ”
4: Tập hợp các điểm ảnh với mức xám phù hợp dùng để mô tả ảnh gần với ảnh thật ”*****
CÂU(78) =" Lân cận điểm ảnh N4P là? ”
1: Là các điểm ảnh xung quanh
2: Là tập hợp điểm ảnh có giá trị số bất kỳ”
3: Là 4 điểm ảnh lân cận gần nhất theo hướng Đông, Tây, Nam, Bắc *****
4: Là các điểm ảnh trên 4 đường chéo với điểm ảnh ở trung tâm ”
CÂU(79) =" Lân cận điểm ảnh NPP là? ”
1: Là các điểm ảnh gần nhất theo hướng 2 đường chéo với điểm ảnh ở trung tâm ”
2: Là các điểm ảnh xung quanh


3: Là tập hợp điểm ảnh có giá trị số bất kỳ”
4: Là 4 điểm ảnh lân cận gần nhất theo hướng Đông, Tây, Nam, Bắc *****
CÂU(80) =" Lân cận điểm ảnh N8P là? ”
1: Là 4 điểm ảnh lân cận gần nhất theo hướng Đông, Tây, Nam, Bắc
2: Là tập hợp điểm ảnh có giá trị số bất kỳ”
3: Là các điểm ảnh xung quanh gần nhất theo 8 hướng xung quanh ”*****
4: Là các điểm ảnh xung quanh
CÂU(81) =" Header của file ảnh ghi những thông tin gì? ”
1: Chứa mã xích
2: Chứa kích cỡ ảnh ”
3: Chứa thông tin về ảnh: kích cỡ, kiểu ảnh, độ phân giải, số bít dùng cho 1 pixel, bảng màu, cách mã hóa....
”*****
4: Chứa dữ liệu nén
8CÂU(82) =" Dữ liệu nén của file ảnh ghi những thông tin gì? ”
1: Chứa kích cỡ ảnh ”
2: Chứa header file
3: Số liệu ảnh được mã hóa bởi kiểu mã hóa được chỉ ra trong Header ”*****
4: Chứa mã xích
CÂU(83) =" Bảng màu của file ảnh ghi những thông tin gì?”
1: Số màu dùng trong ảnh và bảng màu được dùng để hiển thị ảnh”*****
2: Số liệu ảnh được mã hóa bởi kiểu mã hóa được chỉ ra trong Header ”
3: Chứa header file
4: Chứa mã xích
CÂU(84) =" Quy trình đọc tệp ảnh ?”
1: Đọc header và dừng
2: Đọc dữ liệu nén, giải nén, hiển thị ảnh
3: Số màu dùng trong ảnh và bảng màu được dùng để hiển thị ảnh”
4: Đọc header, thông tin chung và thông tin điều khiển, đọc bảng màu vào bộ nhớ, đọc dữ liệu nén, giải mã
và hiển thị ảnh”*****
CÂU(85) =" Trong giải thuật Zhang-Suen, khi thỏa mãn 4 điều kiện, người ta thực hiện thao tác gì với điểm
ảnh ấy ”
1: Đánh dấu xóa *****
2: Xóa điểm ảnh ấy ngay”
3: Biến điểm ảnh ấy từ 0 thành 1, hoặc từ 1 thành 0
4: Không làm gì ”
CÂU(86) = " Trong giải thuật Zhang-Suen, Nếu A[i,j] là ô trung tâm, thì P4 là ? "
1: A[i+1,j-1]
2: A[i,j-1]
3: A[i-1,j]
4: A[i,j+1] *****
CÂU(87) = " Trong giải thuật Zhang-Suen, Nếu A[i,j] là ô trung tâm, thì P5 là ? "
1: A[i+1,j+1] *****
2: A[i,j-1]
3: A[i,j+1]


4: A[i-1,j]
CÂU(88) = " Trong giải thuật Zhang-Suen, Nếu A[i,j] là ô trung tâm, thì P6 là ? "
1: A[i+1,j] *****
2: A[i+1,j+1]
3: A[i,j-1]
4: A[i,j+1]
CÂU(91) = " Trong giải thuật Crossing Number, nếu ô (i,j) là ô trung tâm, thì P3 là ? "
1: (i-1.j+1)
2: (i,j+1)*****
3: (i+1,j+1)
4: (i+1,j-1)
CÂU(92) = " Trong giải thuật Crossing Number, nếu ô (i,j) là ô trung tâm, thì P5 là ? "
1: (i,j+1)
2: (i+1,j-1)
3: (i+1,j)*****
4: (i-1,j+1)
CÂU(93) = " Trong giải thuật Crossing Number, nếu ô (i,j) là ô trung tâm, thì P7 là ? "
1: (i,j-1)*****
2: (i+1,j)
3: (i+1,j-1)
4: (i-1,j+1)
CÂU(94) = " Trong giải thuật Crossing Number, nếu ô (i,j) là ô trung tâm, thì P9 là ? "
1: (i+1,j)
2: (i+1,j-1)
3: (i-1,j-1)*****
4: (i,j+1)
CÂU(95) = " Trong giải thuật Crossing Number, Đi từ P1 đến P8 lần lượt là 00010001, hãy cho biết điểm
vân tay trung tâm P0 thuộc loại đặc trưng gì ? "
1: Điểm chia đôi
2: Trên đường vân *****
3: Ridge ending
4: Tất cả
CÂU(96) = " Trong giải thuật Crossing Number, Đi từ P1 đến P8 lần lượt là 00010001, hãy cho biết điểm
vân tay trung tâm P0 thuộc loại đặc trưng gì ? "
1: Điểm chia đôi
2: Tất cả
3: Ridge ending
4: Trên đường vân *****
CÂU(97) = " Trong giải thuật Crossing Number, Đi từ P1 đến P8 lần lượt là 11000100, hãy cho biết điểm
vân tay trung tâm P0 thuộc loại đặc trưng gì ? "
1: Tất cả
2: Trên đường vân *****
3: Ridge ending
4: Điểm chia đôi


CÂU(98) = " Trong giải thuật Crossing Number, Đi từ P1 đến P8 lần lượt là 01001001, hãy cho biết điểm
vân tay trung tâm P0 thuộc loại đặc trưng gì ? "
1: Tất cả
2: Ridge ending
3: Trên đường vân
4: Điểm chia đôi*****
CÂU(99) = " Trong giải thuật Crossing Number, Đi từ P1 đến P8 lần lượt là 01000000, hãy cho biết điểm
vân tay trung tâm P0 thuộc loại đặc trưng gì ? "
1: Tất cả
2: Ridge ending*****
3: Trên đường vân
4: Điểm chia đôi
CÂU(103) = " Vì sao khi đối sánh vân tay người ta cần phải thực hiện phép quay "
1: Vì vân tay lúc lấy và vân tay lúc quét có lệch hướng nhau *****
2: Vì vân tay cần phải quay cùng về một hướng
3: Tất cả
4: Để đo độ sai số cho dễ
CÂU(104) = " Vì sao khi đối sánh vân tay người ta cần phải thực hiện phép tịnh tiến "
1: Vì sau khi quay người ta cần tịnh tiến để đo độ sai số *****
2: Để tính góc
3: Tất cả
4: Vì vân tay cần phải quay cùng về một hướng
CÂU(105) = " Ngưỡng đặt trước trong đối sánh vân tay là gì "
1: Phải đạt đến ngưỡng đó mới chính xác
2: Là sai số chấp nhận được và không ảnh hưởng đến tính chính xác của đối sánh vân
3: Góc giữa hai vân tay đối sánh
4: Tất cả *****
CÂU(106) = " Làm mảnh ảnh là gì? "
1: Co ảnh vân tay lại
2: Tất cả
3: Loại bỏ các pixel thừa của đường lằn cho đến khi bề rộng của nó chỉ còn 1 pixel, mà vẫn giữ được cấu trúc
hình học *****
4: Các đường lằn đều giảm đi 1 đơn vị điểm ảnh
CÂU(107) = " Quy trình đọc 1 tệp ảnh? "
1: Đọc dữ liệu nén
2: Đọc bảng màu
3: Đọc header, bảng màu và dữ liệu nén *****
4: Đọc header, dữ liệu, giải nén, giải mã
CÂU(108) = " Mã tứ phân? "
1: Là mã xích mở rộng
2: Chia vùng ảnh thành 4 phần và đệ quy
3: Chia vùng ảnh thành 4 phần một cách đệ quy, tạo ra 1 cây chia làm 4 phần gọi là cây tứ phân *****
4: Chia vùng ảnh thành 4 phần và mã hóa từng phần


CÂU(109) = " Trong giải thuật làm mảnh ảnh Zhang-Suen, khi đi từ P2 đến P9 ta thu được chuỗi ảnh như
sau 01111111, hãy tính AP= ? ”
1: 2
2: 3
3: 0
4: 1 *****
CÂU(110) = " Trong giải thuật làm mảnh ảnh Zhang-Suen, khi đi từ P2 đến P9 ta thu được chuỗi ảnh như
sau 01110111, hãy tính AP= ? ”
1: 3
2: 0
3: 2 *****
4: 1
CÂU(112) = " Trong giải thuật làm mảnh ảnh Zhang-Suen, khi đi từ P2 đến P9 ta thu được chuỗi ảnh như
sau 11110111, hãy tính BP= ? ”
1: 1 *****
2: 0
3: 3
4: 7
CÂU(113) = " Trong giải thuật làm mảnh ảnh Zhang-Suen, khi đi từ P2 đến P9 ta thu được chuỗi ảnh như
sau 01110111, hãy tính BP= ? ”
1: 3
2: 1
3: 0
4: 6 *****
CÂU(114) = " Trong giải thuật làm mảnh ảnh Zhang-Suen, khi đi từ P2 đến P9 ta thu được chuỗi ảnh như
sau 01110111, Điểm ảnh này có bị đánh dấu xóa ? ”
1: Không vì AP=2 *****
2: Có vì thỏa mãn 4 điều kiện
3: Không vì BP=9
4: Không vì AP=1
CÂU(115) = " Trong giải thuật làm mảnh ảnh Zhang-Suen, khi đi từ P2 đến P9 ta thu được chuỗi ảnh như
sau 11110111, Điểm ảnh này có bị đánh dấu xóa ? ”
1: Có vì thỏa mãn 4 điều kiện
2: Không vì AP=1
3: Không vì BP=7 *****
4: Không vì AP=2
CÂU(116) = " Công nghệ sinh nhắc đa nhân tố là gì ? ”
1: Là công nghệ dựa trên tính cách
2: Là công nghệ dựa trên khuôn mặt
3: Tất cả
4: Là sự kết hợp của các kiểu dữ liệu sinh trắc học *****
CÂU(117) = " Khi nhận dạng sinh trắc học, mẫu input chọn được 10 template giống đặc điểm của input
nhất, bước tiếp theo phải chọn mẫu dựa trên đặc điểm nào ? ”
1: Chọn kết hợp
2: Chọn ngẫu nhiên


3: Chọn mẫu có sai số ít nhất và nhỏ hơn ngưỡng cho trước *****
4: Chọn mẫu có sai số ít nhất
CÂU(118) = " Nhận dạng chữ ký có phải là nhận dạng sinh trắc học không ? ”
1: Có vì nó là thuộc tính vật lý và đặc điểm sinh học duy nhất của mỗi cá nhân *****
2: Có vì nó là chữ ký được pháp luật công nhận
3: Không
4: Không vì nó có thể giống nhau
CÂU(119) = " Nhận dạng khuôn mặt có phải là nhận dạng sinh trắc học không ? ”
1: Có vì nó là thuộc tính vật lý và đặc điểm sinh học duy nhất của mỗi cá nhân *****
2: Không vì nó có thể giống nhau
3: Có vì nó dễ đo đạc
4: Không
CÂU(120) = " Nhận dạng mắt có phải là nhận dạng sinh trắc học không ? ”
1: Có vì nó dễ đo đạc
2: Không vì nó có thể giống nhau
3: Không
4: Có vì nó là thuộc tính vật lý và đặc điểm sinh học duy nhất của mỗi cá nhân *****
CÂU(121) = " Nhận dạng DNA có phải là nhận dạng sinh trắc học không ? ”
1: Không vì nó có thể giống nhau
2: Có vì nó dễ đo đạc
3: Có vì nó là thuộc tính vật lý và đặc điểm sinh học duy nhất của mỗi cá nhân *****
4: Không
CÂU(122) = " Nhận dạng tai có phải là nhận dạng sinh trắc học không ? ”
1: Không
2: Có vì nó là thuộc tính vật lý và đặc điểm sinh học duy nhất của mỗi cá nhân *****
3: Không vì nó có thể giống nhau
4: Có vì tai dễ đo đạc
CÂU(123) = " Nhận dạng thân nhiệt mặt có phải là nhận dạng sinh trắc học không ? ”
1: Không
2: Có vì nó là thuộc tính vật lý và đặc điểm sinh học duy nhất của mỗi cá nhân *****
3: Có vì thân nhiệt mặt có thể đo đạc định lượng
4: Không vì nó có thể giống nhau
CÂU(124) = " Nhận dạng thân nhiệt tay có phải là nhận dạng sinh trắc học không ? ”
1: Không
2: Có vì thân nhiệt tay có thể đo đạc định lượng
3: Không vì nó có thể giống nhau
4: Có vì nó là thuộc tính vật lý và đặc điểm sinh học duy nhất của mỗi cá nhân *****
CÂU(125) = " Nhận dạng tĩnh mạch tay có phải là nhận dạng sinh trắc học không ? ”
1: Có vì nó là thuộc tính vật lý và đặc điểm sinh học duy nhất của mỗi cá nhân *****
2: Không
3: Có vì tĩnh mạch tay có thể đo đạc định lượng
4: Không vì nó có thể giống nhauTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×