Tải bản đầy đủ

Phân tích những lợi ích cơ bản mà chiến lược mang lại cho doanh nghiệp

MỤC LỤC
1.

Khái niệm chung về chiến lược và chiến lược doanh nghiệp 2

2.

Phân tích những lợi ích cơ bản mà chiến lược mang lại cho doanh

nghiệp
3.

3

Kết luận

7

Tài liệu tham khảo 8

1.


Khái niệm chung về chiến lược và chiến lược doanh nghiệp
 Khái niệm chung về chiến lược
Có rất nhiều các định nghĩa khác nhau về chiến lược, nói một cách khái
quát thì chiến lược là một quá trình mà chúng ta phải trả lời ba câu hỏi
sau:
- Chúng ta định đi đến đâu? tức là mục tiêu của ta là gì
- Chúng ta đang ở đâu? Muốn nói lên hiện trạng của chúng ta, chúng ta
đang ở đầu, kiều kiện về nguồn lực ra sao....
- Chúng ta đi đến mục tiêu bằng cách nào, phương pháp nào? Từ mục
tiêu của chúng ta là gì, tiếp đến phân tích nội tại doanh nghiệp, môi
trường bên ngoài …Để xác định chúng ta đang ở đâu. Từ đó chúng ta
sẽ trả lời câu hổi chúng ta đi đến mục tiêu bằng cách nào.
Chiến lược không phải hôm qua, không phải là hôm nay mà chiến lược là
tương lai, tương lai chúng ta là gì?
 Chiến lược doanh nghiệp là một lĩnh vực cụ thể của chiến lược

1


Chiến lược là một xâu chuỗi, một loạt những hoạt động được thiết kế
nhằm để tạo ra lợi thế cạnh tranh lâu dài so với các đối thủ. Trong môi
trường hoạt động của một công ty, bao gồm cả thị trường và đối thủ, chiến
lược vạch ra cho công ty một cách ứng xử nhất quán. Chiến lược thể hiện
sự một chọn lựa, một sự đánh đối của công ty mà giới chuyên môn thường
gọi là định vị chiến lược.
Từ định nghĩa trên ta thấy trong thế giới kinh doanh mang tính cạnh tranh
toàn cầu, mỗi doanh nghiệp đều có cách thức để tồn tại và phát triển. Mỗi
doanh nghiệp có các điều kiện, hoàn cảnh khác nhau và lợi thế khác nhau.
Nên để tồn tại được, doanh nghiệp phải xác định mục tiêu kinh doanh, lập
kế hoạch, phân bổ các nguồn lực của mình để phát huy lợi thế cạnh tranh
của mình đạt đến mục tiêu kinh doanh đề ra. Có thể coi chiến lược là các ý
tưởng, các kế hoạch và sự hỗ trợ phối hợp thực hiện để một doanh nghiệp
tiến hành cạnh tranh thành công trước đối thủ của nó, trong đó, với tình
hình hiện nay có rất nhiều đối thủ cạnh tranh thì việc sử dụng năng lực tạo
ra sự khác biệt mà đối thủ khó bắt chước có thể tạo ra được những ưu thế
nhất định cho doanh nghiệp. Điểm đặc biệt của chiến lược là chọn thực
hiện những hoạt động khác hơn đối thủ đã làm.
2. Phân tích những lợi ích cơ bản mà chiến lược mang lại cho doanh
nghiệp


Như chúng ta đã biết tất cả các doanh nghiệp đều hướng đến một mục tiêu
cuối cùng là tối đa hóa lợi nhuận, các doanh nghiệp khác nhau thì có cách
tối đa hóa lợi nhuận khác nhau. Có doanh nghiệp tối đa hóa lợi nhuận
bằng chất lượng sản phẩm, từ đó giá sản phẩn cao đưa đến lợi nhuận cao.
Có doanh nghiệp đi theo cách tối đa hóa lợi nhuận bằng cách bằng giá
thấp, phù hợp với nhiều người, để sản phẩm bán ra được lớn, từ đó đem lại
lợi nhuận lớn… Chọn đi theo hướng nào đó là chiến lược của doanh
nghiệp đó, sự lựa chọn chiến lược nào tùy theo điều kiện bên trong công ty
2


và điều kiện bên ngoài công ty. Để có chiến lược công ty phải tiến hành
phân tích các yếu tố và đưa ra mô hình xây dựng, kiểm soát chiến lược
Mô hình xây dựng và kiểm soát chiến lược
Phân
Phân tích
tích môi
môi
trường
trường


Cơ hổi CL,
đe
đe dọa
dọa

Dự kiến chiến
lược (sứ mệnh,
mục tiêu đặt ra…)

Phân
Phân tích
tích nội
nội
bộ
bộ công
công ty
ty

Sứ mệnh,
mục tiêu
chiến lược

Thực hiện
chiến lược

Đánh giá
chiến lược

Điểm
Điểm mạnh,
mạnh,
điểm
điểm yếu
yếu

Từ mô hình trên ta thấy chiến lược là tuy duy dịnh hướng, là tầm nhìn với
mục tiêu dài hạn, chiến lược gắn chặt với hành động
Thực tế nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, rất ít
quan tâm đến vấn đề chiến lược, thậm chí không xác định được cho mình
một chiến lược. Nguyên nhân cơ bản là do chưa nhận thức rõ vai trò của
chiến lược. Vấn đề không phải là chỉ có doanh nghiệp lớn mới cần có
chiến lược còn các doanh nghiệp nhỏ thì không. Chúng ta cần phải xác
định chắc chắn rằng bất cứ tổ chức, doanh nghiệp nào đều cần phải có
chiến lược. Sự hiện diện của chiến lược chính thức trong doanh nghiệp
không còn phải là mong muốn có hay không một chiến lược mà nó phụ
thuộc căn bản vào việc nhận thức về vai trò của chiến lược cũng như kiến
thức về khoa học chiến lược của các nhà quản lý doanh nghiệp. Vậy chiến
lược đem lại lợi ích gì cho doanh nghiệp,
 Xác lập định hướng cho doanh nghiệp

3


Một doanh nghiệp hay bất cứ tổ chức nào cũng cũng cần cho mình một
định hướng phát triển dài bền vững, dài hạn cho tương lai cho doanh
nghiệp, đồng thời thực hiện các kế hoạch để đạt vượt trội hơn so với các
đối thủ cạnh tranh. Trong trường hợp xấu thì doanh nghiệp cũng cần phải
có chiến lược để có thể tồn tại và vượt qua những trở ngại của môi trường
kinh doanh. Như vậy vai trò cơ bản của chiến lược là xác định một hướng
đi, một con đường để hướng tới các mục tiêu đã định.
Theo quan điểm này, nếu chiến lược tốt, các doanh nghiệp trong quá trình
thực hiện chiến lược có thể vấp phải một số những sai sót nhất định hoặc
thậm chí doanh nghiệp có điểm xuất phát ở một vị thế yếu vẫn có thể đạt
được các mục tiêu đã định.
Điều mà chúng ta có muốn nói ở đây là doanh nghiệp nào có chiến lược
tốt hơn sẽ là doanh nghiệp thành công trên thị trường của mình. Hệ quả
tiếp theo là doanh nghiệp nào có chiến lược rõ ràng sẽ có khả năng vượt
trội hơn các doanh nghiệp không có chiến lược. Cũng như M. Porter, quan
niệm về chiến lược ở đây không đơn thuần chỉ là thực hành tốt. Thực hành
chiến lược không thể thu hẹp về hiệu quả tác nghiệp, mà vấn đề cơ bản
của chiến lược là “nghĩ cho sâu” và “nhìn cho thấu”. Tính ngẫu nhiên mà
chúng ta thường quan niệm là sự “may mắn” chỉ là thứ yếu. “Làm đúng
việc” có ý nghĩa quan trọng hơn rất nhiều so với “làm việc đúng”.
Một tư tưởng chiến lược đúng đắn đã có thể cho phép đánh giá sự thành
công của một ý tưởng. Trên thực tế mức độ thành công của một công việc
được thực hiện một cách có phương pháp chiến lược còn có thể cao hơn cả
những gì chúng ta dự định ban đầu. Nếu đúng như vậy thì chúng ta thường
có xu hướng cho rằng đó là kết quả của một chiến lược suất sắc. Nhưng
những thất bại vẫn có thể xảy ra đối với một doanh nghiệp có chiến lược
rõ ràng.

4


Điều mà chúng ta cần phải ghi nhớ là cho dù doanh nghiệp có bất cứ
chiến lược gì cũng đều tốt hơn các doanh nghiệp không có chiến lược. Đôi
khi những bước đi chậm nhưng vững chắc cũng tốt đối với doanh nghiệp.
Không phải luôn luôn cần thiết nhìn xa về phía trước mà phải nhìn cho
thấu, tiến những bước ngắn để còn có đủ thời gian để phản ứng trước
những biến động của môi trường.
 Chiến lược huy động nguồn lực tổng hợp của doanh nghiệp
Lý do thứ hai, tính đến các yếu tố nội tại của tổ chức, là chiến lược cần
thiết để tập trung các nỗ lực của doanh nghiệp và tăng cường sự liên kết
các hoạt động. Nếu không có chiến lược, doanh nghiệp chỉ là sự tập hợp
các cá nhân, mỗi người sẽ tiến hành công việc và tự thực hiện nhiệm vụ
theo cách riêng của mình. Nhưng vấn đề cơ bản của tổ chức là việc xử lý
công việc một cách tập thể và cách thức để liên kết các hoạt động cá nhân
là chiến lược. Trên cơ sở định hướng đề ra, một chính sách hợp lý đối với
một doanh nghiệp là xác định được cái mà mỗi thành viên trong tổ chức
cần phải làm và cách thức làm việc kết hợp để đạt được hiệu quả cao nhất.
 Xác định phương thức tổ chức
Như đã đề cập, hoạt động của doanh nghiệp là hoạt động mang tính tập
thể, do vậy chiến lược là cần thiết để xác định cách thức tổ chức liên kết
các hoạt động. Hơn thế nữa, chiến lược không chỉ nhằm định hướng sự
hoạt động của các cá nhân trong tổ chức vào các mục tiêu đã định mà cần
phải tạo cho tổ chức một giá trị cá biệt, một ý nghĩa riêng về sự hiện diện
của doanh nghiệp đối với các thành viên bên trong cũng như các nhân tố
bên ngoài. Với tính chất là một kế hoạch hay một mô hình, và đặc biệt là
một vị trí hay một triển vọng, chiến lược là cần thiết để xác định đặc điểm,
chỉ rõ tính chất về sự tồn tại cũng như tiền đồ của tổ chức; giúp các thành
viên hiểu rõ vai trò, ý nghĩa của tổ chức và sự khác biệt với các tổ chức,
doanh nghiệp khác.
5


 Ví dụ về sự ra đời và phát triển của các ngân hàng thương mại cổ
phần tại Việt Nam
Sự ra đời và phát triển của các Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam
trong giai đoạn vừa qua. Ngành ngân hàng thương mại Việt Nam được chủ
yếu ra đời sau những năm 1990 đến nay. Sau năm 1990 Việt Nam mở cửa
nền kinh tế, từ đây tạo tiền đề cho sự phát triển các ngành nghề kinh tế nói
chung, ngành Ngân hàng thương mại là một trong số đó. Ở một góc quan
sát đơn giản có thể chia làm ba giai đoạn phát triển như sau
- Giai đoạn thành lập và phát triển là những năm 1990-2000
- Giai đoạn phát triển mạnh mẽ nhất là giai đoạn 200-2010
- Giai đoạn từ 2010 đến nay có thể nói là giai đoạn suy thoái
Dưới góc độ quản trị chiến lược thì có thể nói, trong các giai đoạn từ
1990 đến 2010 là hai giai đoạn hình thành và phát triển mạnh, gần như
không mấy Ngân hàng thương mại cổ phần có một chiến lược dài hạn mà
chủ yếu là các phát triển mang tính “tự nhiên” có chăng cũng chỉ là các
chiến lược nhỏ lẻ, ngắn hạn theo đà phát triển chung của của nền kinh tế.
Giai đoạn từ 2010 đến nay, nền kinh tế toàn cầu nói chung và nên kinh tế
Việt Nam nói triêng rơi vào tình trạng suy thoái, trong đó có ngành Ngân
hàng, từ đây mới thấy sự cần thiết, vai trò và lợi ích của chiến lược trong
sự phát triển đó. Một sự rõ ràng với các Ngân hàng thương mại cổ phần có
chiến lược và tầm nhìn dài hạn và các ngân hàng không có chiến lược và
tầm nhìn dài hạn chúng ta đã thấy có sự khác nhau rõ rệt
- Trong giai đoạn nền kinh tế phát triển, tăng trưởng mạnh, hầu hết các
Ngân hàng có chiến lược và không có chiến lược dài hạn vẫn có các tỷ
lệ tăng trưởng gần tương đương nhau, điều này đã làm cho không ít các
Ngân hàng không mấy chú trọng đến chiến lược dài hạn. Trong khi đó
một số Ngân hàng vẫn lặng lẽ xây dựng những chiến lược dài hạn cho
mình, hoặc là thuê các hãng tư vấn nước ngoài có bề dầy kinh nghiệm
6


trong lĩnh vực tư vấn để xây cho mình những chiến lược bài bản như
BCG (Boston Consulting Group), McKinsey …
- Giai đoạn hiện nay sau năm 2010 đến nay, nền kinh tế toàn cầu đi vào
suy thoái, chúng ta đã thấy sự tăng trưởng giữa các Ngân hàng có xây
dựng chiến lược phát triển dài hạn và Ngân hàng không có chiến lược
phát triển đã có khoảng cách khá xa. Thậm chí không ít các Ngân hàng
đã không đủ sức cạnh trang, không biết hướng đi của mình đành phải
chấp nhận sự thâu tóm hoặc bán lại cho các Ngân hàng khác mạnh hơn.
Những Ngân hầng mạnh hơn là những Ngân hàng đã xây dựng cho
mình một chiến lược dài hạn, trong quá trình xây dựng chiến lược họ
đã phân tích được môi trường bên ngoài để xác định được cơ hội và
mối đe doạ, phân tích môi trường bên trong để xác định được điểm
mạnh, yếu … Từ đó đã đưa ra được chiến lược phù hợp cho sự phát
triển dài hạn của Ngân hàng mình.
3. Kết luận
Từ các phân tích trên ta thấy chiến lược có tầm quan trọng vô cùng lớn đối
với doanh nghiệp. Doanh nghiệp có chiến lược tức là doanh nghiệp có
mục tiêu phát triển dài hạn, có phân tích môi trường bên ngoài, có phân
tích môi trường bên trong từ đó xác định được điểm mạnh, yếu cũng như
những nguy cơ mà doanh nghiệp phải đối mặt…Từ đó doanh nghiệp nắm
bắt được cơ hội, hạn chế những rủi ro, phát huy tôi đa điểm mạnh, hạn
chế những rủi ro là điều cần thiết. Lợi ích của chiến lược đối với doanh
nghiệp thì rất nhiều, theo quan điểm của cá nhân tôi có ba lợi ích cơ bản
sau:
- Xác định được các mục tiêu dài hạn cho doanh nghiệp
- Nó cho phép doanh nghiệp nhận biết được cơ hội cũng như thách
thức từ môi trường bên ngoài. Nó cho doanh nghiệp biết được điểm
mạnh yếu từ môi trường bên trong. Từ đó doanh nghiệp xác định
được các ưu tiên cho sự phát triển của mình
7


- Đối với nội bộ doanh nghiệp, chiến lược sẽ giúp doanh nghiệp chọn
lựa, quản lý và sử dụng tốt hơn các nguồn lực đầu vào, xây dựng
được một nếp văn hóa cho doanh nghiệp.
4. The general concept about strategy and business strategy
 The general concept about strategy
There are many different definitions about strategy. Generally speaking,
the strategy is a process that we must answer three questions:
- Where do we go to? What are our goals?
- Where are we? Want to talk to our current situation, we are at the
beginning, overseas how resource conditions ....
- How are we going to target by way, any method? Since what are our
goals step to the business analysis, external environment … To
determine where are we. From that we will answer our question goes to
goals whereby.
Strategy is not yesterday, not today but strategy is future, what is our
future?
 Corporate Strategy is a specific field of strategy
Strategy is a series of activities designed to to create long-term
competitive advantages compared with rivals. In the operating
environment of a company, including market and competitor strategies
outlined for a company behaves consistently. Strategic express a choice, a
hit for the company that professionals often called strategic positioning
From the above definition we see in the business world globally
competitive, every business will have a way to survive and thrive. Every
business conditions, different circumstances and different advantages. So
in order to survive, businesses must identify business objectives, planning
allocating its resources to promote their competitive advantages to achieve
business objectives set. It can be considered as strategic ideas , plans and
8


coordinated implementation support to conduct a business successfully
compete its rivals , which, with the current situation there are many
competitors competition , the use of power creates the difference that is
difficult to imitate competitors can create advantages for certain
businesses . A special feature of the implementation strategy is to choose
other activities than did rivals.
5.

Analysis of the basic, that strategic brings benefits for business
As we all know now geared to an ultimate goal is to maximize profits,
businesses, there are different ways to maximize profits differently. There
maximize business profitability by product quality, which leads to high
cost crops that high profits. There is now a way to maximize profits by
using low cost, suitable for many people, to large product sold, which
brings large profits ... Choose to go in any direction that the organization's
strategic now, the strategic choice depending on conditions inside the
company and outside the company conditions. For the company's strategy
to conduct and analyze the factors that make model construction, control
strategy
Building and strategic control model

Environmental
Environmental
Analysis
Analysis

Opportunities
Opportunities
,, threats
threats

Expected strategy
(mission, goals set
out ...)

Analysis
Analysis of
of
internal
internal company
company

Mission,
strategic
goals

Strengths
Strengths and
and
weaknesses
weaknesses

9

The
implement
ing
strategy

Strategic
Assessme
nt


From the model we can see that although only strategic orientation and
vision for the long-term goals and strategies tied to action
In fact many businesses, especially small and medium enterprises, are less
concerned with strategic issues, not even identify a strategy for yourself.
The underlying cause is due not aware of the strategic role. The problem is
not only big business could take longer strategy of small businesses do
not. We need to ascertain that any organization, any business needs to have
a strategy. The presence of an official strategy in business is no longer
wishes to have or not a strategy, but it depends on the fundamental role of
cognitive strategies as well as scientific knowledge about the strategy of
the business managers. So bring strategic benefits to the enterprise,
 Set direction for business
A business or any organization should also give her a long orientation for
sustainable development and long-term future for the business, and
implement plans to achieve superior than competitors online. In the worst
case, the enterprise should also have strategies to survive and overcome
the obstacles of the business environment. Thus the fundamental role of
strategy is to identify a path, a path toward the intended target.
According to this view, if a good strategy and now in the process of
implementing the strategy may face a certain number of errors or even
have a starting point now in a weaker position can still achieve the
intended target.
What we want to say here is how enterprises can better strategy would be
successful business on their own markets. The next corollary is now clear
what strategies will likely surpass the business does not have a strategy.
Like M. Porter, the concept of strategy here is simply not good practice.
Practice can not narrow strategy of operational efficiency, but the basics of
10


the strategy is "for deep thinking" and "look for the lens". As coincidence
that we often conceived as the "lucky" is secondary. "Doing the right
thing" mean so much more important than "doing the right thing"
Another thought was the right strategy may allow assessment of the
success of an idea. In fact, the success of a job is done methodically
strategy can also higher than what we originally intended. If so, then we
tend to believe that it is the result of a sharp strategic interest. But these
failures can still occur on a business strategy clear.
What we need to bear in mind is whether there is any corporate strategy
was better than what the business does not have a strategy. Sometimes the
slow but steady steps also good for business, it's not always necessary to
look far ahead, but to look for the lens, the short step to also have enough
time to react to environmental changes.
 Resource mobilization strategy of the integrated business
The second reasons, account the internal factors of the organization, the
strategy needed to focus the efforts of businesses and enhance the
association activities. Without strategy, the business is just a collection of
individuals each person will carry out the tasks and self-realization of his
own accord. But the basic problem is the handling organizations work
collectively and how to link these individual activities are strategic. On the
basis of the orientation set, a reasonable policy for a business is to identify
what each member of the organization needs to do and how to work in
combination to achieve the highest efficiency.
 Identify organizational methods
As mentioned, the business activities of collective activity, so that
strategies are needed to determine how to link the organizations activities.
Moreover, the strategy is not only to guide the activities of individuals in
11


the organization to set objectives that need to be created to hold a
particular value , a particular sense of the presence of joint now for
members inside and outside factors . As this is a plan or a model , and a
particular position or prospects , strategies are needed to determine the
characteristics and specifies the nature of existence as well as the progress
of the organization ; help members understand the role and significance of
different organizations and institutions , other businesses.
 An example about birth and development of commercial banks JS
at Vietnam
In the last period, the birth and development of commercial banks JS at
Vietnam,. Commercial banking industry in Vietnam primarily those born
after 1990, after 1990 Vietnam opened its economy, from here set the
stage for the development of the industry in general economic,
commercial banking industry is one of them. In a simple observation angle
can be divided into three developmental stages as follows
- Phase establishment and development is the feriod from 1990-2000
- The development phase is the most powerful is the period from 2002010
- In the feriod from 2010 to now, can say that it is the recession
Under the strategic management perspective it can be said , in the period
from 1990 to 2010 was two-phase formation and thrive , not nearly as
much stock commercial banks have a long -term strategy that mainly is the
development of more " natural " it is, just as the strategy of small , short
-term follow common development of the economy . The period from
2010 to now, the global economy in general and Vietnam in economy
handful of falling into recession, including the banking sector, from here
see the need, role and benefits of development strategy in that. A clear
commercial bank with shares and strategic long-term vision and strategy
the bank has no long-term vision and we saw clear differences

12


- During the period of economic development, growth, most banks have
no strategy and long-term strategies still have the growth rate nearly
equal this did not at the Bank for aviation little attention to long-term
strategy. While some banks have quietly built a long-term strategy for
yourself, or hire foreign consulting firms have significant experience in
the construction field for his advice to all the strategies as BCG
(Boston Consulting Group), McKinsey …
- Current period after 2010 until now, the global economy went into
recession, we have seen the growth between Bank has built long -term
development strategy and the Bank has no development strategy had
distant. Not even at the bank was not strong enough to compete not
knowing its direction must accept the acquirer or sold to other banks
stronger. These banks are stronger than the Bank had built for himself a
long -term strategy, the strategy process they analyzed the external
environment to identify opportunities and threats, environmental
analysis within schools to identify the strengths, weaknesses ... Since it
has come up with an appropriate strategy for the long term
development of their Bank.
6. Conclusion
From the above analysis we see strategic importance for very large
enterprises. Business strategy ie enterprises with long-term development
goals, there are external environmental analysis, environmental analysis
within which to identify strengths, weaknesses and risks that enterprises
must that face ... From now capture opportunities, minimize risk,
maximize strengths, minimize risks is essential. Benefits of corporate
strategy for the lot, according to my personal opinion there are three basic
benefits:
- Identify long-term goals for the business

13


- It allows businesses to identify opportunities as well as challenges
from the external environment. It is now known strength comes
from within the environment. Since then identify business priorities
for the development of their
- For local businesses, business strategy will help select, manage and
make better use of inputs, built a sticky business culture.

14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×