Tải bản đầy đủ

Lập kế hoạch ứng dụng CNTTTT cho hoạt động của ban thương hiệu truyền thông thuộc ngân hàng bảo việt (BAOVIET bank)

LẬP KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CNTT&TT CHO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THƯƠNG
HIỆU - TRUYỀN THÔNG THUỘC NGÂN HÀNG BẢO VIỆT (BAOVIET BANK).

MỤC LỤC
I. Lời mở đầu3
II. Giới thiệu chung về BAOVIET Bank và Ban Thương hiệu - Truyền thông
1. Về BAOVIET Bank

4

4

2. Về Ban Thương hiệu - Truyền thông 5
III. Thực trạng ứng dụng CNTT & TT tại Ban Thương hiệu - Truyền thông 6
1. Về Hệ thống quản trị khách hàng
2. Tự động hoá văn phòng

6

8


3. Groupware - phần mềm nhóm

9

4. Các ứng dụng CNTT & TT đặc thù cho Ban

10

III. Đánh giá với các phòng ban chức năng tương tự của đối thủ cạnh tranh 12
IV. Phân tích SWOT12
1. Điểm mạnh

12

2. Điểm yếu

13

3. Cơ hội 13
4. Thách thức

15

V. Kế hoạch ứng dụng CNTT&TT15
VI. Kết luận 17
Tài liệu tham khảo 18

1


I. Lời mở đầu
Hệ thống ngân hàng trong 20 năm qua đã có sự phát triển toàn diện, bám sát mục tiêu phát
triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ. Điểm nổi bật trong sự phát triển này là ứng dụng
công nghệ thông tin trong các nghiệp vụ hoạt động ngân hàng. Nói một cách khác, công
nghệ ngân hàng được xem như xu hướng phát triển trong hoạt động hệ thống ngân hàng thời
gian qua. Các giải pháp công nghệ được lựa chọn cơ bản là phù hợp, đã góp phần quan trọng
thúc đẩy các TCTD nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua việc đa dạng hóa sản phẩm dịch
vụ, chiếm lĩnh thị phần bằng các thiết bị giao dịch tự động; đẩy nhanh tốc độ thanh toán,
tăng vòng quay tiền tệ, qua đó mà góp phần nâng cao hiệu quả đồng vốn xã hội; nâng cao
năng lực quản lý điều hành của NHNN. Tuy nhiên, sự phát triển của hệ thống ngân hàng nói


chung và công nghệ ngân hàng nói riêng còn chưa theo kịp với nhu cầu phát triển và yêu cầu
hội nhập của nền kinh tế (Nguyễn Thị Kim Thanh - Tạp chí Ngân hàng số 13/2010.
Triển vọng phát triển hệ thống ngân hàng đến năm 2020 là đảm bảo sự phát triển ổn định của
khu vực tài chính, phát triển theo chiều sâu, nâng cao vị thế, vai trò và tầm ảnh hưởng của
khu vực tài chính trong nền kinh tế quốc dân, hệ thống tài chính của khu vực và thế giới
nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu của nền kinh tế - xã hội về các sản phẩm và dịch vụ tài chính.
Công nghệ ngân hàng sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thập kỷ tới và sẽ là những
đột phá mới cho triển vọng phát triển hệ thống ngân hàng đến năm 2020.
Là một trong những ngân hàng thương mại trẻ trong hệ thống các tổ chức tín dụng tại Việt
Nam, BAOVIET Bank được kế thừa và có cơ hội phát triển những thành tựu về CNTT&TT
của ngành ngân hàng, đồng thời gặp nhiều thách thức khi các ngân hàng khác đã xây dựng
và phát triển được cơ sở vững chắc về CNTT&TT với nguồn ngân sách dồi dào. Trong bối
2


cánh đó, Ban Thương hiệu Truyền thông của BAOVIET Bank đã chủ động áp dụng các hình
thức mới, ít tốn kém về mặt kinh tế nhưng đem lại hiệu quả cao.
Bài tiểu luận sau đây sẽ tập trung phân tích những hình thức áp dụng CNTT&TT mà Ban
Thương hiệu Truyền thông đang thực tế áp dụng.
II. Giới thiệu chung về BAOVIET Bank và Ban Thương hiệu - Truyền thông
1. Về BAOVIET Bank
Được thành lập theo giấy phép hoạt động số 328/GP-NHNN ngày 11/12/2008 của Thống
đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BAOVIET Bank) là thành
viên trẻ nhất của tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt cũng là một ngân hàng thương mại
trẻ trong hệ thống các tổ chức tín dụng tại Việt Nam. Sự ra đời của BAOVIET Bank góp
phần hình thành thế chân kiềng vững chắc giữa Bảo hiểm - Ngân hàng - Chứng khoán, tạo
nên sức mạnh tổng hợp, đảm bảo cho sự phát triển bền vững, toàn diện cho toàn hệ thống
Bảo Việt.
Với các cổ đông sáng lập là Tập đoàn Bảo Việt, Tổng Công ty sữa Việt Nam (Vinamilk) và
Công ty Cổ phần Tập đoàn CMC cùng một số cổ đông là các tổ chức có uy tín khác trong
nước, BAOVIET Bank có nhiều điều kiện thuận lợi trong việc phát triển quan hệ đối tác với
các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước, ứng dụng công nghệ ngân hàng tiến tiến và hiệu quả
nhất để tạo nên sức mạnh cạnh tranh cho ngân hàng, tạo tiền đề để trở thành một trong
những ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam.
Tầm nhìn
Trở thành ngân hàng hàng đầu về chất lượng dịch vụ và giải pháp tài chính toàn diện ngân
hàng – bảo hiểm – đầu tư.
Sứ mệnh
Xây dựng một ngân hàng hiện đại, đề cao tính chuẩn mực trong quản trị điều hành và hoạt
động, đảm bảo mức độ cao nhất về chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng thông

3


qua đó tạo giá trị gia tăng bền vững cho cổ đông, lợi ích dài hạn cho nhân viên và thực hiện
tốt trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.
2. Về Ban Thương hiệu - Truyền thông
Ban Thương hiệu - Truyền thông (TH-TT) là đơn vị thuộc Hội sở chính BAOVIET Bank, có
chức năng tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc trong các hoạt động quản trị, phát triển
thương hiệu BAOVIET Bank; các hoạt động truyền thông trong nội bộ Ngân hàng và truyền
thông ra công chúng.
Các nhiệm vụ chính của Ban TH-TT bao gồm:
 Lập kế hoạch cho các hoạt động phát triển thương hiệu và truyền thông theo từng thời
kỳ phù hợp với chiến lược kinh doanh của BAOVIET Bank.
 Tổ chức thực hiện các kế hoạch phát triển thương hiệu, truyền thông;
 Quản trị thương hiệu BAOVIET Bank mang tính thống nhất thống qua việc xây dựng
và quản lý sự tuân thủ bộ tiêu chuẩn nhận diện thương hiệu.
 Phát triển thương hiệu BAOVIET Bank (thông qua các hoạt động: Quảng cáo thương
hiệu và sản phẩm của Ngân hàng trên phương tiện thông tin đại chúng; Thiết kế, in ấn
các ấn phẩm vật phẩm nhằm phát triển thương hiệu và phục vụ hoạt động kinh doanh
của Ngân hàng; Tổ chức các sự kiện nhằm khuyếch trương hoạt động kinh doanh và
các hoạt động từ thiện nhân đạo, tài trợ cộng đồng nhằm quảng bá hình ảnh
BAOVIET Bank.).
 Quản lý và triển khai các hoạt động truyền thông ra công chúng (Xây dựng và quản lý
mối quan hệ với báo giới, các cơ quan truyền thông, đầu mối cung cấp, đăng tải thông
tin trên các phương tiện, kênh thông tin đại chúng và công chúng theo, quản lý và xử
lý các thông tin báo chí, truyền thông có liên quan đến BAOVIET Bank; quản trị và
phát triển nội dung website: http//www.baovietbank.vn.
 Tổ chức và phối hợp triển khai các hoạt động truyền thông trong nội bộ BAOVIET
Bank, góp phần xây dựng văn hóa doanh nghiệp như: Tổ chức các sự kiện, xây dựng
bản tin nội bộ, soạn thảo các thông điệp của Ban lãnh đạo gửi cán bộ công nhân viên
trong các dịp lễ, sự kiện đặc biệt,...
 Thực hiện các biện pháp để ngăn ngừa khủng hoảng thông tin và là đầu mối xử lý khi
xảy ra các sự cố ảnh hưởng đến uy tín của BAOVIET Bank.

4


 Hỗ trợ các đơn vị trong hệ thống thực hiện các công việc lien quan đến nghiệp vụ
thương hiệu và truyền thông.
 Nghiên cứu, soạn thảo và trình cấp có thẩm quyền ban hành các Quy chế, Quy định,
Quy trình, Hướng dẫn thuộc nghiệp vụ thương hiệu và truyền thông.
 Tham mưu, giúp việc cho Ban điều hành trong công tác đối ngoại, quan hệ với Ngân
hang Nhà nước và các cơ quan quản lý hữu quan.
Cơ cấu tổ chức của Ban Thương hiệu và Truyền thông gồm Bộ phận Quản lý hình ảnh và
phát triển thương hiệu và bộ phận Truyền thông.
III. Thực trạng ứng dụng CNTT & TT tại Ban Thương hiệu - Truyền thông
Việc ứng dụng CNTT & TT tại các phòng ban thuộc BAOVIET Bank nói chung (trừ các
phòng ban đặc thù như Phòng Ngân hàng điện tử, Khối CNTT) và Ban Thương hiệu Truyền thông (TH-TT) nói riêng còn yếu, mới chỉ ở những bước sơ khai ban đầu, chưa có
những ứng dụng chuyên biệt phục vụ cho công tác thương hiệu, truyền thông cho toàn ngân
hàng.
1. Về Hệ thống quản trị khách hàng (Customer Relationship management systems)
Đây là một cách mới để cạnh tranh khi sử dụng IT để tạo sự khác biêt về dịch vụ. Nó có thể đáp ứng từng
khách hàng, kênh nào cũng được.

Kênh truyền thống

Kênh điện tử mới

Mức độ ứng dụng của
BAOVIET Bank (BVB)

Tổng đài chăm sóc khách

Email

hàng
Đại diện tại các khu vực

Tồn tại song song cả hai
hình thức

Website phục vụ khách hàng Tồn tại song song cả hai
và đối tác

hình thức

Mạng lưới các nhà bán lẻ/

Liên lạc thông qua các thiết

Tồn tại song song cả hai

đối tác kinh doanh

bị không dây

hình thức, chủ yếu là kênh
truyền thống

5


Do đặc thù chuyên môn không giao dịch trực tiếp với khách hàng, thư điện tử được sử dụng
chủ yếu để giao tiếp giữa Ban với đối tác hoặc các phòng ban khác thuộc ngân hàng. Với
BAOVIET Bank nói chung, trong khi Tổng đài CSKH là nơi tiếp nhận các cuộc gọi đến, các
thắc mắc của khách hàng thì hệ thống email hỗ trợ lại ít phát huy tác dụng (khách hàng gần
như không gửi thắc mắc, yêu cầu qua kênh này). Ngược lại, BAOVIET Bank thường xuyên
chủ động sử dụng email marketing - gửi mail về các thông tin, sản phẩm mới của mình đến
danh sách khách hàng hiện hữu.
Sự đổi mới gần đây nhất của Ban Thương hiệu - Truyền thông nói riêng trong việc ứng dụng
CNTT & TT phục vụ cho toàn ngân hàng đó là việc ra đời website mới từ tháng 9/2013. Dự
án website mới là sản phẩm hợp tác giữa Ban Thương hiệu - Truyền thông (phụ trách chủ
yếu về mặt lên ý tưởng, cấu trúc, nội dung website), Phòng Quản trị hệ thống - Khối CNTT
(tiếp nhận về mặt công nghệ từ đối tác) và đối tác xây dựng website là công ty phát triển giải
pháp Vinno.
Website cũ trước đây chủ yếu phục vụ việc đưa thông tin một chiều tới khách hàng. Việc cập
nhật thông tin không được chú trọng, giao diện thiếu hấp dẫn và không có hình thức tương
tác với khách hàng.Website mới đã khắc phục được các điểm yếu nói trên. Điểm nổi bật của
website mới là giao diện có cấu trúc được thiết kế hiện đại, với các tính năng ưu việt dễ dàng
cho việc truy cập. Là kênh truyền thông chính thức về các hoạt động kinh doanh của ngân
hàng, trang web mới được sắp xếp một cách hệ thống, dễ hiểu giúp khách hàng dễ dàng tra
cứu, tìm hiểu thông tin và sử dụng sản phẩm, dịch vụ và các chương trình khuyến mại của
BAOVIET Bank. Website có thể sử dụng với các trình duyệt phổ biến như FireFox, Internet
Explorer, Chrome, Opera. Đặc biệt, website được thiết kế tương thích với giao diện mobile
và máy tính bảng, vì vậy khách hàng không chỉ dễ dàng tra cứu thông tin mà còn có thể thực
hiện các giao dịch trên Internet Banking một cách nhanh chóng, tiện lợi với tính bảo mật cao
giúp khách hàng tiết kiệm thời gian hơn so với giao dịch tại quầy. Website mới còn cung cấp
cho khách hàng công cụ tính toán trong một số dịch vụ tiền gửi hoặc tiền vay.

6


2. Tự động hoá văn phòng
Đây là gói phần mềm giúp các công việc văn phòng, đơn lẻ hoặc tích hợp thành một hệ
thống.

Các ứng dụng văn phòng

Mức độ áp dụng

Các ứng dụng

Mức độ áp dụng tại

phổ biến

tại BVB

văn phòng phổ

BVB

biến
Xử lý văn bản (word

Áp dụng các phần

Desktop

processing)

mềm cơ bản của

publishing

Không áp dụng

Microsoft như
Word, Excel,
Power Point
Thư điện tử (Electronic

Áp dụng thường

Electronic

Sử dụng lịch họp hoặc

mail)

xuyên, hàng ngày

calendaring

nhắc việc trong
Outlook , tuỳ từng cá
nhân

Telephony
Voice mail

Áp dụng thường

Document

Không áp dụng

xuyên, hàng ngày

imaging

Không áp dụng

Document

Ổ chung cho phép trao

preparation,

đổi thông tin nội bộ

storage, and

giữa các phòng ban và

sharing

các thành viên thuộc
Ban TH-TT

Copying

Áp dụng thường
xuyên, hàng ngày

3. Groupware - phần mềm nhóm
Phần mềm nhóm - hỗ trợ các hoạt động: Phối kết hợp, Trao đổi thông tin và Quản lý.

7


Đây là môi trường phối kết hợp giữa các bên, gồm nhiều loại - phụ thuộc vào các chức năng: sản xuất, kinh
doanh, phục vụ ... từng ngành

Common Groupware

Mức độ áp dụng tại Common

Features

BVB

Groupware Features tại BVB

Thư điện tử

Áp dụng thường

Họp trực tuyến

xuyên

Mức độ áp dụng
Áp dụng với một
số phòng ban, Ban
TH-TT không sử
dụng

Bảng tin điện tử

Không áp dụng

Phân luồng công việc

Áp dụng với một
số phòng ban, Ban
TH-TT không sử
dụng

Hội nghị trực tuyến

Áp dụng với một số

Công văn/ Form điện

Áp dụng với một

phòng ban, Ban TH-

tử

số phòng ban, Ban

TT không sử dụng

TH-TT không sử
dụng

Electronic calendaring

Điện thoại IP Áp dụng toàn hệ
thống

Lịch công tác

Sử dụng lịch họp

Chia sẻ tài liệu

Hệ thống ổ chung

hoặc nhắc việc trong
Outlook , tuỳ từng
cá nhân
Desktop video

Áp dụng với một số

Môi trường trực tuyến Áp dụng với một

conferencing

phòng ban, Ban TH-

số phòng ban, Ban

TT không sử dụng

TH-TT không sử
dụng

Bảng điện tử

Chat/ Tin nhắn

Có sử dụng
Microsoft Lync
nhưng mức độ sử
8


dụng tuỳ cá nhân
Không gian làm việc

Áp dụng với một số

chung

phòng ban, Ban THTT không sử dụng

BVB nói chung và Ban TH-TT nói riêng không áp dụng các sản phẩm sau của Groupware:
Microsoft Exchange, Lotus Notes, Oracle Collaboration Suite, Novell GroupWise, EMC
Documentum eRoom, Microsoft Office Groove, Microsoft SharePoint Server, Thruport
Technologies HotOffice, Microsoft Office Communications Server, Web crossing, IBM
Workplace Collaboration Services
Tương tự, do không phải là phòng ban sản xuất nên Ban cũng không áp dụng SCM.
4. Các ứng dụng CNTT & TT đặc thù cho Ban
Trong quá trình ứng dụng CNTT để gia tăng doanh số, rất nhiều doanh nghiệp đã thành công
bằng giải pháp quảng cáo online để mở rộng kênh bán hàng. Xét dưới góc độ kinh tế, đây là
một trong những hình thức tiếp thị ít tốn kém, nhất là so với quảng cáo trên truyền hình hoặc
báo in. Bên cạnh đó, e-marketing (tiếp thị điện tử) cũng là một giải pháp giúp doanh nghiệp
tiết kiệm tối đa chi phí. Theo ông Võ Đô Thắng - Giám đốc Trung tâm an ninh mạng Athena,
về cơ bản thì e-marketing cũng giống như phương pháp tiếp thị truyền thống - tức là cũng đi
theo trình tự: sản phẩm - giá thành - xúc tiến thương mại - thị trường tiêu thụ. Song, nếu xét
về lợi ích thì giải pháp này không chỉ có chi phí thấp mà hiệu quả quảng bá còn lớn hơn
nhiều so với việc sử dụng các kênh quảng cáo truyền thống. Trên cơ sở dữ liệu về người tiêu
dùng, người làm marketing có thể gửi hàng triệu email chỉ bằng một động tác nhấp chuột,
hoặc có thể sử dụng chương trình tự động gửi email cho từng nhóm hay từng khách hàng với
nội dung phù hợp. Với cách làm này, sự giao dịch của doanh nghiệp với khách hàng không
đột ngột như qua điện thoại và có thể gửi thông điệp đến nhiều khách hàng ở nhiều địa chỉ
khác nhau trong thời gian nhanh nhất.

Cùng với e-marketing, doanh nghiệp có thể ứng

dụng web marketing để cung cấp các thông tin về sản phẩm hay giới thiệu các chương trình

9


ưu đãi... và giải pháp thương mại điện tử (bán hàng qua mạng) để gia tăng doanh số (Doanh
Nhân Sài Gòn 2011).
Xét theo đặc thù chuyên môn của Ban, các giải pháp online sẽ được sử dụng, tiêu biểu là tiếp
thị số (digital marketing). Theo ông Jared Reitzin, CEO của mobileStorm Inc, tiếp thị số là
việc thực thi các hoạt động quảng bá sản phẩm và dịch vụ, trong đó sử dụng các kênh phân
phối trực tuyến - định hướng theo cơ sở dữ liệu - nhằm tiếp cận đến khách hàng đúng thời
điểm, thích hợp, cá nhân hóa và chi phí hợp lý (Blog.chamxanh, 2011). Tiếp thị số bao gồm
các công cụ cơ bản sau:


Online advertising (Quảng cáo trực tuyến)Email marketing (Tiếp thị qua email)SEM - Search engine marketing ( Paid listing - quảng cáo trên công cụ tìm kiếm, tại

Việt Nam rất phổ biến với Google Adwords)


SEO - Search Engine Optimization (tối ưu hóa cho công cụ tìm kiếm, giúp nâng cao

thứ hạng tìm kiếm cho đơn vị trên các công cụ tìm kiếm như Google)


Online PR (PR trực tuyến)Mobile marketing (Tiếp thị qua điện thoại di động)Social Media: Fanpage Facebook BAOVIET Bank do Ban TH-TT xây dựng hoạt

động khá hiệu quả. Ngoài việc thu hút công chúng một cách tự nhiên, Ban còn sử dụng
phương pháp “push like”, tức là bỏ chi phí nhất định để “mua” like từ người dùng Facebook,
thông qua việc cho phép nội dung trang hiển thị lên màn hình Home của nhiều người dùng.
Các công cụ Digital Marketing vẫn đang được Ban sử dụng, tuy nhiên không theo mức độ
thường xuyên mà phụ thuộc vào các sự kiện lớn của Ngân hàng (kỉ niệm 5 năm thành lập)
hoặc hỗ trợ cho hoạt động truyền thông khi các Khối Ngân hàng bán lẻ hoặc Ngân hàng
doanh nghiệp ra mắt sản phẩm mới.
III. Đánh giá với các phòng ban chức năng tương tự của đối thủ cạnh tranh
Chúng ta sẽ đánh giá hoạt động của Fanpage và website một số ngân hàng có tổng tài
sản/vốn điều lệ tương đương với BAOVIET Bank (xem thêm phụ lục).
10


Ngân hàng

Fanpage Facebook

Website

SEO (với từ khoá lãi
suất tiết kiệm)

BAOVIET Bank

Hoạt động tốt

Hoạt động tốt

Hiển thị trang 1

Saigon bank

Tồn tại nhưng hoạt

Hoạt động tốt

Hiển thị trang 2

Hoạt động tốt

Không xuất hiện trong top

động kém, không cập
nhật
Nam Á bank

Hoạt động tốt

2 trang đầu
Vietbank

Không có

Hoạt động tốt

Không xuất hiện trong top
2 trang đầu

Kienlong bank

Tồn tại nhưng hoạt

Hoạt động tốt

động kém, không cập

Không xuất hiện trong top
2 trang đầu

nhật
IV. Phân tích SWOT
1. Điểm mạnh
Ban TH-TT của BAOVIET Bank áp dụng hầu hết các ứng dụng CNTT&TT mà các phòng
ban chức năng tương tự của các ngân hàng khác áp dụng.
BAOVIET Bank lại có lợi thế là một ngân hàng trẻ, mới thành lập (Ngân hàng đi vào hoạt
động vào ngày 14/1/2009), vì thế rất dễ đi tắt, đón đầu công nghệ mới và năng động trong
việc áp dụng các lợi ích của CNTT cho hoạt động truyền thông.
2. Điểm yếu
Về việc áp dụng các phần mềm phục vụ cho hoạt động tại Ban, mới chỉ dừng lại ở việc sử
dụng những phần mềm cơ bản. Việc áp dụng trên toàn ngân hàng nói chung và Ban nói riêng
phụ thuộc vào mức độ am hiểu và “yêu thích” sử dụng CNTT của mỗi cá nhân.
Các hoạt động ứng dụng CNTT &TT trong việc truyền thông ra bên ngoài chưa có nhiều đột
phá, chủ yếu vẫn tập trung vào các hình thức quen thuộc, tương tự của các đối thủ cạnh
tranh.
11


3. Cơ hội
Các xu thế công nghệ mới hiện nay như Điện toán Đám mây, Điện toán Di động, Dữ liệu
lớn, và Truyền thông Mạng Xã hội đang hứa hẹn mang lại nhiều giá trị mới như tăng cường
tính linh hoạt, hiệu quả vận hành hệ thống CNTT, tăng cường khả năng nâng cao chất lượng
dịch vụ và đa dang hoá dịch vụ ngân hàng.
Trong bối cảnh các xu thế công nghệ đổi mới và phát triển nhanh chưa từng có như hiện nay,
vấn đề áp dụng và nhân rộng các giải pháp công nghệ ngày càng cấp bách đối với hệ thống
ngân hàng nói chung và Ban TH-TT BAOVIET Bank nói riêng.
Đồng thời, với việc số người sử dụng Internet, đặc biệt là Facebook và điện thoại di động
ngày càng tăng, việc áp dụng CNTT trong lĩnh vực này để tăng hiệu quả truyền thông đối
với các sản phẩm ngân hàng là không thể thiếu.
Internet đã thay đổi cách thông tin được chia sẻ, và có tác động sâu sắc đến thị trường thế
giới. Trong những năm gần đây, chúng ta thấy một sự thay đổi từ outbound marketing, trong
đó các marketer cố gắng đẩy nội dung, thông tin quảng cáo về phía khách hàng, sang
inbound marketing1, nơi marketer cung cấp thông tin hấp dẫn và người dùng chủ động tìm
đến. Internet đã tạo đà cho sự phát triển của rất nhiều loại hình marketing mới như
marketing qua mạng xã hội, di động hoặc lan toả .

1

Inbound Marketing là một chiến lược marketing hai chiều nhắm đến khách hàng tương lai bằng cách cung cấp thông

tin hữu ích thông qua các kĩ thuật viết nội dung, tương tác trên các mạng xã hội, tối ưu hóa công cụ tìm kiếm… Khách
hàng sẽ tìm thấy bạn khi họ thực hiện qui trình tìm kiếm trên mạng. Ưu điểm tuyệt vời của Inbound Marketing là chúng
không làm phiền đến khách hàng như chiến lược marketing truyền thống. (Nguyễn Hoàng Khanh, 2011)

12


Người dùng cũng sẽ không chỉ phụ thuộc vào máy tính để truy cập Internet. Các thiết bị như
di dộng, máy tính bảng sẽ ngày càng được ưa chuộng. Theo dự báo tổng số lượng máy tính
bảng toàn cầu sẽ đạt 282,7 chiếc vào năm 2016, tăng hơn so với dự báo trước đó là 261,4
chiếc (Nouveau 2012).
Còn theo Financial Insights (IDC) dự báo, tăng cường đầu tư cho công nghệ nhằm phát triển
những dịch vụ ngân hàng mới, hiệu quả hơn và tiết kiệm chi phí vận hành vẫn sẽ là một xu
hướng nổi bật trong năm của ngành ngân hàng khu vực châu Á – Thái Bình Dương, bao
gồm:
+ Quản lý Rủi ro và Đảm bảo Tính tuân thủ
+ Xây dựng Kiến trúc Kinh doanh lấy Khách hàng làm trọng tâm
+ Thúc đẩy các phương tiện Thanh toán hiện đại
+ Thu hút tiền gửi ngân hàng
+ Phát triển dịch vụ trên nền Ngân hàng lõi
+ Dịch vụ thuê ngoài
+ Quản lý Tiền mặt và Thanh khoản
13


+ An toàn Bảo mật và Tích hợp Hệ thống Thông tin
+ Dịch vụ Tài chính trên nền tảng Di động
4. Thách thức
Cơ hội cũng chính là thách thức nếu Ban TH-TT và BAOVIET Bank không biết nắm bắt
những cơ hội đó. Trong bối cảnh hiện nay, tất cả các ngân hàng tại Việt Nam, bao gồm cổ
phần, quốc doanh, nước ngoài và liên doanh, đều đang tăng tốc trong việc ứng dụng CNTT
& TT trong tất cả các lĩnh vực, trong đó có hoạt động truyền thông, quảng bá.
BAOVIET Bank mới ra đời, con “non nớt” và thiếu kinh nghiệm, vốn điều lệ và quy mô tài
sản còn ở mức thấp so với mặt bằng chung.
V. Kế hoạch ứng dụng CNTT&TT
Về chương trình hành động trong giai đoạn 6/2014 – 6/2015, Ban TH-TT tiếp tục triển khai
các biện pháp đã thực hiện thành công trong công tác truyền thông, thương hiệu, phù hợp
với định hướng hoạt động chung của ngân hàng là trở thành ngân hàng hàng đầu về chất
lượng dịch vụ và giải pháp tài chính toàn diện Ngân hàng – Bảo hiểm – Đầu tư” .
Cụ thể, tiếp tục việc ứng dụng công nghệ mới trong các hoạt động truyền thông, quảng bá,
như dành ngân sách cho SEO, Fanpage Facebook, quảng cáo online, v.v.Website sẽ được
tiếp tục nâng cấp và phát triển, tăng tính tương tác với khách hàng, như cho phép đăng kí sử
dụng sản phẩm, dịch vụ online. Một số loại hình mới như Re-marketing sẽ được thử nghiệm
ứng dụng. Tất cả các bài viết quan trọng trên Fanpage sẽ được sử dụng công cụ đẩy
(“boost”), để thu hút và tăng tần suất xuất hiện trước người dùng.
Đặc biệt, với xu hướng chuyển dịch và ưa chuộng Inbound Marketing như hiện nay, mức độ
ứng dụng hình thức này của Ban còn rất nhỏ bé, chủ yếu mới dừng ở việc đăng Tin tức,
thông cáo báo chí online, SEO, Email và tạo dựng Fanpage (Social networks). Trong thời
gian tới, các hình thức khác phù hợp với hoạt động của Ban và ngân hàng cũng sẽ được áp
dụng, như Type-in traffice, Q+A sites.

14


Vì các hình thức online có chi phí ít tốn kém, mức ngân sách dự kiến dành cho mỗi hoạt
động sẽ không quá nhiều. Nguồn nhân lực có thể giữ nguyên như hiện tại của Ban (01
Trưởng ban, 03 thành viên Nhóm Thương hiệu, 03 thành viên Nhóm truyền thông) để tránh
làm tăng chi phí hoạt động trong bối cảnh cắt giảm chi phí, nhân sự của ngành ngân hàng
như hiện nay.
Là một cá nhân công tác trong Ban TH-TT, tôi cũng đề xuất việc khuyến khích áp dụng các
phần mềm xử lí công việc trong văn phòng. Ví dụ, Google Docs giúp các thành viên chỉnh
sửa văn bản online, mọi người đều có thể nhìn thấy và sử dụng bản cập nhật mà không phải
gửi, chỉnh sửa qua lại. Google Drive/ Dropbox cung cấp kho dữ liệu cho các cá nhân chia sẻ,
lưu trữ thông tin, v.v.
Về kế hoạch ứng dụng CNTT&TT giai đoạn 5 năm 2014 -2019, bên cạnh việc tiếp tục thực
hiện các chương trình hành động cụ thể như đã nêu ở trên, Ban sẽ cần kế hoạch áp dụng các
hệ thống, phần mềm chuyên biệt dành riêng cho hệ thống ngân hàng, như Corebanking, với
mức kinh phí được phê duyệt chung cho toàn ngân hàng.
VI. Kết luận
15


Trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, các mảng hoạt động đều gắn liền với việc tiếp nhận và xử
lý thông tin, do vậy việc ứng dụng công nghệ thông tin có ý nghĩa quan trọng đối với ngành
ngân hàng để phát triển bền vững và có hiệu quả cao.
Biết rõ điều đó, các ngân hàng trong nhiều năm qua đã có những đầu tư đáng kế vào hệ
thống nền tảng công nghệ của mình. Tuy nhiên việc đầu tư và ứng dụng ở mỗi nơi vẫn còn
khá nhiều cách biệt.
Với đặc thù chuyên môn, Ban TH-TT đã ứng dụng khá nhiều các hình thức quảng cáo, tiếp
thị online để nâng cao hiệu quả hoạt động quảng bá, truyền thông. Trong thời gian tới, bên
cạnh việc tiếp tục áp dụng các hình thức này, Ban cần chủ động hơn trong việc ứng dụng các
thành tựu CNTT&TT dành riêng cho ngành ngân hàng như hệ thống quản trị ngân hàng
Core banking.

Tài liệu tham khảo
Bài giảng Hệ thống quản lý thông tin Doanh

Nhân

Sài

Gòn.

(). Lợi

ích

kép

từ

việc

ứng

dụng

CNTT. Available:

http://toancauxanh.vn/news/technology/loi-ich-kep-tu-viec-ung-dung-cntt?lang=vi.
Jared Reitzin, CEO - mobileStorm Inc. . (2011). Khái niệm Digital Marketing. Available:
http://blog.chamxanh.com/2011/04/khai-niem-digital-marketing.html.

16


Ngô Quốc Tường. (2009). Các ngân hàng sẽ "làm mới" mình nhờ CNTT.Available:
http://www.thongtincongnghe.com/article/11084.
Nguyễn

Hoàng

Khanh.

(2011). Inbound

Marketinggì. Available:

http://www.inboundmarketing.vn/inbound-marketing-la-gi/.
Trent Nouveau (2012) Demand for tablets has never been higher, Available at:
http://www.tgdaily.com/mobility-features/67883-demand-for-tablets-has-never-been-higher

Phụ lục
Quy mô các ngân hàng tại Việt Nam

17


18


Nguồn: http://www.tinmoi.vn/quy-mo-cac-ngan-hang-tai-viet-nam-hien-nay-ra-sao011254150.html

19Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×