Tải bản đầy đủ

Khả năng sinh trưởng và cho thịt của gà lai 34 máu lương phượng trong tổ hợp lai giữa gà VCNZ15 với gà Lương phượng

01241256276849
!"$%$&'($)*+,-$&./1!23!4*567&/89:
;<=>?@A,B$&C),D$&*+E$&*F)DCA7(&(G7&/H1IJKLM
HN(&OA,B$&C),D$&
SfghijVk^lmn[\Pa]o[alpi]^
PQRSUVWXYZ[\]^`abcde
]
qbXhrbShsitV unv\wxySz{Sg|c
}~
}Ă

}ÂÊÔƠƯĐăâêôơưđĐƯàảÔƯăảãáảÔạ


*> *ằ*

ẳẵÔảắặÔảầÔẵẩẫấậèẻẩẫấậ}ẽéâ
ăẹềẵÔẹảẵểễếÔẵẵệôẵìệôệỉìệôảạÊĩí
ịệòẵảệòảìòệỏõó
ọồổỗốộờÔởôệầỗỡớôÔệầợùùƠô
ặớớôÔÔéủó}ờÔìổÔũúéũụừéờÔổệửữéứừéờÔổ
ÔĩÔựéỳừéờÔỷẹỹýỵợỡ0ạýÔổệỵặễƠÊâĩƠ1ửó
234567ẫé}

8-9
@
ảễăỉểảĂở
ỹệầăả
ộỵÔảôỵỹỹở
ýăệẵ0ôớƠ1ỹ
ổăặởýăặâộệầợỳƠôặợăặÔó
óụủẻốơễđầÊéựựựẽạẳẵĂợầềệỵởýăặệầ
ợợãâộéƠôặợăặýỵợéỳủẻĂầ
ồ}ếợ0óọ}ữÊữÊểảộỵÔẻẩữấậ0ảệầ
úúâộởýăặệầợợãƠôặợăặÔéứủẻ
ầĐếÊéựẽó
ỵễếÔảỏởởểảÂ}éủÂÊÊã
ỉểảẵệở
ýôỵữầ!"ả
ãế#ế~ớảệỏ$%&'()(*+,(&-./0(*12345
647-89:*;<:,= >?@A/A(*C&/B(*-.C(*-D&BE<:,*,F:*2H1IJKLMGH,*2
A/A(*C&/B(*IJ
>K8-,L@Ư
ýôẵÔẵỵẵôợẵễộ
ýỵẵớởăMẵổỵịở
ý
ệẵệỵặễNâẵổếNưó


012

345689

66


6
9

 !"#$%&'(#$%&)%#$&*#+,
-./1234567289;<4
=>@ABC>DEFAGHIJKLDLMNOPQRSUVPWRSXY>C>DEFZ[\]@AIJ@AMNAGH^B
[_`RVabS`cRSRde`fghijR
klmn2op567289;<4
Hq]rCst[HuviRSV`wbY>GxjyzRY{yRde`|AFwR}V~Rde`
262m5567289;<4
HyVRSfhfgRyVRSghfg
2456567289;<4
yci`bRSj`VruC>surCuFwb
VxR~RS`RVyPRSYiVjyVyiS`bdOIJ@AMNXRde`yVPQRSĂVÂb
Ê7ÔƠ56Ư7ĐƯ5672ă5â<4
êôrCsuơi`ưđRS``RVyQRS`xRXQz`ư
JKLDLMN@A
J@AMNàảfưfbdO^
àảfưfbdO^

bdOPQRSUVPWRSIr]ôFsuyX

6]ôF
Fru
xR
QzãcyáyVáRSV`wbSRde`yVPQRSĂVÂb

ạ#$ằẳẵ(ắ&#$&+&ặầ+#ẩ"'ẫ#$$ấ&'(#$%&ậ

è&#$&
HõRScS>suóLọFIồLr^
cốRĂ`àốR^
Huờ`S`RyVáRSV`wbàydốRX

êuiV~baiRde`ởPỡRSớ
ịừắửữ#
ỗ|5HH
ổ|9HH
1|02HH

ẻẩ&#$&
ẽéề
ẽéạì
ịấò)ẻ
đểềễếềệ đểỉĩíễếềệ đểềỏễếạìệ
0ổỗ
0ổỗ
0ổỗ02
02
02

ạ#$ợùỉắ!+&ặầ+#ẩ"'ẫ#$$éủũ úụ

ứắ!ự+ử#ỳỷệ
02|0ổ
9|0ỗ

|9

ìỹý#$ỳ)ỵ
0#ự12ỳ1234
6]ôFồu]rC
6]ôFồu]rC
6]ôFồu]rC

ỉắ!#
7Ryvởj
7Ryvởj
7Ryvởj

ỉắ!+&ặ)#$
25825CFờ
0
|09CFờ
0
|09CFờ


01241256276849
!"##%&'()*+"#,-.%,/#,(01.234(%5.%6789:<=>#"#,/#,(01?1@'A?'%B.2C)DE>FG
:DFHI1JK#LMNEOP:DEQ>8R(S
T=UUF&'()*+"#,-.%C%A.V.2W(.%'XYZ.2?#%3'%-'NEUF['JY\.2'%-']T=U>F^_,Y\#+`Ja'%b3_%Yc.2_%"_'%B.2Cd,mJI#%#%*n.]ho?FIWBi(p.q-]!rsl<9Hw%A.V.2UFx>F-'#yg2EZMz'*{.'*R(,Y\#+"#,-.%'%b3_%Yc.2_%"_1RC%A3W"'#yg
|89<}v~EH}vO.'%b3H*3E:~EUTF['JY\.2'%-']Y\#+"#,-.%Z'%-',Hl>F-'.2#id:>=HvF:>GUF>4(%:DF:>GUF
>F#V.NEU=UT=UG:F>x=:.2#%Yc.2'Xj:FHUxu~EH:H>9v
ÂÊÔƠƯăâÔêôÊơư
ăđàảãáạằẳẵắặ
ầẩJI'X.2#ẫ_%@(Z#"#.%ẫ12ấ'%ậ.2%(I1,4'C%"#g3èẻ?Lzẻ?zẽsé?'ẩJI.Z2ấ
J34(Mẹ'X.2[_,4''Yc.2,Yc.2èềM?ẽểềz?MLsé?WB2ấ#3.J34(Mẹ1"(#yg2ấJg(ẽẹẻ1"*
ễYc.2%Y\.2Jấế?ếề#3.#g3%c.2ấễYc.2%Y\.2lUx:Jấế?ệ#3.Sì%YN^ỉN(I#
W`q.22ấ1"(Jg(M1"*ễYc.2%Y\.2Jấ11"(.ĩ.Jg('(p_Nf(2ấ'XB.2ễYc.2%Y\.2
<`q.2.2*í..2*ỉd:HI*JEDETịòMểNấ2ấễYc.2%Y\.2é,>43Xg,Y\#'R%\_Jg(
#ẫ.V.2W*['W(.%WA.#g3%c.2ấễYc.2%Y\.2'%*{.lDEUx:x4(Mẹ1"(,{*CỏS
õàóọăđàảãáạằẳẵắáặ

ồổỗằốộ
ỹR.2WB'X.2'%*,Y\#
ỹR.2WB'X.2,YgNấ3[_
ỹẩJI'X.22(B.2
tB'X.2#ẫ_%@(
ỹẩJI'X.2#ẫ_%@(
tB2Ex4(M.ZXg
ỹẩJI.Z2Ex4(Mẹ'R.2'X.2[_
hB2ấ#3.J34(Mẹ1"(,{*Cỏ
tx<=:FDEUx:x4(Mẹ0=H

ờƠ
ý8A
ý8A

ý8A

Tx:

Tx:


ởẵúụừộỡớ ởẵớõăợùớồữứ
ởẵỡớ
ợùỡớủỡớũ ợùỡớửủớõăũ ựỳỷửủỡớũ
Pv
ỵvPO
ỵvP
v
Pvỵỵ
Pvỵ
Pl
Pl
Pl
vỵP
v
v
Plỵ
Pl
PlO
vOP
v
vOỵ
Olỵ
Ol
Ol
l
lO
Olỵ

l
Ol

1p'2*A.2%(d:U*#yg#%K.2'@(,4''Yc.2,Yc.2Cp'2*A.2%(d:U*#yg%41ầ%H:FỹF8l>d:DE}FxHlDEỹ90xE:DOO~E39:DU8:UFxp'2*A[_.Z#yg2E
39:DU8:OlDEỹ90xE:DOOOlỵPlUx:9H}}45!,4'èềẽ?Lểsé6#3.Jg(ềềz4
77,4'èềẻ?ẽếséSì%YN^ỉ2ấJg(1"*ễYc.2%Y\.2#ẫ'ẩJI[_.Z'Yc.2,Yc.2Nf(#"#'R
F\_Jg(2(g2Eỹ90xE:DOO~f(2E}FxH~EDE39:DU8:vỹẩJI'X.2#ẫ_%@(?'ẩJI.Z
Uyg#"#,E.2ấ'%ậ.2%(I1#ẫCp'2*A'%*,Y\#,ĩ*_%8%\_Nf(#"#2(B.22ấ,g.2.*@(Z
.Yf#'gNấC%9.2,-.%C%A.V.2Cp'%\_#g32(g#"#2(B.22ấ'%ậ.2%(I1'X).v


012

345689

66
6
9

!"#$%&()* +,-./&0%1&.2
3456869:;<=>@ABCDEF6
GHJKLMNOPKQMNR0TUVWXYZ[\]^_MP^``HYabMN]PcMPaH\JbMNdHMN]^Pe[fg]MhY
iaKMN]^jk`MhYijlYmabMN`HYfn`]^jk`MhYijlYdHabMN`HYdHMN]^Pe[fg]`op
qVrsrtuTvVwXxyMNPzMNm`{dHMNjzMNMP|}~
qV0JMNH}YZ[rsvVwTUTuwv2RrT[aV
VTUTuwUeaKMN]^`}fg]MhYjM}ĂmPe[ÂÊMfKoM]^fg]MhYjMMP{mjlY]^jk`MhY
jM~ÔPhM`HY}ƠyMNPzMNm`{dHMNjzMNMP|}~
GHae[Ư`nYJKLMNOPKQMNĐăâMNH}YZ[]^_MP^``HYabMN]PcMP
aHĐTUdHMN]^Pe[fg]MhYiaKMN]^jk`MhYijlYêôơôưđmJbMN`HYdHMNMhY]^
Pe[fg]MhYiaKMNjk`jlYêơđdHabMN`HYMhYfn`mfg]MhYiaKMN]^jk`jlY
p
3456869:;<;<àảãF6
rTtsvUVXtáTUtạ`jY]^`HĂjLMj{~ÔPhMm`{dHMNjzMNMP|}
ằẳ ẵắ+,%11+/ ##2

ặ+,%1ầẩẫ
hY}cejk`jM
HMNMhYjk`jM
HMNjk`jM
HMNj{êdHMNjí`

ấ+ậè
ầậèẻẽèẫ
0
20ĩ
ĩ1R
1

ấ+ậéẹềè
ầậèểẽằễẫ

00
0
0R

ấ+ậằễ
ầậếệìỉểẽèẫ
ĩ
ĩ
202
0

qVXxkMNJKLMNOPKQMN]^`HYdHMNjí`aVrtịòYêmưđ~GVXxkMNƯ`nYJKLMN
OPKQMN]^`HYdHMNMhYjk`jMdHdHMNjk`jM}ỏaạalMaKQ}aV00V0rõó
PLMNH}ƠkMNJKLMNOPKQMNêọmơơmưđmMPKdímNVXxkMNƯ`nYJKLMNOPKQMN]^`Vw
ồổ`PLMNH}ƠkMNJKLMNOPKQMN}PYlM~
ằẳ ỗắ+,%11+ẹề./&0%1&.2

ặ+,%1ầẩẫ
hYjk`jM
HMNMhYjk`jM
HMNjk`jM
hYj{

ấ+ẽè
ầậèẻẽèẫ
20
00
ĩRĩ1
RRR

ấ+ẽéẹềè
ầậèểẽằễẫ
010
0
2


ấ+ẽằễ
ầậếệìỉểẽèẫ
21ĩ
10
1ĩĩ
R

ốwõộờMNô`VwTUrịeNVvXtáTUtạ`m}PởvVwTUTuwjk`jMdHdHMNMhYjk`
jM]ịeNHJKLMNOPKQMNmNHƯ`nYJKLMNOPKQMNdVUVrsXỏaạalMaKQ}aV2p0
000100V21ĩ10rtóXt|NHăâmNHƯ`nYJKLMNOPKQMN]^`Vw
TUồổ`PLMPỡMdH}KLMNjk[ớPn]Â[ạ}fĂdợ[NHJKLMNOPKQMN~


01241256276849
!"#%&'()(#*+,#-.+/+0+/1&2#3(,2#456+/(78/9+&:;#,5<+/=,>?
@ACDEFGHIJEK
O_S+#&T;

s
r
y
u
v
t

x

s

L'+/MNOP4Q+&:;1R+/%&8()(#&S+#&T;UVWXZ[\]^
`abc
debcfgbch
qrr
tquv
tqxx
tqxx
vqrr
uquv
uquv
yquv
rqrr
squv
squv
sqxx

`acLO
decijkl\]mgbch
qrr
wrr
tquv
tquv
tqxx
vqrr
uquv
uquv
uquv
uqxx
uqxx
uqxx

`anop_bc
debcmgcLOh
qrr
tquv
tquv
tqxx
vqrr
vqrr
uquv
uqxx
uqxx
yquv
yquv
yquv

z{||~s|~~|||||~
ĂÂÊ~ĂÔ|ƠsƯĐăĂÂÊ~ĂÔ|yquvâêôơôưđ
àả||ƠãƯw
á|ĂÂĂÂạ~ằ|~ĂÂẳ~ẵắ~ă
Ă|~àặầẩ~ẫ{||ấậậ{||ô
èẻẽéôqxxâẹơôềơéôquâểzễạễz||Ơếếếquâw
ệìJHCỉEKĩíịòFỏĩFõEĩFóHọKồ
ổẫỗă|~~|~~|ậă|~ắ~ĂÔÂ|~ốă|
||~ộ|~ảẳ~ả|ĂÂÊ~ĂÔ~ÂờạĐăĂÂ
Ê~ĂÔ|ởăĂÂÊ~ĂÔàỡéẻớ~|ậĂ~Â
L'+/ợNù,R;456+/(<#,/aủũúZụũừQ?%&8()(#&S+#&T;U/W3+ửữứự

OO


s
r
y
u
v
t

x

s

`abcdebcfgbch `acLOdecijkl\]mgbch `anop_bcdebcmgcLOh
iýỵ
iýỵ
iýỵ
ỳỷỹ
ỳỷỹ
ỳỷỹ
rqxy0xqs
vqsv
ryq0xq
qrs
ryqy0xqsr
tq
ryqyr0qxu quy
xqxy0qyr
qs
qv0xqts
tqt
svvqrr0qsx qt
sqv0rqt
sqys
sxqss0squ
rqr
yuyqsv0yqt qxs
ruvqx0uqvt
ssqv
rqtr0rquu
sqvs
uvyquv0yqs vqyv
xqv0qsx
ssqy
uquv0 qr
qu
tqur0yqt vqxr
vsvqtr0qst
qu
vvxqvv0vqr
qus
xvquv0 qxr uqxr
uvqv0tqts
qu xxuqr0q rqux
styqv0yqu rqs xvqv0rqxr qs svqxv0q yqt
rqtt0qr qus ssqr0qv qu xquv0qr qxx
vqtx0stqys qyy ysqsv0sqvs xqr vtsqr0ssq qv
yvqs0syqsx qr
txqr0sqyu quu rtqsv0stqxx vqu
ssrqs0stqxs q uyuqvr0sqss qx srvqyv0sqy uqt
sryq0rxqty uqx vxrqvr0qv tqux ssqrr0svquy qs

1ì24ì56768269

7
414


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×