Tải bản đầy đủ

NLKT (khoa dt sau dh)

Đại học Mở TP.HCM

Nguyên lý kế toán

Đề cương môn học

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HỒ CHÍ MINH

Đề cương môn học

Nguyên lý kế toán
(Principles of accounting)
Giảng viên:
Ths. Nguyễn Như Ánh
Đối tượng học viên:
Học viên lớp bổ túc kiến thức thuộc Khoa Đào Tạo Sau Đại Học ngành Kinh tế
học, Quản trị kinh doanh, Tài chính – ngân hàng
Thời lượng lên lớp: 45 tiết (11 buổi)
Triết lý môn học:
Kế toán là một ngôn ngữ của kinh doanh. Kế toán thực hiện chức năng phản
ánh, ghi nhận toàn bộ hoạt động kinh doanh đã diễn ra trong quá khứ của doanh nghiệp;

sau đó thực hiện chức năng cung cấp thông tin thông qua việc hoàn tất các báo cáo tài
chính.
Báo cáo tài chính là kết quả cuối cùng của quá trình kế toán, nó trình bày các
thông tin về tình hình tài chính và tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. Tiếp cận,
nghiên cứu những kiến thức về kế toán sẽ giúp cho người học có thể hiểu và đánh giá
những thông tin mà kế toán cung cấp.
Nguyên lý kế toán (kế toán đại cương) là môn học cung cấp các kiến thức nền
tảng để người học nghiên cứu các môn học tiếp theo như kế toán doanh nghiệp, quản trị
tài chính, kế toán quản trị, thẩm định dự án đầu tư,...
Mục tiêu môn học:
Sau khi nghiên cứu môn học này, người học có thể:
1. Hiểu được qui trình hoạt động của một công ty hay một tổ chức nhìn dưới góc độ
tài chính, khởi điểm từ việc xác định mục tiêu doanh nghiệp cho đến các hoạt động
đầu tư (investing activity), hoạt động tài chính, còn gọi là huy động vốn (financing
activity), và hoạt động kinh doanh (operating activity).
2. Nắm được đối tượng nghiên cứu của kế toán;
3. Nắm rõ các nguyên tắc kế toán căn bản (là những nguyên tắc chung được chấp
nhận rộng rãi (GAAP) trên toàn thế giới) và các phương pháp kế toán để ghi chép
được những nghiệp vụ kinh tế chủ yếu trong một doanh nghiệp;
4. Nắm được quy trình kế toán cơ bản từ khi phát sinh nghiệp vụ cho đến lập báo cáo
tài chính.
Yêu cầu môn học:
Sinh viên hoàn thành 01 bài tập về nhà và 01 bài thi cuối môn.

ThS. Nguyễn Như Ánh

1

08-Dec-18


Đại học Mở TP.HCM

Nguyên lý kế toán

Đề cương môn học

Bài thi cuối môn:
Bài thi cuối môn sẽ gồm toàn bộ nội dung các bài giảng, bài đọc bắt buộc, cả các nội
dung đã thảo luận trên lớp.


Tài liệu chính thức:
Bộ môn Nguyên lý kế toán, trường Đại học Kinh tế TP.HCM, Nguyên lý kế toán, Nhà
xuất bản Lao động, 2008
Tài liệu khuyến khích tham khảo:
- Nguyễn Tấn Bình và các tác giả, Kế toán tài chính, Nhà xuất bản Thống kê, 2006.
- Luật kế toán Việt Nam (2004), Website: www.mof (Bộ Tài chính Việt Nam).
Thời lượng lên lớp:
STT

01

02

Số
buổi

Nội dung
Bản chất và đối tượng của kế toán
- Lịch sử ra đời và phát triển kế toán
- Định nghĩa, chức năng kế toán
- Phân loại kế toán
- Đối tượng kế toán
- Các phương pháp và nguyên tắc kế toán
- Môi trường kế toán
Báo cáo tài chính
- Bảng cân đối kế toán: cấu trúc, sự hình
thành, sự biến đổi.
- Báo cáo kết quả kinh doanh: cấu trúc, sự
hình thành và phương trình lợi nhuận; ý
nghĩa các khoản mục của báo cáo kết quả
kinh doanh.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh báo cáo tài chính
- Mối liên hệ giữa các báo cáo tài chính

03

Ghi chú

1

1

2
Tài khoản và nguyên tắc ghi sổ kép
- Tài khoản: Khái niệm, kết cấu, phân loại,
nguyên tắc ghi chép TK tài sản, TK
nguồn vốn, TK trung gian, một số TK có
tính chất đặc biệt, TK ngoài bảng cân đối
kế toán.
- Ghi sổ kép: khái niệm, các loại định
khoản
- Mối quan hệ giữa BCĐKT với tài khoản
tài sản, tài khoản nguồn vốn
- Mối quan hệ giữa BCKQKD với tài
khoản trung gian.
- Giới thiệu hệ thống tài khoản Việt Nam

ThS. Nguyễn Như Ánh

2

08-Dec-18


Đại học Mở TP.HCM

03

04

Nguyên lý kế toán

Kế toán các yếu tố chi phí cơ bản của quá
trình sản xuất kinh doanh
- Kế toán lương
- Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ
(đo lường giá trị, phương pháp kế toán
hàng tồn kho, phương pháp tính giá trị
hàng tồn kho, nguyên tắc kế toán)
- Kế toán TSCĐ và khấu hao (đo lường giá
trị, phương pháp khấu hao theo đường
thẳng, sự khác nhau giữa khấu hao kế
toán và khấu hao thuế)
Kế toán quá trình sản xuất và tiêu thụ sản
phẩm
- Kế toán quá trình sản xuất:
(i)
Tập hợp CP NVL trực tiếp, CP nhân
công trực tiếp, CPSX chung
(ii)
Tổng hợp CPSX
(iii)
Tính giá thành và bút toán nhập kho
thành phẩm
- Kế toán tiêu thụ thành phẩm
(i)
Đo lường & Ghi nhận doanh thu
(ii)
Kế toán doanh thu tiền mặt và
doanh thu bán chịu
(iii) Đo lường, ghi nhận Giá vốn hàng
bán & ảnh hưởng đến lợi nhuận gộp
Kế toán hàng hóa và tiêu thụ hàng hóa

05

06

-

Kế toán xác định kết quả kinh doanh
Quy trình kế toán
Các hình thức ghi sổ kế toán
Giới thiệu hình thức Nhật ký chung:
Ghi nhật ký / ghi sổ cái
Lập bảng cân đối số phát sinh
Lập báo cáo tài chính (BCĐKT,
BCKQKD, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ)
Tổng cộng

ThS. Nguyễn Như Ánh

Đề cương môn học

2

2

1

2

11 buổi

3

08-Dec-18Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x