Tải bản đầy đủ

Khả năng sản xuất của tổ hợp gà lai chọi X LV tại trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương

01241256276849
!"#%&%'(#%)*+,-./,012345789:";<)=>
?@<,A*%',BC%'1LMNOPRSTUVWOXYPZ[\O]Z^_MV`abd`efgUMZhViOXLMNOPjkOlmOM

noprstuvwxz{|}~svwxzwx~vprss~
s~ss~rvwĂÂv
ÊÔƠƯĐăâ êôêĐăƯĐăâơưđÔÊƠƯĐâôăĐÔƠzxàÔảư

,ãC ,á,

zạxz{vằsẳsẵắẳ~ẳsv~ĂĂưxÔặầp~Ăẩ~svẫấvậvèsẻ
ẽs~ẽsậẽẽséuẹềẻềậsểzễxzÂséẩsẻĂxưĂxxếsvwxệvẵ~é~svwx~vpr

zs~ẵắìuẹsỉ~sv{ẫấvềẩu~uẳrẻĩíuẹ~ẳrẹvíịòẳupvỏírõórvọ
xưệvsễxzrsoẵ~rsồẽsổu{ẹvềẩ~ệrpẻỗốốộờởsẩvu~rsọỡíịớvệ
ợĐợùĐấvsằupvềẻẫấvẵ~ễxzđẩủuẳịíờòũvsẵỡ~{ẩvẵ~ễxzệ
ợùĐêúưxúxĂụùwẩsrừĩở~ừ~ởsẩvu~uĂ ùăấvsằupvuĂ Đùăửảổu{soữ
ợùăợăùửứổu{soríốêùêửƯzữzẽẫấvsosvằ~vvắựỳ~ẵẻ~ấrỷòỹv{ýỵởvs
ằỉsrsẻírẻuĂịòịìòỗịộ~ò

01,>+%02
3ẩ~~Ă4zvrõrsérpẻễxz5ĂùĂư6ạĂ7ỉpẳuẹ~pựệ~rẻẵẩ~rõ
ÔểxĂrsỉẽspuẹ~ỡrậsẹvẫẳ8rẻậvrõĂ9
zưórĂĂx
xzvọả3Ăẩ~íừớvệ ộììở~~ẳậvệíỗợùợả3ĂxưĂr
ỉrsẹvuồsor
xrựỳ~ọrsvspẵẻ~rậrusÂvòẳèrõẳuẹ~ẫẳ~ẩ
ựpẫẳ~rséẫẳ~ẳẻ8ởsỵừ~rsẩ~rso{srpẻ8ừ~ềồẵ~ĩậvĩố
ớvệíốêợỵổu{ẽsẹvỗốờ êửứĂxểzoộ~Ăụớvệí

sỳ~nrvằẫĂ6ƯợĐĐăââảsầ~~wxÔ{rõềọởsrẽsrsầ~sr
vọẫĂz
srậrvọrp~Ă4zvẫĂĂùệẻẵpớsẽupvrõừ~ềồrsồu~
ưùzữzẽẫấvsvẫỳ~ềvssậvởsậrspuệvsv{ýỵởvsằrsẻ~vrsừ
xểùzxểằsẳsẳvfmOkOPmOZTMP !"#f$V%d&'(VU)Z*+
',a*+f"`*-SZPVT./UM0[LM12OP3
45,=<6*>731JK%'3183%'1<9%-F*
4:;<=>?@ABCA=DEFGHIJ=K=CLLKM=NOPQ?
&RSVTZOPMV`*-SZ
3Ă4zv~ĂùĂÔặƯ4zv%â


012

345689

66
6
9

!"#%&'
()*+,./0+,123+45689:;<=>?@AB?CDE8FG2HEI?JEE6K9FL*MENO;>PQ930 F
RSTU9V


WXY!"#%&'
(PZ?[E8\EJ=]^_\`aEZ?[E8bEJ=]^_\c
defhijkjklfmnpqi
(rsHtuEvc`w;`9x=E8yz9?{+1|}1~EJE89E?ZCvE8cEJE86tZZ?ZcC6Z?as:9?9
sCE8;DZ?xcZrsHE6K9E8S.23*.1@Z?5;JES12H**~9E?ZaV
ljkljklfjqi
E8`C;ZZ?E8?9H=Z?yu?CDE8u?[uu?EsKy[E?=K?{+10UZE?EZ
}2x6?yS+.S++,6E?93+,2:;[;sK;`E8`6Z69cZrsHZE8=[9c;?a`U;?J=
;E6K9CE8c6AZ{+1.1Ă1Â+,ÊHE?c41Ô?[;E?:6Aa6ZZ?E8?9H=V
ƠƯnĐăâqêlôjklfơư
ảãáfkạpãnằ

8
S
.
1

+
,
1
2H=

(1ẫ989:EE6K9
s
đêàôêlôjklfơư
ẳạƠâẵf
ầẩ

ẳạảắ
ẳạƠâẵfảắằ
ầẩ
ầẩ
02.*

Ơâậelèưẻẽéjiẹfhềjk
ểS+*ễ2.1Z`C;E6K9.)3++E;`H=sZế9`969HE;?6E8Z?KE8Z?y[E8ZE?93+ệ
E8`C;E6K9CE8c;?J=;Z?y6AZ{+14ì:>6E8Z=E8?93+45689:;<=>?@A
B?CDE8Vỉ9[Z9E?CE88S+*ễ2.1Z`C;Z{+1ÊS.z9~E8:6
Ơâíêfmị
ồổỗ;:số8>ộờ
ớ).ợ2+ùủ
úụ+ừ2ùủ
ớ1.Ă1ùủ
ử2ữ2+ùủ
ứợ.12+2+ùủ

jkfêàĩhfjlhềjk
òỏõõ
ởỡầẩ
ởẩ|ẩẩ
0|ẩẩ
ẩ|ầ1
0|0ẩ
ẩ|2ở

óọõõ
ấẩẩẩ
01|ẩẩ
ẩ|ỡẩ
ẩ|ầũ
0|ẩ1
ẩ|ấỡ

Ơựppâíêfmịăâỳãỷỹ
(rsHtuEvC6Z?as:9;ì:ZrsHu?ễ2ýS.rsHEv;ì:`S+Ê=ỵ
w;`9x=E8yz9?{+14ì:`S+,S+*ễ2.1Z
(rsHE6K9E8;ì:`S++*ễ2.1Z

òỏõõ
ấẩầẩ
0ũ|ẩẩ
ẩ|12
ẩ|21
ẩ|1ỡ
ẩ|ấầ


01241256276849
!"#%&%'()%*+,-.%'/01234634789:";+
<&%'(=>++*;+
?=+*@A1)BCD*E)A-F%'/G+*HI+JAK%=L)(E%'B3:9M7:E%+*N/&%/01234634789:";+
O9K=P7#D)%*+@/01234634789:";+
QRSTUVXRYXZ[\]^_\`ab
cEA)K=+*=+*de2-F/fgAh+*ije*-G%'e*ke+*E%'DMl94""m/no%'/*-G%'+,p4"qrstu
vwwxy3z"{%|C|})%)+1n~

bXU_
â"ê+)M7

9
E
+
,
N
%
'
+
*
i
j

c
ảã%'+,N%'B3á>e
cE+,N%'/ạe*L)
ảJAKe*L)
cE'3sá44.
ảJAK%.ẵ:ã%'+,N%'>e
cE'3sá4uáắ)~+ã%'+,N%'>e
ảJAK'3sá4uáắ)~+ã%'+,N%'>e
?=+*@A1)/01+JAKe*L)
?=+*@A1)BC+JAK%.

ĂUVÂÊÔ\aXRƠ`ƯĐăXU
ôG%B;+ơ%*
P7#
P7#
P7#

sá4

sá4
ư3â"m)
ww
ww
v
xẳ
vx
xẳxv
và
ẳ

ư3đ

àà
w
àẳà
x
ẳx
wà
ẳx

ư3â"m)ư3đ
àà

vw
àẳ
và
ẳ
vv
xẳ
ẳà
àẳ

7#%'/*j+*>I+JAK+,N%'/ạe*L)/01'3â"m)2ắ+IặầI+JAK%./01'3â"m)2ắ+
xẳxvằẩư3đsẫ:JAKe*L)2ắ+ấI~ấầI+JAK'3sá4uáắ)ậ+ã%'+,N%'>eA3ẳxằẩả"tá
ảè{%L%'ẻ=ẽ%Ié*ẹ%'ôN/ề)@%Iểjễ%'ế&%ệì/B3slỉvww46"9M4sN=+,%'ễệ-G%'
é*-F%'/*j+*>+JAKe*L)2ắ+ấầ àxẳwằĩ:JAK%.+ã%'+,N%'>eA3xàẳằ xẳvằẳ:J
uK'3uáắ)ậ+ã%'+,N%'>eA3xẳààằ ẳvằẩ
ảèN%'/01'3íị9đò"9s"áz"E)B)+,E%'*m)/ạ+JAKe*L)+*>e*G%2ắ+ỏấIỏỏầ
y)-=+*@A1)BC+JAKe*L)B3:JuK%.A{%A-F+A3ẳàằ y3àẳằ láy)+,=%'np4"63
â"m)B363đẩ
õó`ọUVồổ`Rỗốộăờởỡốớ
ư3â"m)~%'3ợ:7ã)/ạ|ễ=AL%'21ắ%'I'3:7{%+=ã)/ạk%'/1j%*1%*%*ù%I/*ẽ%
sáí37y346"á/|37s"pẳí3álủ:ẳu846sẫí37:ủẳí372i%2E|+,ũ%'I|37rịíẩ
ư3đsẫ46áắ)*p4"2ú%'%*>+I+,E%'/ạAL%'|374ụ7sị4"69ị4ẳí3ásừI1+*ẽ%B3ử
/*ẽ%|ễ=Bễ%'ữễ|k)/ạAL%'*j1|GI|ễj/ừI1+*ẽ%B3s"ụ4í37y346ẩ
ư3u9â"m)đw463ợ:7ã)/ạ|ễ=AL%'21ắ%'ứ|ễ=AL%'2i%I%ẽ=2i%I/*ụ4s"p


012

345689

66
6
9

 !"#$&'$()*+,-$+,./+-$+,011!"#$2+&'$()*+,34'./+
5 6 !"#789:8;7<=>:#?@ A9BCDEFG8HIJ:=K:#8AL:8A5
M0.NNO./+PQR:#8AS!TU$0MP(V:H-$+,-$'$(5.WHAB:AHAL:A5+P2+.'$([R8=>:#?B\]:#?K^8:#K_SHS`(ab+,cd
+e:TfB$(-$+,./+g2'$(-$+,-$'$(5h
ijlmnopqrsntuvwyvwz{|}~
ntjlmnopqrsnttv}~wy~|moonoq
:"?H!
iznoq
M
1
0M

v~q
2.ĂĂ
Ê.NN
Ê.NN
Ô
v
Â.NN
2.ĂĂ
M.2Â

v~q
1.ĂĂ
2.2Â
2.2Â
0.ÂÊ

Ơ,`+Ư<8A9HAcĐHă=â:<>SF@:#8êB8ô1?ơ+(*[@:#8;:ASơ<đS:?:#88HSF@:#?]H11!
#7à?]H60!#7=BSả?]H0!ãSKSF@:#?]H0!Tábạư<
97:78F:#ASJ:8Ư+(*[@:#HKC:#AK^:#8;Hă=â:<>SF@:#=$Ê.NNh
~nntrqnặầẩẫntuvwyvwz{|}~
ấHậ<ô:#AS`+Ư<8A9HAcĐ#$GS:#$èP(WS8;DA@S=K^:#=$N0.,,$ẻẽ)$
NÂ.22,,$)gé0)$NÂ.N0,hấ@S=K^:##$GS:#$èP(WS:AZAC:F9ãSDA@S=K^:#8êB#$
ẻẽ-$,$)gé00+,$èP(WSãSFẹFBSDA88;ề:#AểBHA@:#D`ằễếĂ.ĂÊh
ntệìặsqlẩỉntặtv}~wy~|m

iznoq
0+,$èP(WS
M
1
0M

v~q
ĩ íị
g
N0.
Ă.MN
1Ê.ÂM
Ê.00
ÂĂ.Ă1
2.NÊ
g
0Ê0.11
0M.1Ă
Ô
v
ĩ íị
ò
NÂ.22
Ă.ĂM
MN.N1
1.1
0M02.01
0N.2Ă
MM.Â
0Ă.Ă

:"?H#

v~q
ĩ íị
ò
NÂ.N0
Ă.
MÊÊ.ÂN
.N
000.Â
0N.0Ă
0Ă.Ăò
1.NÊ
M.Ă0

ỏõọỏồổỗ4ốộ4ởỡớỡớợỡớùùủ

6òóì4ïôïðïï4õö÷9øù÷ö6ùú

ựỷự9ỹ6ýỵýỳ9ứựữửử06ự1ỳ
ỗ46ứ233456578

96H@S=K^:#=$0Ă.Ă,-ãSKò5+
 T


01241256276849
!"#$&'()#*&+,-&./".01301456789&

:;#*<=!"#$&'()#*&+,-&./"

>4?#&+@"
A0B8C"
KLNOPQRSTUPVRWXYRZ[O\V]^_P]PV`ab

cde
i
eedj

efdc
kj
hdf
lm
hdge
nLNOPQRSTUPVRToPVZ[O\pq

d
i
dc

cdgg
kj
dii

A0FGHB8C"IDEJ
ehdg
fedj
edf
dcj
edi
dc
cdij
hdge
fdgh

A0DE
fdgh
fidfe
edej
cdie
ejdce
edf
cdcf
dgf
jdc

NOPQRSTUPVRWXYRZ[ORSWPVrstujwxyPPWzOZ{RK|}~nV]^_P]PV`aUV`uO}OPQRSTUPVZ{R
tuRURWyPRWOwuKnZ{Rn}V]^_P]PV`a`w[^ZRPVRSTUPV^_PQR}Z{R
fdghtt`aUVOORWyPRWORQ}RSWPVrstuejdcett`a`w[^ZOPQ
RSTUPVRPVtxwxyPRWOZ{R^_PQRURWyPRWORQKRWOn}V]^_P]PV`adWZĂ
ÂÊÔyPƠW^Ư^RWyPRWO}RSWPVrstutuwĐTUPVRWXYRZ[O^ăVOâKZ{RnK}V]^_P]PV`a
NOPQRSTUPVRToPVZ[O^ăZ`t`wuêtuYÊ VOÂÊ Ê{PQUPQôPVRWyP^W[O^ăRQơ
tuYÊ}RWXPQOt`uOURWyPRWORQKưP^ĂR[^ZRPVRSTđPVPQoPnV^t
``uOO}àp`fdghyPTảRqLãQTáXRQoOVOPÊR[OTWạ
tuwằUV`uO``wxyPRWORQKKRWXPQOẳPZẵZƯắPVZTả^RQQOằW^ăPVTđO
wxtwus`ttZTả^ÊÊWPQoPnZằPRWyPRWOL
6-++;ặầ#*&$ẩẫấ#ẫậè.01301456789&
:;#*=ẻ"ẽ47/#&$ẩẫấ#ẫậè*078é1386-ẹ

A0B8C"
>4?#&+ì"dgj
idij
j
edeh
idif

edg
idij
j
fdch
idij
ĩWRQằOí^KRWyPRWO
uịuêwu^P\PVPZòPVq
j
jhdcf


dhg
di
edih
fde

A0DE

jdii


idif
idij
idie
idii

\ềểễếệV]ệVRPVệQ[OTảPVq
A0FGHB8C"IDEJ

di
de
edji
fdjc

idj
jfdeh


idie
idif
idih
idi

ỏõọỏồổỗ6ố26ộờởờở7ờở414ỡớợùờởủũờ64ú41446ụừửữửừ

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×