Tải bản đầy đủ

Đánh giá khả năng cho thịt của một số tổ hợp lai giữa gà trống ri, đông tảo với gà mái TP1, Hung lai

012

345689

66
6
9

 !"#$#!%&'(#)*#+,-.&
/01&245*678#"9:2;<04=>?@AB/CD0
EFGHIJLMNOPQRSTVRWXYZPM[Q\J]^_M`IJZabJ_ZPQcJ]dREFbeZfJ]
ZagJZPYdN]hiJ_hjJPZklm^_M`IJZPYZPM[Q\J
noprstuvwxsyz{|}~x}svw}x|x|svwxr}|vprs~sx|
vw{v
nvyxsvĂÂÊÔ00Ơ

#Ư' #Đ#

ăâêôơâyưđrvxsôâôsđàupv|vảp|ãx|ávạơằăẳ0ẵắăẳơãx|ávạ|
v}x|pvá|ãx|nx|ặạ|vầnxsẩẫrưvxsấsặxậx|rssorèpsđà
upvááẻnẽé}ặx|svwxr}rssẹ~rxupvááẻnrề}ux|àsểsđàẻễv

âosv}rèpx|ếvvệìỉx|ấsãvuđx|rs|áưĩầầầ||áưầĩíịĩò|ẻ|nư
ầòíí|ẽvw}ãxsrậxrsầấ|ậx|ỏx|ưãvẻễváuíầíấ||áuíấ|ẻnuõ0Ơóơõ
ọuysxsoưòầĩ1õ0ồổy}é}ặấvxsấsvx}v|upvááẻn0õõ2
ôơâỗôưốx|ẽ

ộ#9ờở
ỡằớơãx||ôvxsz|áv|nx|ặ|ổố|ợùp|x|ẽẽẽớủớâẹuđx|so
sx|xẹưđrx|ếvvw}ũểx|prs}x|ẽ}~xsvwxxsđrưvrèprr|vãx||ôv
uxậx|ú}ẹâoấsx|rpấsặxậx|úvxsúặxrụôâxrsũẻừ~rspsưàx|úặxẫ}ẹ
ưvớửx|xsxs}r}rèpsoếx|ẽ
ữávu|vãx||rềẻềrx|ưãvxsứự}vựx|sxsrxãx|xỳx|ầị
ấ|rxvầầấ|ẽỷềrsẹuđx|sosx|xẽỹặxuđx|x|ưýầ
é}ặỵvỵxậx|vữvpẻrúữnx|ặrềx|}ốx|ãrsxnx|ặẫ
nx|ặs}~yxsvỷs}txsx|0wxu|vãx||ớủẻềruễxư}ôr
1ỗôâôơ2xẽuếxũõx||ỏxx|3rẻx|ùux|rsxệ1ôơ4ỉ4ỗ5}v
ựx|sôâõớôãx|xỳx|í6õóơõớôằ2õõóơõ7ặxuđx|x|sẹàịịƠ
8ệặỵvỵxậrsẹuđx|sosx|xsvyxxp~ưpx|ưđrprs}x|xsuvs3r

ưỳrúặxôơ
1ớ7ụôơơăẳ0ôẩx||vãx||Ăôơệ
sễx|soầíưđr}x|{|svôớ}|vprs~sx|
ớâỏxsxsrx|xậầẽụôơằăẳ0ớủĂôơệ1ôơ1ôệớâẹsp
ơãx||Ăớâè~}xậx|ú}ẹx|ỵvỵĩệxưầ6ầí6é}ặsểx|nrvxẻớ7
ầẽữ}x|upvurxuv|vảpãx|}x|ẻễvvẽrễvxự9âxuễxrềệ
Ăôơ1ôơôârsẹưxrềíúỏrưxũỏrux|ẽợứệ1ôơôệõớâôệ1ôơ
°
ƒÁv‡†ùx|‡s°«©íñ¡«¬º°Ö1°«¬«©–‡­·ƒ­x­úrvy‡ùµsŠxr´Äux|ΒrÁxsÏrÕ
­ø‡ŽvÄòpΒrsˆxƒ’}Ï


01241256276849
!"$%&'()&*+(,-.$/01230)*/4*526)2,"7)/8$+30*5$/9$):(5;<,=!>*5?@&A;


*B*5CD8$$/9$):(5;?EFG5;HD*5I(,)/J*5$>,$,.*/;*/*5/,K*)LD2M$;,NOP
QPRS


QTUVWVTXYZV[\V]^_`YQaYQbVc\
QdeVc\
QO
QfSUghQbPfijP
k
Q`Ylm
no)$,pqs:(2M$tuv
!w*/5,w-/@*B*5)/&$/9$):()&*+(,<,xyz{|uxHIG!>*5?@&xyz
}~*230))&*+(,$/)//0123(A;&C@*D8$1/~01A,*529(1/3*5

ĂÂÊĂÔƠƯĐâêôơÊưươđ
àãáạằẳẵáắ
;<,=5;!>*5?@&=5tyztặầtsẩẫấậu|uxyzè|uxHIA;!>*5?@&xyz
ẻẽéẹáềểằẳẵáắ
?'%7*5/,K*)LD)/B**D>,5;E/ễếK*ệyìqẫỉẫ~upẫsLD5,()7?/oE/3*5ĩ
!í)ị*/Dò*E/ễếpẫ*/?/w,ỏ5Dpẫ
õẵóáẳáéằằẳẵáọằồổ*B7ỗốFộờ
ởỡớươươđ
ợ~upẫsLD-/@*B*5C,*/$'3ù*5Ats~ẩ~9$):(5;+(,đủươũđúũươđụưừ
ửữứựỳồãéá
ỷỹýỵT
Qÿ60T`Y
1|ux2yz 1|ux2ÅÆ
1!>*5?@&x2yz
|yz
|ÅÆ
!?E
i3ü
Q_P_4\Vc5V5
Q 
678o*51/3†*51/w11/9*+>C&Cw*/*5
D*/,pÉ~ÈtɄÈtÉ }|
$*/9*$ờ,4(
ssấs2*52MDAM$Dễ,G)/.2)/B7C)G*D>,83*5GD$'ẫ~~~ẫò*/)/
~sẫ~ậqầM.D$5,*5ờ?/*5/,ò7 $'+tấ{!,+>57"ố)&*$ốF*5tqễ,G+61
ấ%,#+*ờị2 $'$/*5/,ò7)o$/"*/3C(D$
/01ươ&
6+*+61+%,
6)&*;+>
yễ*5C5t~>ẫ~uò7

%&ươ'()ủĂ*+,-.đ.ươđƠ
2 30 24ươ&5 678
ấ*
sẩẫ <=
<=
<=
sẩẫ <= <= <=

9:

367 39: 2

<=
<=

<= <= <=
<= <= <=


012

345689

66
6
9

!6
9"#$6
%&')*+,))-./0,)/*12.34,567',89*./:;<8=.3>,/'/?2@A'B-B1@*,/C/D,)E1,/
FGHI38,).J2,)/*KLFN8)*H'O2I/P=Q/6R,)S
TUVWXYZ[\V[^[_V`aV[`bcVWdefW\g[hVW[aijklmg[ng

op_Vgqra
|}~'H€)I‚ƒ
‰Š‹ŒŽL‘
”•L–Ž‘
‰˜‹Œ™˜‹‘
š›œŽL‘
Œ˜Ž‹LŽL‘

stu
„…†‡
„‡
0—‡‡
‡—†’
0—0‡
‡—2„

vtw
ˆ‡‡‡

‡—…‡
‡—†“
0—‡’
‡—ˆ…

xtyz{gg[ng
ˆ‡†‡

‡—’2
‡—2’
‡—’…
‡—ˆ†

žŸ

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×