Tải bản đầy đủ

Kết quả nghiên cứu chọn lọc nâng cao năng suất 3 dòng gà lông màu hướng thịt TP1, TP2 và TP4

01241256276849
!"#%&'()*+,-/0&1*2(321(4()156(7()8&9#
:;<-==>?@-=A>BCDE()#*F##GHI#GJK>LMN
OPQRSUVWXYZR[\S]^_R`]abPcdefhdijkXP]lYmR[
nopq_RXPkrstY[UuvijkwxWPyz{R[OP|}XP{RPw~jfiRXPkXP]lRS
uj|}XP]yYRP
ĂÂÊÔƠƯĐăâê Ôôơưđ
àảãááạằẳẵắàảắả

# ##
ặầẩẫấậè ầạảẻơẽéầẹèềểễàếệééơÂìỉ
ÂÊĩíịĩ
ĐòỏíõóếệééơĩọĩẵãạãÔẵạồĩơẫÔổầỗ

ầỗịốĩơấệềằĩẵảạàÔẵãạãồĩíẻìơầộíẻơờởÔẵạắẵồĩíẻì
éơêỡèƯ
ớệéầộíĂợẳÂìíÂùạặợợíÂùÊ
ổầỗịóủáắáÔũúụừìóửữợợíắạảÔũởứũựừơẫêỡè
ỳởờÔỳờởứúựỷỹýỵèợợíơ ổổÔũũởứỳé0ẫêỡèỹơúởờÔắảảạắõÂ1
ĩđợợĩíẻìíơởÔắạãẻ2ĩíẻìóơởúÔởứứƯíÂùÊ
ỹẽổầỗị3áắĩáãàạáảĩíẻìíẻ2ắãảạảắĩíẻìóủ
Êỏẻì3áắá2ắắạĩíừìíẻ2ààạĩíẻìó4ẻ2ĩ5ĩĩÂù
ựỵẫừì67ĩọ2ĩ8
ôèấệéêỡèĐ9ởĐ9ũ
ợợẳÂì3ỏểốặợợ3ỏể
ầộàịểễóạảẻơừìòợợỳởỳÔỳờởúựầỹý
ỵèợợặếăắắạẵặ
íẵạảảặẻơỏíếễọẻọ3ỏể
ổầỗịạắÔạắãố3ỏể
ó
ãịãủ3áắ4ĩắáạặ
ĩíẻìếệéĐ9ừơứờởũỗặĩíẻìếệéĐ9ũƯưÂừềễẻìóửữợợ73
ỵỗểĩ5ĩÂù7ạÊơởỳừơởúúỗặủĩĩÂùẵẵạãÔờờởứũựỵẫ
ừì67ĩọơèụƯ
#K9(
Độẫéầ1áãÔũởầăóễỹèếễọơỡéèí2âÂÊ
ĂÂùạỵỵẫởầộỗéầêéèửÂÊĩ5ợĩÂùàếệééơỹẹé
2ÂìĂắạĂáạĂỉ3ỏểểÂùệéầộíĂỉíÂù
ỹẽổầỗịĩắẵảạ
ĩíẻìơầộíẻ2ắảạẵ
ĩíẻìơêỡèƯôèấệé
óĂắạĂáỉ3ỏể
ó
ãịếệéĐ9ĩắắạặốếệéĐ9ũĩ
ứứởứờỗặ


012

345689

66
6
9 !"#$%&' ()*%"+,-/012324-5"6789:"9;*(#$ <(=>?9
*9@A'BCD02E>$;FGH)("6=IJ%5 !#$'K9=I"L9%M> < NO0?9#P Q,R
SBF)T"6=IJ%5 !#$U"I%V@A(W9"&VX0YZ02[\2]F <(=>?99;B (VX^0Z2^[_`
a6=I%9;>C$ #$U"I%V@A (W9"&#b <(=>?99;B (Q,cd5 K(Ge"@#fC8Q,N
(b"@Fg'Jg)9:"9">E "?9#XhP Q,2ij-g <( k(F) <(=>?9l>F98K(
2]F"m VmG
n-o'Jp9U!q#r%9%5 JK%9;>C$ #$ <(=>?9]F8(%I((X4sD,4-5(%r%7t(9"u%
8qB(Qd-v% (Xw2X,N21x2]F9"y9%z =g {>?9G|;>(9k' ("%D,2B>(%FE'|"}C
q"@W(9%5 "X,-,N-dD,2B>$9Xd~
ĂÂÊÔĂÂƠƯĂÂĐăhr%'}9%D02-m Vm k(F)U"I%V@A(W9"&
âê2ô1,NXw40%VD,ôZơưI%#r%Q,N4sI(|đ#b <(=>?99;B('8%<'VD,^ZưI%
hr%Q,NS3d0^`
}9%D02}4-&à
ả-I%V@A(W9"&Vãáạ (Xw40%I%#r%Q,N4sI(|đà) 9;I(à7ằ Z^0jNẳ2x,\
2x,S3dẵ0ôZ01jNẳ2x,`
e<(=>?99;B('8%ạắ9>E 9>%I%#r%ằQ,NS3dẵ
Q,NS3d0ẵ0YZ0ô/0gG
Q,NS3d^ẵ0Z0Y/0gG
ặầẩẫấậèẻẽéẹèềèéẹầểéễếẫ
ệìỉĩìíịòỏĩõóõọồỏòíổỗộờ
ởỡớợớ
ù8Q,NNX0^hX2`
ủớũớ
s0,N4úS,N-dD,2B>(%FE'|"}Cđ"@W(G
ụừớớớ
e<'ằửZ^02`
ữứựỏòỏòíổỗộờ
nN-dD,2B>"m Vm k(F)U"I%V@A(W9"&Q,N4sI(|đG
nN-dD,2B>"m Vm k(F) <(=>?99;B(R"F%Q,NS3d0hX^`
èíỳỷỏòỹíýỹỏòíỵỏờ
01Ư2ủ3ớ4
5%F%)* ằZ40E 9>%")< 9y)&8"(%8U"g <(=%"9;@R(G
5%F%)* "f>J!T6Z^_40E 9>%")< "* "5&U"I("5U"I%V@A(G
5%F%)* =%"=g ")< 9"7)98V69G


01241256276849

98378:8;#
-.#)-/0#$
FGIJKLMNJOPQR
WXYZ[\]Z^_I`a
ef]g\I`a
W^Yij^YI`a
klm\]I`a
F[Z^\Y]\]I`a!"#$&'()*+,-.#)-/0#$#12.$356785"#
<=>
99
STUU
SSbU
bU
Ub
bS
Ubd

?=@
99
SVU
cbU
bU
Ub
b
Ubd

A=BC
99
SVUU
b
bS
Ub
Ubc
Ubh

B>=BA
99
SVUU
dbU
bh
Ubd
UbV
Ubh

D<=DC
99
SVU
bU
Sb
Ub
Ubc
Ubd

EDC
99
SVU
Vb
hbS
Ub
Ubc
Ubd

noprstuvwrsorpsxvyxppszvs
{|}
O~~K8
M8KK
ĂÂlZÊÔƠ
ƯĐăâ]êZXƠôÂ]^ơư]đ^ĂÂlZÊÔĐÂi
ơ^àảãáạĐăằẳããẵêUắ
S`ÂơY]\đ^YẵắU`
ƯĐăâ]ê\ơ^ĂÂlZÊÔặầằẳ
ơ^ĐăÂZXẩẫấậèĐãèạẻẽĐÂé
ẹềểễếĐăấậèĐãè]êiÊẻẽĐÂÔệĐìễặ
ôĐỉ]^ẵ
gÊƠ
ƯĐăâ]êZXƠã\ơZ^Đìèạảẫ ắhcZÊĩạÔếèạ
ZXểỉ]^Ôặ
ƯĐăâ]ê\Z^[Yí\ơZ^ĐìèạảẫắhcZÊĩạÔếạà
ơ^ịòểãậẩỏễậõãóạọồèƯĐếẫĂễ
gÊổĐãỗãôẳạặ
Fốâ]êgưlíạẫỉ]^ơZ^ếộạạờạĩãÂ]éÊư]ơ^Êl
ZXờạôẻởặỡããậẩỏễậõãóạọồèƯĐÂơibSUUa
ớợùùủũúụừửùủxvyxppszvs
ữứựỳỷỹýỵ0ứ
O
1^ĂÂlZÊÔ
óèạô2ạĩạÔ
ữứựỳỷỹýỵ31

óèạô2ạĩạÔ
1^ĂÂlZÊÔ
4566878.9
8
6
1^ộạạĩạÔếÊZèããếằẳạếạÔ
Z^Â]^Z^ếèạ2ạĩạÔĐÂcZÊĩạÔ\bZằẳĐÂđôộạẵặ


011

2345789

5595 8

 !"#$!%&'
()+,-./0./012345678+9/0:;204<=>20?2/0)=>@ACDEFFG6HI=>604<=>/JKEF
L,6J;M;N/O76:+P204<=>20?220Q=/R60204<=>MS,HI=>604<=>/JKEFTEUVWX
YZ[\]^_`abcdfg]
hi/j.k3),lm,noEpqr)=>stu
vwxy%z{|}%~
stu6363,=>;,0KEF=3=0
0Epq,>EpVEpEF/3=>=0/
6/J4=>/0=0>?,6.=Q.3=>=0/>qr)=>6+=>EEFpDE
3=>=0/
!&'Ă%#$Â!ÊÔƠxƯÔ%Đăâêôxơâư%y%z{xđ!đx
[!&'Ă%'Ă%#$!ÊÔƠxƯÔ%Đăâêôxx%à%y|}

`%à%y|}
0q=
q,
ặq=
q,

fảÔ%Đă
()+45=>6;=
ầẩ+-=.,M)=>
ầF6ẻ=ẽ6;=>
()+45=>6;=
ầẩ+-=.,M)=>
ầF6ẻ=ẽ6;=>

_Ư{ãáã
ằ$ ẳẵắ
0
1ẫ1ấ
ậặậấẫè1
0
èậè
1ẫ1ấ 1ẫ
0ặ1ấ ấè

_Ư{ãáạ
ằ$ ẳẵắ
0ặ
1ẫ1ậ
ậậẫặ0
0
èậè
1ẫ1ấ 1ẫ
0ặ1ấ ấè

_Ư{ãá
ằ$ ẳẵắ
0
1ẫ1è
ậèẫ
0
è
1ẫ1ấ 1ẫậ
0ặ1ấ ấè

ầẩ+-=.,M)=>6éSnoEpầẹậềWqFi0-3456/00,-=ềWểk=>ễ60;/0ế3//4<=>
3),6S;6?6>,S,3;=/ệìỉPỉu1ẫX
,S,3;=>UEq=/.,60;ẻ=/n;33?=0>,?@0k=ẻ=>M,=0/J4=>/;3,.
ĩD-=360G=+G6@0),+45=>+6í/.=/.,=ị=+45=>/06ẻ=/,AqFòẽ6;=6S;uuíPỏễ
ậặậấẫè1pX
YõÔó'xđ!đxọÔồÔổ}ỗ$%!ÊxÔz
ốầẹậFG=/0:;04m=>@0),+45=>6S;P@0),+45=>60<=M;lm,=ẻộễộ+ễễuPu>3),lm,6;=/J)=>lỏỏPíu>3),lm,6;=?,l3ờ3/3456
0CUVm,ò6/,ị.3/,3qrWX
hi/j.k60G=+G6@0),+45=>63=>stu34566Q=/0:;/ệ=>6?/0P@i/j.k60;/0ế0-M)H,i=n6éS/;=3==ẻộễu
qF20<==ẻộễỏ?2+660G=+G66;=/J)=>ễộPỉỉởlUEDèẫấ CWDFG=+G6
UEqr)=>+ặẫèpỡUED00ậẫ0pỡCWDFG=+G6/0i0-ỉ3ờpDk0<=M;lm,/0i0/J4m660=>/ớJI=>@0),+45=>6-M)n,/J.ế=l@0),+45=>6l
ẫặPỏủ3),lm,6;=?,+ũFúF52lm,@i/j.k6éS6?6/?6>,kụS6@:Jlừửrpẫ01ỡữửV


01241256276849
!"$%&''$()*+,-/01234-56789:;<=/24>?@9A:B-/C>D:E-6F9-6G4>"H&IJH&KLMN9-/OP
QRSTU9VW9XY:Z"$%[K\]!"(01234-567899W^_`ab-(cd/B99W^_`a_e
fghiklmnopqgrsthutrvswxuyzhir{os|i}oqhoqx

ox
2>?@9A:P9
X9 (24>?@9AA
SF9-/C
LĂ]
2>?@9A:P9
(24>?@9AA
X9 LĂ]
$(Â9Ê ÔƠƯĐ::/Â9>Â:ă
âT%ê+$(Â9>Â:A
ô?ơ9Aưđ:/Â9>Â:
012(]
+06à6ả:/Â9>Â:^P9Aư@4A

kk
w
h
 i
'
''
'K& &
I&' &
HH
H
KHI&' &
K&I
&
H&H H&'
K&H &H
&
H&

k
w
h
 i
'KK
'
HH&HH '&H
& &H
H
K
KH&HH II&H
K&
&H
& &'
I&HH K&
&
H&
H&I
H&I
I& K&

xos}ãáạrxhằạrẳ}ẵghhixhsghrắi}
"K$SG4ưưặ-ầăZầ`ă1B^/B99W^_`a_-ẩẫư,9ầ9A"Tấ
ậW9A16c--5Y9Aè^4èẻE-6F9-6G4ưặ--?B9Aư?B9A9W^-5?ẽ:e
é>0d/ẹ4Z"é>0cd9ềưặ--?B9AY9AểầễaểZ" '&IĂấ

k
w
h
 i
'K
'
HI& H&
& &H
H
'
I&HH '&'
&''
&
& '&K
I& K&'
&I
H&K
H&I
H&I
H& I&

fghilếqxệìỉvswxuyzhiohiỉẵwxuyzhii}}ẵghhixhsgh
ox

SG4ư
JấƯ0ưưặ-ầă
JấƯ0ưưặ-ầHĂ
(24>?@9AA"LọồIH$)ọ]
JấƯ0ưưặ-ầă
JấƯ0ưưặ-ầ`ă
(24>?@9A-5Y9A9ổa``à6ả
JấƯ0ưưặ-ầă
JấƯ0ưưặ-ầ`ă
(ả9W9A149/1ả9
JQỗY9Aè^4èẻE-e-6G4
Jé>0d/ẹ4
JâọềA"âộấỗY9Acd

kk
k
k
ĩíế ị
òỏ õòóỏ ị òỏ õòóỏ ị òỏ õòóỏ
ọR"T
ọR"T


'

H
'


'

R &HH &I '&II '&KK &II '&
R '& '& 'H& & & '&H
R
R
ốSả
Ă
Ă

&HI &H &K &K & H&HI
&'I & &HI & &KK '&
&
'&'
H&

&HK
'&'
'&I

&IK
'&
H&H

ờnopqgệwxẳởxkỡớãợùủ
Xũ:ư4C^9APặ4(úọ(
,-à6ả-/OP3ụ+$()(c7::3ừọRR"$ưũ:ư4C^9APặ4/úọ(?B9Aư24G9ưử9/Ê


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×