Tải bản đầy đủ

TIỂU LUẬN lớp CHUYÊN VIÊN

1

LỜI NÓI ĐẦU
Khiếu nại là một trong những quyền cơ bản của công dân đã được ghi nhận
tại điều 30 của hiến pháp sữa đổi năm 2013. Đó là hiện tượng pháp sinh trong đời
sống xã hội như là một phản ứng của con người trước một quyết định, một hành vi
nào đó mà người khiếu nại cho rằng quyết định hay hành vi đó là không phù hợp
với các quy tắc, chuẩn mực trong đời sống cộng đồng, xâm phạm đến quyền và lợi
ích hợp pháp của mình. Dưới góc độ pháp lý, khiếu nại được hiểu là: “việc công
dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật khiếu nại, tố cáo
quy định đề nghị với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết
định hành chính, hành vi hành chính hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi
có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền
và lợi ích hợp pháp của mình” (khoản 1 điều 2 Luật khiếu nại, tố cáo).
Nguyên nhân phát sinh khiếu nại về kết quả xét thi đua là do cán bộ, công
chức có thói quen khi mình thực hiện các nhiệm vụ được giao, thì chắn chắn rằng
cuối năm mình sẽ được xếp loại xuất sắc mà không nghĩ rằng việc xét thi đua phải
dựa trên nhiều tiêu chí theo quy định.
Công tác thi đua khen thưởng luôn là vấn đề rất nhạy cảm. Vì vậy giải quyết
đề khiếu nại về vấn đề xét thi đua cuối năm là một trong những chủ trương lớn của
Đảng và Nhà nước ta, nhằm giữ ổn định đời sống, tinh thần đoàn kết trong nội bộ

các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp các cơ quan Đảng, chính trị, đoàn thể và
ngăn ngừa mọi hành vi sai phạm có thể xảy ra.
Từ nhận thức trên, với những kiến thức đã được tích lũy trong quá trình học
tập, nghiên cứu ở lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên
khóa 32 tại trường Chính trị tỉnh Bình Phước, tôi lựa chọn tiểu luận với đề tài:
“Giải quyết khiếu nại về kết quả xét thi đua cuối năm của ông Nguyễn Văn B – Bí
thư Đoàn thanh niên X, trực thuộc Thị đoàn Đồng Xoài, với mong muốn góp phần
nghiên cứu, khảo nghiệm, vận dụng để giải quyết có hiệu quả, kịp thời các yêu cầu,


2

kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của cán bộ, công chức, tổ chức trong giai đoạn hiện
nay.
Tuy nhiên, đây là một vấn đề mang tính lý luận gắn với thực tiễn, do thời
gian có hạn và bản thân không phải là cán bộ chuyên môn trong lĩnh vực thi đau,
khen thưởng nên bài viết sẽ còn nhiều hạn chế, thiếu sót tôi rất mong nhận được sự
góp ý, chỉnh sửa của quý thầy, cô để đề tài được hoàn thiện hơn, giúp cho bản thân
có thêm kiến thức, kinh nghiệp trong hoạt động thực tiễn và trong phạm vi chức
năng nhiệm vụ được giao.
1. Mô tả tình huống:
Ngày 10 tháng 12 năm năm 2014, Ông Nguyễn Văn B là Bí thư Đoàn thanh
niên xã X, trực thuộc Thị đoàn Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, đến phòng Chủ tịch
UBND xã X là chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng của xã, thị xã Đồng Xoài,
tỉnh Bình Phước, đề nghị xem xét lại kết quả xếp loại thi đua cuối năm 2014 của
bản thân ông Nguyễn Văn B (trong năm ông Nguyễn Văn B đã hoàn thành các tiêu
chí và được Ban thường vụ Thị đoàn đánh giá, xếp loại công tác Đoàn và phong
trào thanh thiếu nhi của xã X đạt Xuất sắc nhưng kết quả xếp loại thi đua của bản
thân ông Nguyễn Văn B là hoàn thành nhiệm vụ).
Sau khi nhận được đề nghị của ông Nguyễn Văn B và qua quá trình làm việc
với các thành viên trong Hội đồng thi đua khen thưởng của xã ngày 12 tháng 12
năm 2014 và Chủ tịch UBND xã đã trao đổi trực tiếp với ông Nguyễn Văn B được
đánh giá xếp loại cuối năm là hoàn thành nhiệm vụ là đúng theo đánh giá của Hội
đồng thi đua khen thưởng của xã. Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn B cảm thắng việc
giải quyết của Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng của của
xã A đối với việc xét thi đua của ông là chưa thỏa đáng.
Ngày 20 tháng 12 năm 2014 ông Nguyễn văn B tiếp tục gửi đơn khiếu nại
lần hai cho chủ tịch UBND xã, Chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng của xã X, thị
xã Đồng Xoài. Sau khi nhận được đơn khiếu nại lần hai của ông Nguyễn văn B –
Bí thư Đoàn thanh niên xã X thì Hội đồng thi đua khen thưởng của xã X tiến hành
3

họp và ra các quyết định thành lập tổ xác minh để làm rõ việc khiếu nại của ông
Nguyễn Văn B.
2. Xác định mục tiêu xử lý tình huống:
2.1 Mục tiêu chung:
Khiếu nại đều là các quyền chính trị cơ bản của công dân nói chung, cán bộ
công chức nói riêng, được ghi nhận trong văn bản pháp luật có giá trị cao như hiến
pháp, luật. Khiếu nại là một trong những phương thức thực hiện quyền tự do, dân
chủ, góp phần giải quyết các vấn đề bức xúc, nhạy cảm trong công tác thi đua khen
thưởng của các cơ quan nhà nước. Đây cũng là phương thức để cán bộ, công chức
thực hiện quyền kiểm tra, giám sát của mình trong việc xét thi đua khen thưởng
cuối năm. Khiếu nại đều hướng tới bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá
nhân và bảo đảm pháp luật được thực thi nghiêm minh, đảm bảo pháp chế xã hội
chủ nghĩa nhằm xây dựng nhà nước pháp quyền.
Do đó, nhằm giải quyết tốt khiếu nại về việc đánh giá xếp loại cán bộ, công
chức không những bảo vệ, khôi phục các quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công
và để xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật, mà còn khắc phục được những lệch lạc,
sai lầm của cán bộ, công chức.
Đồng thời, trong quá trình giải quyết đơn khiếu nại một cách thoả đáng của
ông Nguyễn Văn B thì đó cũng là dịp để các cơ quan nhà nước tuyên truyền cho
toàn thể cán bộ, công chức của xã hiểu thêm về chính sách pháp luật của Nhà nước
nhất là những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của họ, hướng dẫn thực hiện
đúng đắn quyền khiếu nại của mình có thái độ đúng đắn và hợp tác với những cơ
quan nhà nước để giải quyết các khiếu nại giúp cho việc giải quyết được tiến hành
thuận lợi, nhanh chóng, giải quyết công bằng và đúng pháp luật. Qua đó, nâng cao
hiệu lực quản lý nhà nước. Chính vì vậy, việc đánh giá những kết quả đạt được,
những tồn tại khó khăn vướng mắc để từ đó đưa ra các biện pháp nâng cao hiệu quả
công tác giải quyết khiếu nại là việc làm hết sức cần thiết, và nhằm tăng cường
đoàn kết, củng cố lòng tin của cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước.


4

Xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật với những trường hợp vi phạm quy định
về đánh giá, xếp loại thi đua cuối năm trong các cơ quan nhà nước.
Bảo vệ quyền và lợi ích của cán bộ, công chức.
Góp phần chấn chỉnh công tác quản lý của Hội đồng thi đua khen thưởng của
xã về công tác đánh giá, xếp loại thi đua cuối năm.
Thực hiện tốt phương châm: “Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật”.
Góp phần cũng cố đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi đua khen
thưởng trong việc đánh giá xếp loại công chức hàng năm (Khi đánh giá xếp loại
cán bộ, công chức phải dựa vào thông tư, chỉ thị, luật thi đua khen thưởng, văn bản
hướng dẫn của UBND các cấp).
2.2. Mục tiêu cụ thể:
- Giải quyết dứt điểm vấn đề khiếu nại về kết quả đánh giá, xếp loại cuối
năm của ông Nguyễn Văn B – Bí thư Đoàn xã X, thị xã Đồng Xoài, trên cơ sở luật
thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn đánh giá, xếp loại thi đua của
UBND thị xã Đồng Xoài, đồng thời cũng phân tích cho ông Nguyễn Văn B hiểu đó
là phương án giải quyết hợp lý nhất vừa có lý, vừa có tình, đem lại sự công bằng
theo pháp luật và sự hoà thuận trong toàn thể cán bộ công chức.
- Thông qua việc giải quyết thấu tình đạt lý vấn đề của ông Nguyễn văn B
góp phần tuyên truyền phổ biến giáo dục ý thức tuân thủ nghiêm minh các văn bản
về luật thi đua khen thưởng và luật khiếu nại đối với cá nhân ông B và các cơ quan
tổ chức có liên quan; Bảo vệ uy tín, cũng cố lòng tin của cán bộ, công chức đối với
chính quyền địa phương các cấp.
- Phải khắc phục tình trạng khiếu nại về thi đua khen thưởng trong tình hình
hiện nay, nhằm đảm bảo tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa trong lĩnh vực quản
lý về việc đánh giá, xếp loại thi đua đối với cán bộ, công chức.
- Phải có các tiêu chí thi đua hằng năm cho cán bộ, công chức đăng ký thực
hiện là việc cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế.
3. Phân tích nguyên nhân và hậu quả:


5

3.1. Nguyên nhân:
- Trong năm 2014, công chức làm công tác thi đua khen thưởng đã tham mưu
cho Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng của xã việc đánh giá, xếp loại cán bộ,
công chức cuối năm đối với thành tích của ông Nguyễn Văn B là hoàn thành nhiệm
vụ (do trong quá trình làm việc ông Nguyễn Văn B có lúc đi làm còn chưa đúng
thời gian quy định). Với lý do đó Hội đồng thi đua khen thưởng của xã X đã thông
báo kết quả xếp loại cuối năm đối với ông Nguyễn Văn B – Bí thư đoàn xã X là
hoàn thành nhiệm vụ.
3.1.1. Chủ quan:
- Do Công chức là công tác thi đua khen thưởng và Hội đồng thi đua khen
thưởng của xã vẫn còn xem nhẹ việc đánh giá, xếp loại công chức cuối năm vì vậy
nên không nghiên cứ kỹ luật thi đua khen thưởng mà chỉ đánh giá theo cảm tính,
qua loa, đại khái cho xong trách nhiệm.
- Hoặc công chức làm công tác thi đua khen thưởng và hội đồng thi đua khen
thưởng của xã X nắm vững qui trình đánh giá xếp loại công chức hằng năm nhưng
do thành kiến với ông Nguyễn Văn B nên mới đánh giá, xếp loại cuối năm 2014
đối với ông Nguyễn văn B là hoàn thành nhiệm vụ.
3.1.2. Khách quan:
- Công tác quản lý của các cấp, các ngành còn nhiều hạn chế.
- Do thời gian cuối năm công việc của UBND xã X quá nhiều nên việc
nghhiên cứu các văn bản hướng dẫn các quy trình đánh giá, xếp loại chưa kỹ.
- Các chính sách, văn bản pháp luật về thi đua khen thưởng có nhiều thay
đổi, có những vấn đề chưa thật cụ thể. Mặt khác công tác cập nhập văn bản pháp
luật của cán bộ cơ sở còn yếu, vì vậy việc vận dụng, thực thi trên thực tế gặp nhiều
khó khăn.
- Mặt khác do công tác phổ biến, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho
cán bộ, công chức về luật thi đua khen thưởng của cơ quan chức năng tại địa
phương chưa được thực hiện một cách thường xuyên, liên tục và triệt để.


6

3.2. Hậu quả:
- Gây ra khiếu nại kéo dài và ngày càng phức tạp. Không giải quyết dứt điểm
được vụ khiếu nại về kết quả đánh giá, xếp loại thi đua của ông Nguyễn Văn B, gây
nên dư luận không tốt trong toàn thể cán bộ, công chức; Làm ảnh hưởng đến niềm
tin của cán bộ, công chức đối với sự quản lý điều hành của Nhà nước nói riêng, đối
với những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ta
nói chung.
- Một khi sự việc khiếu nại về thi đua khen thưởng không được giải quyết
dứt điểm thì việc khiếu nại sẽ kéo dài, làm ảnh hưởng đến tinh thần chung của
những người liên quan, của ông Nguyễn Văn B; gây mất đoàn kết trong tập thể cán
bộ, công chức của xã X.
4. Xây dựng các phương án giải quyết vấn đề và lựa chọn phương án:
4.1. Xây dựng phương án:
Để vụ việc khiếu nại của ông Nguyễn văn B được giải quyết dứt điểm, thấu
tình đạt lý, phù hợp với các quy định của luật thi đua khen thưởng và luật khiếu nại
theo đúng pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích của cán bộ, công tác, cần xem xét và
cân nhắc giữa các phương án sau:
4.1.1. Phương án thứ 1:
chủ tịch UBND xã là chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng trao đổi trực
tiếp với ông Nguyễn Văn B về việc kết quả đánh giá xếp loại hoàn thành nhiệm vũ
của ông B là chính xác, nhưng không theo quy trình.
Phương án này có ưu và nhược điểm sau:
* Ưu điểm:
- Giải quyết nhanh chóng khiếu nại về kết quả đánh giá, xếp loại công chức
của ông Nguyễn Văn B.
* Nhược điểm:


7

- Giải quyết không chính xác, không thoả đáng, không đúng quy trình giải
quyết khiếu nại. Làm ảnh hưởng đến tinh thần làm việc của cán bộ, công chức. Gây
ra bức xúc cho ông Nguyễn Văn B.
- Nếu giải quyết theo phương án này sẽ quá đơn giản, phiến diện, một chiều
không thuyết phục.
4.1.2. Phương án thứ 2:
Sau khi nhận được đơn khiếu nại lần hai của ông Nguyễn Văn B thì Chủ tịch
UBND xã X, chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng của xã phải ra quyết định thành
lập tổ xác minh để làm rõ việc khiếu nại về kết quả đánh giá, xếp loại công chức
của ông Nguyễn Văn B.
Phương án này có ưu và nhược điểm sau:
* Ưu điểm:
Giải quyết chính xác, thoả đáng đứng quy trình theo luật khiếu nại.
* Nhược điểm:
Mất nhiều thời gian, gâ nên dư luận không tốt đến uy tín của công chức làm
công tác thi đua khen thưởng và các thành viên trong hội đồng thi đua khen thưởng
của xã X.
4.2. Lựa chọn phương án:
Mỗi phương án nói trên đều có những ưu và nhược điểm nhất định. Tuy
nhiên, theo bản thân tôi phương án thứ 2 là tối ưu nhất vì nó thoả mãn được nhiều
yêu cầu giải quyết nhất, giải quyết theo phương án này không những sẽ kết hợp
được hài hoà giữa pháp lý và đạo lý, mà còn phù hợp với tình hình thực tế, giữ
vững lòng tin của cán bộ, công chức trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối
của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.
5. Kế hoạch tổ chức thực hiện phương án được chọn lựa:
Để thực hiện theo phương án 2 kế hoạch tổ chức thực hiện phương án này
như sau:


8

Đây là đơn khiếu nại nên được giải quyết theo Luật khiếu nại năm 2011, nghị
định số 75/2012/ĐN-TTCP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ và Luật thi
đua khen thưởng.
Quy trình giải quyết khiếu nại:
Bước 1:
Thụ lý giải quyết khiếu nại, xác minh nội dung khiếu nại.
Bước 2:
Làm việc với người khiếu nại, người bị khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân
có liên quan, báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại.
Bước 3:
Ban hành, gửi và công khai quyết định giải quyết khiếu nại: lập, quản lý hồ
sơ khiếu nại.
Sau khi nắm được các quy trình giải quyết khiếu nại thì tiến hành theo từng
bước cụ thể như sau:
Bước 1:
Thụ lý giải quyết khiếu nại: trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đơn
khiếu nại (theo luật khiếu nại năm 2011) mà ông Nguyễn Văn B khiếu nại lần hai
ngày 20 tháng 12 năm 2014. Ngày 24 tháng 12 năm 2014, tổ xác minh tiến hành
thụ lý giải quyết khiếu nại.
Xác định, kiểm tra xem có phải đơn khiếu nại này là do ông Nguyễn Văn B
viết hay nhờ người khác đại diện để khiếu nại. nếu đúng là ông Nguyễn Văn B viết
thì tiến hành xác định thuộc loại đơn nào. Trong trường hợp tình huống trên là đơn
khiếu nại do ông Nguyễn Văn B đứng tên. Xác định xem đơn có ghi rõ ngày tháng
năm khiếu nại, địa chỉ của người khiếu nại, nội dung khiếu nại, lý do khiếu nại và
yêu cầu của người khiếu nại cầu giải quyết khiếu nại, yêu cầu của ông Nguyễn Văn
B là đề nghị xem xét lại kết quả đánh giá, xếp loại công chức năm 2014 của Ông
Nguyễn Văn B là trong năm Đoàn thanh niên xã X được Ban Thường vụ Thị đoàn
đánh giá, xếp loại công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của xã X là xuất sắc


9

tuy nhiên bản thân ông lại được đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức là hoàn thành
nhiệm vụ là hoàn toàn không hợp lý, và xem đơn khiếu nại này có phảo do ông
Nguyễn Văn B viết và ký tên không? Thời gian khiếu nại đúng không?
Như vậy, đây là đơn khiếu nại đủ điều kiện thụ lý (có chữ ký của người khiếu
nại, thời hạn khiếu nại còn hiệu lực).
Xác định nội dung khiếu nại:
Nội dung đơn: về yêu cầu của ông Nguyễn Văn B đề nghị xem xét lại kết
quả đánh giá, xếp loại thi đua cuối năm 2014 là hoàn thành nhiệm vụ là không hợp
lý.
Vì vậy, đây là nội dung việc thực hiện quyền lợi đối với cán bộ, công chức
trong việc đánh giá, xếp loại cuối năm.
Với vai trò là chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng của xã khi tiếp nhận
đơn khiếu nại về thi đua đua khen thưởng thì phải xem có đúng thẩm quyền giải
quyết không? Xem khiếu nại lần thứ nhấ hay lần thứ hai, xem thời hạn khiếu nại
còn hay không? Nếu đúng thẩm quyền, đúng thời hạn thì khi tiếp nhận đơn khiếu
nại phải ghi lại toàn bộ nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Văn B bằng văn bản.
Tóm lại, đây là đơn khiếu nại về kết quả đánh giá, xếp loại công chức năm
2014 của ông Nguyễn Văn B là lần thứ hai, đủ điều kiện thụ lý và đúng thẩm quyền
người giải quyết nên Hội đồng thi đua khen thưởng của xã X đã tổ chức họp và
quyết định thành lập tổ xác minh làm sáng tỏ vụ việc. Từ đó, tổ xác minh lập các kế
hoạch để giải quyết việc khiếu nại về kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức
của ông Nguyễn Văn B.
Công tác chuẩn bị:
Tiến hành về khâu chuẩn bị cụ thể như: Chuẩn bị về nhân sự, nghiên cứu và
tìm hiểu rõ các chỉ thị, thông tư của Bộ Nội vụ và các văn bản hướng dẫn các quy
trình về việc đánh giá, xếp loại thi đua hàng năm của UBND thị xã Đồng Xoài.
Thu thập các chứng cứ, tài liệu có liên quan đến việc đánh giá, xếp loại cán
bộ, công chức của ông Nguyễn Văn B gồm: thông báo kết quả đánh giá, xếp loại


10

công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu xã X của Ban Thường vụ Thị đoàn đồng
Xoài, sổ theo dõi, chấm công của công chức văn phòng UBND xã X trong việc
theo dõi thời gian làm việc của cán bộ, công chức trong xã X và dựa vào các tiêu
chí thi đua từ đầu năm mà cán bộ, công chức đã đăng ký để xét thi đua cuối năm.
Lập kế hoạch và thời gian tiến hành xác minh từ ngày 24 tháng 12 năm 2014
đến ngày 30 tháng 12 năm 2014.
Bước 2:
Làm việc với người khiếu nại, người bị khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân
có liên quan, báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại. (theo khoản 4 điều 29
Luật khiếu nại).
Mời những đối tượng có liên quan: Công chức làm công tác thi đua khen
thưởng, công chức văn phòng UBND xã X và ông Nguyễn Văn B.
Công chức văn phòng xã X xác định xem trong năm ông Nguyễn Văn B đã
nghĩ làm trong năm 2014 quá thời gia quy định là chính xác chưa, nếu đã được xác
định chính xác thì xem đến sổ ghi chép chấm công và thông báo kết quả đánh giá,
xếp loại công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của Ban Thường vụ Thị đoàn
và thông báo kết quả đánh giá, xếp loại công chức của hội đồng thi đua khen
thưởng xã X.
Qua quá trình xác minh các tài liệu, chứng cứ thì phát hiện việc đánh giá, xếp
loại công chức năm 2014 của UBND xã X, đối với ông Nguyễn Văn B là không
đúng theo quy định của luật thi đua khen thưởng năm 2013 và hướng dẫn đánh giá,
xếp loại của UBND thị xã năm 2014.
Sau khi xác minh các tài liệu, chứng cú liên quan và làm việc với cá nhân có
liên quan xong. Tổ xác minh báo cáo kết quả nội dung xác minh bằng văn bản cho
Chủ tịch UBND - Chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng xã X và thành viên của
hội đồng thi đua khen thưởng xã X và đề nghị hướng xử lý (theo khoản 4 đều 29
Luật khiếu nại năm 2011) như sau: Hội đồng thi đua đua khen thưởng của xả X đã
đã đánh giá, xếp loại công chức của ông Nguyễn Văn B là chưa chính xác, vì kết


11

quả này chỉ do công chức làm công tác thi đua khen thưởng tham mưu mà chưa
kiểm tra cụ thể, và hội đồng thi đua khen thưởng cũng quá tin tưởng việc tham mưu
của công chức làm công tác thi đua khen thưởng nên đã tán thành kết quả đánh giá,
xếp loại hoàn thành nhiệm vụ của ông Nguyễn Văn B.
Tổ xác minh đề nghị hướng xử lý:
Hội đồng thi đua khen thưởng xã X nên sửa lại kết quả đánh giá, xếp loại
cuối năm 2014 của ông Nguyễn Văn B là hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Công chức làm công tác thi đua khen thưởng làm kiểm điểm hành vi sai
phạm của mình về việc tham mưu không đúng theo kết quả thực tế vì có thành kiến
với ông Nguyễn Văn B nên cố ý tham mưu sai lệch kết quả đánh giá, xếp loại cuối
năm.
Đề nghị hình thức kỷ luật công chức làm công tác thi đua khen thưởng của
xã X là phê bình trước toàn thể cán bộ, công chức của xã X.
Công chức làm công tác thi đua khen thưởng nhận khuyết điểm trước toàn bộ
cán bộ, công chức của xã nhận lỗi trước ông Nguyễn Văn B.
Bước 3:
Ban hành, gửi và công khai quyết định giải quyết khiếu nại: lập, quản lý hồ
sơ khiếu nại.(Theo khoản 3 điều 34 Luật khiếu nại năm 2011)
Quá trình xác minh sự việc đã rõ, tổ xác minh lập và quản lý hồ sơ.
Hội đồng thi đua khen thưởng của xã X ban hành quyết định công khai việc
giải quyết khiếu nại về việc đánh giá, xếp loại công chức năm 2014 cho ông
Nguyễn Văn B và toàn bộ cán bộ, công chức trong xã X biết:
Sửa lại kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức năm 2014 của ông
Nguyễn Văn B là hoàn thành nhiệm vụ thành hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2014,
theo đúng hướng dẫn thi đánh giá, xếp loại thi đua cuối năm của cán bộ, công chức
năm 2014 của UBND thị xã Đồng Xoài, theo các tiêu chí cụ thể như sau:
* Đối với cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Có tất cả các tiêu chí sau:


12

- Luôn gương mẫu chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng
và pháp luật của Nhà nước;
- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có lối sống, tác phong, lề lối làm việc
chuẩn mực, lành mạnh;
- Duy trì kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; không để xảy ra
các vụ, việc vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật phải xử lý trong phạm vi quản lý;
- Tận tụy, có tinh thần trách nhiệm trong công tác; dám nghĩ, dám làm, dám
chịu trách nhiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao;
- Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ngành, lĩnh vực
phụ trách hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao;
- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao phụ trách hoàn thành 100% nhiệm
vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đột
xuất;
- Lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức
đạt kết quả tốt, có tác động trực tiếp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ
quan, tổ chức, đơn vị hoặc của ngành, lĩnh vực được giao phụ trách;
- Có sáng kiến, giải pháp cụ thể được áp dụng, nâng cao hiệu quả, hiệu lực
hoạt động của các cơ quan, tổ chức hoặc của ngành, lĩnh vực được giao phụ trách
và được cấp có thẩm quyền công nhận.
* Đối với cán bộ Hoàn thành tốt nhiệm vụ: có tất cả các tiêu chí sau:
- Luôn gương mẫu chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng
và pháp luật của Nhà nước;
- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có lối sống, tác phong, lề lối làm việc
chuẩn mực, lành mạnh;
- Duy trì kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; không để xảy ra
các vụ, việc vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật phải xử lý trong phạm vi quản lý;
- Tận tụy, có tinh thần trách nhiệm trong công tác; dám nghĩ, dám làm, dám
chịu trách nhiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao;


13

- Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ngành, lĩnh
vực phụ trách hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao;
- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao phụ trách hoàn thành 100% nhiệm
vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm; hoàn thành tốt nhiệm vụ đột xuất;
- Lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công
chức đạt kết quả, có tác động nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan, tổ
chức, đơn vị hoặc của ngành, lĩnh vực được giao phụ trách.
* Đối với cán bộ Hoàn thành nhiệm vụ: Có tất cả các tiêu chí sau:
- Luôn gương mẫu chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng
và pháp luật của Nhà nước;
- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có lối sống, tác phong, lề lối làm việc
chuẩn mực, lành mạnh;
- Duy trì kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; không để xảy ra
các vụ, việc vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật phải xử lý trong phạm vi quản lý;
- Tận tụy, có tinh thần trách nhiệm trong công tác; dám nghĩ, dám làm, dám
chịu trách nhiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao;
- Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ngành, lĩnh
vực được giao phụ trách hoàn thành các nhiệm vụ được giao;
- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao phụ trách hoàn thành từ 70% đến
dưới 100% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm; hoàn thành nhiệm
vụ đột xuất;
- Lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ công
chức đạt kết quả.
Đối chiếu với các tiêu chí trong hướng dẫn đánh giá, xếp loại cán bộ công
chức cuối năm 2014 của UBND thị xã Đồng Xoài và Luật thi đua khen thưởng của
Bộ Nội vụ thì kết quả đánh giá, xếp loại cuối năm của ông Nguyễn Văn B được
điều chỉnh lại là xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ.


14

Ban hành quyết định xử lý việc vi phạm của công chức làm công tác thi đua
khen thưởng là khiển trách. đề nghị công chức làm công tác thi đua khen thưởng
phải nhận lỗi đối với ông Nguyễn Văn B.
Thông qua kết quả xác minh, xử lý cho toàn bộ cán bộ, công chức trong toàn
xã X và ông Nguyễn Văn B.
Hội đồng thi đua khen thưởng của xã X phải kiểm điểm lại công tác quản lý
về việc tham mưu kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức của công chức làm
công tác thi đua khen thưởng của xã X.
6. Kết luận và kiến nghị:
6.1. Kết luận:
Các vấn đề liên quan đến thi đua, khen thưởng đã, đang và sẽ luôn là một
trong những vấn đề nhạy cảm, là một trong những vấn đề “nóng” ở các cơ quan
Nhà nước hiện nay. Khi phát sinh các vấn đề khiếu nại về thi đua, khen thưởng, các
cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương phải có trách nhiệm, nghĩa vụ giải quyết
một cách nhanh chóng, kịp thời trên cơ sở pháp luật sao cho quyền lợi chính đáng
của mọi cán bộ, công chức được tôn trọng, đảm bảo. Điều đó không chỉ nhằm góp
phần tăng cường sự đoàn kết, thống nhất mà còn phòng tránh được các hậu quả
khác có thể xảy ra.
Với tình huống thực tế xảy ra ở trên có thể khẳng định một điều rằng, khi
giải quyết các vấn đề về thi đua, khen thưởng đòi hỏi các cơ quan chức năng và
những người có trách nhiệm phải thực sự công tâm, phải nắm vững và áp dụng một
cách chính xác, khoa học các quy định về Luật thi đua, khen thưởng của các cấp;
quá trình điều tra, xác minh thu thập tài liệu, tìm hiểu vụ việc khiếu nại một các đầy
đủ và toàn diện; không thể chừng chừ, kéo dài tình trạng khiếu nại về thi đua khen
thưởng này gây bức xúc, làm phát sinh những quan hệ khiếu kiện mới phức tạp
hơn. Thực hiện tốt nội dung này không những góp phần nâng cao chất lượng, hiệu
quả công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng, mà còn góp phần đáng kể
trong việc đoàn kết, thống nhất trong nội bộ.


15

6.2 Kiến nghị:
Bằng những kiến thức về quản lý nhà nước qua chương trình bồi dưỡng
chuyên viên, những kiến thức của bản thân và qua xem xét, nghiên cứu tình huống
giải quyết việc khiếu nại về kết quả đánh giá, xếp loại thi đua cuối năm ông
Nguyễn Văn B – Bí thư đoàn xã X, trực thuộc Thị đoàn Đồng Xoài, tỉnh Bình
Phước, tôi nhận thấy để tránh phát sinh và giải quyết khiếu nại trong việc đánh giá,
xếp loại thi đua, khen thưởng cần:
- Chú trọng củng cố, hoàn thiện tổ chức bộ máy nhà từ trung ương đến cơ sở;
quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức trong hoạt động quản lý
nhà nước nhằm nâng cao trình độ, kiến thức quản lý nhà nước cũng như năng lực
chuyên môn, phẩm chất đạo đức để đáp ứng tốt yêu cầu giải quyết các vấn đề thực
tế đặt ra, đặt biệt là đội ngũ công chức làm công tác thi đua khen thưởng xã,
phường, thị trấn. Lực lượng này có vai trò rất quan trọng, đảm nhiệm giải quyết
những vấn đề nảy sinh từ cơ sở.
- Tăng cường phổ biến, tuyên truyền Luật thi đua khen thưởng đến từng cán
bộ, công chức bằng nhiều hình thức, đặc biệt là công chức làm công tác thi đua
khen thưởng phải thường xuyên nghiên cứu các văn bản liên quan đến lĩnh vực thi
đua khen thưởng thật kỹ và thực hiện đúng quy trình và các tiêu chí trong văn bản
hướng dẫn của các cấp.
- Xử lý nghiêm minh đối với công chức làm công tác thi đua khen thưởng
khi có những hành vi sai phạm trong việc tham mưu về kết quả đánh giá, xếp loại
cán bộ, công chức, gây ảnh hưởng đến uy tính của hội đồng thi đua khen thưởng
các cấp./.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×