Tải bản đầy đủ

MANUFACTURE DRAWING

G141
CW1406

KEO SILICONE
BACK PAN DÀY 0.9mm

SILICONE

BĂNG KEO 6x6mm

G145
4 CON M4x16 CCM
M4x16 BCM

KEO KẾT CẤU 983

M4x30 BCM

KEO KẾT CẤU 983

BĂNG KEO 6x6mm


GLASSWOOL (32kg/m3)

GLASSWOOL (32kg/m3)

KEO SILICONE

G141

BĂNG KEO 6x6mm

G144
M4x8 BBM
(@500mm)
M6x30 CNT

BĂNG KEO 6x6mm

KEO SILICONE

KEO KẾT CẤU 983

KEO SILICONE

KEO KẾT CẤU 983

M6x30 CNT

BACK PAN DÀY 0.9mm

KEO SILICONE
M4x30 BCM

4 CON M4x16 CCM

M4x16 BCM
ĐỆM KÍNH + BACKER ROD Ø6mm
KEO SILICONE + BACKER ROD Ø15mm

BĂNG KEO 6x16mm


KEO KẾT CẤU 983
M4x25 BCM
KEO SILICONE

G146
ĐỆM KÍNH 6mm
KEO SILICONE + BACKER ROD Ø6mm


A

B

C


A

B

C


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×