Tải bản đầy đủ

BẢN KIỂM điểm ĐẢNG VIÊN là CB VC GIAO VIÊN CUOI năm 2018 MOI

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG BỘ XÃ CUÔRKNIA
CHI BỘ KIM ĐỒNG
*

Cuôr Knia, ngày 26 tháng 11 năm 2018

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN
Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên năm 2018

Tôi tên là: Phan Văn Biên

Sinh ngày: 30/05/1971

Chức vụ Đảng: Đảng viên.
Chức vụ Chính quyền: Tổ khôí trưởng khối 5.
Chức vụ đoàn thể: Không.
Đơn vị công tác: Trường tiểu học Kim Đồng – Cuôr Knia – Buôn Đôn.
Chi bộ: Trường tiểu học Kim Đồng.
I. ƯU ĐIỂM, KẾT QUẢ CÔNG TÁC:

1. Về Phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác
phong lề lối làm việc:
a. Về Tư tưởng chính trị:
- Kiên định lập trường, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Luôn thực hiện đúng
chủ trương, quan điểm, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật
của Nhà nước.
- Tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đúng quan điểm, đường
lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách, Pháp luật của Nhà nước.
- Tự giác chấp hành chế độ học tập các Nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính
sách của Nhà nước để không ngừng nâng cao kiến thức, năng lực chuyên môn.
b. Về phẩm chất đạo đức, lối sống:
- Nêu cao tinh thần, phẩm chất, đạo đức Cách mạng. Có lối sống trong sáng, lành
mạnh, có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ bạn bè và đồng nghiệp.
- Luôn gương mẫu, nêu cao vai trò của người đảng viên, nêu cao tinh thần phê
bình và tự phê bình.


- Chấp hành tốt và thực hành tiết kiệm trong các hoạt động công tác thường xuyên,
luôn đấu tranh chống tham ô, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Không vi
phạm những điều đảng viên không được làm.
- Giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng, đoàn kết nội bộ, trung thực với Đảng,
có ý thức và thực hiện tốt việc đấu tranh xây dựng nội bộ Đảng.
- Thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát
huy quyền làm chủ của nhân dân; Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ đảng
cơ sở, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.
c. Về tổ chức kỷ luật:
- Chấp hành và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, có ý thức tổ chức kỷ
luật, phục tùng tuyệt đối sự phân công, điều động, luân chuyển của tổ chức.
- Tham gia sinh hoạt sinh hoạt đảng đều đặn và đóng đảng phí đúng quy định, thực
hiện tốt các nội quy, quy chế của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị.
d. Tác phong, lề lối làm việc:
- Chấp hành nghiêm nội quy, quy định cơ quan; thực hiện đúng kỷ luật
cơ quan, không đi trễ, về sớm, thực hiện chế độ làm việc theo quy định;
- Sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc; không làm việc riêng, đặc biệt
không uống rượu bia và các loại nước có cồn trong ngày làm việc.
- Đoàn kết với đồng nghiệp, thực hiện tốt trách nhiệm được lãnh đạo
phân công, phối hợp tốt trong công việc; tận tụy, trung thực, phát huy
tính sáng tạo, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao;
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy;
không đùn đẩy công việc và chịu trách nhiệm cá nhân đối với công việc


mà mình chịu trách nhiệm chính.
- Trong thời gian trực tiếp giảng dạy hoặc học tập,... không sử dụng điện
thoại di động.
e. Việc đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị,
đạo đức, lối sống“ tự diễn biến”,“ tự chuyển hóa” của cá nhân:
- Phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên và quan hệ mật thiết
với nhân dân. Đối chiếu với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo


đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để nghiêm túc kiểm
điểm tự phê bình, đồng thời phê phán cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về
đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên tinh thần
thẳng thắn, đoàn kết, xây dựng. Tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa
khuyết điểm và đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, lối
sống thực dụng, nói không đi đôi với làm. Tính trung thực, khách quan, chân thành
trong tự phê bình, phê bình và xây dựng đoàn kết nội bộ.
- Bản thân là một đảng viên nên tôi nhận thức và xác định trách nhiệm của mình
trước Đảng, trước chức trách nhiệm vụ được giao. Nêu cao bản lĩnh chính trị của
mình trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo
đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
- Luôn có ý thức đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính
trị, đạo đức lối sống. Chính vì vậy, trong các cuộc họp chi bộ,… luôn đưa ra ý kiến
đóng góp thẳng thắn nhằm mục đích xây dựng, không vụ lợi hay trù dập cá nhân.
2. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:
- Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định:
+ Là một tổ khối trưởng, tôi luôn ý thức về trách nhiệm của bản thân. Luôn
là người gương mẫu trong mọi phong trào.
+ Là một giáo viên bản thân luôn gương mẫu và hoàn thành có chất lượng
trước mọi công việc được phân công.
+ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao. Tự giác, sáng tạo
trong công việc, đảm nhận nhiều công việc chung của tổ chuyên môn. Tích cực học
tập không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm:
Về công tác tổ khối:
+ Luôn hoàn thành tất cả các loại hồ sơ sổ sách, có kế hoạch cụ thể. Tham gia
tốt các đợt kiểm tra dự giờ, mở chuyên đề thao giảng và cùng các thành viên trong
tổ góp ý xây dựng học hỏi lẫn nhau.
Về nhiệm vụ giảng dạy:


+ Chấp hành nghiêm túc quy chế chuyên môn. Thực hiện đủ, đúng chương
trình dạy học; thường xuyên đổi mới phương pháp soạn giảng theo đặc thù của bộ
môn; kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh đảm bảo công bằng, khách
quan, đúng theo thông tư. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.
Có đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách theo quy định.
Về công tác chủ nhiệm:
+ Tôi luôn quan tâm giúp đỡ các em học sinh đưa lớp trở thành một lớp đoàn
kết có tiến bộ.
+ Lớp chủ nhiệm của năm học 2017 - 2018 được xét hoàn thành chương trình
lớp học đạt 100%.
- Trách nhiệm cá nhân liên quan đến Kết quả, hạn chế, khuyết điểm, ở
lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách:
+ Là tổ khối trưởng chịu trách nhiệm trước Chi bộ về điều hành mọi kế
hoạch, hoạt động chuyên môn của tổ nên tôi ý thức được trách nhiệm và nhiệm vụ
của bản thân từ đó lập kế hoạch hoạt động của tổ luôn bám sát vào kế hoạch hoạt
động chung của toàn Chi bộ.
+ Luôn đi đầu và chịu trách nhiệm chính về những vấn đề do mình phụ
trách, không né tránh trách nhiệm và đùn đẩy hay đổ lỗi cho người khác khi có
khuyết điểm.
3. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm:
+ Hàng năm bản thân luôn chú trọng trong việc viết đăng kí cam kết tu
dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của bản thân theo kế hoạch và các nội dung mà chi bộ
yêu cầu. Từ đó xác định rõ mục đích phấn đấu không ngừng của bản thân về mọi
mặt để đạt được mục tiêu đề ra nên được chi bộ luôn đánh giá cao và được chi bộ
đề nghị Đảng bộ xã khen thưởng: Hoàn thành xuất sắc nhiệm năm 2017.
II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân:
1. Hạn chế, khuyết điểm (theo 3 nội dung trên)
+ Trong công tác tổ khối luôn có kế hoạch kịp thời và cụ thể tuy nhiên mọi kế
hoạch đề ra chưa đạt được hiệu quả cao như: dự giờ các thành viên trong tổ chưa
thực hiện đúng tiến độ và kế hoạch đề ra.
2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.


+ Ngoài công tác tổ khối và là giáo viên chủ nhiệm lớp daỵ 2 buổi/ ngày nên
sắp xếp thời gian dự khó khăn. Đôi khi sắp lịch trùng các hội thi của trường, huyện
nên phải hoãn lại.
III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm
quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước:
- Trong kì kiểm điểm trước bản thân không có khuyết điểm và được Chi bộ toàn
chi bộ đề nghị Đảng ủy tặng giấy khen: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.
IV. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm:
- Bản thân không có ý kiến giải trình.
V. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của
tập thể:
- Tuy trong công tác không mắc khuyết điểm lớn tuy nhiên việc lãnh đạo của tổ
khối chưa mang lại hiệu quả cao.
VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế khuyết điểm:
- Thời gian tới đây cần sắp xếp thời gian linh hoạt hơn, xây dựng kế hoạch của
khối sát với thực tế hơn để dự giờ các thành viên trong tổ nhiều hơn nhằm nâng
cao tay nghề cho các thành viên trong tổ.
VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng:
1. Xếp loại cán bộ công chức, viên chức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
2. Xếp loại đảng viên: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Người tự kiểm điểm
(ký, ghi rõ họ tên)

Phan Văn Biên
Đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức
- Nhận xét, đánh giá của người quản lý, sử dụng công chức, viên chức:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.............................................................................................................................
- Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức:.................................................


Thủ trưởng cơ quan, đơn vị
Cuôr Knia Ngày ........tháng............ năm 2018
( ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên
- Nhận xét, đánh giá của chi uỷ:.............................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
- Chi bộ đề xuất xếp loại mức chất lượng:.............................................................
Cuôr Knia, ngày.....tháng

năm 2018

T/M CHI BỘ
BÍ THƯ

- Đảng ủy phân loại chất lượng: ........................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Cuôr Knia, ngày.........tháng 12 năm 2018
T/M ĐẢNG ỦY
BÍ THƯ


ĐẢNG BỘ XÃ CUÔR KNIA
Chi bộ: Kim Đồng
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Cuôr Knia, ngày 26 tháng 11 năm 2018

BẢN CAM KẾT
TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM 2019
Họ và tên: Phan Văn Biên

Ngày sinh: 30/05/1971

Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Kim Đồng – xã Cuôr Knia – Buôn Đôn.
Chức vụ trong Đảng: Đảng viên.
Chức vụ chính quyền, đoàn thể: Tổ khối trưởng khối 5.
Sinh hoạt tại chi bộ: Trường Tiểu học Kim Đồng - xã Cuôr Knia – Buôn Đôn.
Sau khi nghiên cứu, học tập các nghị quyết, quy định của Đảng, tôi cam kết
nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây
dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo
đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Chỉ
thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quy định số 101-QĐ/TW, ngày
07/6/2012 của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất
là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; Quy định số 10- QĐ/TU, ngày 11/8/2015
của Ban thường vụ Tỉnh ủy về " Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc
tang và lễ hội, sử dụng hiệu quả thời gian làm việc; không uống rượu, bia trước,
trong giờ làm việc đối với cán bộ, đảng viên" và Quyết định số 534-QĐ/TU, ngày
12/4/2017 về sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định số 10-QĐ/TU với các nội
dung chủ yếu sau đây:
1. Về tư tưởng chính trị
(Luôn trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và
đường lối đổi mới của Đảng; không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính
trị, ”tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”).
- Kiên định với đường lối của Đảng, với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ
nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác- Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
Thực hiện tốt điều lệ Đảng và nghị quyết các cấp.
- Luôn chấp hành tốt chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước,
phục tùng sự phân công và điều động công tác của Đảng.
- Tuyên truyền, vận động người thân cùng quần chúng nhân dân chấp hành
và thực hiện tốt pháp luật, thực hiện tốt các chủ trương đổi mới và chính sách của
Đảng và nhà nước, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “ tự diễn
biến”, “tự chuyển hóa”.
2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống


(Luôn rèn luyện, tu dưỡng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; gương mẫu trong công tác và
cuộc sống, trong đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng
phí; chấp hành Quy định về những điều đảng viên không được làm; không có biểu
hiện suy thoái về đạo đức, lối sống).
- Không ngừng “Học tập và làm theo tấm gương, theo đạo đức phong cách
Hồ Chí Minh”.
- Có lối sống trong sáng, giản dị, mẫu mực của một người công chức nhà
nước.
- Giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy tính tiền phong
gương mẫu của người đảng viên, việc chấp hành Quy định của Ban chấp hành
Trung ương về những điều đảng viên không được làm.
- Không có biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống.
3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao
(Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; đổi mới phương
pháp công tác và lề lối làm việc; chấp hành và bảo vệ, tuyên truyền, vận động cán
bộ, đảng viên, gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm, chủ
trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực học
tập nâng cao trình độ và năng lực công tác; hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ
được giao).
- Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; đổi mới
phương pháp công tác và lề lối làm việc.
- Tuyên truyền, vận động người thân cùng quần chúng nhân dân chấp hành
và thực hiện tốt pháp luật, thực hiện tốt các chủ trương đổi mới và chính sách của
Đảng và nhà nước.
- Tích cực học tập nâng cao trình độ và năng lực công tác; hoàn thành tốt
chức trách nhiệm vụ được giao.
4. Về tổ chức kỷ luật
(Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; chấp hành sự phân công của
tổ chức; tự giác chấp hành các nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật Nhà
nước, quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị và nơi cư trú)
- Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng, gương mẫu chấp
hành nghị quyết, chỉ thị, quyết định, sự phân công, điều động của tổ chức; đi đầu
thực hiện nề nếp, chế độ sinh hoạt đảng, các nội quy, quy chế, quy định của tổ
chức, cơ quan, đơn vị và nơi cu trú.
5. Về khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm thời gian qua và
qua kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên cuối năm 2018 (nếu
có)


- Mạnh dạn trong đấu tranh phê bình và tự phê, đấu tranh với các biểu hiện
chia rẽ, cục bộ - bè phái, với các biểu hiện diễn biến “tự chuyển hóa” và suy thoái
đạo đức, chính trị,…
- Sẵn lòng lắng nghe các ý kiến đóng góp phê bình của quần chúng nhân
dân, của đồng nghiệp và cấp trên.
- Chấp hành nghiêm chỉnh chính sách, pháp luật của Nhà Nước và các nội
quy, quy chế, quy định của địa phương.
- Luôn có thái độ cầu thị trong việc nhận và sửa chữa, khắc phục khuyết
điểm.
6. Về kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
(Căn cứ Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị về “Học
tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ XII của Đảng” và đặc điểm địa phương, đơn vị phụ trách để xây
dựng kế hoạch hành động của cá nhân cho phù hợp).
- Phấn đấu thực hiện tốt chỉ thị số 01 – CT/TW, ngày 22/3/2016 của Bộ Chính
trị về “ Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết Đại
hội đại biểu toàn quốc lần thức XII của Đảng” và nghiêm chỉnh thực hiện các
nôi dung theo Nghị quyết TW4, Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/06/2012
của Ban Bí thư Trung ương Đảng để tăng cường vai trò nêu gương của cán
bộ, Đảng viên.
- Tuyên truyền cho nhân dân và gia đình thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội

Đảng bộ các cấp.
- Thực hiện nghiêm Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều
đảng viên không được làm,…
Bản cam kết này đồng thời là nội dung kế hoạch hành động của bản thân để
tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và là căn cứ để kiểm điểm, đánh giá xếp loại cán bộ,
đảng viên cuối năm.
XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ

NGƯỜI CAM KẾT
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Phan Văn Biên


ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG BỘ XÃ CUÔRKNIA
CHI BỘ KIM ĐỒNG
*

Cuôr Knia, ngày 26 tháng 11 năm 2018

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN
Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên năm 2018

Tôi tên là: Phan Văn Biên

Sinh ngày: 30/05/1971

Chức vụ Đảng: Đảng viên.
Chức vụ Chính quyền: Tổ khôí trưởng khối 5.
Chức vụ đoàn thể: Không.
Đơn vị công tác: Trường tiểu học Kim Đồng – Cuôr Knia – Buôn Đôn.
Chi bộ: Trường tiểu học Kim Đồng.
I. ƯU ĐIỂM, KẾT QUẢ CÔNG TÁC:
1. Về Phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác
phong lề lối làm việc:
a. Về Tư tưởng chính trị:
- Kiên định lập trường, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Luôn thực hiện đúng
chủ trương, quan điểm, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật
của Nhà nước.
- Tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đúng quan điểm, đường
lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách, Pháp luật của Nhà nước.
- Tự giác chấp hành chế độ học tập các Nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính
sách của Nhà nước để không ngừng nâng cao kiến thức, năng lực chuyên môn.
b. Về phẩm chất đạo đức, lối sống:
- Nêu cao tinh thần, phẩm chất, đạo đức Cách mạng. Có lối sống trong sáng, lành
mạnh, có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ bạn bè và đồng nghiệp.
- Luôn gương mẫu, nêu cao vai trò của người đảng viên, nêu cao tinh thần phê
bình và tự phê bình.


- Chấp hành tốt và thực hành tiết kiệm trong các hoạt động công tác thường xuyên,
luôn đấu tranh chống tham ô, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Không vi
phạm những điều đảng viên không được làm.
- Giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng, đoàn kết nội bộ, trung thực với Đảng,
có ý thức và thực hiện tốt việc đấu tranh xây dựng nội bộ Đảng.
- Thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát
huy quyền làm chủ của nhân dân; Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ đảng
cơ sở, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.
c. Về tổ chức kỷ luật:
- Chấp hành và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, có ý thức tổ chức kỷ
luật, phục tùng tuyệt đối sự phân công, điều động, luân chuyển của tổ chức.
- Tham gia sinh hoạt sinh hoạt đảng đều đặn và đóng đảng phí đúng quy định, thực
hiện tốt các nội quy, quy chế của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị.
d. Tác phong, lề lối làm việc:
- Chấp hành nghiêm nội quy, quy định cơ quan; thực hiện đúng kỷ luật
cơ quan, không đi trễ, về sớm, thực hiện chế độ làm việc theo quy định;
- Sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc; không làm việc riêng, đặc biệt
không uống rượu bia và các loại nước có cồn trong ngày làm việc.
- Đoàn kết với đồng nghiệp, thực hiện tốt trách nhiệm được lãnh đạo
phân công, phối hợp tốt trong công việc; tận tụy, trung thực, phát huy
tính sáng tạo, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao;
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy;
không đùn đẩy công việc và chịu trách nhiệm cá nhân đối với công việc
mà mình chịu trách nhiệm chính.
- Trong thời gian trực tiếp giảng dạy hoặc học tập,... không sử dụng điện
thoại di động.
e. Việc đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị,
đạo đức, lối sống“ tự diễn biến”,“ tự chuyển hóa” của cá nhân:
- Phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên và quan hệ mật thiết
với nhân dân. Đối chiếu với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo


đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để nghiêm túc kiểm
điểm tự phê bình, đồng thời phê phán cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về
đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên tinh thần
thẳng thắn, đoàn kết, xây dựng. Tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa
khuyết điểm và đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, lối
sống thực dụng, nói không đi đôi với làm. Tính trung thực, khách quan, chân thành
trong tự phê bình, phê bình và xây dựng đoàn kết nội bộ.
- Bản thân là một đảng viên nên tôi nhận thức và xác định trách nhiệm của mình
trước Đảng, trước chức trách nhiệm vụ được giao. Nêu cao bản lĩnh chính trị của
mình trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo
đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
- Luôn có ý thức đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính
trị, đạo đức lối sống. Chính vì vậy, trong các cuộc họp chi bộ,… luôn đưa ra ý kiến
đóng góp thẳng thắn nhằm mục đích xây dựng, không vụ lợi hay trù dập cá nhân.
2. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:
- Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định:
+ Là một tổ khối trưởng, tôi luôn ý thức về trách nhiệm của bản thân. Luôn
là người gương mẫu trong mọi phong trào.
+ Là một giáo viên bản thân luôn gương mẫu và hoàn thành có chất lượng
trước mọi công việc được phân công.
+ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao. Tự giác, sáng tạo
trong công việc, đảm nhận nhiều công việc chung của tổ chuyên môn. Tích cực học
tập không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm:
Về công tác tổ khối:
+ Luôn hoàn thành tất cả các loại hồ sơ sổ sách, có kế hoạch cụ thể. Tham gia
tốt các đợt kiểm tra dự giờ, mở chuyên đề thao giảng và cùng các thành viên trong
tổ góp ý xây dựng học hỏi lẫn nhau.
Về nhiệm vụ giảng dạy:


+ Chấp hành nghiêm túc quy chế chuyên môn. Thực hiện đủ, đúng chương
trình dạy học; thường xuyên đổi mới phương pháp soạn giảng theo đặc thù của bộ
môn; kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh đảm bảo công bằng, khách
quan, đúng theo thông tư. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.
Có đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách theo quy định.
Về công tác chủ nhiệm:
+ Tôi luôn quan tâm giúp đỡ các em học sinh đưa lớp trở thành một lớp đoàn
kết có tiến bộ.
+ Lớp chủ nhiệm của năm học 2017 - 2018 được xét hoàn thành chương trình
lớp học đạt 100%.
- Trách nhiệm cá nhân liên quan đến Kết quả, hạn chế, khuyết điểm, ở
lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách:
+ Là tổ khối trưởng chịu trách nhiệm trước Chi bộ về điều hành mọi kế
hoạch, hoạt động chuyên môn của tổ nên tôi ý thức được trách nhiệm và nhiệm vụ
của bản thân từ đó lập kế hoạch hoạt động của tổ luôn bám sát vào kế hoạch hoạt
động chung của toàn Chi bộ.
+ Luôn đi đầu và chịu trách nhiệm chính về những vấn đề do mình phụ
trách, không né tránh trách nhiệm và đùn đẩy hay đổ lỗi cho người khác khi có
khuyết điểm.
3. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm:
+ Hàng năm bản thân luôn chú trọng trong việc viết đăng kí cam kết tu
dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của bản thân theo kế hoạch và các nội dung mà chi bộ
yêu cầu. Từ đó xác định rõ mục đích phấn đấu không ngừng của bản thân về mọi
mặt để đạt được mục tiêu đề ra nên được chi bộ luôn đánh giá cao và được chi bộ
đề nghị Đảng bộ xã khen thưởng: Hoàn thành xuất sắc nhiệm năm 2017.
II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân:
1. Hạn chế, khuyết điểm (theo 3 nội dung trên)
+ Trong công tác tổ khối luôn có kế hoạch kịp thời và cụ thể tuy nhiên mọi kế
hoạch đề ra chưa đạt được hiệu quả cao như: dự giờ các thành viên trong tổ chưa
thực hiện đúng tiến độ và kế hoạch đề ra.
2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.


+ Ngoài công tác tổ khối và là giáo viên chủ nhiệm lớp daỵ 2 buổi/ ngày nên
sắp xếp thời gian dự khó khăn. Đôi khi sắp lịch trùng các hội thi của trường, huyện
nên phải hoãn lại.
III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm
quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước:
- Trong kì kiểm điểm trước bản thân không có khuyết điểm và được Chi bộ toàn
chi bộ đề nghị Đảng ủy tặng giấy khen: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.
IV. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm:
- Bản thân không có ý kiến giải trình.
V. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của
tập thể:
- Tuy trong công tác không mắc khuyết điểm lớn tuy nhiên việc lãnh đạo của tổ
khối chưa mang lại hiệu quả cao.
VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế khuyết điểm:
- Thời gian tới đây cần sắp xếp thời gian linh hoạt hơn, xây dựng kế hoạch của
khối sát với thực tế hơn để dự giờ các thành viên trong tổ nhiều hơn nhằm nâng
cao tay nghề cho các thành viên trong tổ.
VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng:
1. Xếp loại cán bộ công chức, viên chức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
2. Xếp loại đảng viên: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Người tự kiểm điểm
(ký, ghi rõ họ tên)

Phan Văn Biên
Đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức
- Nhận xét, đánh giá của người quản lý, sử dụng công chức, viên chức:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.............................................................................................................................
- Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức:.................................................


Thủ trưởng cơ quan, đơn vị
Cuôr Knia Ngày ........tháng............ năm 2018
( ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên
- Nhận xét, đánh giá của chi uỷ:.............................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
- Chi bộ đề xuất xếp loại mức chất lượng:.............................................................
Cuôr Knia, ngày.....tháng

năm 2018

T/M CHI BỘ
BÍ THƯ

- Đảng ủy phân loại chất lượng: ........................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Cuôr Knia, ngày.........tháng 12 năm 2018
T/M ĐẢNG ỦY
BÍ THƯ


ĐẢNG BỘ XÃ CUÔR KNIA
Chi bộ: Kim Đồng
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Cuôr Knia, ngày 26 tháng 11 năm 2018

BẢN CAM KẾT
TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM 2019
Họ và tên: Phan Văn Biên

Ngày sinh: 30/05/1971

Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Kim Đồng – xã Cuôr Knia – Buôn Đôn.
Chức vụ trong Đảng: Đảng viên.
Chức vụ chính quyền, đoàn thể: Tổ khối trưởng khối 5.
Sinh hoạt tại chi bộ: Trường Tiểu học Kim Đồng - xã Cuôr Knia – Buôn Đôn.
Sau khi nghiên cứu, học tập các nghị quyết, quy định của Đảng, tôi cam kết
nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây
dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo
đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Chỉ
thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quy định số 101-QĐ/TW, ngày
07/6/2012 của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất
là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; Quy định số 10- QĐ/TU, ngày 11/8/2015
của Ban thường vụ Tỉnh ủy về " Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc
tang và lễ hội, sử dụng hiệu quả thời gian làm việc; không uống rượu, bia trước,
trong giờ làm việc đối với cán bộ, đảng viên" và Quyết định số 534-QĐ/TU, ngày
12/4/2017 về sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định số 10-QĐ/TU với các nội
dung chủ yếu sau đây:
1. Về tư tưởng chính trị
(Luôn trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và
đường lối đổi mới của Đảng; không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính
trị, ”tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”).
- Kiên định với đường lối của Đảng, với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ
nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác- Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
Thực hiện tốt điều lệ Đảng và nghị quyết các cấp.
- Luôn chấp hành tốt chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước,
phục tùng sự phân công và điều động công tác của Đảng.
- Tuyên truyền, vận động người thân cùng quần chúng nhân dân chấp hành
và thực hiện tốt pháp luật, thực hiện tốt các chủ trương đổi mới và chính sách của
Đảng và nhà nước, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “ tự diễn
biến”, “tự chuyển hóa”.
2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống


(Luôn rèn luyện, tu dưỡng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; gương mẫu trong công tác và
cuộc sống, trong đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng
phí; chấp hành Quy định về những điều đảng viên không được làm; không có biểu
hiện suy thoái về đạo đức, lối sống).
- Không ngừng “Học tập và làm theo tấm gương, theo đạo đức phong cách
Hồ Chí Minh”.
- Có lối sống trong sáng, giản dị, mẫu mực của một người công chức nhà
nước.
- Giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy tính tiền phong
gương mẫu của người đảng viên, việc chấp hành Quy định của Ban chấp hành
Trung ương về những điều đảng viên không được làm.
- Không có biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống.
3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao
(Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; đổi mới phương
pháp công tác và lề lối làm việc; chấp hành và bảo vệ, tuyên truyền, vận động cán
bộ, đảng viên, gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm, chủ
trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực học
tập nâng cao trình độ và năng lực công tác; hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ
được giao).
- Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; đổi mới
phương pháp công tác và lề lối làm việc.
- Tuyên truyền, vận động người thân cùng quần chúng nhân dân chấp hành
và thực hiện tốt pháp luật, thực hiện tốt các chủ trương đổi mới và chính sách của
Đảng và nhà nước.
- Tích cực học tập nâng cao trình độ và năng lực công tác; hoàn thành tốt
chức trách nhiệm vụ được giao.
4. Về tổ chức kỷ luật
(Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; chấp hành sự phân công của
tổ chức; tự giác chấp hành các nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật Nhà
nước, quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị và nơi cư trú)
- Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng, gương mẫu chấp
hành nghị quyết, chỉ thị, quyết định, sự phân công, điều động của tổ chức; đi đầu
thực hiện nề nếp, chế độ sinh hoạt đảng, các nội quy, quy chế, quy định của tổ
chức, cơ quan, đơn vị và nơi cu trú.
5. Về khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm thời gian qua và
qua kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên cuối năm 2018 (nếu
có)


- Mạnh dạn trong đấu tranh phê bình và tự phê, đấu tranh với các biểu hiện
chia rẽ, cục bộ - bè phái, với các biểu hiện diễn biến “tự chuyển hóa” và suy thoái
đạo đức, chính trị,…
- Sẵn lòng lắng nghe các ý kiến đóng góp phê bình của quần chúng nhân
dân, của đồng nghiệp và cấp trên.
- Chấp hành nghiêm chỉnh chính sách, pháp luật của Nhà Nước và các nội
quy, quy chế, quy định của địa phương.
- Luôn có thái độ cầu thị trong việc nhận và sửa chữa, khắc phục khuyết
điểm.
6. Về kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
(Căn cứ Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị về “Học
tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ XII của Đảng” và đặc điểm địa phương, đơn vị phụ trách để xây
dựng kế hoạch hành động của cá nhân cho phù hợp).
- Phấn đấu thực hiện tốt chỉ thị số 01 – CT/TW, ngày 22/3/2016 của Bộ Chính
trị về “ Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết Đại
hội đại biểu toàn quốc lần thức XII của Đảng” và nghiêm chỉnh thực hiện các
nôi dung theo Nghị quyết TW4, Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/06/2012
của Ban Bí thư Trung ương Đảng để tăng cường vai trò nêu gương của cán
bộ, Đảng viên.
- Tuyên truyền cho nhân dân và gia đình thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội

Đảng bộ các cấp.
- Thực hiện nghiêm Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều
đảng viên không được làm,…
Bản cam kết này đồng thời là nội dung kế hoạch hành động của bản thân để
tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và là căn cứ để kiểm điểm, đánh giá xếp loại cán bộ,
đảng viên cuối năm.
XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ

NGƯỜI CAM KẾT
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Phan Văn Biên


ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG BỘ XÃ CUÔRKNIA
CHI BỘ KIM ĐỒNG
*

Cuôr Knia, ngày 26 tháng 11 năm 2018

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN
Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên năm 2018

Tôi tên là: Phan Văn Biên

Sinh ngày: 30/05/1971

Chức vụ Đảng: Đảng viên.
Chức vụ Chính quyền: Tổ khôí trưởng khối 5.
Chức vụ đoàn thể: Không.
Đơn vị công tác: Trường tiểu học Kim Đồng – Cuôr Knia – Buôn Đôn.
Chi bộ: Trường tiểu học Kim Đồng.
I. ƯU ĐIỂM, KẾT QUẢ CÔNG TÁC:
1. Về Phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác
phong lề lối làm việc:
a. Về Tư tưởng chính trị:
- Kiên định lập trường, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Luôn thực hiện đúng
chủ trương, quan điểm, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật
của Nhà nước.
- Tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đúng quan điểm, đường
lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách, Pháp luật của Nhà nước.
- Tự giác chấp hành chế độ học tập các Nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính
sách của Nhà nước để không ngừng nâng cao kiến thức, năng lực chuyên môn.
b. Về phẩm chất đạo đức, lối sống:
- Nêu cao tinh thần, phẩm chất, đạo đức Cách mạng. Có lối sống trong sáng, lành
mạnh, có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ bạn bè và đồng nghiệp.
- Luôn gương mẫu, nêu cao vai trò của người đảng viên, nêu cao tinh thần phê
bình và tự phê bình.


- Chấp hành tốt và thực hành tiết kiệm trong các hoạt động công tác thường xuyên,
luôn đấu tranh chống tham ô, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Không vi
phạm những điều đảng viên không được làm.
- Giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng, đoàn kết nội bộ, trung thực với Đảng,
có ý thức và thực hiện tốt việc đấu tranh xây dựng nội bộ Đảng.
- Thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát
huy quyền làm chủ của nhân dân; Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ đảng
cơ sở, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.
c. Về tổ chức kỷ luật:
- Chấp hành và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, có ý thức tổ chức kỷ
luật, phục tùng tuyệt đối sự phân công, điều động, luân chuyển của tổ chức.
- Tham gia sinh hoạt sinh hoạt đảng đều đặn và đóng đảng phí đúng quy định, thực
hiện tốt các nội quy, quy chế của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị.
d. Tác phong, lề lối làm việc:
- Chấp hành nghiêm nội quy, quy định cơ quan; thực hiện đúng kỷ luật
cơ quan, không đi trễ, về sớm, thực hiện chế độ làm việc theo quy định;
- Sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc; không làm việc riêng, đặc biệt
không uống rượu bia và các loại nước có cồn trong ngày làm việc.
- Đoàn kết với đồng nghiệp, thực hiện tốt trách nhiệm được lãnh đạo
phân công, phối hợp tốt trong công việc; tận tụy, trung thực, phát huy
tính sáng tạo, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao;
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy;
không đùn đẩy công việc và chịu trách nhiệm cá nhân đối với công việc
mà mình chịu trách nhiệm chính.
- Trong thời gian trực tiếp giảng dạy hoặc học tập,... không sử dụng điện
thoại di động.
e. Việc đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị,
đạo đức, lối sống“ tự diễn biến”,“ tự chuyển hóa” của cá nhân:
- Phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên và quan hệ mật thiết
với nhân dân. Đối chiếu với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo


đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để nghiêm túc kiểm
điểm tự phê bình, đồng thời phê phán cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về
đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên tinh thần
thẳng thắn, đoàn kết, xây dựng. Tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa
khuyết điểm và đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, lối
sống thực dụng, nói không đi đôi với làm. Tính trung thực, khách quan, chân thành
trong tự phê bình, phê bình và xây dựng đoàn kết nội bộ.
- Bản thân là một đảng viên nên tôi nhận thức và xác định trách nhiệm của mình
trước Đảng, trước chức trách nhiệm vụ được giao. Nêu cao bản lĩnh chính trị của
mình trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo
đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
- Luôn có ý thức đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính
trị, đạo đức lối sống. Chính vì vậy, trong các cuộc họp chi bộ,… luôn đưa ra ý kiến
đóng góp thẳng thắn nhằm mục đích xây dựng, không vụ lợi hay trù dập cá nhân.
2. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:
- Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định:
+ Là một tổ khối trưởng, tôi luôn ý thức về trách nhiệm của bản thân. Luôn
là người gương mẫu trong mọi phong trào.
+ Là một giáo viên bản thân luôn gương mẫu và hoàn thành có chất lượng
trước mọi công việc được phân công.
+ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao. Tự giác, sáng tạo
trong công việc, đảm nhận nhiều công việc chung của tổ chuyên môn. Tích cực học
tập không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm:
Về công tác tổ khối:
+ Luôn hoàn thành tất cả các loại hồ sơ sổ sách, có kế hoạch cụ thể. Tham gia
tốt các đợt kiểm tra dự giờ, mở chuyên đề thao giảng và cùng các thành viên trong
tổ góp ý xây dựng học hỏi lẫn nhau.
Về nhiệm vụ giảng dạy:


+ Chấp hành nghiêm túc quy chế chuyên môn. Thực hiện đủ, đúng chương
trình dạy học; thường xuyên đổi mới phương pháp soạn giảng theo đặc thù của bộ
môn; kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh đảm bảo công bằng, khách
quan, đúng theo thông tư. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.
Có đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách theo quy định.
Về công tác chủ nhiệm:
+ Tôi luôn quan tâm giúp đỡ các em học sinh đưa lớp trở thành một lớp đoàn
kết có tiến bộ.
+ Lớp chủ nhiệm của năm học 2017 - 2018 được xét hoàn thành chương trình
lớp học đạt 100%.
- Trách nhiệm cá nhân liên quan đến Kết quả, hạn chế, khuyết điểm, ở
lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách:
+ Là tổ khối trưởng chịu trách nhiệm trước Chi bộ về điều hành mọi kế
hoạch, hoạt động chuyên môn của tổ nên tôi ý thức được trách nhiệm và nhiệm vụ
của bản thân từ đó lập kế hoạch hoạt động của tổ luôn bám sát vào kế hoạch hoạt
động chung của toàn Chi bộ.
+ Luôn đi đầu và chịu trách nhiệm chính về những vấn đề do mình phụ
trách, không né tránh trách nhiệm và đùn đẩy hay đổ lỗi cho người khác khi có
khuyết điểm.
3. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm:
+ Hàng năm bản thân luôn chú trọng trong việc viết đăng kí cam kết tu
dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của bản thân theo kế hoạch và các nội dung mà chi bộ
yêu cầu. Từ đó xác định rõ mục đích phấn đấu không ngừng của bản thân về mọi
mặt để đạt được mục tiêu đề ra nên được chi bộ luôn đánh giá cao và được chi bộ
đề nghị Đảng bộ xã khen thưởng: Hoàn thành xuất sắc nhiệm năm 2017.
II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân:
1. Hạn chế, khuyết điểm (theo 3 nội dung trên)
+ Trong công tác tổ khối luôn có kế hoạch kịp thời và cụ thể tuy nhiên mọi kế
hoạch đề ra chưa đạt được hiệu quả cao như: dự giờ các thành viên trong tổ chưa
thực hiện đúng tiến độ và kế hoạch đề ra.
2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.


+ Ngoài công tác tổ khối và là giáo viên chủ nhiệm lớp daỵ 2 buổi/ ngày nên
sắp xếp thời gian dự khó khăn. Đôi khi sắp lịch trùng các hội thi của trường, huyện
nên phải hoãn lại.
III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm
quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước:
- Trong kì kiểm điểm trước bản thân không có khuyết điểm và được Chi bộ toàn
chi bộ đề nghị Đảng ủy tặng giấy khen: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.
IV. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm:
- Bản thân không có ý kiến giải trình.
V. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của
tập thể:
- Tuy trong công tác không mắc khuyết điểm lớn tuy nhiên việc lãnh đạo của tổ
khối chưa mang lại hiệu quả cao.
VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế khuyết điểm:
- Thời gian tới đây cần sắp xếp thời gian linh hoạt hơn, xây dựng kế hoạch của
khối sát với thực tế hơn để dự giờ các thành viên trong tổ nhiều hơn nhằm nâng
cao tay nghề cho các thành viên trong tổ.
VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng:
1. Xếp loại cán bộ công chức, viên chức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
2. Xếp loại đảng viên: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Người tự kiểm điểm
(ký, ghi rõ họ tên)

Phan Văn Biên
Đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức
- Nhận xét, đánh giá của người quản lý, sử dụng công chức, viên chức:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.............................................................................................................................
- Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức:.................................................


Thủ trưởng cơ quan, đơn vị
Cuôr Knia Ngày ........tháng............ năm 2018
( ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên
- Nhận xét, đánh giá của chi uỷ:.............................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
- Chi bộ đề xuất xếp loại mức chất lượng:.............................................................
Cuôr Knia, ngày.....tháng

năm 2018

T/M CHI BỘ
BÍ THƯ

- Đảng ủy phân loại chất lượng: ........................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Cuôr Knia, ngày.........tháng 12 năm 2018
T/M ĐẢNG ỦY
BÍ THƯ


ĐẢNG BỘ XÃ CUÔR KNIA
Chi bộ: Kim Đồng
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Cuôr Knia, ngày 26 tháng 11 năm 2018

BẢN CAM KẾT
TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM 2019
Họ và tên: Phan Văn Biên

Ngày sinh: 30/05/1971

Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Kim Đồng – xã Cuôr Knia – Buôn Đôn.
Chức vụ trong Đảng: Đảng viên.
Chức vụ chính quyền, đoàn thể: Tổ khối trưởng khối 5.
Sinh hoạt tại chi bộ: Trường Tiểu học Kim Đồng - xã Cuôr Knia – Buôn Đôn.
Sau khi nghiên cứu, học tập các nghị quyết, quy định của Đảng, tôi cam kết
nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng,
chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối
sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Chỉ thị số 05CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012
của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ
lãnh đạo chủ chốt các cấp”; Quy định số 10- QĐ/TU, ngày 11/8/2015 của Ban thường
vụ Tỉnh ủy về " Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, sử
dụng hiệu quả thời gian làm việc; không uống rượu, bia trước, trong giờ làm việc đối
với cán bộ, đảng viên" và Quyết định số 534-QĐ/TU, ngày 12/4/2017 về sửa đổi bổ
sung một số điều của Quy định số 10-QĐ/TU với các nội dung chủ yếu sau đây:
1. Về tư tưởng chính trị
(Luôn trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường
lối đổi mới của Đảng; không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, ”tự diễn
biến”, “tự chuyển hóa”).
- Kiên định với đường lối của Đảng, với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa
xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác- Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Thực hiện
tốt điều lệ Đảng và nghị quyết các cấp.
- Luôn chấp hành tốt chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước,
phục tùng sự phân công và điều động công tác của Đảng.
- Tuyên truyền, vận động người thân cùng quần chúng nhân dân chấp hành và
thực hiện tốt pháp luật, thực hiện tốt các chủ trương đổi mới và chính sách của Đảng
và nhà nước, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “ tự diễn biến”, “tự
chuyển hóa”.
25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×