Tải bản đầy đủ

Mẫu báo cáo hoàn thành hạng mục XD (từng phần)

Công ty TNHH MTV
Thương Mại và Xây Dựng

PHÚC GIA SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: BCHTHM/01

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 12 năm 2017

BÁO CÁO HOÀN THÀNH THI CÔNG XÂY DỰNG
HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
Phần: Kết Cấu
Kính gửi : Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hàn Quốc
Công ty TNHH MTV Thương Mại và Xây Dựng Phúc Gia Sơn báo cáo kết quả nghiệm thu hoàn
thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng với các nội dung sau:
1. Tên hạng mục công trình, công trình xây dựng: Kết cấu mở rộng tầng 2, tầng 3 và bê tông
tầng hầm

2. Phần công việc thực hiện:Thi công kết cấu mở rộng tầng 2, tầng 3 và bê tông tầng hầm.
3. Địa điểm xây dựng: Phường Thuận Phước, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
4. Vật liệu, xuất xứ, chủng loại: Đính kèm hồ sơ vật liệu đầu vào.
5. Khối lượng của các loại công việc xây dựng chủ yếu đã được thực hiện:
 Kết cấu tầng 2, tầng 3 khu PODIUM
 Đổ bê tông vách tầng 1
 Đổ bê tông ô thông tầng (tầng 2)
 Kết cấu bể bơi tầng 3
 Đổ bê tông nền tầng hầm
6. Đánh giá về chất lượng hạng mục công trình, công trình xây dựng so với yêu cầu của thiết kế:
Đã hoàn thành, đạt yêu cầu.
7. Báo cáo về việc đủ điều kiện để đưa hạng mục công trình, công trình xây dựng vào sử dụng:
đủ điều kiện nghiệm thu hoàn thành đưa hạng mục công trình vào sử dụng.
8. Kèm theo báo cáo là danh mục hồ sơ về vật liệu, hồ sơ nghiệm thu.
Đề nghị Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hàn Quốc tổ chức kiểm tra khối lượng và tổ chức
nghiệm thu theo qui định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu ...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA NHÀ THẦU
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×