Tải bản đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH bổ NHIỆM CHỈ HUY TRƯỞNG

CÔNG TY TNHH MTV
Thương Mại và Xây Dựng
PHÚC GIA SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******o0o******
Đà Nẵng , ngày 10 tháng 8 năm 2017
QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm chỉ huy trưởng công trình.
Công Trình: Thi công kết câu tầng 1 – tầng 3 khu Podium dự án True friends park –
Blooming tower Đà Nẵng
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của công ty TNHH MTV Thương Mại và
Xây Dựng Phúc Gia Sơn.
- Căn cứ hợp đồng số 0408 KID – PGS/HĐKT 2017 của công ty phát triển nhà Hàn Quốc
và công ty TNHH MTV Thương Mại và Xây Dựng Phúc Gia Sơn.
- Căn cứ vào tình hình thi công thực tế tại hiện trường dự án True friends park –
Blooming tower Đà Nẵng.
- Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và khả năng của nhân viên. Đề nghị bổ nhiệm ông Trần
Phước Nhân làm chỉ huy trưởng công trình.

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Bổ nhiệm ông Trần Phước Nhân – Kỹ sư xây dựng chuyên ngành xây dựng dân
dụng và công nghiệp thực hiện nhiệm vụ chỉ huy trưởng công trình “Thi công kết câu
tầng 1 – tầng 3 khu Podium dự án True friends park – Blooming tower Đà Nẵng”
Điều 2. Ông Trần Phước Nhân chịu trách nhiệm chung về mọi công việc có liên quan
đến công trình: Tài chính, tiến độ, tổ chức thi công, chất lượng công trình, an toàn lao
động trong quá trình thi công và tổ chức bộ máy ban chỉ huy công trường.
Điều 3. Ông Trần Phước Nhân thay mặt giám đốc công ty trực tiếp làm việc với chủ đầu
tư, tư vấn giám sát và các ban ngành liên quan để công việc hoàn thành đúng tiến độ và
đảm bảo chất lượng theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt.
Điều 4. Các phòng ban công ty và các nhân sự có tên trong danh sách chịu trách nhiệm
thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./
Đà Nẵng, ngày 10 .tháng 8 năm 2017
GIÁM ĐỐCTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×