Tải bản đầy đủ

các phép thử ko phù hợp

T
T
1

2

Vật tư
Đệm tàu, than đệm
- Cường độ chịu
kéo
-

Độ giãn dài

-

Độ cứng

-

Độ nén


Thang cao su
- Cường độ chịu
kéo
-

Tiêu chuẩn TN
của HSMT

TCVN 4509:2013
ISO 188:2011

JIS K6251, ASTM
D412, ASTM 865.
JIS K6251, ASTM
TCVN 1597-1:2013
D412, ASTM 865
TCVN 1595-1:2013 JIS K6253, ASTM
ISO 7619-1:2010
D2240, ASTM 865
JIS K6262, ASTM
ISO 815-1:2014
D395
TCVN 4509:2013
ISO 188:2011

JIS K 6251

TCVN 1597-1:2013

JIS K6251, ASTM
D412, ASTM 865

TCVN 1595-1:2013
K 6253
ISO 7619-1:2010
- Độ nén
ISO 815-1:2014
JIS K 6262
- Thử nghiệm lão TCVN 2229:2013


JIS K 6257
hóa
ISO 27:2011
Bích neo (Chưa cung
cấp hồ sơ phòng
Las)
SO SÁNH CÁC TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN THÍ NGHIỆM
-

3

Độ giãn dài

Tiêu chuẩn TN
của phòng LAS
Nhà thầu Hưng
Thịnh An đề
xuất

Độ cứngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×