Tải bản đầy đủ

1 áp dụng agile vào quản lý dự án xây dựng 05112018 -LÊ HUỆ

ÁP DỤNG SCRUM VÀO
QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG

Kỹ sư LÊ - HUỆ
-- Scrum Master

www.sacomreal.com


MỤC TIÊU

Nhằm đưa ra một Phương pháp quản lý có hiệu quả
trong Quản lý xây dựng, đó là Phương pháp linh hoạt
(AGILE) đạt các mục tiêu:
• Đưa lại hiệu quả đầu tư cho Dự án;
• Đem lại hiệu quả trong các khâu QLDA;

• Tăng năng suất;
• Xây dựng được nhiều Product Owner, Scrum
Master;


www.sacomreal.com

2


NỘI DUNG

1

TỔNG QUAN VỀ SCRUM

2

TỔ CHỨC NHÓM SCRUM

3

VẬN HÀNH QUY TRÌNH SCRUM

4

www.sacomreal.com

TỔ CHỨC SCRUM QUẢN LÝ DAXD

3


1. TỔNG QUAN VỀ SCRUM
AGILE LÀ GÌ ?
 Phương pháp Agile hay Phương pháp linh hoạt được
đưa ra vào giữa những năm 90 như là một phần của sự
nỗ lực chống lại những phương pháp “nặng nề” – điển
hình bởi những quy định khắt khe. Phát triển linh hoạt
bản thân nó không phải là một phương pháp. Nó là một
thuật ngữ chung mô tả rất nhiều các phương pháp linh
hoạt. Những phương pháp này bao gồm: Scrum, Scrum
of Scrums, Kanban, Lean, XP, Crystal, LeSS, DSDM,
FDD… Đặc trưng của Agile:
• Tính lặp đi lặp lại


• Tính thích ứng
• Nhóm tự tổ chức, liên chức năng
• Quản lý tiến trình thực nghiệm
• Giao tiếp trực diện
• Phát triển dựa trên giá trị
www.sacomreal.com

4


1. TỔNG QUAN VỀ SCRUM

12 NGUYÊN TẮC CỦA TUYÊN NGÔN AGILE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

www.sacomreal.com

Thỏa mãn khách hàng;
Chào đón việc thay đổi yêu cầu, thậm chí muộn;
Thường xuyên chuyển giao vài tuần đến vài tháng;
Nhà kinh doanh và Nhà phát triển làm việc hàng ngày;
Cung cấp cho họ môi trường làm việc tốt;
Truyền đạt thông tin là hội thoại trực tiếp;
Sản phẩm sử dụng tốt là thước đo của tiến độ;
Các quy trình linh hoạt thúc đẩy phát triển bền vững;
Thiết kế tốt để gia tăng sự linh hoạt;
Sự đơn giản là cần thiết
Các sản phẩm tốt nhất làm ra bởi các Nhóm tự tổ chức;
Thích ứng thường xuyên với sự thay đổi.

5


1. TỔNG QUAN VỀ SCRUM

4 GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA TUYÊN NGÔN AGILE
1. Cá nhân và sự tương tác hơn Quy trình và công cụ
2. Sản phẩm tốt hơn là tài liệu đầy đủ
3. Cộng tác với Khách hàng hơn là thương thảo Hợp đồng
4. Phản hồi với thay đổi hơn là bám sát Kế hoạch

www.sacomreal.com

6


1. TỔNG QUAN VỀ SCRUM

www.sacomreal.com

7


1. TỔNG QUAN VỀ SCRUM

SCRUM LÀ GÌ ?
 Là một trong những Khung làm việc linh hoạt
(Agile framework) để quản lý các dự án phức tạp;
 Mang lại giá trị cao nhất trong thời gian ngắn nhất;
 Các nhóm trong Scrum là tự quản, tự tổ chức và
liên chức năng;
 Hoạt động theo nguyên lý thực nghiệm;

 Gọn nhẹ và linh hoạt;

www.sacomreal.com

8


1. TỔNG QUAN VỀ SCRUM

LÝ THUYẾT SCRUM ?
 Scrum được xây dựng dựa trên lý thuyết quản lý
tiến trình thực nghiệm, hay thực nghiệm luận. Lý
thuyết này chỉ ra rằng tri thức đến từ kinh nghiệm
và việc ra quyết định được dựa trên những gì đã
biết. Scrum sử dụng các tiếp cận lặp, tăng dần để
tối ưu hóa khả năng dự đoán và kiểm soát rủi ro.

9
www.sacomreal.com

9


1. TỔNG QUAN VỀ SCRUM

BA YẾU TỐ TẠO THÀNH MÔ HÌNH QUẢN LÝ SCRUM
 Minh bạch: Các khía cạnh quan trọng của tiến trình phải
được hiển thị rõ ràng cho những người có trách nhiệm
với thành quả của tiến trình đó. link
 Thanh tra: Người sử dụng Scrum phải thường xuyên
thanh tra các tạo tác và tiến độ để đạt được Mục tiêu
Sprint và phát hiện điểm bất thường ngoài theo ý muốn.
 Thích nghi: Nếu một người thanh tra xác định được
rằng có vấn đề nào đó vượt quá giới hạn cho phép, và
hậu quả của vấn đề đó đối với sản phẩm là không thể
chấp nhận được, thì quy trình hoặc các tài liệu đang
được xử lý phải được điều chỉnh. Sự điều chỉnh phải
được tiến hành càng sớm càng tốt để giảm thiểu các
sai sót khác có thể xảy ra.

www.sacomreal.com

10


1. TỔNG QUAN VỀ SCRUM

TẠI SAO SỬ DỤNG SCRUM ?
 Áp dụng cho những dự án phức tạp;

 Áp dụng cho các dự án có công việc lặp lại;
 Hoạt động hướng giá trị;
 Định hướng khách hàng;
 Chất lượng sản phẩm cao;
 Giảm thiểu rủi ro khi ứng dụng gặp vấn đề;
 Tăng năng suất lao động;

www.sacomreal.com

11


1. TỔNG QUAN VỀ SCRUM
SO SÁNH VỚI PHƯƠNG PHÁP PHÁT TRIỂN TRUYỀN THỐNG
SCRUM

TRUYỀN THỐNG
Lập kế hoạch

Thực hiện

Waterfall

Kiểm tra

Điều chỉnh

Thí nghiệm
Nghiệm thu
Kết thúc

www.sacomreal.com
SPRINT 1
Lập kế hoạch
Thực hiện
Kiểm tra
Thí nghiệm
Nghiệm thu
Kết thúc

12


1. TỔNG QUAN VỀ SCRUM
VÍ DỤ: Trong xây dựng: Thi công 373 cọc khoan nhồi
SCRUM

TRUYỀN THỐNG
Phê duyệt KHTC
Nghiệm thu vật liệu

Điều chỉnh

8
Thi công cọc
Kiểm tra qua
checklist

Waterfall

Kiểm tra qua test
Kiểm tra qua quan trắc
Nghiệm thu

www.sacomreal.com

373 cọc nhồi
t=248 ngày,
01 bàn giao

SPRINT 45 cọc,
t= 30 ngày, 8 bàn giao
• Lập kế hoạch
• Nghiệm thu VL
• Thi công cọc
• Kiểm tra-checklist
• Kiểm tra -test
• Kiểm tra-quan trắc
• Nghiệm thu

13


1. TỔNG QUAN VỀ SCRUM
ĐẶC TRƯNG QUAN TRỌNG CỦA AGILE
TIẾP CẬN TĂNG TRƯỞNG LẶP

www.sacomreal.com

14


1. TỔNG QUAN VỀ SCRUM

Tìm hiểu các
yêu cầu của
sản phẩm và
các bên liên
quan

Sprint
tới

HẠNG MỤC
PRODUCT
BACKLOG

VÒNG ĐỜI CỦA MỘT QUY TRÌNH SẢN XUẤT SCRUM
www.sacomreal.com

15


1. TỔNG QUAN VỀ SCRUM

LỢI ÍCH VIỆC ÁP DỤNG SCRUM

TĂNG CHẤT LƯỢNG:
 Chia nhỏ công việc tăng tần suất kiểm soát
 Sơ kết Sprint đầu, rút kinh nghiệm cho Sprint kế tiếp
 Tổ chức cải tiến sau mỗi Sprint
RÚT NGẮN TIẾN ĐỘ:
 Chia nhỏ công việc kiểm soát mốc tiến độ
 Họp 15 phút giải quyết những cản trở
 Các khung thời gian giúp làm đúng tiến độ
GIẢM RỦI RO:
 Chia nhỏ công việc dễ kiểm soát rủi ro
 Sơ kết Sprint rút kinh nghiệm giảm rủi ro

www.sacomreal.com

16


2. TỔ CHỨC NHÓM SCRUM & TẠO SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG
VAI TRÒ – TẠO TÁC – SỰ KIỆN CỦA SCRUM
Sprint T ≤ 1 tháng

SCRUM

Product
Backlog

Sprint
Backlog

Tài liệu

Sản phẩm
Bàn giao

www.sacomreal.com

Product
Owner

Vai trò

Sự kiện

Scrum
Master

Nhóm
Phát triển
≤ 9 người

Lập KH
Sprint

Họp hàng
ngày

Sơ kết
Sprint

Cải tiến
sprint

T ≤ 8h

T= 15 ph

T ≤ 4h

T ≤ 3h

17


2. TỔ CHỨC NHÓM SCRUM & TẠO SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG
CÁC VAI TRÒ CỦA SCRUM

Chủ sản phẩm
Product Owner

Lãnh đạo
Scrum Master

Nhóm phát triển
Develop Team (không quá 9 người)

www.sacomreal.com

18


2. TỔ CHỨC NHÓM SCRUM & TẠO SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG
a. Chủ sản phẩm/ Product Owner:
Chủ Sản phẩm là một người chủ yếu chịu trách nhiệm
chính về việc quản lý các hạng mục (Product Backlog).
Chủ sản phẩm có thể tự mình lập Product Backlog, hoặc
để Nhóm phát triển làm, nhưng Chủ sản phẩm phải chịu
trách nhiệm, bao gồm:
• Thiết lập & quản lý Product Backlog;
• Sắp xếp, bổ sung các hạng mục trong Product
Backlog;
• Hiểu rõ tầm nhìn sản phẩm;
• Tối ưu hóa giá trị công việc;
• Một PO tốt: hiểu rõ lãnh vực sản phẩm, đủ thời gian
làm việc, có kỹ năng giao tiếp và thương lượng.
• Đảm bảo Product Backlog rõ ràng, minh bạch cho tất
cả mọi người;
• Làm mịn, thay đổi hạng mục Product backlog
Checklist Product Owner
www.sacomreal.com

19


2. TỔ CHỨC NHÓM SCRUM & TẠO SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG
b. Lãnh đạo Scrum/Scrum Master: Là một đại diện chịu
trách nhiệm đảm bảo rằng Scrum được hiểu đúng và
được thực thi. Lãnh đạo Scrum là một Servant-Leader
giúp đỡ những người ngoài Nhóm Scrum hiểu cách họ
tương tác với Nhóm hiệu quả nhất:
• Huấn luyện Nhóm Phát triển cách tự tổ chức và làm
việc liên chức năng;
• Giúp đỡ Nhóm Phát triển để tạo ra công việc có giá
trị cao;
• Loại bỏ các rào cản trong quá trình làm việc của
Nhóm Phát triển;
• Tạo điều kiện cho các sự kiện Scrum theo yêu cầu
hoặc khi cần thiết; và,
• Huấn luyện Nhóm Phát triển hiểu biết và ứng dụng
đầy đủ về Scrum.
• Là người tham gia trong lãnh đạo của Tổ chức.
Checklist ScrumMaster
www.sacomreal.com

20


2. TỔ CHỨC NHÓM SCRUM & TẠO SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG
c. Nhóm Phát triển/ Develop Team: Gồm các chuyên gia
làm việc và cho ra sản phẩm bàn giao ở cuối các Sprint.
Print Backlog được thiết lập để chia nhỏ các Product
Backlog từ các User story ưu tiên thành những phân đoạn
gọi là Sprint với một khung thời gian nhất định từ 1- 4
tuần, cứ xong một sprint sẽ tạo ra sản phẩm và sẽ bắt đầu
một Sprint khác. Nội dung công việc này do Nhóm phát
triển thực hiện, có những nhiệm vụ:
• Là nhóm tự tổ chức và liên chức năng;
• Trách nhiệm cung cấp phần sản phẩm tăng trưởng
có khả năng chuyển giao được ở cuối mỗi Sprint;
• Nhóm được trang bị đầy đủ các kỹ năng để bàn giao
sản phẩm;
• Nhóm có từ 3-9 người;
• Nhóm cần tính ổ định cao;
• Làm mịn Sprint Backlog thường xuyên
• Xây dựng quy tắc làm việc Nhóm.
QUY TẮC TEAM
www.sacomreal.com

21


2. TỔ CHỨC NHÓM SCRUM & TẠO SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG

Estimate of work remaining

BURNDOWN CHART
Đường thực hiện trên

Đường lý tưởng
Đường Kế hoạch

Đường thực hiện dưới

Days
www.sacomreal.com

22


2. TỔ CHỨC NHÓM SCRUM & TẠO SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG
PHẦN TĂNG TRƯỞNG HAY SẢN PHẨM HOÀN THÀNH
ĐỊNH NGHĨA SẢN PHẨM HOÀN THÀNH

• Cần định nghĩa sản phẩm hoàn thành sau mỗi Sprint, sau
mỗi Product Backlog để mọi người hiểu rõ và thực hiện.
• Ví dụ:Các yêu cầu cho một Sprint xây dựng hoàn thành
✓ Hoàn tất các công việc của sản phẩm (Sprint/Product)
✓ Đạt Tiêu chí chấp nhận
✓ Kết quả kiểm tra qua checklist - đạt
✓ Kết quả thí nghiệm - đạt
✓ Kết quả chạy thử (nếu cần) – đạt
✓ Kết quả quan trắc - đạt yêu cầu
✓ Tất cả lỗi chất lượng đã sửa chữa
✓ Những thay đổi được phê duyệt
✓ Khối lượng thực hiện đã đo lường
✓ Hồ sơ, tài liệu nghiệm thu đầy đủ…

www.sacomreal.com

23


2. TỔ CHỨC NHÓM SCRUM & TẠO SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG
KANBAN BOARD
Product Backlog

www.sacomreal.com

Sprint Backlog #...

To Do

Pending

Done

Duration

User story 1

4 days

User story 2

3 days

User story 3

6 days

User story 4

2 days

User story 5

5 days

User story 6

7 days

User story 7

3 days

Toatal:

30 days

24


3. VẬN HÀNH QUY TRÌNH SCRUM

LẬP KẾ HOẠCH SPRINT: Công việc trong Sprint được Nhóm
phát triển lên kế hoạch trong buổi họp Kế hoạch Sprint.
Thành phần tham gia: toàn bộ Nhóm Scrum & Khách hàng
Thời gian: không quá 8 giờ/ Sprint 1 tháng.
 Phần một: Phải làm gì trong Sprint này? WHAT?
 Phần Hai: Làm thế nào để hoàn thành công việc? HOW?
Kết quả buổi họp Kế hoạch, Nhóm phát triển làm những gì
trong mỗi Sprint, và phải giải thích cho Chủ sản phẩm và
Scrum Master:
Dự định làm như thế nào để hoàn thành mục tiêu Sprint và
tạo ra sản phẩm bàn giao theo yêu cầu?
Nhóm phát triển phải ước tính (điểm hay ngày) cho các công
việc phải hoàn thành.
Checklist Sprint Plan

www.sacomreal.com

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×