Tải bản đầy đủ

Vai trò giám đốc dự án xây dựng 22112018

VAI TRÒ
GIÁM ĐỐC DỰ ÁN
The Role of Project Manager
Trình bày: KS LÊ HUỆ
Ban Cố Vấn


NỘI DUNG

1.

TỔNG QUAN VỀ VAI TRÒ GĐDA

2.

ĐỊNH NGHĨA MỘT GIÁM ĐỐC DỰ ÁN

3.

MỐI QUAN HỆ CỦA GĐDA


4.

NĂNG LỰC CỦA GIÁM ĐỐC DỰ ÁN

5.

KỸ NĂNG TÍCH HỢP CỦA GĐDA


1.

TỔNG QUAN VỀ VAI TRÒ GĐDAVai trò Giám Đốc dự án là lãnh đạo Ban QLDA;Vai trò này trong suốt vòng đời dự án;Có vai trò GĐDA trong giai đoạn xây dựng (CM);Vai trò GĐDA được thiết lập tùy thuộc vào dự án;

Sự thành công của dự án phần lớn nhờ sự dẫn đắt của Giám đốc dự án !


1.

TỔNG QUAN VỀ VAI TRÒ GĐDA

NHIỆM VỤ CỦA GIÁM ĐỐC DỰ ÁN

 Chịu trách nhiệm chính là hoàn thành các Mục tiêu dự án và đảm bảo yêu cầu
của các bên liên quan. GĐDA là người đứng đầu chịu trách nhiệm về những gì mà nhóm của họ sản
xuất.

 GĐDA cần phải có cái nhìn toàn diện về sản phẩm của đội mình để lập kế hoạch,
điều phối và hoàn thành chúng.

 GĐDA bắt đầu bằng việc xem xét tầm nhìn, sứ mệnh và mục tiêu của các tổ chức
tương ứng để đảm bảo sự liên kết với sản phẩm của họ.


1.

TỔNG QUAN VỀ VAI TRÒ GĐDA

NHIỆM VỤ CỦA GIÁM ĐỐC DỰ ÁN…

 GĐDA sử dụng cách giải thích để truyền đạt và khuyến khích thành viên trong
nhóm hoàn thành thành công các mục tiêu.

 GĐDA dẫn dắt nhóm dự án để đáp ứng các mục tiêu của dự án và kỳ vọng của
các bên liên quan.

 GĐDA sẽ cân bằng các ràng buộc, cạnh tranh trong dự án với các nguồn lực sẵn
có.


1.

TỔNG QUAN VỀ VAI TRÒ GĐDA

GIÁM ĐỐC DỰ ÁN NHƯ LÀ NHẠC TRƯỞNG
Người ta thường so sánh một Giám đốc dự án như là một Nhạc trưởng trong dàn nhạc,
một dự án lớn và một dàn nhạc bao gồm nhiều thành viên, mỗi nhóm đều đóng một vai
trò khác nhau. Một dàn nhạc lớn có thể có hơn 100 nhạc công được điều khiển bởi một
Nhạc trưởng. Những nhạc công có thể chơi 25 loại dụng cụ khác nhau. Tương tự, một
dự án lớn có thể có hơn 100 thành viên dự án do một Giám đốc dự án đứng đầu. Các
thành viên của nhóm có thể hoàn thành nhiều trách nhiệm khác nhau, chẳng hạn như
lập Dự án đầu tư, xin các Giấy phép, Quản lý thiết kế, Quản lý thi công… và quản lý cơ
sở vật chất.


1.

TỔNG QUAN VỀ VAI TRÒ GĐDA

QUYỀN LỰC CỦA GIÁM ĐỐC DỰ ÁN

 Quyền lực của Giám đốc dự án tùy thuộc cấu trúc tổ chức của Quản lý dự án
như: Tổ chức theo từng dự án, Tổ chức theo chức năng, Tổ chức theo Ma trận
mà ở đó tổ chức ủy quyền nhiều hay là ít cho GĐDA.

 Giám đốc dự án có chức năng quản lý dự án từ bước Chuẩn bị dự án đến Kết
thúc dự án được gọi là PM (Project Manager), những Giám đốc dự án chỉ quản lý
từ giai đoạn Thực hiện dự án đến Kết thúc được gọi là CM (Construction
Manager).


1.

TỔNG QUAN VỀ VAI TRÒ GĐDA

KIẾN THỨC & KỸ NĂNG CỦA GIÁM ĐỐC DỰ ÁN

 Nhạc trưởng không thể chơi nhạc cụ trong dàn nhạc, nhưng phải có Kiến thức âm nhạc,
hiểu biết và kinh nghiệm.

 Nhạc trưởng cung cấp cho dàn nhạc với sự lãnh đạo, lập kế hoạch và điều phối thông
qua truyền thông.

 Nhạc trưởng cung cấp thông tin bằng cách sử dụng cây baton và các chuyển động cơ
thể khác.


1.

TỔNG QUAN VỀ VAI TRÒ GĐDA

KIẾN THỨC & KỸ NĂNG CỦA GIÁM ĐỐC DỰ ÁN…GĐDA không có khả năng sẽ thực hiện mọi vai trò của dự án nhưng phải có Kiến thức
QLDA, sự hiểu biết và kinh nghiệm.GĐDA cung cấp thông tin bằng văn bản và giao tiếp với nhóm bằng cách sử dụng các
cuộc họp và các dấu hiệu nói hoặc qua văn bản chữ viết.


1.

TỔNG QUAN VỀ VAI TRÒ GĐDA

Giám đốc dự án là người được tổ chức giao nhiệm vụ lãnh đạo Ban QLDA chịu trách nhiệm đạt
được các Mục tiêu của dự án và đảm bảo yêu cầu của các bên liên quan.
Ngoài ra GĐDA cần phải có ít nhất các thuộc tính sau:
Hiểu biết về quản lý dự án, môi trường kinh doanh, các khía cạnh kỹ thuật;
Các kỹ năng cần thiết để dẫn dắt Ban QLDA có hiệu quả, phối hợp công việc, cộng tác với
các bên liên quan, giải quyết vấn đề và ra quyết định;Khả năng phát triển và quản lý phạm vi, tiến độ, ngân sách, tài nguyên, rủi ro, kế hoạch, và
báo cáo;Các thuộc tính khác cần thiết chẳng hạn như cá tính, thái độ, đạo đức và lãnh đạo.


2.

ĐỊNH NGHĨA MỘT GIÁM ĐỐC DỰ ÁN

Quản lý dự án hoàn thành công việc thông qua nhóm dự án và các bên liên quan khác. Quản lý dự án dựa vào
các Kỹ năng của cá nhân, bao gồm, nhưng không giới hạn:

Khả năng lãnh đạo,
Xây dựng nhóm,
Thúc đẩy,
Giao tiếp,
Ảnh hưởng,
Quyết định,
Nhận thức về chính trị và văn hóa,
Thương lượng,
Tạo điều kiện thuận lợi,
Quản lý xung đột và
Huấn luyện.


2.

ĐỊNH NGHĨA MỘT GIÁM ĐỐC DỰ ÁN

Finished Project

Giám đốc dự án thành công khi các mục tiêu của dự án đã đạt được. Một khía cạnh khác
của thành công là sự hài lòng của các bên liên quan. Giám đốc dự án cần giải quyết các nhu
cầu, mối quan tâm và kỳ vọng của các bên liên quan để đáp ứng các bên liên quan có liên
quan. Để thành công, Giám đốc dự án nên điều chỉnh các phương pháp tiếp cận dự án,
vòng đời và các quy trình quản lý dự án để đáp ứng các yêu cầu của dự án và sản phẩm.


2.

ĐỊNH NGHĨA MỘT GIÁM ĐỐC DỰ ÁN

Vai trò của Giám đốc dự án khác với vai trò của người Quản lý chức năng hoặc Quản lý hoạt
động.

Thông thường, người quản lý chức năng tập trung vào việc cung cấp giám sát quản

lý cho một đơn vị chức năng hoặc kinh doanh.
Các nhà Quản lý hoạt động có trách nhiệm đảm bảo hoạt động có hiệu quả.


3.

MỐI QUAN HỆ TỔNG HỢP CỦA GIÁM ĐỐC DỰ ÁN

TỔNG QUAN
TÀI TRỢ NGÂN SÁCH
CHỦ ĐẦU TƯ

NHÀ THẦU, TƯ VẤN
KHÁCH HÀNG

CÁC BỘ, SỞ

GIÁM ĐỐC
DỰ ÁN
NGƯỜI SỬ DỤNG

UBND CÁC CẤP

CÁC BÊN LIÊN QUAN KHÁC

Để làm tốt mối quan hệ này bạn phải cần đến Kỹ năng Communication
Management:

Nhận dạng các bên liên quan
Khảo sát những yêu cầu
Có KH đáp ứng các yêu cầu


3.

MỐI QUAN HỆ TỔNG HỢP CỦA GIÁM ĐỐC DỰ ÁN

DỰ ÁNGiám đốc dự án dẫn dắt nhóm dự án để đáp ứng các mục tiêu của dự án và kỳ vọng của các bên liên
quan. Người quản lý dự án sẽ cân bằng các ràng buộc cạnh tranh trong dự án với các nguồn lực sẵn có.
Giám đốc dự án cũng thực hiện các vai trò truyền thông giữa các bên liên quan.
Nghiên cứu cho thấy rằng các Giám đốc dự án thành công từ mối quan hệ tốt và kỹ năng giao tiếp.


3.

MỐI QUAN HỆ TỔNG HỢP CỦA GIÁM ĐỐC DỰ ÁN

TỔ CHỨC
Giám đốc dự án chủ động tương tác với các Bên liên quan:


Yêu cầu có đủ nguồn lực
Đáp ứng đủ và kịp thời kinh phí
Nghiệm thu hoặc bàn giao các sản phẩm
Sắp xếp các mục tiêu với mục đích của tổ chức.


3.

MỐI QUAN HỆ TỔNG HỢP CỦA GIÁM ĐỐC DỰ ÁN

PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ
Giám đốc dự án luôn được thông báo về các xu thế hiện tại của ngành. Giám đốc dự án lấy thông tin
này và xem nó ảnh hưởng như thế nào hoặc áp dụng cho các dự án hiện tại. Các xu hướng này bao
gồm nhưng không giới hạn ở:
Phát triển sản phẩm và công nghệ;
Mới và thay đổi thị trường;
Xây dựng các tiêu chuẩn;
Công cụ hỗ trợ kỹ thuật;
Các ảnh hưởng đến kỷ luật quản lý dự án;
Cải tiến quy trình và phát triển bền vững.


3.

MỐI QUAN HỆ TỔNG HỢP CỦA GIÁM ĐỐC DỰ ÁN

CHUYÊN NGHIỆP TRONG QUẢN LÝ
Tiếp tục chuyển giao kiến thức và hội nhập là rất quan trọng đối với Giám đốc dự án. Sự phát triển
chuyên môn này đang được tiến hành trong quản lý dự án và trong các lĩnh vực khác mà Giám đốc
dự án duy trì về vấn đề chuyên môn. Việc chuyển giao tri thức và hội nhập này bao gồm nhưng
không giới hạn ở:
Đóng góp kiến thức và chuyên môn cho những người khác
Tham gia đào tạo, tiếp tục phát triển


4.

NĂNG LỰC CỦA GIÁM ĐỐC DỰ ÁN

TAM GIÁC TÀI NĂNG

3.

Quản lý kỹ thuật dự án: Các kiến thức, kỹ năng

Khả năng lãnh đạo: Kiến thức, kỹ năng và hành vi cần
thiết để hướng dẫn, thúc đẩy và chỉ đạo một nhóm,

dự án.

để giúp tổ chức đạt được mục tiêu kinh doanh.

G
ĂN
NH


HU
ẬT

ẢN
KH

và hành vi liên quan đến các lĩnh vực cụ thể của

O
ĐẠ

QU
ẢN

KỸ
T

1.

QL CHIẾN LƯỢC & KINH DOANH

2.

Quản lý chiến lược và kinh doanh: Kiến thức và chuyên môn tổ chức nâng cao hiệu quả hoạt
động và cung cấp kết quả kinh doanh tốt hơn.


4.

NĂNG LỰC CỦA GIÁM ĐỐC DỰ ÁN

Kỹ năng kỹ thuật: Theo nghiên cứu các nhà quản lý dự án hàng đầu luôn chứng tỏ một số
kỹ năng chính bao gồm 14 kỹ năng, nhưng không giới hạn:4 Kỹ năng cốt lõi để quản lý Mục tiêu dự án: KNQL chất lượng, tiến độ, chi phí và phạm vi
công việc.6 Kỹ năng hỗ trợ: KNQL nguồn lực, thông tin, rủi ro, chọn thầu, các bên liên quan, và sự
tích hợp.4 Kỹ năng mở rộng cho Quản lý dự án xây dựng: KNQL an toàn, môi trường, tài chính và
khiếu nại.

(Nội dung này được nêu ở điều 66 – Luật XD 2014)


4.

NĂNG LỰC CỦA GIÁM ĐỐC DỰ ÁN

Kỹ năng chiến lược và kinh doanh: Các kỹ năng quản lý kinh doanh và chiến lược bao
gồm kỹ năng xem xét tổng quát, đàm phán và thực hiện có hiệu quả các quyết định và
hành động hỗ trợ sự liên kết chiến lược và đổi mới. Kỷ năng này có thể bao gồm kiến
thức làm việc về các chức năng khác như quản lý tài chính, tiếp thị và hoạt động. Các
GĐDA cần phải có kiến thức về kinh doanh để có thể:

Giải thích cho người khác
Làm việc với nhà tài trợ
Thực hiện chiến lược hiệu quả


4.

NĂNG LỰC CỦA GIÁM ĐỐC DỰ ÁN

Kỹ năng lãnh đạo: Kỹ năng lãnh đạo bao gồm:


Ứng phó với mọi người
Có phẩm chất và kỷ năng của người lãnh đạo
Quyền lực và gặt hái công việc hoàn tất
Vai trò Lãnh đạo và Quản lý

Những kỹ năng này có thể bao gồm việc thể hiện các khả năng cần thiết như đàm phán, khả
năng kiên cường, giải quyết vấn đề, tư duy phê phán và kỹ năng giao tiếp. Các dự án đang
trở nên ngày càng phức tạp với ngày càng có nhiều doanh nghiệp thực hiện chiến lược của
họ thông qua các dự án.


4.

NĂNG LỰC CỦA GIÁM ĐỐC DỰ ÁN

Phong cách lãnh đạo:
Các Giám đốc dự án có thể dẫn dắt nhóm của họ bằng nhiều cách. Phong cách quản lý
dự án lựa chọn có thể là sở thích cá nhân, hoặc kết quả của sự kết hợp của nhiều yếu
tố liên quan đến dự án. Phong cách quản lý dự án sử dụng có thể thay đổi theo thời
gian dựa trên các yếu tố trong kịch bản. Các yếu tố chính cần xem xét bao gồm nhưng
không giới hạn ở:


Đặc điểm của nhà lãnh đạo;
Đặc điểm thành viên nhóm;
Đặc điểm tổ chức;
Các đặc điểm về môi trường.


4.

NĂNG LỰC CỦA GIÁM ĐỐC DỰ ÁN

Cá tính:
Nhân cách đề cập đến những khác biệt cá nhân trong các mẫu đặc trưng của suy
nghĩ, cảm giác và hành xử. Đặc điểm tính cách bao gồm nhưng không giới hạn ở:Nhã nhặn;
Sáng tạo;
Văn hoá;
Cảm xúc;
Trí tuệ;Quản lý;
Chính trị;
Định hướng dịch vụ;
Xã hội;
Hệ thống.


5.

KỸ NĂNG TÍCH HỢP CỦA GĐDA

Vai trò của GĐDA là gấp đôi khi thực hiện dự án:

 Các GĐDA đóng vai trò then chốt trong làm việc với Chủ đầu tư dự án nhằm hiểu rõ các
mục tiêu chiến lược và đảm bảo sự liên kết các mục tiêu và kết quả của dự án với các
mục tiêu, danh mục đầu tư và các lĩnh vực kinh doanh. Bằng cách này, các GĐDA đóng
góp vào việc tích hợp và thực hiện chiến lược.

 Các GĐDA có trách nhiệm hướng dẫn nhóm làm việc cùng nhau để tập trung vào những
gì thực sự cần thiết ở cấp dự án. Điều này đạt được thông qua việc tích hợp các quy
trình, kiến thức và con người.
Quản lý tích hợp dự án là trách nhiệm cụ thể của GĐDA và không thể ủy nhiệm hoặc chuyển
giao.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×