Tải bản đầy đủ

ÔN TẬP TRẮC NGHIỆM TÂM LÝ HỌC

Bien s(x;m: ThS. Ng6 Minh Duy

Hf,JC vi?n Phljl giao Virl Nam lai TP.H CM

..

NGAN HANG DE THI TRAc NGHIEM
. TAM LY HOC DAI CUONG
I.

Tam Iy lit gi?

A. Ly Ie Clla cai Him

B. Nhin 1<\ hi~u rna khong dn n6i

C. Nhiing hi~n tugng tinh than nay sinh va di~n bi~n

D. Ly Ie cila trai tim

a trong nao.

2.

Tam Iy hQc lit gi?

A.Khoa h9C nghien ell'U v~ con nguai

B.Khoa hQc nghien Clm v~ hanh vi

C.Khoa h9C nghien Clm v6 hanh vi va cac qua trinh tinh than

D.Khoa hqc v~ tinh than

3.

Ba m~t du truc cua mQt con ngu'oi la gi?

A. Tu duy. xa hQi va tam 19

B. Sinh hqc, xa hQi va tam Iy

C. Tlnh cam, y chi va nhan cach

D. Tlim 1y, tinh cam va sinh Iy

4.

Theo ti~ng Latinh, "Psyche" co nghia lit gi?

A.Linh h6n. tinh thiin

B.H9C th uy~t

C.Tam Iy

D. Khoa hQc v~ tam Iy

5.

Til' nao trong cac til' sau co nghia lit Tam Iy hQc?


A.Psychology

B.Socialogy

C.Bio]ogy

C.History

6.

Mi}t ngimh d~ trO' thanh mQt khoa hQc dQc I~p dn nhung y~u t6 nito?
Nhi~m

A. Obi tugng, mt.Jc dich nghien CLru

B.

C. H~ th6ng thu~t ngii chuyen ngimh

D. A, 13 C d6u dung

7.

vt.J, phuong phup nghicn cuu

"Tu'o'ng tuy tam sinh, tU'6'ng tuy tam di~t" nol len di~u gi?

A.Obi s6ng tam Iy cua con ngubi dugc bi~u IQ qua hanh vi
I3.Tam ly con nguai do tuang

m~o

sinh ra

C.Oai sbng tam 19 con nguai rAt phong phu va da d<;lng
D.Tuang m<;lo clla con nguai la do tam ly quy~t dinh

8.

Trong cac phM bi~u sau, pbat bi~u nito dung nhAt?

A.

Con

v~t

khong co tam 1)1

B. Con

v~t

co tam Iy

C. Con v~t va con nguoi d~u co tam 1)1
D. Tam 1)1con v~t phat tri€n thAp han so vai tam Iy con nguoi
9.

Trong cac ph at bi~u sau, phat bi~u nito dung nhAt?

A. Tam 1y h9C nghien cuu v6 ban chAt cac hi~n tugng tam Iy

13. Tam 19 h9C nghien cuu v~ hanh vi va nhiing qua trinh tinh than
C. Tam Iy h9C nghien cuu v~ hanh vi
D. Tam Iy h9C nghien cuu v~ tam 19 lua tu6i
4. Tam Iy hQc co ngu6n g6c tir dau?
A. Sinh Iy h9C

B. Nhan hqc

C. Tri€t h9C

D.

Xa h(\i hqc

5. Tam Iy hQc chinh thu'c co ten gQi tu' khi nito?
A. Thf k)1 15

I3.Th~ ky 16

C. The k)1 17

D. Th~ ky 18


Hr;c vi¢n Plrqr giGo Vi¢r Nam rCJi TP,HCM

6. Tam Iy hQC tach khili

S\}'

Bien soan: TIrS. Ng6 Mmh Duy

ph\} thuQc vao Tri~t hQc vit tro' thanh mc}t khoa hQc dc}c I~p khi nao?

A. Th~ ky 17

B. Th~ k)' 18

e. Th~ ky 19

O. Th6 ky 20

7. PhOng th"c nghi~m Him Iy dh tien dU'Q'c thanh I~p khi n:\o, dU'Q'c thimh I~p tl;li dau va do ai thanh I~p?
A. Nam 1789, Leipzig (Duc), Wihcml Wundt

B. Nam 1789, Ao. Wiheml Wundt

e. Nam

O. Nam 1897, My, Carl Roger

1879, Leipzig (Duc), Wiheml Wundt

8. Vi~n Tam Iy hQc dAu tien dU''lC thanh I~p vito nlim nito, t:,ti dau?
A. 1780, My

B. 1870, Duc

C. 1880, Duc

O. 1880, My

9. Qua trlnh tri gi:ic co cltii djnh, nh~m X3C djnh d~c di~m ciia d5i tU'Q'ng qua nhu'ng bi~u hi~n ciia hanh dc}ng, cii'
chi, ... do la:
A . Phuong phap thvc nghi~m

e. Phuong phap Test (Tr~c nghi~m)

8. Phuong phap quan S3t


D. Phuong phap di6u tra.

10. Qua trlnh "do lU'img" tam Ij' dii dU'Q'c chu~11 hoa tren mc}t sB Iu·,.mg ngU'lli dii tieu ti~u do la:
A. Phuong phap di~u tra.

B. Phuong phap quan sat

e. Phuang phap Test (Tr~e nghi¢m)

D. Phuang phap thvc nghi~m

11. Qua trlnh tac dl}ng vito dBi tU'Q'ng ml}t cach chii dc}ng trong nhu'ng di~u ki~n dii dU'Q'c kh5ng ch~ d~ gay ra 0' dBi
tU'gng nhung bi~u hi~n ,,~ quan h~ nhan qua, tinh quy lu~t, CO" du, cO" ch~ ciia chUng do la:
A. Phuong phap di~u tra.

B. Phuong dam tho<;li

C. Phuong phap Test (Tr~c nghi¢m)

D. Phum1g phap Ihvc nghi¢m

12. Qua trlnh d~t cac diu hoi cho dBi tU'QlIg va d\}'a vao cau tra Ii)'i ciia d5i tU'Q"Og d~ trao d5i vit hOi them do la:
A . Phuong dam tho<;li

B. Phuong ptuip di6u tra.

e. Phuong phap Tesl (Tr~c nghi¢m)

D. Phuong phap IhVl:

j

J. Qua l. ;:.1; Ullilg IIIV' ~G cau i,ui lIil~l iO;}i U~I

I"iI

dl\J III!), ~5

obi

nghi~m

tu'gng IIgbien cu·u nh~m Ibu tbi,p

y ki~n

chu

quan ciia hQ v~ "An d~ cAn nghien cU"U do Iii:

A . Phucrng dam Iho<;li

B. Phuong phap diGu Ira.

e. Phuang phap Test (Tr~c nghi¢m)

O. Phuang phap Ihvc

nghi~m

14. Thong qua cac san ph~m, ngu'o'i nghien cu'u co th~ phan tich, kham pha d~c di~m tam Iy ciia d5i tU'Qng t:,to ra
san ph~m, do lit phu'ong phap ...
A, Phuong phap nghien cuu tieu su ca nhan

8. Phuong phap di~lI Ira

C. Phum1g phap nghien

D. Phuang phap dam Iho')i

CUll

san ph&m lao d(mg

15. y~u t5 tham gia hlnh thanh nhung d~c di~m v~ giai ph~u sinh Iy co' th~ va sinh Iy ciia h~ th~n kinh, dU'Q'c thim
hu·i)·ng tiI' th~ h~ truo-c, lam ti~n d~ v~t chAt cho

S\}'

phat tri~n ciia cli nhan la ...

U. Oi truy~n

A. Nao

. B~m sinh

D . A & B d~u dung

16. La cO" sO- ,,~t chAt, noi tfin t:,ti ciia cam giac, trl giac, tu· duy, tU'o-ng tU'Q'ng, tri nho', ch"

y, y thU'c, vo thtl·c ...

la".

A. OJ Iruy~n

B. Bam sinh

e. Nao

D, A & B deu dllOg

17. Ban du niio phai dam trach nhung chu'c nang gl'!
A. Nhip di¢u, miIU s~e , hinh d<;lng

B. 8i'm d6, tuang luqng, mo m(Jng

e. Tir ngu, con sO, duang ke

D. A & 8 d~u dllOg

18, Ban cA u niio trai dam tdch nhung Chll'C nang gi'!

2

do


. Bi{", soal1: ThS Ngo IHil1" Duy

H9C vi¢11 Phcjl giao Vi¢1 Nam Il,li TP.H CM

A. Tu ngu, eon s6, duimg k6

B. Ban d6, tuang tugng, rna mQng

c. A & D d6u dung

D. Danh s:kh, ly

lu~n,

philn tfeh

19. Phat bi~u nao sau day la dung nh~t?

A.Ban diu nuo trai di8u khicn nua ca th6 tni i
B.Ban cUu nao phai di6u khi6n D11a ca th6 phai
C.Ban du niio trai, phai ph6i hgp di~u khi 6n ea hai bcn ca th6
D.Ban du niio tn}i di6u khi6n D11a ea th6 phai va nguge lZli
20. Lam nhi~m vl,l di~u hoa va phai hgp ho~t di}ng cac phAn ciia cO" th~, dam bao dO'i sang sinh v~t di~n ra blnh
thll'img, do th~ h~ tru'o'c truy~n I~i, it khi thay d&i ho~c khong thay d&i, co

CO"

so'la phan x~ vo di~u ki~n lit...

A.HoZlt dQng cua h¢ thAn kinh

B.I-lo!;!t dQng ella h¢ than kinh c5p th5p

C.Ho!;!t d(mg cua h¢ th An kinh c5p cao

D.Ho~t dc)ng ella he thAn kinh trung uang

21. Ho~t dijng ciia nao d~ thanh I~p cac ph an x~ co di~u ki~n, la co' so' sinh Iy cua cac hi~n tu'c.rng tam Iy phu'c t~p
nhu: y thu'c, tu' du}" ngon ngiL ., la ho~t di}ng til t~o ciia co' th~ trong qua trinh sang do la ...

A.Ho!;!t dOng clla h¢ thfin kinh

B.Ho~t dQng cua h¢ thft n kinh c5p th5p

C.Ho~t d(lng eua he th5.n kinh c5p eao

D.Ho~t dOng

Clla

h¢ th5.n kinh trung uang

22. Ho~t dQng ciia thAn kinh trung U'o'ng dl,l'a vao...


A.Hoat dOng ella nao va tllY s6ng

B,Qua trin h hung phfrn va tIc eh6


C,Cae tuy~n nOi ti~t

D. Cae Me-mon trong ca th~


23. Qua trlnh th~n kin.h giup h~ th~n kinh thl,l'c hi~n ho~c tang di} ml.lnh ciia phan xl.I do h'l ...


A.Qua trlnh hun phfrn

B.Qua trlnh tIc ch€


C.Qua tdnh vua hung ph5n vila trc eh6

D.Qua tdnh lien hgp


24. Qua trinh ho:,t di}ng thAn kinh nh~m lam y~u ho~c m~t di tinh bung phin ciia t~ bao th~n kinh do lil. ..


A,Qua trinh hun ph.1n

B.Qua tdnh tIe eh6


C.Qua lrinh vua nung ph:}n vua tie eh6

i).Qua trinn iien hgp


25. TAt ca cac

51}'

v~t hi~n tU'qng trong th~ gioi khach quan tlu'q'c phan anh tr l,l'c ti~p vao nao va d~ I~i diu v~t

trong nao, 1:\ co' so' sinh Iy ciia cac ho~t di}ng tam Iy nhu': nh~n thu'c cam tnnh, trl,l'c quan, tu' duy cI,I th~, cam
xuc ciia ngu'm va di}ng

v~t

d6 h'l . ..

A.He th6ng tin hi¢u ella nao

B.He th6ng tin hi¢u thli I

B.H e th6ng tin hi¢u thlr II

C.H¢ th6ng tin hieu d~e trung

26. Toan bi} nhung ky hi~u tu·c.rng trung nhu': ti~ng noi, chu' vi~t, bi~u tU·Q'ng... v~ Sll v~t hi~n tU'\mg trong hi~n
Ull,1'C

khach quan phan anh v:\o nao ngU't'l'i la...

A.H¢ th6ng tin hi¢u eua nao

B.He th6ng tfn hi¢u thtI I

B,He th6ng tin hieu thtI II

C.J-1e th6ng tin hi¢u d~e trung

27. J.P. Pavlov da din cu' vao nhung y~u t6 nao d~ phan chia 4 ki~u th~n kinh co' ban?

A. Tinh an b~ng ella 2 qua trlnh th:1n kinh ca ban

13. Cuung d(> ella h¢ th An kinh

C.Tfnh linh hOat ella 2 qua trlnh thlin kinh ea b~lI1

f).A , B & C d8u dung

28. Phan x~ mang tinh b~m sinh, di truy~n, tinh ch~t d~c trung ciia loai, &n dluh suat dm, la phan x~ tl}' t~o trong
d m sang d~ thich ung vO'i moi tru'o'ng luon bi~n dck LOl.li phan xl.I nay thu'o'ng khong b~n vU'ng, ban chit la
hlnh thanh dU'ong mon lien h~ thAn kinh tl.lIn thoi giu'a cac trung kllU thAn kinh d6 la ...

A,Phim x~ e6 di6u ki¢n

B.Phan x~ v6 di6u ki¢n

C.rhan Xa ell a d5u g6i

f).Phan X~ eua tuy s6ng

3lIoc vien Phal giao Vi¢1 Nam Iqi TP.HCM

Bien soqn: ThS. Ngo Minh DIIY

29. Con ngu'oi luon chiu s'l tllc dQng ciia cac mAi quan h~ xii hQi nh~t dinh. T ,r ong qua trinh sAng, ho:,tt ilQn g va
gia o ti~p, con ngu'iJ'i linh hQi CI1C y~u tA nay mQt cach co y thlJ-c hay vo thu'c, giup con nguo'i hioh thanh nhung
chu'c nang tam Iy mO'i, nhu'ng nling hrc moi do la..,

A.HO<;lt dqng

B.Giao ti~p

C.Quan h~ xi'i hQi va nen van hoa xli hQi

C.Y thuc

30. Lo:,ti ho:,tt dQng t:,to ra nhung bi~n dBi l6'n qUIt tdnh phM tri~n Him Iy va d~c di~m Him Iy nhan each cua chu
th~ trong nhung giai do:,tn nh~t dinh. do la...

A.HO<;lt dQng

B.Ho~t dqng cua chu th ~

C.Ho~t

C.Ho?t dQng vui chai , giui tri

d\)ng chu d<;lo

31. Qua trinh xac I~p va \' ~n hanh ciic quan h~ giu'a chu th~ va khach th~ IIh~m thoa man nhu du cua chu th~

ho~c khach th~ va thl}'c hi~n cac chu'c nang: chu'c nang thong tin, chu'c nang cam xuc, chu'c nang nh~n thu-c va
danh gia I~n nhau, chU'c niing di~u chlnh himh vi, chu'c nang phAi h'!P hOl.lt d{ing do la ...

A.Ho?t d(mg

B.HO<;lt d\)ng giao ti~p

C.Giao ti~p

D.Giao t~

32. Trong cac phDt bi~u sau, phat bi~u nao dung nh~t?
A.Tam Iy nguai do Thw;:mg

d6 sinh ra

B.Tam Iy nguai mung Hnh b~m sinh
D.T:lm Iy nguai

C.Tam Iy ngua i do con nguai t?O ra

lit SI! phan anh hi¢n

thl!c khach quan thong qua nao
33. Trong cac phM bi~u sau, phat bi~u nllo klu)ng dung?
A.Tam 19 nguai la 51! philO anh hi¢n thl!C kMch quan thong qua nao
B.Tam Iy nguai co ban ch&t xu hQi va mung Hnh lich su
c.T:lm Iy nguai Iii san ph ~m cua ho?t d\)ng va giao ti6p
D.·Lim Iy ngua i la san ph.lm clla thoi quen
34. Nhii11g hi~n tU·(.l'IIg tam Iy tilen I'a trong mi,iI kDoiing thO'j gian ng~n, co mil' dfiu dj~n bi~n k~[ thuc ro rang do

la:

Ii
D. PhAm chdt tam Iy
B. Tr?ng thai tam

A. Thuqc tfnh tam Iy
c. Qua tnnh tam Iy

35. Nhung hifn tu'(}'ng tam Iy di~n ra trong khoang thi)'i gian dai, co mo' dfiu, di~n bi~n, k~t thuc khong ro rang, do
la:

A. ThuQc tinh tam Iy

B. Tr<;lng thai tam Iy

C. Qua trlnh tam I)'

D. Phiim chit tam Iy

36. Nhung d~c di~m Him Iy mang tinh Bn dinh, tro' thanh net drng cua nhan each, kh6 hinh thimh nhung cung kh6
m§t di, muBn m~t di c§n phiii co thil'i gian dai, do la:

Iy

A. ThuQc tfnh tam I)'

B. Tr<;lng thai tam

c. Qua trlnh Him Iy

D. Ph5m ch:1t tam Iy

37. Theo quan di~m cua Sigmund Freud, nhu'ng hi~n tU'l}'ng tam Iy co th~ x~p thimh:

A. Y thuc, tien y thuc va vo thuc

B. Y thuc, chua y thuc va v6 thuc

c. Y thuc va ti~m thuc

D. A & B d~u dung

38. Qua trinh nh~n thU'C phan anh nhii'ng thuQc tinh b~ ngoai cua

sl}'

v~t hi~n tU'lIng, khi

SI}'

tac dQng vao cac giac quan cua con ngu'o'i, do Iii dp d{i:

A. Nh~n thuc cam Hnh
C.

Nh~n

O.

Nh~n

thuc I)' tlnh

D. A & B d~u dung

thuc toan di¢n

4


v~t hifn tUQ'ng do dang


Hoc vNn Phqt gi60 Vi¢t Nom /(l i TP.HCM

Bien so!!n: ThS.

39. Qu a trinh Him Iy don gian nh~t pltan anh nhung thui]c tinh rieng Ie ciia

SI}'

""go Minh Duy

v~t, hi~n tU'l:mg, nhung trl}ng thai

ben trong co' th~ dU'gc nay sinh do sl}' tac di]ng trl}'c ti~p ciia cac kich thich len cac giac quan cua con ngU'(ri do
lit:
A. Tri giuc

B, Cam giuc

C. Tu duy

D. Tuangtugng

40. Trong cac phat bi~u sau, phat bi~u nito dung nh~t?
A,Cam giuc phan unh ban chdt ben trong e6 tfnh quy lu~t Clla SI! v~t, hi¢n tugng
B.Tri giuc phan unh tling thuQc tfnh rieng Ie, be ngoai cua SI! v~t, hi¢n tugng
C. Cam giue phan unh tn.m v<;n nhiing thu(k tfnh b6 ngoai clla SI! v~, hi¢n tugng

D.Tri giae phan anh mQt cach tron v<;n nhiing thw)c tfnh b~ ngoai clla 51! v~t, hi¢n tuqng

41. Trong cac phat bi~u sau, phat bi~u nito khfmg dung?

A.a cdp d(l cam giuc chung ta kh6ng th~ gQi dugc ten, hi~u dugc ). nghia ella SI! v~t, hi¢n tuqng
B.O cdp dt) tri giac ehung ta k h6ng th~ g9i duqc ten, hi~u duqc

y nghia ella SI! v~t, hi¢n tuqng

C.O cdp dQ nh~n thuc cum Hnh chi phun unh nhi'"rng thuQc tfnh b~ ngoai cua SI! v~t, hi¢n tuqng
D. (:I cdp dl] tri giac chung ta c6 th~ gQi dUClC ten, hi0u duqc

42. Gioi hl}n cua cU'l'rng di] rna

o' do

y nghia cua SI! v~t, hi<)n tuqng

kich thich gay ra dU'Q'c cam giac dU'Q'c gQi la:

A. Nguang tuy¢t d6i

13. Nguung sai bi<)t

C. Nguung cam giac

D. 13 & C

d6u dung

43. CU'I'rng di] kich thich y~u nh~t va m~nh nh~t d~ co th~ co dU'Q'c cam giac gQi la:
A. Nguung tuy¢t d6i

13. Nguang sai bi¢t

C. Nguung cam giac

D. A & C deu dung

44. Mu'c di) chenh I~ch t6i thi~u v~ cU'(rng di) ho~c tinh ch~t cua hai kich thich (hi d~ phan bi~t sl}' khac nhau giua
chung gQi lit:
A. Nguang wy¢t dbi

13. Nguung sai bi¢t

C. Nguang cam giuc

D. 13 & C d~u dung

45. Kh ii nang thay dBi di} nh~y cam cua cam giac clto phil hQ'P vo-i sl}' thay dBi cua cU'l'mg di} kich thich do lit:
ll)~t

A. Quy

lu~t

tac dQng qua l;,Ii

13. Quy

C. Quy

lll~t

pha trQn

D. Quy lu~t t6ng giac

thich ung

46. "Dang di ngoai n~ng, chung ta vao trong phong th~y t6i s~m nhung lat sau th~y sang tril' I~i" do la quy lu~t
nao?
A. Quy luat tac d(mg qua l;,li
C. Quy

lu~t

pha tn)n

R. Quy

lu~t

thfch ung

D. Quy

lu~t

tOng giac

47. SI}' kich thich y~u len giac quan nay se lam tang di) nh~y cam ciia cac gilk quan khac va ngU'l!c Il}i do la:
lu~t

A. Quy

lw~t

thich lIng

13. Quy

pha tr(\n

C. Quy

lu~t

tac d(\ng qua l;,li

D. Quy lu~t t6ng giuc

48. QUll trinh tam Iy philn anh mi)t cach trQn v~n nhu'ng thui}c tinh b~ ngoai ciia sl}' v~t, hi~n tU'gng khi chung dang
trl}'c ti~p tac di}ng vao cac giac quan.
A. Tri giac

B. Cam gi!lc

c. Tu duy

D. Tuang tuqng

49. Bao gAm Sl}' tri giac hinh dang, di) Ion, chi~u sau, di) xa, phu'o'ng hU'o'ng ciia
A. Tri giae thoi gian
C. Tr,i giac

v~n

SI}'

v~t do la:

13. Tri giac kh6ng gian
D. Tri giac con nguai

d(\ng

50. Philn anh di) lau, di) nhanh, nhip difU, tinh lien tl}C ho~c gian do~n cu a sl}' v~t do la:

5f! f) C

Bien soqn: VIS. Ng6 Mmh D/tv

l'i¢n Phql giao Vifl Nam lai TP.HCM

A. 1'ri ghie thai gian

13. 1'ri giue khong gian

C. Tri giue v~n dl)ng

D. 1'ri giue con nguai

51. S,," p h an anh nhung bi~n dai v~ vi tri cua cac

S\.I"

v~t trong khong gian do la:

B. Tri giue khong gian

A. 1'ri giue con nguai

C. Tri giac

v~n

d(>ng

D. Tri gi{le thbi gian

52. Qua trinh nh~n thu'C I§n nhau cua con ngu'i'ri trong nhu'ng di~u ki~n giao Iu'u tql"c ti~p do la:

13. Tri giue khong gian

A. Tri giue thoi gian
C. Tri giue

v~n

D. Tri giue con nguai

dong

53. Qua trinh tri giac cua con ngu'o'i chiu anh hU'o'ng bO'i nhung y~u t8 nao?
A. Nh u du hi~n t\li

B. Tlnh cum hi9n t\li

C. Kinh nghi9m trang quu kht!

D. A, B & C d~u dUng

54. "Hinh anh tnrc quan rna tri giac dern I~i bao gio' ciing thuQc v~ rnQt slJ' v~t, hi~n tU'Qng nh~t djnh cua th~ gioi
xung quanh". Day la nQi dung cua quy

Ilu~t:

A. Quy lu~t v~ tinh Iva ehQn eua tri giae

13. Quy

c. Quy lu~t tfnh dbi tugng eua tri giac

D. Quy lu~t v6 Hnh co )' nghTa eua tfi giac

lu~t

tong giae

55. "Con ngO'iri khong th~ dAng tho'i tri giac tfit ca cac SIJ' v~t, hi~n tU"l.mg dang tac di)ng rna chi tach d8i tU'Q'ng ra
khoi hOlm dnh". Day la ni)i dung cua quy

Iu~t:

A. Quy I u~t ve tfnh Iva ehQn eua tri giae

B. Quy lu~t t6ng giue

c. Quy lu~t tfnh dbi tugng eua tri giae
56. Tri giac c.o n ngu·iJ"j di~n ra co y thu'C va bao gio' con

D. Quy lu(it vf: tinh co

y nghTa eLla tri giae

ngu'o'i cung gQi dU'Q'c ten cua slJ' v~t. hi~n tU'Q"Ilg rni)t cach CIJ

th~ ho~c khai quat". Day III nQi dung cua qU)' Iu~t:

A. Quy lu~t v~ tfnh Iva ehQn eua tri giae

c. Quy

B. Quy lu(it tbng giae
D. Quy lu~t v~ Hnh e6 y nghTa ella tri giae

lu~t tfnh dbi tUQ"ng eua tri giuc

57. " Ngoai dc y~u

t6 k ich

tlticn ben ngoai, In gilic COli iJj quy iljnlt bO'j rni)t lo~t dc nhan t8 n~rn ben trong chu th ~

tri giac nhu': thai di), di)ng

CO",

rnlJc dicit, so' thfch..." Day la ni)i dung ciia quy

lu~t:

A. Quy lu~t v6 tfnh Iva ehQn eua tri gifle

B. Quy lu~t tbng giue

C. Quy lu~t Hnh dbi tugng eua tri gi{le

D. Quy lu$t vf: Hnh co

y nghTa eua tri giae

58. Qua trinh chu th~ tri giac khong chinh xac v~ rni)t SIJ' v~t, hi~n tU'Qng co th~t gQi la gi?
A. Ao giac

B. Sv sai llim eua tri giue


. Hoang tuemg

D. Ao thanh


59. Qua trinh ch" th~ tri giac v~ rni)t s~r v~t, hi~n tU'l!ng khollg co th~t gQi la gl?
A.

Ao gi ue

B. Sv sai llim eua tri giac

C. Hoang tuang

D. Ao thanh

60. Qua trlnh con ngu'iri di tim cau tra 10'i cho nhu'ng nan d~ ma hi~n thlJ'C cui)c s8ng da d~t ra rna tmo'c do con
ngu'M chu'a bi~t. do Hl ...
A. Cam giac

B. Tri giue

C. Tu duy

D. Tubng tuc,mg

61. TO' duy chi nay sinh khi gi;ip nhung hOlm canh, nhu'ng tlnh hu8ng rna b~ng v8n hi~u bi~t cu, b~ng phO'o'ng ph:ip
hanh dQng cu, con ngu'iri khong th~ giai quy~t dO'Q·c. Di~u nay th~ hi~n d~c di~rn gl cua tu· dUy?

B. Tfnh co v~n d~

A. Tinh gian ti6p
C. 1'inh truu

tu~mg

D. L'l mi)t qua trlnh (;im Iy

va khui quat

62. Tu' duy ph:.t hi~n ra ban chl1t cua slJ' v~t, hi~n tU'Qng va quy Ilu~t gW'a chung nhir suo d\lng cac cong clJ, phu'ong
ti~n ... Di~u nay th~ hi~n di;ic di~rn gl cua to' duy?

6


H9C

vi¢n Phat giao Vi¢t Nam tai TP.HCM

Bien sO(1n: ThS. Ngo Minh DlIY

A. Trnh co v§n d~

O. Tfnh gian ti~p

C. Quan he m~t thi~t voi nh~n thuc cam trnh

D. Quan

M m~t thi~t vai

63. COD dU'img nh~n thU'c hi~n th\l'c bit diu tir nhung di~u tai nghe mit thiy ra i mm d~n tich

cam xuc
C\I'C

suy nghi va giiai

quy ~t vin d€. Di€u nay th~ hi~n d~c di~m nao ciia tu" duy?
A. Quan h~ m~t thi6t vai nh~n thuc cam trnh

B. Quan h~ m~t thi~t voi cam xue

C. Quan h~ m~t thi~t vai ngon ngu

D. La mQt qua trlnh tam

Iy

64. Qua trinh tu' duy co nhung giai dOl.'D nito?
A. Xllc dinh, huy dQng, sang lC)c, ki~m tra, gia i quy6t

O. Xac djnh, ki~m tra, giai quy~t

c. Sang lC)c, ki ~m tra va giai quy~t

D. B & C d~u dung65. Qua trinh tach toan th~ thanh cac y~u t6, cac thanh phAu du tl.'O nen n6 th~ hi~n thao tac nao ciia tu' duy?
A. T6ng hgp

O. So sanh

C. Phan tieh

D. CI,l th~ hoa

66. Chii th~ dU'a ra nhu'ng thuQc tinh, nhung thanh phAn dii du'Q'c phan tich thimh mQt chinh th~, mQt toan th~ th~
hi~n

thao tac nao ciia tu' duy?

A. CI,l th~ hoa

B. T6ng hgp

C. TrllU tugng hoa

D . Khai quat hoa

67. Dung tri tu~ d~ phan bi~t sl! gi6ng va khac nhau giu'a cac s\l' v~t hi~n tU'QlIg d6 la thao tac.. .
A. Phan tfeh

O. T6ng hgp

C. So sanh

D. CI,l th~ hoa

68. Qua trinh gl.'t bO nhung thuQc Hnh, nhung bQ ph~n nhung quan h~ kh6ng d n thi~t, chi giu' Il.'i nhfrng y~u t6
d n thi~t d~ tu' duy. Day la thao tac nao ciia tu' duy?
A. Truu tugng hoa

0. CI,l th~ hoa

C. Khai quat hoa

D. Ph an tfeh

69. Qua Irinh chii thtl tim ra mQt thuQc linil chung cho vo s6 ili~n tU'!fng nay

SI}'

v~t tile hi~n thaG

Ule

nao ciia

[u.

duy?
A. Phan Heh

O. T 6ng hgp

C. Trull tugng hoa

D. Khai quat hoa

70. Tre em lam toan b~ng cach dung tay di chuy~n cac v~t cl} th~ tU"ang ung v6i cac du' ki~n cua hai toano Day la

10l.'i tu' duy nito?
A. Tu duy trllc quan hinh anh

B. Tu duy trl!C quan ha nh d(mg

c. T u duy truu tugng

D. Tu duy sang

t~o

71. Tre him toan b~ng cach dung mit quan sat cac v~t th~t hay cac v~t thay th~ tU'()'Dg ling vm cac du' ki~n cna bid
toano Day la 10l.'i tu' duy nao?
A. Tu duy trl!C quan hlnh anh

O. Tu duy tfl!c quan hanh dOng

c. Tu duy truu tugng

D. Tu duy sang

~o

72. LOl.'i tu' duy rna vi~c gilli quyit v~n d~ du'Q'c dl}'a tren vi~c sii' dl}ng cac khai D i ~m, cac k~t du logic, du'Q'c tan tl.'i
va

v~n

hanh nho' ngon ngu', d6 Ia...

A . Tu duy trl!C quan hlnh anh

B. Tu duy trl!c qua n hanh dQng

c. Tu duy truu tugng

D. Tu duy sang

73. LOl.'i tu' duy theo ki~u cu' lam rAi se ro, d6
A. Tu duy sang

~o

la...
O. Tu duy tfl!C quan hlnh anh

t~o

D. Tu du y thl!c hanh.

C. Tu duy trl!C quan hanh dOng

7H(Jc vi~n Ph41 gitto Vif l Nam lai TP.HCM

Bien SOl.In: 77,S.

74. Qua trlnh tam Iy phan anh nhung eai chu'a tung co trong kinh nghi~m cua

I

go Afillh Duy

ca nhan bAng each xay dyng nhung

hlnh anh mO'i tren cO" so' nhu'ng biSu tU'Qllg dit co (nhung hlnh anh cu trong tri nhO')
A. Cam ghlc

B. Tri giac

C. Tu duy

D. Tu(Yng IU9'ng

75. Lo:,ti tU'l)llg tU'gng t:,to ra nhung hlnh anh nhiim dap ung nhung nhu du, kich thich tinh tich c ....·c tht,rc t~ cua con
ngu'i>i, do

la ...

A. Tu6ng tugng lanh
C. Tu6ng tU9'ng tai

m ~mh

B. Tuang tU9'ng khong Ifmh m(lnh
D. TuCtng tU9'ng sang

t~o

t~o

76. Qua trlnh t:,to ra nhu'ng hlnh anh mO'i dai v6'i ca nhan ngu·irj tU'o'ng tU'gng va d ....·a tren s....· roo ta cua ngu'iri khac,
tai Ii~u. do Ia...
A. Tu6ng tugng

I~mh m~nh

C. Tm'mg tUl)'ng tai

B. TU011g tLIl)'ng kh6ng Ifmh m(lnh
D. Tucmg tUl)'ng sang t(lO

1(l0

77. Qua trinh xay dl}ng nen nhu'ng hlnh anh mO'i chU'a tung co trong kinh

nghi~m

cua ca nhan cung nhlT cbull tung

co trong xii hQi dU'Q'c hi~n th ....·c hoa trong cac san ph~m v~t chlit dQc dao va co gia trio do Ia...

B. Tuang tuqng khong lanh m(lnh

A. Tuang tU9'ng lanh m(lnh

. T uang tU9'ng sang 1(10

D. Tuang tl!
78. Qua trlnh t:,to ra nhu'ng hlnh anh khong dU'Q'c th~ hi~n trong cUQC sang, v:,tch ra nhu'ng chU'O"ng trinh va hanb vi
khong du'Q'c thl}'c hi~n. tU'(mg tU'Qllg chi d~ rna tU'Ollg tU'Qllg, do Ia...

A. T mJng tugng tanh m(lnh

B. TmJng tuqng khong lanh m(lnh

c. Tuang tugng tai 1(10

D. Tuang tLIqng sang t(lO

79. Minh ngu'iri, dAu de la cach sang t~o hinh anb nao cua tU'Ollg tU'Q'ng?

A. Thay d6i kfch thu6c,

B. Nh~n m(lnh

s6 lugng

c. Ch~p ghep

D. Di~n hinh hoa

80. C~u De tiau to

ia deil sang ~:)o hini! ilnh nilO cua iU'o'ng tu'Q'ng?

A. Thay d6 i kfch thulYc, s6 Iwmg

B. Nh;}n m(lnh

C. chfip ghep

D. Di6n hinh hoa

81. Nha van Nam Cao da sir dl}ng each sang t:,to hlnh linh nao cua tU'Ollg tU'c,mg d~ xliy d ....ng nen hinh tU'Q'ng nhan
v~t

Chi Pheo?

A. Thay d6i kfch thulYc, s6 lugng

B. Nhdn m",nh

C. Ch:1p ghep

D. Di~n hinh hoa

82. H~ th&og ky hi~u, tu' ngu' dung lam phU'o'ng ti~J1 giao ti~p va lam cong cl} d~ tu' duy gQi la gi?

A. Tlr ngii va ky

hi ~ u

B. Ngon ngii

D. B & C d~u dung

C. N gon tir
83. Ngon ngu' co th~ du'Q'c phan thanh nhung lo:,ti nao?
A. Ngon ngii ben trong va ngon ngii ben ngoai

B. Ngon ngii d6i thOi;1i va ngon ngii dQc thoi;1i

C. Ngon ngii bang 1m va ngon ngii khong lai

D. Ngon ngii noi va ngon ngii vi ~t

84. Ngon ngu' d~ danh cho chinh chu th~, khong dung d~ lien h~ vO'i ngITo'i khac, co m&i quan h~ m~t thi~t vO'i tU'
duy va khong bi~u thi thanh ti~ng do Ia...
A. N gon ngii ben trong

B. Ngon ngii d6i thoi;1i

C. Ngon ngii khong lui

D. Ngon ngii d(lc tho(li

85. Lo:,t i ngon ngii' th~ hi~n qua hanh vi, cu' chi, di~u bi} cua con ngu'o'i?
A . Ngon ngii d~c

bi~t

B. Ngon ngii ben trong
D. A & C d~u dung

C. Ngon ngii khong lai (ngon ngii C(J t110)

8


H9C vi¢n Phql ghio Viel Nam l(Ii TP.HCM

Bien SO(In: ThS. Ngo Minh Duy

86. Qu:i trlnh ghi nM, giu' gin va nho' l{li nhu'ng kinh

nghi~m

dii trili qua trong qua khii' gQi la gi?

A. Trf nh&

B. Ghi nh&

C. H6i tlIang

D, Tai

87. Qua trlnh

nh~p dU' li~u, nh~p

thong tin vao bi) nho' la gi?

A. Trf nhC!
C. Tai

hi~n

B. H6i tua ng

hi~n

D. Ghi nha

88. Ml,Ic dich ghi nho' ro rang, dang thiri chu th~ tim kiSm nhung bi~n phap ky thu~t d~ d~t dU'Q'c ml,lc dieh ghi nhO',

do Ia...
A. Trf nha ng.1n h\ln

B. Tri nh& dai h\ln

C. Trf nh6 co chu djnh

D, Trf nhC! kh6ng chu djnh

89. Lo~i ghl nhO' rna khong din phai d~t ra DlI}C (lieh tir tru'o'c va cung khOng doi hoi sl}' n& II}'c

y chi nao cua

chu

th~, dola...
A,

Trf nhC! ng~ n h\ln

13. Trf nhC! kh6ng chu djnh


C, Trf nha co chu djnh

D. Trf nha dai h\ln


90. LOlli tri nhO' phan anh nhung cu' di)ng viI h~ thc3ng cu' di)ng, co

y nghia quan trQng trong vi~c hlnh thanh nhung

ky xao thl}'c hanh va lao d(lng, do Ia...

A, Trf nhC! ng.1n h\ln

n . Tri nh6 kh6ng chu djnh


C. Trf nhC! hanh dQng

D. Trf nhC! dai h\ln

9 ~ . Tri nhO' phan iinh nhung rung cam, tinh cam dii diSn ra trong hO~lt d(lng tru-o'C day, giup chi! th~ cam nh~n

dU"Q'c giii trj th~m mS' trong hanh vi, cU' chi, 10'i noj va trong ngh~ thu~t, do Ia.. .
A. Trf nhC! th ~m my

B. Tri nh6 hinh anh

C. Tri nhC! hanh d(Jng

D. Tri nha cam xuc

92. Lo:,ti tri nha dUl}'c hlnh thanh kern theo qua trinh cam giac, tan hJi vO'i ml}c dieh lu'U giu' nhfrng cam giac khi

k i h thich til' moi tru-ong tac u(lng vItO cac ghic quail, 00

ia...


A.Tri nh6 ng&n h~m

B,Trf nh6 dai h\ln


C.Trf nh6 cam giac

D,Tri nhU hinh anh


93. LOl}i tri nM' tan t~i ngay sau giai dOlJn vira ghi nbO', tan t~i vO'i ml}c dich lu'u giu' nhu'ng di~u ma chung ta tri

giac du'gc, do la ...

A.Trf nh& ng~n h\ln

B.Tri nhC! dai Iwn


C.Trf nhC! cam giac

D.Trf nhC! hinh anh


94. LO{li tri nhO' c1l1J'a dl}'ng mai lien h~ giu'a cac thanh ph~n cua n(li dung ghi nbO', la san ph~m cua qua trinh cung

ca, I~p di I~p I{li nhi~u I~n va Sl,I' t~p trung chu

y, do Ia...

A.Tr! nh6 ng~n h\ln

n ,Trf nh& daf h\ln


C.Tr! nh& cam giac

D,Tr! nhC! hinh {mh


95. Tri nhO' phan iinh nhung tu' tU'Ong,

y nghi cua COil ngu'o'i?

A. Trf nha th~m my

B. Trf nhC! hinh anh

C. Tri nhC! hanh d(mg

D. Trf nh& IiI ngu-Iogic

96. Qua trinh hinh thanh tri nho' co m§y giai dOl,ln, do Iii nhung gilli dOlJn nao?
A. 3 giai dO\ln: ghi nhC!, luu Iru va tai hien

B, 2 giai dOlln: ghi nha va tai hien

c. 4 giai dO\ln: ghi nhC!, giu gin. tai hien va quen

D. I giai dOlln: ghi nh6

97. Qu:i trinh khong tai hi~n dU'Q'c n(li dung dii ghi nho' tru-o'c do vao nhu'ng tho'i (J i~m dn thiSt gQi Iii gi?


A, Mjt trf nha

B. Dang Irf


C. La dang

D, Quen

9Hoc vi¢n Phgl giao Virl Nam I(li TP.I-/eM

Biell SO(ln: TIIS. Ng6 A-fillh DlIy

9S. S\f rung d(ing cua con ngu'o'i dai "o'i hi~n tb\fc cling IIhu' S\f rung d(ing ciia tqlDg thai chu quan nay sinh trong
qua trinh tllC dQng tU'ong h6 "oi moi tru'ong xung quanh va trong qua trinh thoii man nhu du cua minh, do
la .. .

cam

B. Tinh cam

C. Cam xue

D. Xue d9ng

A. Xu

99. Co m~y lo~i cam xuc co' ban? Do hi nhiiTlg lo~i nao?
A. 3; vui , bu6n, gian du

B. 4; vui, bu6n, 5q hal, gi~n du

C. 6; vui, bu6n, sg hai, gi~n du, ng?e nhicn

D. 5; vui, bu6n, 5g hai, gi~n dfr, ghet

100. Thai di) cam xuc 5n djnh th~ hi~n

sl}'

rung cam ciia con nguoi dai vO'i' nhung

sl}'

v~t, hi~n tUQllg co lien quan

d~n nhu du va dQng cO' ciia hI), do Ia...

A. Xue cam

B. Xue dQng

c. Cam xue

D. Tinh cam

101. Cam xuc co cU'ong di) dt m~n,h, xay ra trong mi)t khoang thOi gian ng~n va khi xiiY ra chii th~ khong lam chii

du'Vc ban than, 'k hong

y thirc du'Vc h~u qua hanh di}ng cua minh, do Ia...

A. Xue cam

B. Xuc J(mg

C. Tam tr?ng

D. Tinh

cam

102. Mi)t trong nhu'ng d~ng ph5 bi~n nh~t ciia cac tr:,tng thai cam xuc ciia con ngu'o'i co cU'ong dQ yiu nhu'ng tho;

gian I~i keo dai dang k~ va duy tri trong mi}t khoiing thb'i gian nh~t djnh va thu'ong khong ro rang, do la ...
A. Xue cam

B. Xue d(mg

C. T!im ~ng

D. Tinh cam

103. "Yeu nhau yeu ca dU'A. Quy lu~t di ehuy~n
lu~t

B. Quy lu*t lay Ian
D. Quy

lu ~t

hinh thanh tinh cam

A. Quy lu~t di huy~n

B. Quy

lu~t

liiy (a ll

C. Ouy lu*t tuang pht'l n

D. Quy

11I~t

hinh thanh tinh cam

A. Q uy l u~t v6 sll hinh thanh tlnh cam

13. Quy

(u~t

lay Ian

C. Quy lu*t tucmg phan

D. Qu)'

lu~t

pha tr(Jn

B. Qu)'

lu~t

thleh ung

C. Quy

tucmg phan

104. "Giftn d chem thot"'!

105.

"G i~n

thi

gi~n

rna thu'o'ng thi thuO'ng"?

106. "Xa thu'O'ng, glin thub'ng"?

A. Quy lu~t di ehuy~n
C. Quy

lu~t

D. Quy l u~t hinh thanh Hnh cam

tucmg phan

107. Tinh cam du'Vc hinh thanh til' cac cam xuc, do cac cam xuc cimg

qui

lu~t

lu~t

dU'Q'c dQng hinh hoa do la ni)i dung cua

tinh cam nao?

A. Quy lu*t di chu)'~n
C. Quy

lo~i

B. Quy lu ~t thich ung

tucmg phan

D. Qu)'

lu~t

hinh thanh tinh cam

lOS. "Nang mu-a thi gi~ng nang dAy, anh nang di I~i In\! thAy nang tlmong" th~ hi~n quy lu~t nao ciia tinh cam?
A.QuyluQtdiehuy~n
C. Ouy

l u~ t

tucmg phan

B. Quy

lu~t

thleh ung

D. Qu)'

lu~t

hinh tMnh tinh cam

109. Khuynh bU'6ng chiim u"u th~, co th~ pha viT sl}' quan binh ciia do; sang tam Ij' du'Vc gQi la ...
A.Nghi~n ng~p

B.Dam me

.1 lung thu

D.Thich thu

10


H(JC "ifn Plu)1 giao Vi¢1 Nam Iqi TP.HO"i

Bien soqn: ThS. Ng6 Minh Duy

110. Kh a nang giup con ngu'oi hoim thimh nhiing hilnh vi da dlnh nh~m d~t dU"!}'c ml}c dich da dUQ"c d~t ra, kha
nang di~u hoa va di~u khi~n co y tM'C hanh vi cua ban than dU'Q"c gQi Iii?

A. Kicn tri

B. Chf khf

C. V chf

D . Hanh vi

y chf

Ill. Kha nang ph~n d~u, n6 II}'c kh~c phl}c mQi kho khan trong qua trinh hoan thanh nhiing nhi~m vv nh~t dlnh

nh~m d~t dU'Q'c ml}c dich da d~ ra, do la ...
A. Kicn lfi

B. Chf khl

C. Vchf

D. Hanh vi

112. Nhiing hanh vi co

y thli'c, co suy

nghi Imo'ng v~ mQt ml}c dieh da dU'Q'c xac d jnh.

A. I-h\nh vi sai l;,lc
C. Hanh vi c6

y chi

B. Hanh vi l¢ch chufm

y thuc

D. Hanh vi )' chI

113. Hlmh dQng hic dAu vBn la hanh vi, hanh di)ng y chi nhu'ng do dU'Q'c I~p di I~p I~i nhi~u I~n hay do Iuy~n t~p
rna tro- nen thanh th~o khong dn co sv· ki~m soat trV'c ti~p cua y thu'c gQi hi gi?

A. Kyxao

B. Th6i quen

C. Hanh dOng tu d(lng hoa

D.

T~

d(>ng hoa

114. La hanh di}ng tl}' di}ng hoa mQt cach co y thu'c, dU'Q'c hinh thanh nhil' Iuy~n t~p, khOng co sl}' kj~m soat tbu'O'ng
xuyen cua y chi, khong ch sv· ki~m tra cua thl giac, di}ng tac mang Hnh ch~t khlli quat, khong co dQng tac
thira, k~t qua cao rna it tBn nang IU'Q'ng thfin kinh va

CO'

b~p va du'Q'C hinh thanh tren nhiing ky nang so' d~ng

gQi la?

A. K- xao

B. Th6i quen

c. Hanh dOng t~ dOng hoa

D. lV d(lI1g hoa

115. Lit hanh di}ng tl}' dQng hoa, mang Hnh ch~t nhu du, n~p sAng cua con ngu'oi, dU'Q"c hinh thanh tir nhi~u con
iluo'ng khac nhau, co tinh b~n vii'ng cao, kho thay dili, su'a chii'a, dU"!!c danh gia v~ m~t d~o du'c dU'Q"c g Qi la gi ?

A.K:r' .

G. Th6i quen

0

D.

T~

d(lng hoa

116. Trong qua trinh Iuy~n t~p, sIr ti~n bi} cua ky xao di~n ra khong dang d~u. Co nhii'ng lo~i ky xao luc mOl Iuy~n
t~p thi ti~n bi) ch~m nhung sau do I~i ti~n be) nhanh va ngu'Q'c I~i. Day Iii nQi dung cua qU}' Iu~t nito?

A.Quy l u~t ti6n b(J khong d6ng d~u
C. Quy

lu~l

tac d(Jng qua

l~ l

B. Quy

giiia ky xao cli va ky xao rna;

lu ~ t

"drnh" ella phuong phap

luy~n t~p

D. Quy lu~t d~p t~l ky xao

117. M6i phu'o'ng phap luy~n t~p ky xao chi dem I~i mQt k~t qua cao nh~t, muBn d~t k~t qua cao hon phai thay dBi
phuong cua ky

X:lO

phap

luy~n t~p.

Day lit nQi dung cua quy

A.Quy l u ~t ti6n b(> kh6ng d6ng d~u
C. Quy lu~t lac d(>ng qua lZii giiia ky

lu~t

nito?

B. Quy Ilu~t "drnh" cua phuong phap luy~n t~p
X:10

cli va ky xao mai

D. Quy lU~1 d~p t~l ky xilO

IIS.Trong qua trlnh Iuy~n t~p cac lo~i ky xao, co th~ ky xao da thanh I~p co th~ t~o thu~n IQi hay gay can tro' vi~c
hin h thanh cac ky xao khac. DilY la nQi dung cua quy lu~t nao?

A.Quy l u~t ti6n b(> kh6ng d6ng d~u
C. Quy

l u~t

B. Quy

tac dOng qua lZii giiia ky xao cli va ky xao mal

lu~t

'dinh" ella phuong phap luy¢n ti;p

D. Quy lll~t d~p t~t ky

119. K5' xao dU'Q'c hinh thitnh thong qua qua trinh luy~n t~p va thm'rng xuyen cung

X:10

cB, n~u

ky xao khong dUQ"c cung

c6 thu'o'ng xuycn Sf bi suy y~u va se m~t h~n di. Day la ni}i dung cua quy lu~ f nao?

A.Quy lu?t ti6n b(> kh6ng d6ng d6u

B. Quy lu~t "dinh" cua phuong phap luy~n t?P

c. Quy lu~t tac d(Jng qua lZii giiia ky xao cli va ky xilO mal

D. Quy lu~l d~p l~t ky xao

120. Theo Sigmund Freud, nhiing hi~n tU'Q'ng tam Iy co th...·c. vii dang xay ra t r ong ta mit ta khOng bi~t gi v~ no,
,k hong bi~t vi sao no nhu' th~ dUQ'c gQi lit?

11


Bien sot;ln: 71,S Ng6 Minh Dlly

H9C vi?lI Phql giGo Vir l Nam It;li TP,HCM

y thuc

A. Y thue

B. Ti~n

C. VO thuc

D. Nhiing hi~n tuqng bl an

121. S,! t~p trung cua
hi~u

y thu'c vao

sl}'

v~t, hi~n tU'gng di dlnh hU'ollg hOl,lt dQng bao dam cho hOl,lt dQng ti~n baoh

qua du'q'c gQi la?
t~p

A. Nang Il!c

B. Sl!

C. Khii nang

D. Chu Y

y khong co

122. LOl,li chu
A. Chu

ml}c dich

tl}'

trung

giac, khong dn d~n s\I' nB Il}'c cua ban than dU'Q'c gQi la gi?

y co chu dinh

B. Chu

y sau chu dinh

y t~p trung
D, Chll Ykhong chu dinh
123. LOl,li cM Yco m\lc dich til' tru-o'C va dn S\I' n6 1\I'c cua ban than du'Q'c gQi la gl?

B, Chu y sau chu dinh

A, Chu Yco chi:! dinh
D, Chu y kh6ng chu dinh
C. Chu y t~p trung
124. Chii Ynay viin la chu y c6 chu dlnh nhullg khOng doi hoi s\I' cling thing ciia y chi, loi cuAn con ngU'l'ri vao
dung hOl,lt di}ng toi mu'c khoai cam, dem Il,li hi~u qua cao ciia y chi. No. cach khac, do la S,! hru tam cua
C. Chu

nQj
dAi

tu'gng sau khi chii thi co mot liell h~ tich c\l'c nao do diii vai diii tU'Q'ng dl}'O'c gQi la gl?
A, Chti

Yco chu dinh

B. Chu )' sau chu dinh

C. Chu

y t~p trung

D. Chti 9 khong chu dinh

125. H~ thiing cac d~c diim Him sinh Iy ciia mQt ca nhan quy dlnh gia tri xii h(ii va nhiillg hanh vi xii hOi cna

ca

nhan §y?

A. T1nh cach

B. Ca nhan

C. Ca tinh

D. Nhan cach

126. Nhiln c3ch thu'o'ng bi~u hi~n 0' m§y

dp d(l, do lit nhu'ng dp di} nito?

va lien ca nhan
nhiin, lien d IIh,;1I va sieu ~,i rohan

A. 2 c:1p d9: ca nhan

B. 2 c:1p d9: Cll nhan

C. 3 dp dO: d

D. A & B d~u dung

va t~p th~

127. Theo A.G.Covaliov du truc tam Iy cua nhan each bao gAm?
A. Cai Ay, Cai Toi

C. Qua trinh,

tr~lI1g

va Cai Sieu T6i
thai, thu9C tlnh tam

13. Duc

19

va Tai

D.Nh~n

thuc, tinh cam, )' chI

128. Theo Sigmund Freud, du truc Him Iy ciia nhan each bao gAm?

Ythuc, Ti~n )' thuc va Vo thue
C. Nh~n thuc, tinh cam va y chi
A.

B. Duc vii Tai

D,Cai Ay, Cai Toi

va Cai Sieu Toi

129. H~ thiing cac di}ng h,l'c quy dlnh tinh tich c\l'C va S\I' 1\I'a chQn cac thai di} cua con ngU'l'ri trong qua trinh hOl,lt
dQng va tAn tl,li cua mlnh dU'Q'c gQi la?

A, Nhudu

B. DOng

c. Xu huang

D. Hung thu

CO


130. S\I' doi hoi t~t y~u rna con ngu'c)i dn du',!c thoa miin di tAn tl,li va ph:tt tri~n gQi hi?

A, Long tham

B. Di)ng hfC


C. Nhudu

D. D()ng co

131. Sau khi dU'Q'c dap u'og nhu du nay thl nhu du khac xu§t hi~n vai mu'c di) khac th~ hi~n d~c di~m gl cua nbu
du?
A . Tinh chu ky

B. Tlnh dOi tU<,Jng

C. CUCmg di) tang dAn

D. A & C d~u dung

132. Nh.u cAu g~p dung dii. tU'Q'ng Sf nay sinh cai gi d~ thuc d~y con ngu'oi hanh d(lng?

A, Di)ng co

B. Ciim xuc


12


Bien SOQII: ThS. Ngo Millh Duy

H r c "ifn Phl,il gitio Vi¢r Nam r(li TP. HeM

C.

Y tuang

D.DQng II!C

133. Theo A.Braham Masslow, nhu du chia thimh mfiy b~c, do lit nhii'ng b~c nflO?
A. 2. v~t chAt va tinh th:1n

B. 3, cftp th~p, cftp trung va c§p cao

C. 5, sinh Iy, an toan, dugc thira

D. T6n t<;li, quan h~ than thi~t, phat tri~n

nh~n,

ton trQng, khfing dinh
134. Theo Alderfer, nhu du du'''c chia him mfiy lo~i do la nhung lo~i nao?

A. 2, v6t ch~t va tinh thAn

13, 3, c5p thAp, cdp trung va c5p cao

C. 5. sinh Iy, an toan, dugc thira

D. T6n tl,li , quan h9 than thi~t, phat trien

nh~n ,

ton trQng, kh~ng dinh
135. Thai dQ d~c bi~t ciia

ca nhan dai voi mQt dai tU'l)'ng nao do, vim co )' nghia trong cUQC sang, vim mang I~i rung

cam tich cl}'c trong qua trlnh

ho~t

di}ng gqi lit?

A, Th ich thu

13 , Quan tam

c, Yeu thich

D, Hung thu

136. H~ thang cac quan di~m cua

ca nhan v~ tl}' nhien, xii hQi v~ chinh ba D thaD minh trong th~ giM ~y dU'l)'c gQi la?

A, Nhan sinh quan

, The giui quan

C. Vii trl,l quan

D. Nhan quan

137. .Ml}c tieu cao d~p, mQt mo hlnh hoan chinh, mQt hlnh ilnh m~u ml!c va trQn v~n co sfrc loi cu6n con ngu'(yj
l'U'on toi mi)t cach

m~nh

me dU'Crc gl)i I:'t?

A. Ni~m tin

C.

B. Ly tuang

Y chi

. Hanh vi )' chi

138. H~ thang cac d~c di~m tam sinh Iy phil hq'p vO'i nhung )'eU c:1u cua mi}t ho~t di}ng nh~t dinh, dam bao cho
hO\lt di}ng do co k~t qua.
A, Kha nang

B. Khf ch5t

c. '~J3!1g l~c

D. !'inh d,ch

139. Thui}c Hnh tam Iy ciia

ca nhan

bao gam mi}t h~ thang thai di} ciia

ca nhan vOi hi~n thl}'c xung quanh th~ hi~n

trong h~ th6ng hanh vi, cii' chi, phong cach giao ti~p ... du'I)'c gQi la'!

A. Tinh khi

B. Ca tinh

C. Nhan cach

D.Tfnh each

140. Ngu'(ri dAu tien d~ c~p d~n l'~n d~ khl chflt la?

A, Hipocrat

B. I.P .Pavlov


C. John Waston

D, John Bowlby

141. I.B.Pavlov dii chu'ng minh r~ng sl! k~t hl)11 giii'a 3 thuQc tinh cua hai qua trinh th~n kinh cO" ban la hu'ng ph~n
va u·c ch~ t~o ra 4 ki~u th~n kinh co' ban, do la nhii'ng thuQc Hnh nao'!
A. Tinh can b~ng

13. Tinh linh hO<;lt

C. Cucmg dQ, tfnh can b~ng va tinh linh hO<;lt

D, Cuang

do va tfnh din b~ng

142. Ki~u th~n kinh m~nh me, can b~ng, linh ho~t tu'ong ling vO'i lo~i khl chfit nito'!
A, Linh ho:;tt

B. Vu tu

C. Di~m dl,lm

D. Nang niiy

143. Ki~u th~n kinh y~u tu'ong u'ng vO'i 10\li khl chAt nao?
A. Linh ho:;tt

B, Vu tu

C. Di~m d:;tm

D. Nang nay

144. Ki~u th~n kinh m~nh me, can b~ng, khong linh hO\lt tu'ong ung voi 10\li khl chAt nito?
A. Linh hOl,lt

B. VU

13

tl!


Hr;Jc vifl/ Ph(il guio

Vi~1

Nam l\1i TP.HCM

Bien 50(11/ : ThS Ng6 Mil/h DIIY

C. f) iem d~m

D. Nang nay

145. Ki~u th§n kinh ml,lnh me khOng dn b~ng (hung ph~n ml,lnh hO'II u·c ch~) tU'O'ng u'ng voi 10l,li khi chAt nao?
A. Linh

ho~t

B. Uu tu

C. fli€ m d~m

D. N6ng mlY

146. y~u

tB dong vai tro lam ti~n d~ v~t ch~t cho sl}' hlnh thanh va phat trl~n nhan each do la y~u t6 nao?
A. Ho~t dOng cua ca nhan
B. Ghlo d\lc
.

iao ti~p

D. Bam sinh, di truy~n

147. y~u t6 dong val tro chu dl,lo cho sl}' hinh thanh va Ilhat tri~n nhan each do la y~u t6 nao?
A.

Ho~t

d9ng cua ca nhan

B. Giao d\lc

C. Giao ti~p

D. Bam sinh, di truy&n

148. y~u t6 dong vai tro quyft djnh cho
A.

Ho~t

di)ng cua

51}'

hinh thanh va phat tri~n nhan cach dola y~u t6 nao?

ca nhan

B. Giao d\lc

C. G iao ti 6p

D. Bam sinh, di truy&n

149. y~u t.1lam di~u ki~n t6n tl,li cua ea nhan va xli hi}i loai ngu'oi, giup con ngu'oi trao d6i cimg nhau, h!}i nh~p

VllO

cac qU11D h~ xli hi}i, linh hiji cac gia trj xii hiji, chufin ml}'c xli hiji, ... va anh hU'ung dfn SI}' hlnh thanh va phat
tri~n nhan each, do la y~u

A.

Ho~t

tB nito?

dOng clla ca nhan

B. Giao d\lc
D. B~m sinh, di tnly~n

C. Giao ti~p

ISO.Nhan each cua mijt ngu'c"J'i tiIy thuijc vao tinh khi (khi chit) nao chifm U'U th~, co nghia lit tiIy thuQc vao IU'Q'ng
th~ dich nao trong cO' th~ chi~m ty I~ nhi~u nhl1t. Day la quan di~m clla ...

A. H.1.Eyscnck

B. Hippocrate

C. Sigmund Freud

D. C.G.1ung va E. Kretschmer

151. Nhan cach cua mijt ngu'c)'i tiIy thuijc

\ 'ilO

y~u t6 nao thling th~ tl'ong cuijc diu tranh gil1"a 3 yfu t6: Cai .'\y (Id),

Cl'ii Toi (Ego) vii clli sicu Tili (Super Ego) hI quail di~m cua ...
A. H.1.Eysenck

B. Hippocrate

C. Sigmund rreud

D. c.G .1ung va E. Kretschmcr

IS2.Nhan cach con ngu'o'i co mBi lien h~ m~t thi~t vO'i eac d~c di~m sinh h,)c, th~ tl,lng vit d~c di~m cua h~ thftn kinh
lit quan di~m cua ...
1\. H.1.Eysenck

B. Hippocrate

C. Sigmund Freud

D. C.GJung va E. Kretschmer

IS3.Nhan each bao gam 4 thanh phh: qua trinh tam Iy, trl,lng thai tam I)', thuijc tinh tam Iy va SI.r hinh thitnh
dqng cO' (bao g6m nhu du va tam thf) lit quan di~m cua ...
A. K.K Platonov

B. A.G.Covaliov
D. A.N. Leonchiev

.. B. I.A nanhi ev

154.Nhlin each bao g6m 4 thuqc tinh: Xu hU'o'ng, nling II}'c, tinh each va khi ch~t la quan di~m cua...
A. K.K PJatonov

B. A.G.Covaliov

C. B.G.Ananhiev

D. I\.N. Leonchi ev

14
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×