Tải bản đầy đủ

ÔN TẬP TÂM LÝ HỌC 5

I. Ý CHÍ VÀ CÁC PHẨM CHẤT CỦA Ý CHÍ
II. HÀNH ĐỘNG Ý CHÍ
III. HÀNH ĐỘNG TỰ ĐỘNG HÓA – KỸ XẢO
VÀ THÓI QUEN


I. Ý CHÍ VÀ PHẨM CHẤT CỦA Ý CHÍ

 KHÁI NIỆM .
 VAI TRÒ CỦA Ý CHÍ.
 PHẨM CHẤT Ý CHÍ


KHÁI NIỆM Ý CHÍ

 Ý chí là mặt năng động của ý thức, thể hiện ở
khả năng thực hiện những hành động có mục
đích, đòi hỏi phải có sự nỗ lực, cố gắng để khắc
phục những khó khăn, trở ngại. Ý chí được xem là “điểm” hội tụ của nhận thức và tình cảm
hướng vào hoạt động của con người.
 Ý chí là một phẩm chất tâm lý của cá nhân, một thành tố
cấu thành nhân cách của con người.
 Ý chí là sự phản ánh các điều kiện của hiện thực khách
quan dưới hình thức các mục đích hành động.

 Ý chí là hình thức tâm lý điều khiển, điều chỉnh hành vi tích cực
nhất ở con người.
 Ý chí của con người được hình thành tùy theo những điều kiện
lịch sử - xã hội, điều kiện vật chất của đời sống xã hội.
VAI TRÒ CỦA Ý CHÍ

 Nhờ có có ý chí mà con người tổ chức được mọi hoạt
động của mình một cách hợp lý và có ích nhất.
 Nhờ có ý chí mà con người có thể cải tạo được tự nhiên,
cải tạo xã hội và cải tạo chính bản thân mình.
………………………..


3. CÁC PHẨM CHẤT CỦA Ý CHÍ
• Tính mục đích.
• Tính độc lập
• Tính quyết đoán
• Tính kiên trì
• Tính tự chủ


1.

Khái niệm
2. Phân loại hành động ý chí
3. Cấu trúc của một hành động ý chí
điển hình

PHAN LOAẽI HAỉNH ẹONG Y CH


• Hành động ý chí giản đơn Có mục đích - để đạt được
mục đích đó thí không cần sự nổ lực nào cả, …
• Hành động ý chí cấp bách: xảy ra trong khoảng thời
gian ngắn, đòi hỏi phải có sự nổ lực, sự quyết định
chớp nhoáng …(bắt cướp …, cứu người …).
• Hành động ý chí điển hình (phức tạp): có sự tham gia
đầy đủ của các đặc điểm nêu trên.


YouTube - KEO PHAO VAO DIEN BIEN PHU(1).flv

GIAI ĐOẠN
CHUẨN BỊ
•Xác định mục đích
hình thành động cơ
•Thu thập và xử lí
thông tin có liên quan
•Lập kế hoạch để
hành động
•Quyết định hành
động

HÀNH ĐỘNG Ý
CHÍ ĐiỂN HÌNH

GIAI ĐOẠN
THỰC HiỆN
Đây là giai khó
khăn và phức tạp
hơn nhiều, đòi
hỏi chủ thể phải
có sự nỗ lực ý chí
để vựơt qua

GIAI ĐOẠN ĐÁNH
GIÁ KẾT QUẢ
•Mục đích của việc
đánh giá là nhằm
rút kinh nghiệm
cho hành động lần
sau
•Ý nghĩa của việc
đánh giá là sự kích
thích đối với hoạt
động lần sau


III. HÀNH ĐỘNG TỰ ĐỘNG HÓA – KỶ XẢO VÀ
THÓI QUEN.
Hành động tự động hóa: là một hành động có ý thức, có ý
chí nhưng do được lặp đi lặp lại hay do luyện tập mà về
sau trở thành những hành động tự động. ( không cần có
sự kiểm soát trực tiếp của ý thức mà vẫn thực hiện có kết
quả ).
Ví dụ: ……………………….
………………………..


Phân loại hành động tự động hóa
Có 2 loại hành động tự động hóa:
+ Kĩ xảo.
+ Thói quen.
- Kĩ xảo: Là hành động tự động hóa được hình thành
một cách có ý thức.( tức là hành động tự động hóa nhờ
vào việc luyện tập).
- Thói quen: Là hành động tự động hóa ổn định, được
hình thành một cách vô thức.


Kĩ xảo
* Mang tính chất kĩ thuật.

Thói quen
* Mang tính nhu cầu, nếp
sống.

* Được đánh giá về mặt thao * Được đánh giá về mặt đạo
tác.
đức.
* Ít gắn với tình huống.

* Luôn gắn với tình huống cụ
thể.

* Có thể ít bền vững nếu
không thường xuyên luyện
tập, củng cố.

* Bền vững, ăn sâu vào nếp
sống.

* Con đường hình thành chủ * Hình thành bằng nhiều con
yếu của kĩ xảo là luyện tập có đường như rèn luyện, bắt
mục đích và có hệ thống.
chước.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×