Tải bản đầy đủ

ÔN TẬP TÂM LÝ HỌC 2

BÀI 2: CƠ SỞ TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI CỦA SỰ
HÌNH THÀNH TÂM LÝ, Ý THỨC
I.
II.
III.

CƠ SỞ TỰ NHIÊN CỦA SỰ HÌNH THÀNH
TÂM LÝ
CƠ SỞ XÃ HỘI CỦA SỰ HÌNH THÀNH TÂM

Ý THỨC, SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN


I. CƠ SỞ TỰ NHIÊN
1. HỆ NỘI TIẾT
2. DI TRUYỀN
3. HỆ THẦN KINH


II. CƠ SỞ XÃ HỘI CỦA TÂM LÝ


1. HOẠT ĐỘNG VÀ TÂM LÝ.
2. GIAO TIẾP VÀ TÂM LÝ.


1. Hoạt động và tâm lý
• Khái niệm hoạt động. Hoạt động là qúa trình tác động qua
lại giữa con người (chủ thể) và thế giới (khách thể) khách
quan nhằm tạo ra sẩn phẩm về phía thế giới và về phía
con người


Hoạt động gồm 2 quá trình cơ bản:
Quá trình 1
Khách thể

Chủ thể
Qúa trình 2

Quá trình 1: Xuất tâm (đối tượng hóa) – tác động của con
người vào thế giới, tạo ra sản phẩm.
Quá trình 2: Nhập tâm (chủ thể hóa)- hình thành tâm lý ớ
con người (kinh nghiệm, quy luật …)


Đặc điểm của hoạt động
• Tính đối tượng
• Tính mục đích
• Tính chủ thể
• Tính gián tiếp


Tính đối tượng của hoạt động
• Hoạt động nhằm vào một đối tượng thực trong hiện thực
nhằm tác động, để cải biến.
• Không có hoạt động mà không nhằm vào một đối tượng
nào.
• Đối tượng của hoạt động nhằm vào giải quyết một nhu
cầu của con người.Tính mục đích của hoạt động
• Hoạt động được tiến hành bằng những mục đích cụ thể.
• Mục đích là cái cần đạt đến trong hành động.
• Mục đích là cơ sở điều khiển, điều chỉnh hoạt động của
con người.
• Không có mục đích, tức hoạt động không có cơ sở xã
hội.


Tính chủ thể của hoạt động
• Hoạt động bao giờ cũng do con người tiến hành, con
người là chủ thể của hoạt động.
• Chủ thể có thể là một người hay một nhóm, tập thể cùng
hoạt động chung.
• Con người hoạt động trên cơ sở có ý thức, tự giác, chủ
động và sáng tạo.


Tính gián tiếp của hoạt động
• Con người không trực tiếp tác động vào đối tượng mà
thông qua công cụ hoạt động.
• Công cụ là trung gian truyền hoạt động của con người
sang đối tượng hoạt động.
• Công cụ là sản phẩm của hoạt động sáng tạo của con
người.
• Có công cụ tâm lý (như ngôn ngữ, tiếng nói, chữ viết) và
công cụ kỹ thuật.


Phân loại hoạt động
Căn cứ vào đối tượng hoạt động có thể chia làm 2 loại:

Hoạt động

Lao động

Giao tiếp


Căn cứ vào quá trình phát triển của cá thể:
Hoạt động

Vui chơi

Học tập

Lao động


Về phía
chủ thể

Cấu trúc của hoạt động

Về phía
Khách thể

Hoạt
động

Động cơ

Hành động

Mục đích

Thao tác

Điều kiện


Hoạt động bao giờ cũng hướng vào một đối tượng cụ thể,
đối tượng được nhận thức trở thành động cơ thúc đẩy hoạt
động.
Động cơ được cụ thể hoá bằng các mục đích khác nhau.
Mục đích được thực hiện bằng các hành động cụ thể.
Mỗi hành động bao gồm nhiều thao tác, để tiến hành một
thao tác phải gắn liền với các điều kiện phương tiện nhất
định.
• Ví dụ: Hoạt động học tập : động cơ, mục đích, điều
kiện). hành động, thao tác

Hoạt động tư pháp: …


2. GIAO TIẾP
Giao tiếp là hoạt động xác lập và vận hành các mối
quan hệ giữa người và người để thực hiện hoá các mối
quan hệ xã hội giữa con người với nhau.
Là sự trao đổi thông tin hai chiều giữa hai hay nhiều đối
tượng nhằm tạo mối quan hệ để thỏa mãn những nhu cầu
nhất định


Phân loại giao tiếp
Có nhiều cách phân loại:
• DỰA VÀO PHƯƠNG TIỆN ĐỂ GIAO TIẾP: chia làm
2 loại: Ngơn ngữ và phi ngơn ngữ
Giao tiếp bằng ngôn ngữ (…,….)
- Nội dung ngôn ngữ
- Tính chất ngôn ngữ
- Điệu bộ khi nói


• Hãy dùng những lời lẽ lòch sự khi giao tiếp: Cảm
ơn, xin lỗi, xin làm ơn, không có chi, xin được làm
phiền….
• Xưng hô hợp lý:………..
• Lời nói ngọt đi đôi với cử chỉ dòu dàng, ánh mắt
thân thiện.
• ,,……..

2/26/2015


Thông điệp bằng lời
Ba tiêu chuẩn

C….. x…..
• ……….
• ………
• ……….

N…. G…….
• ...……..
• ............

18

R….. R……

• .............
• .............

bichlv@yahoo.com.vn


Thông điệp bằng lời
Ba tiêu chuẩn
Chính xác

Cái gì
Ai
Khi nào
Ở đâu

Ngắn gọn

Rõ ràng

• Câu đơn
• Mỗi câu
cho một ý

• Không dùng
từ đa nghĩa
• Không diễn
đạt có thể
gây hiểu lầm

19

bichlv@yahoo.com.vn


giao tiếp phi ngôn ngữ:
-

Ánh mắt, nụ cười, hành vi, cử chỉ…
Vật chất
-Tặng quà
-Tặng hoa
- Không gian giao tiếp
- Hành vi giao tiếp đặc biệt.
-

2/26/2015


Giới thiệu:

- Giới thiệu cấp to cho cấp nhỏ
- Giới thiệu nữ cho nam
Bắt tay:
- Cấp lớn đưa tay cho cấp nhỏ bắt
- Nữ đưa tay cho nam bắt
Danh thiếp:
- Nhỏ trao cho lớn
- Nam trao cho nữ

21


Giao tiếp qua điện thoạiTiếp nhận điện thoại
Tìm hiểu nhu cầu
Trao điện thoại cho đồng nghiệp
Chuyển cuộc gọi cho ai
Ghi lại tin nhắn
…..

22

bichlv@yahoo.com.vn


Khi trả lời điện thoại bạn cần:
• Tươi cười và nêu tên doanh nghiệp hay bộ phận vừa
nhậ
n
đượ
c
cuộ
c
gọ
i
.
P
R• Hỏi một cách lòch sự và thân thiện xem mình có thể
O giúp được gì cho họ.
S Những việc cần làm tiếp theo:
K
• Bản thân bạn có xử lý được được cuộc gọi không.
I
L • Và nếu bạn không xử lý được thì bạn làm gì?
L
S

23

bichlv@yahoo.com.vn


Chức năng của giao tiếp
Có 2 chức năng cơ bản:
• Chức năng xã hội: trao đổi thông tin, nhận thức và
đánh giá lẫn nhau, điều khiển hành vi ….
• Chức năng tâm lý-xã hội: phục vụ nhu cầu của cá nhân,
chia sẻ cảm xúc …


III. Ý THỨC - SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
1. KHÁI NIỆM .
2. CẤU TRÚC CỦA Ý THỨC
3. CÁC CẤP ĐỘ CỦA Ý THỨC.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×