Tải bản đầy đủ

NHẬN ĐỊNH LUẬT HIẾN PHÁP VIỆT NAM

NHẬN ĐỊNH
1. Theo quy định của pháp luật hiện hành, Chủ tịch nước có quyền phủ quyết các đạo
luật do Quốc hội ban hành.
2. Theo quy định của pháp luật hiện hành, Chủ tịch nước có quyền bổ nhiệm, miễn
nhiệm, cách chức Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao theo đề nghị của Chánh án Tòa
án nhân dân tối cao.
3. Theo quy định của pháp luật hiện hành, Chủ tịch nước phải công bố tất cả các pháp
lệnh của Ủy ban thường vụ Quốc hội chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày các pháp lệnh
này được thông qua.
4. Theo quy định của pháp luật hiện hành, Chủ tịch nước chỉ có quyền tham dự các
phiên họp của Chính phủ khi xét thấy cần thiết.
5. Theo quy định của pháp luật hiện hành, thành viên của Chính phủ bao gồm Thủ
tướng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ.
6. Theo quy định của pháp luật hiện hành, Chính phủ do Quốc hội bầu ra.
7. Theo quy định của pháp luật hiện hành, Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội,
Ủy ban thường vụ Quốc hội và Chủ tịch nước.
8. Theo quy định của pháp luật hiện hành, Thủ tướng Chính phủ có quyền bổ nhiệm,
điều động, đình chỉ công tác, cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp
tỉnh.
9. Theo quy định của pháp luật hiện hành, Chánh án Tòa án nhân dân có thể bị Hội
đồng nhân dân cùng cấp bãi nhiệm.

10. Theo quy định của pháp luật hiện hành, Viện kiểm sát nhân dân có chức năng thực
hành quyền công tố và kiểm sát chung.
11. Theo quy định của pháp luật hiện hành, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân có thể
bị Hội đồng nhân dân cùng cấp bỏ phiếu tín nhiệm.
12. Theo quy định của Hiến pháp năm 2013, Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân
dân đều có nhiệm vụ bảo vệ công lý.
13. Theo quy định của pháp luật hiện hành, các thành viên của Thường trực Hội đồng
nhân dân phải hoạt động chuyên trách.
14. Theo quy định của pháp luật hiện hành, Thường trực Hội đồng nhân dân có quyền
bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân cùng cấp.
15. Theo quy định của pháp luật hiện hành, đại biểu Hội đồng nhân dân chỉ có quyền
chất vấn những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu.
16. Theo quy định của pháp luật hiện hành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân có quyền đình
chỉ thi hành và bãi bỏ các văn bản trái pháp luật của Hội đồng nhân dân cấp dưới trực
tiếp.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×