Tải bản đầy đủ

THẢO LUẬN LUẬT HÌNH SỰ

Bài tập 21:
1. Tình huống trên là trường hợp phạm nhiều tội. Vì đây là trường hợp một chủ
thể thực hiện hai tội phạm trở lên mà những tội phạm đó được quy định tại các
điều khác nhau trong phần các tội phạm của BLHS.
Người phạm tội chưa bị xét xử về tội nào trong số các tội đó.
2.
- Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các tội mà A đã thực hiện là 20
năm. Căn cứ Điểm d Khoản 2 Điều 27 quy định Thời hiệu truy cứu trách nhiệm sự,
xét thấy A phạm tội, Tội cố ý gây thương tích theo Khoản 5 Điều 134 BLHS 2015
là tội đặc biệt nghiêm trọng (mức cao nhất khung hình phạt là tù chung thân) theo
Điểm d Khoản 1 Điều 9 BLHS 2015.
- Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các tội mà A đã thực hiện tính từ
thời điểm: 15/08/2016. Xét thấy A phạm tội mới, tội gây rối trật tự công cộng
theo khoản 1 Điều 318 BLHS vào ngày 15/08/2016 mức cao nhất khung hình phạt
là 02 năm.
- Căn cứ Khoản 3 Điều 27 BLHS 2015 quy định Thời hiệu truy cứu trách nhiệm sự.
“ 3. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được tính t ừ ngày t ội ph ạm đ ược
thực hiện. Nếu trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này, ng ười ph ạm t ội l ại
thực hiện hành vi phạm tội mới mà Bộ luật này quy định mức cao nh ất c ủa khung
hình phạt đối với tội ấy trên 01 năm tù, thì thời hiệu đối v ới t ội cũ đ ược tính l ại
kể từ ngày thực hiện hành vi phạm tội mới.”

3. Về tội gây rối trật tự công cộng (Điều 318 BLHS), tòa án không thể xử phạt 1
năm quản chế đối với A. Căn cứ Điều 43 BLHS 2015 về Quản chế.
“Quản chế được áp dụng đối với người phạm tội xâm phạm an ninh qu ốc gia,
người tái phạm nguy hiểm hoặc trong những trường hợp khác do Bộ lu ật này
quy định.”
- Điều 318 BLHS 2015 không thoã mãn điều kiện áp dụng cũng như không có
quy định gì liên quan đến hình phạt Quản chế cho nên toà án không th ể áp dụng.
4. Mức hình phạt cao nhất mà tòa án có thể áp dụng đối với A về tội cố ý gây
thương tích (Điều 134 BLHS) là 18 năm.
- Xét thấy: + A sinh ngày 15/11/1998 phạm tội vào ngày 01/7/2016, khi đó A
chưa đủ 18 tuổi (4 tháng 14 ngày).


+ Tội cố ý gây thương tích theo Khoản 5 Điều 134 BLHS 2015 là tội đặc
biệt nghiêm trọng mức cao nhất khung hình phạt là tù chung thân.
- Căn cứ Khoản 1 Điều 101 BLHS 2015 quy định về Tù có thời hạn.
“1. Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi khi phạm tội, nếu điều lu ật
được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân ho ặc t ử hình, thì m ức hình ph ạt
cao nhất được áp dụng không quá 18 năm tù; nếu là tù có th ời h ạn thì m ức hình
phạt cao nhất được áp dụng không quá ba phần tư m ức ph ạt tù mà đi ều lu ật quy
định;”
5. Mức tối đa của hình phạt chung của hai tội trên có thể áp dụng đối với A là: 18
năm. -- Căn cứ Điểm a,b Khoản 1 Điều 55. Quyết định hình phạt trong trường
hợp phạm nhiều tội
“1. Đối với hình phạt chính:
a) Nếu các hình phạt đã tuyên cùng là cải tạo không giam gi ữ ho ặc cùng là tù có
thời hạn, thì các hình phạt đó được cộng lại thành hình ph ạt chung; hình ph ạt
chung không được vượt quá 03 năm đối với hình phạt cải tạo không giam gi ữ, 30
năm đối với hình phạt tù có thời hạn;
b) Nếu các hình phạt đã tuyên là cải tạo không giam giữ, tù có th ời h ạn, thì hình
phạt cải tạo không giam giữ được chuyển đổi thành hình phạt tù theo t ỷ l ệ c ứ 03
ngày cải tạo không giam giữ được chuyển đổi thành 01 ngày tù đ ể tổng hợp
thành hình phạt chung theo quy định tại điểm a khoản 1 Đi ều này;”
- Căn cứ Khoản 1 Điều 103. Tổng hợp hình phạt trong trường hợp phạm nhiều
tội
“ Nếu hình phạt chung là tù có thời hạn thì m ức hình ph ạt cao nh ất đ ược áp d ụng
không được vượt quá 18 năm đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi khi
phạm tội “
6. Mức hình phạt thấp nhất mà Tòa án có thể quyết định đối với A về tội cố ý gây thương
tích nếu áp dụng Điều 54 BLHS đối với tội này: ( phạt tù từ 05 năm đến 12 năm)


- Cụ thể là 5 x ¾ = 3 năm 9 tháng 3 ngày.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×