Tải bản đầy đủ

THẢO LUẬN HÌNH SỰ 4

THẢO LUẬN HÌNH SỰ CỤM 4 (I + II)
I.

Nhận định đúng sai:

11. Hình phạt quản chế được tuyên kèm với tất cả các loại hình phạt
chính.
Trả lời: Nhận định sai. Căn cứ Điều 32 BLHS 2015 về Các hình phạt đối với
người phạm tội và Điều 43 BLHS 2015 về Quản chế.
“Quản chế được áp dụng đối với người phạm tội xâm phạm an ninh qu ốc gia,
người tái phạm nguy hiểm hoặc trong những trường hợp khác do Bộ lu ật này
quy định.
Thời hạn quản chế là từ 01 năm đến 05 năm, kể từ ngày ch ấp hành xong hình
phạt tù.”
-Theo đó, trong trường hợp hình phạt chính là cảnh cáo, phạt tiền, tù chung
thân, tử hình thì không áp dụng hình phạt quản chế.

64. Mọi hành vi phạm tội được thực hiện nhân danh pháp nhân thương
mại thì pháp nhân đó phải chịu trách nhiệm hình sự.
Trả lời: Nhận định sai. Căn cứ Khoản 1 Điều 75 BLHS 2015 về Điều kiện chịu
trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại

“1. Pháp nhân thương mại chỉ phải chịu trách nhiệm hình s ự khi có đ ủ các đi ều
kiện sau đây:
a) Hành vi phạm tội được thực hiện nhân danh pháp nhân th ương mại;
b) Hành vi phạm tội được thực hiện vì lợi ích của pháp nhân th ương m ại;
c) Hành vi phạm tội được thực hiện có sự chỉ đạo, điều hành hoặc chấp thu ận
của pháp nhân thương mại;
d) Chưa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự quy định t ại kho ản 2 và
khoản 3 Điều 27 của Bộ luật này.”
- Theo đó, điều kiện để pháp nhân thương mại chịu trách nhiệm hình sự còn cần
thoả mãn Điểm b,c,d Khoản 1 Điều 75 BLHS 2015.


II. Bài tập:
Bài tập 10:
Trả lời:
1. Căn cứ Điều 54 BLHS 2015 có 3 phương pháp quyết định hình phạt nh ẹ
hơn:
“1. Tòa án có thể quyết định một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt
được áp dụng nhưng phải trong khung hình phạt liền kề nhẹ hơn của điều luật khi
người phạm tội có ít nhất hai tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 51 của Bộ
luật này.
2. Tòa án có thể quyết định một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt
được áp dụng nhưng không bắt buộc phải trong khung hình phạt liền kề nhẹ hơn của
điều luật đối với người phạm tội lần đầu là người giúp sức trong vụ án đồng phạm
nhưng có vai trò không đáng kể.
3. Trong trường hợp có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 hoặc 2 Điều luật này
nhưng điều luật nhưng điều luật chỉ là một khung hình phạt đó là khung hình phạt nhẹ
nhất, thì Toà án có thế quyết định khung hình phạt dưới mức thấp nhất của khung
hình phạt hoặc chuyển sang một hình phạt khác thuộc loại nhẹ hơn. Lý do của việc
giảm nhẹ phải được ghi rõ trong bản án.”
2. Mức hình phạt thấp nhất có thể áp dụng đối với A, với:
2.1. A bị xét xử theo khoản 1 Điều 171 BLHS: Căn cứ Khoản 3 Đi ều 54 BLHS
2015 thì mức hình phạt thấp nhất có thể áp dụng đối với A là: Phạt cải tạo


không giam giữ từ 06 tháng đến 03 năm hoặc bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng
đến 100.000.000 đồng.
2.2. A bị xét xử theo khoản 2 Đi ều 171 BLHS: Căn c ứ Kho ản 1 Đi ều 54 BLHS
2015 thì mức hình phạt thấp nhất có thể áp dụng đối với A là: Ph ạt tù từ 01
năm đến 03 năm.


2.3. A bị xét xử theo khoản 4 Điều 171 BLHS: Căn cứ Khoản 1 Đi ều 54 BLHS
2015 thì mức hình phạt thấp nhất có thể áp dụng đối với A là: Ph ạt tù từ 07
năm đến 12 năm.

Bài tập 24:
Tháng 8/2016, A phạm tội trộm cắp tài sản theo quy định tại khoản 1 Đi ều 173
BLHS và bị Tòa án tuyên phạt 3 năm tù. Sau khi ch ấp hành hình ph ạt tù đ ược 2
năm, do có đủ điều kiện nên A được Tòa án quyết định tha tù tr ước th ời h ạn có
điều kiện với thời gian thử thách là 1 năm. Chấp hành được 5 tháng th ử thách
thì A bị đưa ra xét xử về tội gây rối trật tự công c ộng quy đ ịnh tại kho ản 1 Đi ều
318 BLHS.
Hãy tổng hợp hình phạt đối với A trong trường hợp n ếu tội gây r ối tr ật t ự công
cộng Tòa án tuyên:
1 Phạt tù 1 năm;
2 Phạt cải tạo không giam giữ 2 năm;
3 Phạt tiền 20 triệu đồng.
Trả lời: Căn cứ Điều 55 BLHS 2015 về Quyết định hình phạt trong trường hợp
phạm nhiều tội.

1. Tổng hợp hình phạt đối với A trong TH Toà tuyên Phạt tù 01 năm thì A nhận
hình phạt là 02 năm tù.
2. Tổng hợp hình phạt đối với A trong TH Toà tuyên Phạt cải tạo không giam giữ
2 năm thì A nhận hình phạt là: 1 năm 8 tháng 3 ngày tù.


3. Tổng hợp hình phạt đối với A trong TH Toà tuyên Phạt tiền 20 triệu đồng là:
căn cứ điểm đ Khoản 1 Điều 55 BLHS 2015 thì phạt tiền không tổng hợp với
hình phạt khác.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×