Tải bản đầy đủ

Bai tap1 on chuong 1 tin hoc 9 nam hoc 2018

Bài tập Chương 1
Yều cầu sinh viên chuẩn bị trước ở nhà các câu hỏi, bài tập từ Sách giáo khoa và sẽ
được thảo luận trên lớp trong giờ làm bài tập.
Exercise 1.1 (Từ Câu 1.1.1 đến Câu 1.1.26)
Exercise 1.2 (Từ Câu 1.2.1 đến Câu 1.2.3)
Exercise 1.3 (Từ Câu 1.3.1đến Câu 1.3.3)
Exercise 1.4 (Từ Câu 1.4.1 đến Câu 1.4.6)
Exercise 1.8 (Từ Câu 1.8.1 đến Câu 1.8.6)
Exercise 1.11 (Từ Câu 1.11.1 đến Câu 1.11.3)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×