Tải bản đầy đủ

Bài giảng kế toán hành chính sự nghiệp

KẾ TOÁN
HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
GV: Th.s Đậu Thị Kim Thoa
Email: kimthoa@ueh.edu.vn


PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC
Phương pháp dạy:
• Dạy những kiến thức căn bản một cách có hệ thống về
kế toán HCSN
• Giải đáp thắc mắc
• Hướng dẫn giải bài tập
Yêu cầu đối với sinh viên:
Trước khi lên lớp:
• Đọc trước tài liệu
• Làm bài tập sau mỗi buổi học
Khi lên lớp:
• Tập trung nghe giảng
• Nêu thắc mắc
• Tham gia thảo luận và sửa bài tập
GV. Đậu Thị Kim Thoa


2

kế toán Hành chính sự nghiệp


ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC
Thang điểm 10
Điểm quá trình: 3
Điểm kết thúc học phần: 7
Số lần tham gia thảo luận trên lớp, sửa bài tập được ghi nhận
cộng vào điểm quá trình.

GV. Đậu Thị Kim Thoa

3

kế toán Hành chính sự nghiệp


TÀI LIỆU HỌC TẬP
Tài liệu bắt buộc
Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp
Hệ thống bài tập kế toán và sơ đồ kế toán HCSN
Slide bài giảng của Giảng viên
Tài liệu tham khảo
Hệ thống bài tập và câu hỏi trắc nghiệm
Chế độ kế toán HCSN ban hành theo QĐ19/2006/QĐ-BTC
Các văn bản pháp luật liên quan đến tài chính của đơn vị
HCSN

GV. Đậu Thị Kim Thoa

4

kế toán Hành chính sự nghiệp


MỤC TIÊU MÔN HỌC
Nhận biết được các đơn vị HCSN, đặc điểm tài chính và cơ chế


quản lý tài chính đối với các đơn vị HCSN
Nắm được các nội dung về tổ chức công tác kế toán tại đơn vị
HCSN.
Xử lý được các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu tại các đơn
vị HCSN.

GV. Đậu Thị Kim Thoa

5

kế toán Hành chính sự nghiệp


NỘI DUNG
Chương 1: Một số vấn đề chung về tổ chức công tác kế toán
trong đơn vị HCSN
Chương 2: Kế toán tiền và vật tư
Chương 3: Kế toán tài sản cố định và xây dựng cơ bản
Chương 4: Kế toán các khoản đầu tư tài chính
Chương 5: Kế toán các khoản thanh toán
Chương 6: Kế toán các hoạt động
Chương 7: Kế toán các nguồn kinh phí và chi hoạt động khác

GV. Đậu Thị Kim Thoa

6

kế toán Hành chính sự nghiệp


CHƯƠNG 1

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TỔ CHỨC
CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG ĐƠN VỊ HCSN


Nội dung
• Khái quát về đơn vị HCSN
• Đặc điểm tài chính của đơn vị HCSN
• Cơ chế quản lý tài chính
• Tổ chức công tác kế toán

GV. Đậu Thị Kim Thoa

8

kế toán Hành chính sự nghiệp


1.1 Khái quát về đơn vị HCSN

Đơn vị HCSN

• Hoạt động vì mục tiêu phi lợi nhuận
• Sử dụng NSNN để hoạt động (quản lý
Nhà nước và cung cấp các dịch vụ
công cho XH)

Đơn vị
hành chính

GV. Đậu Thị Kim Thoa

Đơn vị
Sự nghiệp

đơn vị HCSN được gọi là
đơn vị dự toán hay
đơn vị thụ hưởng NS

9

kế toán Hành chính sự nghiệp


Đơn vị hành chính (cơ quan Nhà nước)
• Là cơ quan công quyền, là một bộ phận của bộ máy Nhà nước
• Chức năng quản lý Nhà nước
• Nguồn kinh phí hoạt động chủ yếu do NS cấp
• Cơ cấu tổ chức:
- Tổ chức theo chiều dọc từ Trung ương đến địa phương
- Tổ chức theo chiều ngang theo ngành, lĩnh vực

GV. Đậu Thị Kim Thoa

10

kế toán Hành chính sự nghiệp


Bộ máy tổ chức của Nhà nước
QUỐC HỘI
Tư pháp

Lập pháp

Tòa án ND
tối cao

Viện kiểm sát
ND tối cao

Tòa án ND
Cấp tỉnh

Viện kiểm sát
ND cấp tỉnh

Chủ tịch nước
Hành pháp
Chính phủ

HĐND
cấp tỉnh

Bộ,
CQ ngang bộ,
CQ thuộc CP

UBND
cấp tỉnh
Sở, ban,
ngành

Tòa án ND
Cấp huyện

Viện kiểm sát
ND cấp huyện

HĐND
cấp huyện

UBND
cấp huyện

UBND
cấp xã
GV. Đậu Thị Kim Thoa

11

Phòng, ban,
ngành

kế toán Hành chính sự nghiệp


Đơn vị sự nghiệp
• Do CQNN có thẩm quyền thành lập, là đơn vị trực thuộc CQNN
• Chức năng cung cấp dịch vụ công cho XH


Nguồn kinh phí hoạt động: kinh phí NS cấp + thu sự nghiệp

• Có thể thực hiện một số hoạt động SXKD nhằm mục tiêu lợi
nhuận.

GV. Đậu Thị Kim Thoa

12

kế toán Hành chính sự nghiệp


Đặc điểm tài chính của đơn vị HCSN
• Hoạt động theo dự toán được cấp có thẩm quyền giao và được
NSNN cấp toàn bộ hoặc một phần dự toán được duyệt.
• Đơn vị phải lập dự toán thu chi theo quy trình NS theo đúng
chế độ, tiêu chuẩn và định mức do Nhà nước quy định.
• Đơn vị HCSN trong cùng một ngành theo 1 hệ thống chiều
dọc được chia thành 3 cấp:
-

Đơn vị dự toán cấp 1

-

Đơn vị dự toán cấp 2

-

Đơn vị dự toán cấp 3

GV. Đậu Thị Kim Thoa

13

kế toán Hành chính sự nghiệp


Các cấp dự toán trong quản lý- sử dụng NSNN
Thủ tướng hoặc chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương
- Phân bổ dự toán cho cấp 2 hoặc cấp 3
- Điều hành, kiểm tra kế toán và quyết
toán hình hình sử dụng kinh phí các
đơn vị dự toán trực thuộc
- Phân bổ dự toán cho cấp 3
- Điều hành, kiểm tra kế toán và quyết
toán hình hình sử dụng kinh phí các
đơn vị dự toán trực thuộc
Quyết toán hình hình sử dụng kinh phí
với cấp có thẩm quyền
GV. Đậu Thị Kim Thoa

Đơn vị dự toán cấp 1

Đơn vị dự toán cấp 2

Đơn vị dự toán cấp 3
14

kế toán Hành chính sự nghiệp


Quy trình ngân sách

Lập dự toán

31/12/N

01/01/N

Duyệt dự toán

Thu chi theo dự toán được giao

Bắt đầu
lập
dự toán

GV. Đậu Thị Kim Thoa

Quyết toán

Chấp hành dự toán

Chỉnh lý và
Lập BC quyết toán

15

kế toán Hành chính sự nghiệp


Cơ chế quản lý tài chính đối với các đơn vị HCSN
• Phương pháp thu đủ, chi đủ: các khoản thu


Nguồn kinh phí
NSNN cấp
Các loại phí, lệ
phí thu được
Viện trợ, tài trợ
….

nộp hết vào NS, Nhà nước sẽ cấp lại để sử
dụng.
• Phương pháp thu, chi chênh lệch: các
khoản thu được để lại sử dụng, nếu thiếu
Nhà nước sẽ cấp thêm
• Phương pháp quản lý theo định mức: đơn
vị phải lập dự toán chi và chi theo đúng dự
toán
• Phương pháp khoán trọn gói: Nhà nước

Quản lý tài chính
GV. Đậu Thị Kim Thoa

thực hiện cơ chế khoán biên chế (đơn vị
HC), thực hiện cơ chế tự chủ tài chính
16

(đơn vị SN)

kế toán Hành chính sự nghiệp


Cơ chế khoán biên chế (khoán chi hành chính)
• NĐ 130/2005/NĐ-CP ban
hành ngày 17/10/2005: quy
định chế độ tự chủ, tự chịu
trách nhiệm về việc sử
dụng biên chế và kinh phí
quản lý hành chính đối
với các CQNN

o Thực hiện cải cách thủ tục
hành chính-> nâng cao chất
lượng phục vụ hành chính

Mục
đích

• TT liên tịch
03/2006/TTLT-BTC-BNV
ban hành ngày 17/01/2006

GV. Đậu Thị Kim Thoa

o Tinh giản bộ máy biên chế
cồng kềnh, trùng lắp về quyền
hạn và trách nhiệm-> Tiết
kiệm chi hành chính
o Đẩy mạnh ứng dụng tin học
trong dịch vụ hành chính
o Nâng cao trình độ chuyên môn
của CBCC

17

kế toán Hành chính sự nghiệp


Đối tượng áp dụng
Các CQNN có tài khoản và con dấu riêng:
Văn phòng Quốc hội, văn phòng Chủ tịch nước
Tòa án ND các cấp, viện KSNN các cấp
Văn phòng HĐNN, văn phòng UBNN
Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
Cơ quan chuyên môn thuộc UBNN cấp tỉnh, huyện

GV. Đậu Thị Kim Thoa

18

kế toán Hành chính sự nghiệp


Nội dung cơ chế khoán chi hành chính

Nguồn kinh phí hoạt động

Nguồn kinh phí tự chủ

GV. Đậu Thị Kim Thoa

Nguồn kinh phí không tự chủ

19

kế toán Hành chính sự nghiệp


Nguồn kinh phí tự chủ tài chính
NKP tự chủ = KP NS cấp+ phí, lệ phí được để lại+ Các khoản thu hợp pháp khác

Sử dụng kinh phí tự chủ:
Các CQNN được chủ động:
o Bố trí kinh phí theo nội
dung, yêu cầu công việc
o QĐ mức chi thông qua việc
xây dựng quy chế chi tiêu
nội bộ nhưng không vượt
quá chế độ, tiêu chuẩn, định
mức chi do NN quy định
o Quyết định sử dụng đối với
toàn bộ đơn vị
GV. Đậu Thị Kim Thoa

Nội dung chi của kinh phí giao
Các khoản chi thanh toán cho
cá nhân
Các khoản chi nghiệp vụ
chuyên môn
Các khoản chi có tính chất
thường xuyên

20

kế toán Hành chính sự nghiệp


Sử dụng nguồn kinh phí tự chủ tiết kiệm được
KP tiết kiệm = KP được giao tự chủ - Số chi thực tế

Bổ sung thu nhập cho CBCC
Chi khen thưởng, phúc lợi,
Trợ cấp khó khăn
Trích lập quỹ ổn định thu nhập
………

GV. Đậu Thị Kim Thoa

21

kế toán Hành chính sự nghiệp


Nguồn kinh phí không tự chủ
Dùng để chi
hoạt động ko
thường xuyên

Sử dụng
không hết

• Sửa chữa lớn, XDCB, mua sắm
TSCĐ giá trị lớn
• Thực hiện chương trình mục tiêu
quốc gia
• Tinh giản biên chế
• Đào tạo, bồi dưỡng CBCC
• Nghiên cứu khoa học……..

Nộp lại NSNN

GV. Đậu Thị Kim Thoa

22

kế toán Hành chính sự nghiệp


Cơ chế tự chủ tài chính (đơn vị SN)
NĐ 43/2006/NĐ-CP
ban hành ngày 25/04/2006
quy định quyền tự chủ, tự
chịu trách nhiệm về thực Mục
hiện nhiệm vụ, tổ chức
đích
bộ máy, biên chế và tài
chính đối với đơn vị SN
công lập
TT 71/2006/TT-BTC ban
hành ngày 09/08/2006
GV. Đậu Thị Kim Thoa

Tăng cường tính tự chủ, tự
chịu trách nhiệm của đơn vị
trong việc tổ chức, sắp xếp
lại bộ máy, sử dụng lao
động và nguồn lực tài chính
có hiệu quả hơn
Phát huy mọi khả năng nâng
cao chất lượng dịch vụ cung
cấp cho XH
Tăng nguồn thu-> tăng TN
cho người lao động, giảm
trợ cấp của NN

23

kế toán Hành chính sự nghiệp


Đối tượng áp dụng
Tổng Thu sự nghiệp
Mức tự đảm bảo chi phí
hoạt động thường xuyên = Tổng Chi hoạt động thường xuyên
(X)
ĐVSN tự bảo đảm
chi phí
hoạt động
thường xuyên
X > 100%

ĐVSN tự
bảo đảm một phần
chi phí
hoạt động
thường xuyên
10%< X< 100%

ĐVSN do NSNN
bảo đảm toàn bộ
chi phí
hoạt động
thường xuyên
X < 10%

Được vay, huy động vốn, tự chịu trách nhiệm
trả nợ vay
24
GV. Đậu Thị Kim Thoa

kế toán Hành chính sự nghiệp


1.2 CÁC VẤN ĐỀ VỀ KẾ TOÁN ĐƠN VỊ HCSN

Đơn vị HCSN
Đơn vị hành chính

Đơn vị sự nghiệp

Đơn vị kinh tế
Phải cung cấp thông tin KT

Đối tượng sử dụng
thông tin bên trong đơn vị

GV. Đậu Thị Kim Thoa

Đối tượng sử dụng
thông tin bên ngoài đơn vị

25

kế toán Hành chính sự nghiệp


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x