Tải bản đầy đủ

Máy hút vật dùng khí nén

A0

4

A1

2

4

2

PUSH2

PUSH1
PULL
1

4

2


1

3

PUSH1
PULL

3

1

PULL

3

CONTROLLER
1

+24V

2

3

3

3

A1

A0

4
MODE 6

5

6


7
WARNING

MODE 4

8
STOP

4

4

9

10
START
3

0

1

2

3

4

5

6

4

FluidSIM
Out
PLCSIM.EB0

16

12

1

2

3

4

5

6

0V

FluidSIM
In
PLCSIM.AB0
7

13

14

PUSH1

PUSH2

PULL LIGHT6

15

LIGHT4

+24V

FestoDidactic.EzOPC.2

0

11
STOP
MODE
3
3

7

FestoDidactic.EzOPC.2

0V

START

4

4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×