Tải bản đầy đủ

de tai nghien cuu ly thuyet thong ke

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF INDUSTRY

Bài tập lớn: Lý thuyết thống kê
Đề tài thống kê: “ Điều tra tình hình ăn sáng
của sinh viên đại học Công Nghiệp Hà Nội”

 Giáo viên hướng dẫn:

 Lớp:
 Nhóm thực hiện:


TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF INDUSTRY

Bài tập lớn: Lý thuyết thống kê
Đề tài thống kê: “ Điều tra tình hình ăn sáng
của sinh viên đại học Công Nghiệp Hà Nội”

 Giáo viên hướng dẫn:


 Lớp:
 Nhóm thực hiện:
( bảng đánh giá thái độ của các thành viên)

Bảng đánh giá thái độ làm việc của các thành viên dựa trên kết
quả làm việc của các thành viên trong quá trình tham gia và đóng góp
xây dựng đề tài. Để đánh giá một cách khách quan chúng tôi đã dựa
trên các công việc thành viên đã làm và nó thể hiện rõ qua các biên bản
họp nhóm. Nhóm chúng tôi đã thực hiện tổng cộng có 4 biên bản họp
nhóm.


Trường: Đại học Công
Nghiệp Hà Nội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Lớp: …………….

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

BIÊN BẢN HỌP 1
1. Thời gian, địa điểm họp

- Thời gian: ...... giờ, ngày.....tháng....năm..
- Địa điểm:
2. Thành phần tham dự:

- Bao gồm các bạn thành viên trong nhóm thực hiện:..................................................
3. Chủ tọa, thư ký cuộc họp

- Chủ tọa: ....................................................................................................................
- Thư ký:.......................................................................................................................
4. Nội dung cuộc họp.

Buổi họp thảo luận về hai vấn đề chính là: Thứ nhất, chọn đề tài thảo luận cho môn học.
Thứ hai, thiết lập bộ câu hỏi cho đề tài thảo luận..................................................................


5. Diễn biến cuộc họp

Các bạn cùng nhau thảo luận và chọn đề tài. Nhóm đã chọn được đề tài muốn khảo sát đó
là “ điều tra tình hình ăn sáng của sinh viên đại học Công Nghiệp Hà Nội”. Sau đó nhóm lại
thảo luận đưa ra được bộ câu hỏi. Cuối cùng là nhóm trưởng sẽ thực hiện soạn và in câu hỏi
cho các bạn thực hiện điều tra.
Cuộc họp kết thúc vào lúc 17 giờ cùng ngày.
Thư ký

Chủ tọa


Trường Đại học Công nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Hà Nội

VIỆT NAM

Lớp: …………………

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

BIÊN BẢN HỌP 2
6. Thời gian, địa điểm họp

- Thời gian:, ngày....tháng....năm
- Địa điểm:
7. Thành phần tham dự:

- Bao gồm các thành viên sau :.
8. Chủ tọa, thư ký cuộc họp

- Chủ tọa:
- Thư ký:
9. Nội dung cuộc họp.

Buổi họp thảo luận về hai vấn đề chính là:
 Tiến hành khảo sát các bạn sinh viên Đại học Công Nghiệp Hà Nội
10. Diễn biến cuộc họp

Các bạn cùng nhau đi khảo sát từng sinh viên trong khuôn viên trường. Nhóm đã khảo
sát được 110 phiếu điều tra tình hình ăn sáng của sinh viên đại học Công Nghiệp Hà Nội. Sau
đó nhóm tổng kết lại tất cả số phiếu . Cuối cùng là nhóm trưởng sẽ giữ toàn bộ phiếu khảo sát
để phân chia công việc lọc và điền số liệu cho các thành viên còn lại trong nhóm.
Cuộc họp kết thúc vào lúc 16h30 giờ cùng ngày.
Thư ký
Trường Đại học Công nghiệp
Hà Nội

Chủ tọa
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM


Lớp: ……………………

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------BIÊN BẢN HỌP 3

11. Thời gian, địa điểm họp

- Thời gian: , ngày... tháng...năm...20
- Địa điểm: thư viện trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội
12. Thành phần tham dự:

- Bao gồm các thành viên sau :
13. Chủ tọa, thư ký cuộc họp

- Chủ tọa:
- Thư ký:
14. Nội dung cuộc họp.

Buổi họp thảo luận về hai vấn đề chính là:
 Tiến hành lọc số liệu
 Tiến hành điền số liệu
 Tiến hành mã hóa câu hỏi
15. Diễn biến cuộc họp

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ cùng ngày.
Thư ký

Chủ tọa

Trường: Đại học Công nghiệp
Hà Nội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Lớp: …………..

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------BIÊN BẢN HỌP 4


16. Thời gian, địa điểm họp

- Thời gian:, ngày tháng năm
- Địa điểm:
Thành phần tham dự:
- Bao gồm các bạn thành viên trong nhóm thực hiện: Chủ tọa, thư ký cuộc họp
- Chủ tọa:
- Thư ký

17. Nội dung cuộc họp.

Buổi họp thảo luận về hai vấn đề chính là:
 Thứ nhất, vẽ biểu đồ
 Thứ hai, đưa ra giải pháp
18. Diễn biến cuộc họp

…………………….
………………………..
………………………..
Cuộc họp kết thúc vào lúc 17 giờ cùng ngày.
Thư ký

Chủ tọa

LỜI MỞ ĐẦU
I Mục đích nghiên cứu
1.Mục đích chung


Mục đích chung của đề tài này là khảo sát tình trạng ăn sáng của sinh viên
đại học Công Nghiệp nói riêng và các sinh viên của các trường đại học, cao đẳng
nói chung.
2.Mục đích riêng
Đối với đề tài này nhóm chúng tôi sẽ tập trung nghiên cứu với một số mục
đích cơ bản sau:

Sự quan tâm đến bữa sáng của sinh viên Công Nghiệp
Tìm hiểu chung về cách thức ăn sáng của sinh viên hiện nay
Các yếu tố tác động đến yếu tố chọn món ăn sáng
Đưa ra giải pháp với các hành vi dùng bữa sáng của sinh viên

II Đối tượng, thời gian, không gian nghiên cứu
1.

2.

3.

Đối tượng nghiên cứu
Với đề tài này, đối tượng mà chúng tôi hướng tới là các hành vi dùng bữa
sáng của sinh viên Công nghiệp.
Thời gian nghiên cứu
Nhóm đã tổ chức họp nhóm, phân công việc bắt đầu từ ngày 17/3/2018 và
hoàn thành số liệu thống kê kết quả, phân tích kết quả làm tiểu luận ngày
20/5/2018.
Không gian nghiên cứu
Đối với đề tài này, không gian nghiên cứu là 100 sinh viên Đại học Công
nghiệp Hà Nội từ năm nhất đến năm tư, không phân biệt nam, nữ.

III Nội dung nghiên cứu.
Bữa ăn sáng là một bữa ăn chính quan trọng trong ngày, đây là bữa ăn đầu
tiên sau một khoảng thời gian dàu ngưng ăn 10-12 tiếng đồng hồ, từ bữa ăn tối
hôm trước nên cơ thể rất cần được nạp năng lượng. Thông thường, chúng ta hoạt
động nhiều vào buổi sáng nên để bắt đầu một ngày đầy sức sống, cơ thể rất cần
được cung cấp năng lượng và dưỡng chất. Một bữa ăn sáng thích hợp sẽ tạo điều
kiện khởi động cho một ngày mới, nạp năng lượng trong cả một ngày làm việc.
Bỏ qua bữa ăn sáng sẽ dẫn đến hạ đuognừ huyết, giảm khả năng tập trung làm
việc và học tập, khả năng sáng tạo cũng giảm.
Chính vì vậy, chúng tối đã quyết định chọn đề tài “ Tình hình ăn sáng của
sinh viên đại học Công Nghiệp ” để nghiên cứu. Đây cũng chính là mối quan
tâm đối với sinh viên ĐH Công Nghieejo cũng như các nhà cung cấp dịch vụ bởi
thời gian buổi sáng của sinh viên là rất gấp rút, một số sinh viên chưa nhận thức
được vai trò của bữa ăn sáng hay là có nhiều yếu tố tác động đến bữa sáng của
sinh viên.


IV PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Với đề tài : “ Điều tra tình hình ăn sáng của sinh viên đại học Công Nghiệp Hà
Nội”, chúng tôi đã lựa chọn một số phương pháp thống kê đặc trưng để nghiên
cứu. Cụ thể:
+ Phương pháp 1: Thiết kế phiếu điều tra
+ Phương pháp 2: Thu thập thông tin
+ Phương pháp 3: Tổng hợp thông tin
+ Phương pháp 4: Bảng, đồ thị thống kê
+ Phương pháp 5 : Các tham số phân tích thống kê

NỘI DUNG
Chương 1: Tổ chức nghiên cứu
1.Mẫu nghiên cứu
Tổng thể mà chúng tôi nghiên cứu là toàn bộ sinh viên trường Đại học
Công Nghiệp. Tuy nhiên với sự khan hiếm về nhân lực cũng như khả năng tài
chính, nhóm chúng tôi chỉ chọn mẫu ngẫu nhiên 100 sinh viên ĐH Công Nghiệp.
Với mẫu ngẫu nhiên này , nó đã có vai trò to lớn trong quá trình phục cụ chúng
tôi nghiên cứu về đề tài này. Mẫu ngẫu nhiên được chọn trên cơ sở khách quan.

2. Các bước nghiên cứu
Để xây dựng được đề tài này, nhóm chúng tôi đã trải qua các bước nghiên
cứu cụ thể như sau:
1.
Họp nhóm đề cùng nhau tìm kiếm thông tin, xây dựng phiếu điều
tra
2.
Xây dựng phiếu điều tra và bước đầu xác định mẫu nghiên cứu
3.
Tổng hợp, chỉnh sửa bổ sung phiếu điều tra.
4.
Phát phiếu điều tra để thu thập thông tin
5.
Tổng hợp các kết quả thu được từ phiếu điều tra
6.
Xử lý số liệu
7.
Phân tích, đánh giá kết quả nghiên cứu
8.
Thành lập tiểu luận


Chương 2 – Phương pháp nghiên cứu
1.

Thiết kế phiếu điều tra
Phiếu điều tra của nhóm chúng tôi là tập hợp các câu hỏi về hành vi
dùng bữa sáng của sinh viên Công Nghiệp, được sắp xếp theo một thứ tự
nhất định.
Như chúng ta đã biết, có rất nhiều loại phiếu điều tra được sử dụng
để điều tra, thu thập thông tin. Ví dụ như trong cuộc tổng điều tra dân số,
người ta đã xây dựng hai loại phiếu điều tra: phiếu hộ và phiếu cá nhân.
Với đề tài này, nhóm chúng tôi sử dụng loại phiếu điều tra cá nhân.
Về mặt nội dung, chủ yếu kết quả thu thập từ phiếu điều tra là cơ sở
cho việc nghiên cứu, làm rõ đề tài. Do đó, nội dung của phiếu điều tra được
dựa trên cơ sở của mục đích cũng như nội dung nghiên cứu của đề tài. Sau
một thời gian họp nhóm chúng tôi đã thiết kế được một phiếu điều tra gồm
13 câu hỏi phục vụ cho đề tài nghiên cứu và các đáp án được đưa ra với nội
dung chủ yếu xoay quanh vấn đề cần nghiên cứu. Nội dung bảng câu hỏi
cụ thể như sau:
Bảng câu hỏi phỏng vấn

Xin chào các bạn, chúng tôi là sinh viên khoa Quản lý kinh doanh trường đại
học Công nghiệp Hà Nội đang thực hiện đề tài “ điều tra tình hình ăn sáng của
sinh viên đại học Công Nghiệp”. Mong các bạn dành ít thời gian để giúp chúng
tôi hoàn thành bảng câu hỏi này. Xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của bạn!
Trước tiên, bạn vui lòng cho biết các thông tin sau:
Họ và tên:...................................................................................
Bạn là sinh viên khóa mấy:
K9
Giới tính:

 K10

 K11

K12

Nam

Nữ

Nội dung câu hỏi chính:
1.

2.

Bạn nghĩ là có nên ăn sáng không?
Có

 Không

Hãy nêu quan điểm của bạn về những nhận định sau đây:
Rất

Đồng

Trung

Không

Rất


đồng ý ý
Bữa ăn sáng là quan
trọng nhất trong các bữa
ăn.
Bữa ăn sáng giúp
tránh các nguy cơ mắc
bệnh.
Bữa ăn sáng chỉ giúp
cho người ăn không bị
đói.
Bữa ăn sáng giúp bạn
giảm cân.

3.

5.

không
đồng ý

đồng ý

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Bạn có ăn sáng buổi sáng không?
Có

4.

bình

 Không(dừng lại)

Bạn ăn sáng nhằm mục đích gì?
 Không bị bỏ đói
 Ngẫu hứng
 Đảm bảo sức khỏe
 Khác
Hãy cho biết mức độ mức độ quan tâm đến các yếu tố sau:
Yếu tố

Ít
quan
tâm
2

Bình
thường

Quan
tâm

Yếu tố hợp khẩu vị

Không
quan
tâm
1

3

4

Rất
quan
tâm
5

Giá cả

1

2

3

4

5

Yếu tố dinh dưỡng trong món
ăn
Chất lượng vệ sinh an toàn
thực phẩm
Cách phục vụ của người bán

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5


Bạn thường ăn sáng ở đâu?
 Nhà
 Mua đem vào lớp

6.

 Quán ăn/ cửa hàng
 khác

Yếu tố nào tác động đến việc mua đồ ăn sáng của bạn?

7.

 Sở thích

Chất lượng đồ ăn

Nơi bán thuận tiện

Yếu tố khác

Bạn có nhận xét gì về chất lượng phục vụ bữa ăn sáng?
Không tốt Tương đối tốt
Bình thường
Tốt
Bạn thường ăn món gì?

8.
9.

 Bánh mì/ bánh bao

 Mì tôm

 Bún/Phở

 Sữa

 Xôi

 Khác

Bữa ăn sáng của bạn khoảng bao nhiêu tiền?
 <15k
 15k
Bạn có hài lòng với bữa ăn sáng không?

10.
11.

Rất tốt

 >15k

 Không hài lòng
 Bình thường
 Hài lòng
 Rất hài lòng
12.

Bạn có thường xuyên thay đổi bữa sáng không?
 Rất thường xuyên

 Thỉnh thoảng

 Thường xuyên

 Hiếm khi

 Không bao giờ
13.

Vì sao bạn lại thay đổi bữa sáng?
 Hợp khẩu vị

 Chất lượng dinh dưỡng

 Sự tiện lợi

 Yếu tố khác

 Cảm ơn sự đóng góp của bạn. Chúc bạn thành công trong cuộc sống.


Về mặt hình thức, phiếu điều tra được xây dựng với hình thức 100% câu hỏi
đóng. Chúng là những câu hỏi có sẵn các câu trả lời. Sinh viên tùy theo dạng câu
hỏi mà chọn một hay nhiều đáp án. Hình thức này rất dễ dàng để cho các bạn sinh
viên lựa chọn cũng như hỗ trợ cho việc tổng hợp kết quả nghiên cứu. Trong phiếu
điều tra chúng tôi cũng kết hợp nhiều thang đo khác nhau, thang đo định danh,
thang đo thứ bậc và thang đo khoảng.
2.

Thu thập thông tin

Để thu thập thông tin phiếu điều tra thống kê, người ta có thể sử dụng nhiều
phương pháp điều tra khác nhau như phương pháp đăng kí trực tiếp hay phương
pháp phỏng vấn gián tiếp. Nhóm chúng tôi lựa chọn phương pháp đăng kí trực
tiếp, chúng tối sẽ gặp đối tượng khảo sát và yêu cầu nhờ họ trả lời bảng hỏi cho
mình. Cách này mất thời gian và công sức hơn, tuy nhiên có thể thấy hiệu quả tức
thì với số lượng bảng hỏi được trả lời khá nhiều và nguồn dữ liêu thu được
thường có độ tin cậy cao hơn.

3.Bảng, Đồ thị thống kê
Sau khi tổng hợp các số liệu thống kê, muốn phát huy tác dụng của nó đối
với giai đoạn phân tích thống kê, cần thiết phải trình bày kết quả tổng hợp theo
một hình thức thuận lợi nhất cho việc sử dụng sau này. Các hình thức đó chính là
bảng thống kê và đồ thị thống kê.
Bảng thống kê
Bảng thống kê là một hình thức trình bày các số kiêu thống kê một các có hệ
thống, hợp ly và rõ ràng nhằm nêu lên các đặc trưng về mặt lượng của hiện
tượng. Ở đề tài này, nhóm chúng tôi đã sử dụng rất nhiều bảng thống kê nhằm
mục đích chủ yếu là phục vụ đề tài.
3.2 Đồ thị thống kê
3.1

Đồ thị thống kê là các hình vẽ hoặc đường nét hình học dùng để miêu tả có
tính chất quy ước các tài liệu thống kê. Khác với các bảng thống kê chỉ dùng con
số, các đồ thị thống kê sử dụng kết hợp các hình vẽ đường nét và màu sắc để trình
bày và phân tích các đặc điểm số lượng của hiện tượng. Vì vậy, người đọc không
cần mất nhiều công đọc con số mà vẫn nhận thức được vấn đề chủ yếu một cách
dễ dàng, nhanh chóng.
Dựa trên các ưu điểm của đồ thị thống kê, chúng tôi đã sử dụng linh hoạt và
đa dạng các loại đồ thị thống kê để làm rõ đề tài nghiên cứu.


Chương 3: Kết quả nghiên cứu
Chương này sẽ trình bày các kết quả nghiên cứu, bao gồm những nội dung sau:Hành vi dùng bữa ăn sáng của sinh viên
Nhận thức của các bạn về tầm quan trọng của bữa ăn sáng

I/ Hành vi dùng bữa sáng của sinh viên:


Nhận thức nhu cầu

Qua cuộc phỏng vấn về hành vi dùng bữa sáng của sinh viên, số liệu được thu thập
về mục đích dùng bữa sáng của các bạn như sau:
Bảng 1:
Frequen
cy
1
20
2
9
Valid 3
59
4
2
Total
90

4.MDAS
Percen
Valid
Cumulative
t
Percent
Percent
22.2
22.2
22.2
10.0
10.0
32.2
65.6
65.6
97.8
2.2
2.2
100.0
100.0
100.0

Từ kết quả được thể hiện ở biểu đồ trên, ta thấy đa phần sinh viên ăn sáng là để
đảm bảo sức khỏe và tỉ lệ này chiếm 65.6% ; 22% là mục đích không bị bỏ đói; 10% là
ngẫu hứng và 2.2% là mục đích khác. Có thể nói đa số các bạn sinh viên đã nhận thức
được tầm quan trọng của bữa ăn sáng và một số lượng học sinh vừa phải nhận thấy việc
không cảm thấy đói trong khi học tập là một điều quan trọng nhất.
Đánh giá các phương án:
Mức độ quan tâm đến các yếu tố về bữa ăn sáng
Yếu tố hợp khẩu vị: Hợp khẩu vị là yếu tố quan trọng đối với người tiêu dùng bởi khi
mua, họ muốn món ăn đó phải ngon, chất lượng và đặc biệt là hợp khẩu vị của mình.
Kết quả nghiên cứu có 22.2% sinh viên rất quan tâm đến yếu tố hợp khẩu vị và có
48.9% sinh viên quan tâm yếu tố này. Qua đó thấy các bạn sinh viên rất chú trọng đến
yếu tố hợp khẩu vị khi dùng bữa ăn sáng, hầu hết tất cả các bạn đểu quan tâm.-


Frequen
cy
1
4
2
7
3
15
Valid
4
44
5
20
Total
90

-

5.1YTKV
Percen
Valid
Cumulative
t
Percent
Percent
4.4
4.4
4.4
7.8
7.8
12.2
16.7
16.7
28.9
48.9
48.9
77.8
22.2
22.2
100.0
100.0
100.0

Giá cả: Đây cũng là yếu tố mà sinh phải quan tâm khi dùng bữa ăn sáng. Qua kết quả
nghiên cứu, thấy 34.4% sinh viên quan tâm đến yếu tố này và 38.9% sinh viên có suy
nghĩ bình thường về yếu tố giá cả. Ngoài ra, chỉ 4,4% là không quan tâm đến giá cả và
7.8% sinh viên ít quan tâm đến giá cả. Do vậy, những người phục vụ món ăn cấn phải
biết được sự quan tâm của sinh viên về yếu tố này để có thể đưa ra mức giá phù hợp với
các bạn sinh viên đồng thời đảm bảo được những yếu tố khác mà các bạn sinh quan
tâm.

Frequen
cy
1
4
2
7
3
35
Valid
4
31
5
13
Total
90

-

5.2GC
Percen
Valid
Cumulative
t
Percent
Percent
4.4
4.4
4.4
7.8
7.8
12.2
38.9
38.9
51.1
34.4
34.4
85.6
14.4
14.4
100.0
100.0
100.0

Yếu tố dinh dưỡng trong món ăn: Dinh dưỡng là nguồn cung cấp năng lượng cho cơ thể
hoạt động nhất là thật cần thiết để cung cấp dưỡng chất vào buổi sáng. Kết quả dưới đây


cho thấy, 2.2% ý kiến không quan tâm, 12.2% ít quan tâm, 18.9% là bình thường,
42.2% là quan tâm và 24.4% là rất quan tâm. Xét mức độ dinh dưỡng cho bữa sáng thì
mức độ quan tâm của các bạn sinh là cao, cho thấy tầm quan trọng của bữa ăn sáng.

5.3YTDD
Frequen Percent
Valid
Cumulative
cy
Percent
Percent
1
2
2.2
2.2
2.2
2
11
12.2
12.2
14.4
3
17
18.9
18.9
33.3
Valid
4
38
42.2
42.2
75.6
5
22
24.4
24.4
100.0
Total
90
100.0
100.0
-

Chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm: Đối với một bữa ăn sáng của sinh viên thì yếu
tố vệ sinh an toàn thực phẩm được sinh viên rất quan tâm, chiếm 86.7% cho sự quan
tâm và rất quan tâm trong tổng số phần trăm về mức độ quan tâm về yếu tố hợp vệ sinh.
Chỉ 4.4% sinh viên ít quan tâm, 2.2% không quan tâm và 6.7% ý kiến trung hòa.

-

5.4CLVS
Freque Percent
Valid
Cumulative
ncy
Percent
Percent
1
2
2.2
2.2
2.2
Cách
2
4
4.4
4.4
6.7 phục vụ
của
3
6
6.7
6.7
13.3 người bán:
Valid
Số
liệu từ biểu
4
33
36.7
36.7
50.0
đồ
trên cho ta
5
45
50.0
50.0
100.0 có 1.1%
thấy,
Total
90
100.0
100.0
sinh
viên không
quan
tâm đến
cách phục vụ và 10% sinh viên ít quan tâm đến cách phục vụ của người bán,
37.8% sinh viên trung hòa. Tuy nhiên đó chỉ là một tỉ lệ phần trăm không đáng
kể vì có tới 21.1% sinh viên quan tâm về cách phục vị người bán, cộng thêm
30% sinh viên quan tâm. Do đó, để đáp ứng yêu cấu của các bạn sinh viên thì


cách phục vụ cũng là yếu tố tác động đến việc lựa chọn món ăn cho bữa sáng của
sinh viên

Frequen
cy
1
1
2
9
3
34
Valid
4
27
5
19
Total
90


-

5.5.CPV
Percen
Valid
Cumulative
t
Percent
Percent
1.1
1.1
1.1
10.0
10.0
11.1
37.8
37.8
48.9
30.0
30.0
78.9
21.1
21.1
100.0
100.0
100.0

Quyết định mua
Nơi sinh viên thường dùng bữa sáng: Đa phần các bạn sinh dung bữa ăn sáng ở nhà. Tỷ
lệ này chiếm 54.4% và kể đến có 24.4% ăn ở quán hay cửa hàng, 18.9% các bạn mua
đem vào lớp. Từ kết quả cho thấy các bạn sinh viên thích dùng bữa sang ở nhà hơn là
những nơi khác.

Frequen
cy
1
49
2
22
Valid 3
17
4
2
Total
90

-

6.BASOD
Percen
Valid
Cumulative
t
Percent
Percent
54.4
54.4
54.4
24.4
24.4
78.9
18.9
18.9
97.8
2.2
2.2
100.0
100.0
100.0

Yếu tố tác động đến quyết định mua cho bữa sáng

Yếu tố tác động đến quyết định mua cao nhất là sở thích, chiếm 35.6%, tiếp
theo là yếu tố khác là 25.6%, nơi bán thuận tiện cũng là yếu tố tác động mạnh đến quyết
định mua của các bạn, chiếm 24.4%, kế đến là tác động bởi yếu tố chất lượng bữa ăn,
chiếm 14.4%. Vì đây là nhu cầu của mỗi cá nhân nên tùy thuộc vào sở thích, thu nhập


mà người tiêu dùng quyết định mua,các yếu tố khác ( bạn bè, người thân…) cũng ảnh
hưởng đến quyết định mua đồ ăn sáng một cách tương đối.
7.YTT?
Frequenc Percent
Valid
Cumulative
y
Percent
Percent
1
32
35.6
35.6
35.6
2
13
14.4
14.4
50.0
Valid 3
22
24.4
24.4
74.4
4
23
25.6
25.6
100.0
Total
90
100.0
100.0
-

Mức nhận xét về nơi phục vụ bữa ăn sáng: Đánh giá về cách phục vụ ở nơi phục vụ
bữa ăn sáng, ta thấy rằng: 0% bạn sinh viên nhận xét rất tốt, 13.3% sinh viên có
nhận xét là tốt, 64.4% bạn nhận xét là bình thường, 20% sinh viên cho rằng tương
đối tốt và có 2.2% bạn sinh viên nhân xét là không tốt.
8.CLPV
Frequenc Percent
Valid
Cumulative
y
Percent
Percent
1
2
2.2
2.2
2.2
2
18
20.0
20.0
22.2
Valid 3
58
64.4
64.4
86.7
4
12
13.3
13.3
100.0
Total
90
100.0
100.0Đánh giá mức độ hài lòng về bữa ăn sáng

Thái độ của sinh viên hài lòng về bữa ăn sáng là rất cao (43%), và số
sinh viên cảm nhận bình thường chiếm 55% và không có học sinh nào không hài
lòng về bữa ăn.Tuy nhiên, từ nhận định chung của các bạn sinh viên về mức độ hài
lòng sau khi dùng bữa ăn sáng thể hiện việc đáp ứng yêu cầu của các bạn từ những
người phục vụ bữa ăn sáng là tương đối đảm bảo. Để người tiêu dùng luôn có thái
độ hài lòng về bũa ăn sáng thì những người bán hàng, phục vụ cho bữa ăn sáng cần
phải cải thiện hơn về mọi mặt để đáp ứng kịp thời nhu cầu của sinh viên.
Nhận thức của các bạn về tầm quan trọng của bữa ăn sáng

Việc nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của bữa ăn sáng sẽ đo lường được sự quan tâm
của các bạn sinh viên về dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, bởi thấy được sự cần thiết về
dưỡng chất cung cấp cho bữa ăn sáng, các bạn mới có thể phản ánh đúng nghĩa về một bữa
ăn.

2.1BSQT
Frequenc Percent
Valid
Cumulative
y
Percent
Percent
1
61
67.8
67.8
67.8
2
24
26.7
26.7
94.4
Valid 3
2
2.2
2.2
96.7
5
3
3.3
3.3
100.0
Total
90
100.0
100.0

Từ những số liệu thu thập được, ta thấy có 3.3% sinh viên rất không đồng ý bữa
ăn sáng là quan trọng nhất. Và với phát biểu bữa ăn sáng chỉ giúp người ăn không bị đói
thì có 0% ý kiến, 2.2% ý kiến trung hòa, 26.7% các bạn sinh viên đồng ý và 67.8% ý
kiến rất đồng ý, đó là một con số rất cao mà các bạn còn thiếu thông tin về tầm quan
trọng của bữa ăn sáng. Tuy nhiên, căn cứ vào số liệu trên biểu đồ thì đa phần các bạn
sinh viên có nhận định đúng về một bữa ăn sáng.
Để đo lường chính xác mức độ quan tâm của các bạn sinh viên về dinh dưỡng cần
thiết cho bữa ăn sáng, cần phải xét đến yếu tố dinh dưỡng có làm thay đổi hành vi dùng
bữa sáng của các bạn hay không.
Ta có thể thấy, các bạn sinh viên thường xuyên thay đổi món ăn sáng chiếm 46%
và 13% rất thường xuyên. Đây là một con số khá cao trong tổng. Vậy lí do mà các bạn
sinh viên muốn thay đổi món ăn sáng là gì?

Valid

1
2

13.VSBT?
Frequenc Percent
y
41
45.6
21
23.3

Valid
Cumulative
Percent
Percent
46.1
46.1
23.6
69.7


3
4
Total
Missin
System
g
Total

10
17
89

11.1
18.9
98.9

1

1.1

90

100.0

11.2
19.1
100.0

80.9
100.0

Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 46.1% các bạn thay đổi bữa ăn sáng là do muốn
thay đổi khẩu vị bữa ăn, 23.6% do ảnh hưởng của yếu tố giá trị dinh dưỡng, 11.2% là
yếu tố của sự tiện lợi, 19.1% cho các yếu tố khác. Như vậy, giá trị dinh dưỡng cũng ảnh
hưởng khá lớn đến việc thay đổi và lựa chọn món ăn cho bữa sáng của các bạn sinh
viên. Điều này chứng tỏ sinh viên có quan tâm đến dinh dưỡng trong bữa ăn, nhưng
mức độ quan tâm của các bạn chưa cao.Điều mà các bạn chú trọng nhất là hợp khẩ u vị
và sự tiện lợi cho một bữa ăn sáng.

Chương 4: Kết luận và giải pháp
1. Kết luận

Mục đích chính của việc nghiên cứu là tìm hiểu các yếu tố tác động đến việc lựa
chọn món ăn cho bữa sáng của sinh viên và đo lường mức độ quan tâm của các bạn sinh
viên về dinh dưỡng cần thiết cho bữa ăn sáng.
Qua nghiên cứu cho thấy, việc dùng bữa ăn sáng của sinh viên ĐH Công Nghiệp Hà
Nội để đảm bảo sức khỏe là 65.6%, đây là một tỷ lệ khá cao. Chứng tỏ hầu hết sinh viên
Công Nghiệp đã nhận thức về tầm quan trọng của bữa ăn sáng và tỷ lệ các bạn ăn sáng
khá cao.
Đánh giá về việc lựa chọn bữa ăn sáng, các bạn sinh viên quan tâm nhiều đến yếu tố
hợp khẩu vị và giá cả. Tiêu chí được quan tâm nhất là yếu tố hợp khẩu vị, chiếm 44%.
Các yếu tố về dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm, cách phục vụ cũng được quan
tâm nhưng ở mức độ thấp hơn.
Kết quả nghiên cứu cho thấy, chiếm cao nhất là sinh viên dùng bữa ăn sáng ở
nhà ( có 55%), kế đến là quán/ cửa hàng ( 24%). Yếu tố tác động đến quyết định mua là
do giá thấp, sở thích, sự thuận tiện về nơi bán và chất lượng của bữa ăn.
Đa phần các bạn nhận xét chất lượng món ăn và phục vụ món ăn là tốt.
2. Giải pháp


Mặc dù tỷ lệ sinh viên ĐH Công Nghiệp Hà Nội ăn bữa sáng khá cao song bên cạnh đó
vẫn còn một phần sinh viên chưa nhận thức được vấn đề này. Để khắc phục tình trạng
này, nhóm chúng tôi đưa ra một số giải pháp góp ý giúp giải quyết vấn đề này:


Tuyên truyền về tầm quan trọng của bữa ăn sáng đến cho sinh viên và khuyên
các bạnTổ chức cuộc thi tìm hiểu thông tin về bữa ăn sáng tạo điều kiên và khích lệ sinh
viên tham gia cũng như tìm hiểu vấn đề nàyTạo một phong trào ăn buổi sángNgoài ra các cửa hàng ăn có thể đa dạng món ăn vào buổi sáng để giúp sinh viên
có thể ấn tượng và hứng thú hơn về việc ăn sángMỗi cá nhân nên thiết lập và xây dựng cho mình một thực đơn bữa ăn giúp mình
không nhàm chán.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×