Tải bản đầy đủ

DANH MUC SACH THƯ VIỆN TRƯỜNG TIEU HOC

PHÒNG GD&ĐT VIỆT TRÌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH ĐÌNH
Số:

/THGTS –TV

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
Thanh Đình , ngày

tháng 9 năm 2018.

THƯ MỤC GIỚI THIỆU SÁCH THAM KHẢO MÔN TIẾNG VIỆT CẤP TIỂU HỌC
THƯ VIỆN TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH ĐÌNH

Tiếng việt ta vốn giàu và đẹp. Đối với mỗi người Việt Nam thì không có một ngôn
ngữ nào khác hay và đẹp hơn tiếng mẹ đẻ của mình. Việc đưa tiếng việt vào
chương trình giáo dục đã được nhà nước ta chú trọng ngay từ những ngày đầu
độc lập. Giữ gìn ngôn ngữ dân tộc cũng là một cách thể hiện lòng yêu nước của

mỗi người.
LỜI NÓI ĐẦU
Các bạn thân mến!
Tiếng việt ta vốn giàu và đẹp. Đối với mỗi người Việt Nam thì không có một ngôn ngữ
nào khác hay và đẹp hơn tiếng mẹ đẻ của mình. Việc đưa tiếng việt vào chương trình
giáo dục đã được nhà nước ta chú trọng ngay từ những ngày đầu độc lập. Giữ gìn ngôn
ngữ dân tộc cũng là một cách thể hiện lòng yêu nước của mỗi người.
Ngày nay, Việt ngữ học đã trở thành một ngành học độc lập, và đã khẳng đinh được vị
trí học thuật cao và giá trị xã hội to lớn trong đời sống khoa học và văn hoá Việt Nam.
Nó đã được dạy như một môn học độc lập trong trường phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12,
vừa được coi là môn học đối tượng, vừa được ý thức như một môn học công cụ, học
sinh phải nắm thành thạo để học tốt các môn học khác. Việc dạy và học môn tiếng việt
ở cấp tiểu học lại càng quan trọng hơn hết bởi lẽ đây là cấp học đầu tiên làm quen với
môn tiếng việt. Có học tốt môn này từ những lớp đầu thì mới mong có cơ sở để học tốt
nó ở những cấp học sau và học tốt các môn học khác.
Để giúp giáo viên và học sinh thuận lợi hơn trong việc dạy và học môn tiếng việt, thư
viện trường tiểu học Đồng Tiến có chọn lọc và biên soạn cuốn thư mục sách tham khảo
phục vụ việc dạy và học môn tiếng việt ở cấp tiểu học.
Cuốn thư mục này sẽ giới thiệu đến giáo viên và học sinh 20 tài liệu tiêu biểu cần thiết
cho việc dạy và học tốt môn tiếng việt. Thư mục được sắp xếp theo vần chữ cái của tên
tài liệu để thuận lợi cho việc tìm đọc của bạn đọc.
Đây là cuốn thư mục đầu tiên thư viện tôi biên soạn bởi vậy không tránh khỏi những
thiếu sót. Mong rằng bạn đọc sẽ có những đóng góp, bổ sung kịp thời để thư viện có thể
hoàn thiện hơn trong những cuốn thư mục tiếp theo.
Thư viện xin chân thành cảm ơn!
THƯ VIỆN TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH ĐÌNH


STT

01

02

03

04

05


SĐKCB

MÔ TẢ, TÓM TẮT, DẪN GIẢI
* Mô tả:
Bài tập nâng cao Tiếng việt 2 tập 1/ Vũ Khắc Tuân.- TP. Hồ Chí
Minh.: ĐHQG TPHCM, 2008.- 123tr.; 24cm.
* Tóm tắt:
Sách giúp học sinh lớp 2 thực hành luyện tập Tiếng việt ở mức
nâng cao. Sách được biên soạn chủ yếu theo phương pháp gợi
mở, nêu các vấn đề có đưa các ví dụ minh họa. Từng bài học,
từng bài tập được trình bày theo 3 nội dung: Đề bài, Hướng dẫn,
Thực hành.
* Mô tả:
Bài tập nâng cao Tiếng việt 2 tập 2/ Vũ Khắc Tuân.- TP. Hồ Chí
Minh.: ĐHQG TPHCM, 2008.- 128tr.; 24cm.
* Tóm tắt:
Sách giúp học sinh lớp 2 thực hành luyện tập Tiếng việt ở mức
nâng cao. Sách được biên soạn chủ yếu theo phương pháp gợi
mở, nêu các vấn đề có đưa các ví dụ minh họa. Từng bài học,
từng bài tập được trình bày theo 3 nội dung: Đề bài, Hướng dẫn,
Thực hành.
* Mô tả:
166 bài văn chọn lọc 5/ Vũ Khắc Tuân.- TP. Hồ Chí Minh:
ĐHQGTPHCM, 2009.- 147tr.; 24cm.
* Tóm tắt:
Gồm 162 đề và bài làm văn tham khảo cho học sinh lớp 5. Nội
dung bám sát chương trình tiếng việt 5. Là tài liệu tham khảo
giúp học sinh lớp 5 có thêm kiến thức cho phân môn tập làm văn.
* Mô tả tài liệu:
Đánh giá kết quả học tiếng việt 2 / Nguyễn Trại.- H.: Giáo dục,
1998.- 499tr.; 20cm.
* Tóm tắt:
Sách gồm đề bài theo thứ tự tuần học trong sách giáo khoa tiếng
việt 2. Mỗi tuần 2 đề: Tập đọc, chính tả, luyện từ và câu. Sau
cùng là phần hướng dẫn giải.
* Dẫn giải:
Cuốn sách giúp học sinh tự đánh giá mức độ hiểu và kỹ năng thực
hành các bài học trên lớp về môn tiếng việt 2. Từ đó giúp các em
điều chỉnh việc học đạt hiệu quả cao hơn.
* Mô tả tài liệu:
Hỏi đáp về dạy học tiếng việt 3/ Nguyễn Minh Thuyết.- H.: Giáo
dục, 2006.- 240tr.; 20cm.
* Tóm tắt:
Sách trả lời các câu hỏi mà giáo viên, cán bộ chỉ đạo chuyên môn


06

07

08

ở một số địa phương, và các vị có con em học lớp 3 gửi về nhà
xuất bản Giáo dục và tác giả sách tiếng việt 3 trong 3 năm dạy
thử nghiệm và trong đợt tập huấn thay sách. Các câu hỏi và trả lời
xoay quanh nội dung về những vấn đề khó khăn trong việc dạy và
học chương trình tiếng việt 3.
*Dẫn giải:
Cuốn sách giúp thầy cô và các bậc phụ huynh nắm vững những
đổi mới về nội dung, phương pháp dạy học, phương pháp kiểm
tra, đánh giá trong môn tiếng việt 3 chương trình mới.
* Mô tả tài liệu:
Nâng cao tiếng việt 5/ Tạ Thanh Sơn.- Tp. Hồ Chí Minh: NXB
Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2006.- 191tr.; 24cm.
* Tóm tắt:
Cuốn sách gồm 3 phần: luyện từ và câu, mở rộng vốn từ, một số
kiến thức ngữ pháp tương ứng với chương trình trong sách giáo
khoa. Các bài tập ở dạng nâng cao.
*Dẫn giải:
Cuốn sách giúp học sinh tự học ở nhà. Việc hướng dẫn các bài
học, bài tập khá tường minh, cụ thể nên dễ dàng cho học sinh tự
học. Đây là tài liệu nhằm bồi dưỡng, nâng cao vốn từ ngữ, cách
nói và viết, hiểu, cảm thụ văn, tiếng việt cho học sinh lớp 5,
* Mô tả tài liệu:
75 bài Tiếng việt 3 nâng cao/ Lê Phương Nga.- H.: Giáo dục,
2007.- 236tr.; 20cm.
* Tóm tắt:
Sách gồm 3 phần: Chính tả, luyện từ và câu, tập làm văn. Mỗi
phần có 2 mục lớn: lý thuyết, bài tập và phần hướng dẫn giải. Nội
dung được sắp xếp tương ứng với chương trình trong sách giáo
khoa tiếng việt 3.
* Dẫn giải:
Sách tập hợp các dạng bài tập tiếng việt nâng cao phong phú, đa
dạng giúp học sinh củng cố, mở rộng kiến thức thuộc phạm vi
chương trình tiếng việt 3. Sách phục vụ học sinh trong quá trìng
học tập, giúp giáo viên trong công tác giảng dạy, giúp phụ huynh
hướng dẫn con em học ở nhà.
* Mô tả tài liệu:
Tiếng việt nâng cao tiểu học 2/ Trần Đức Niềm.- Đà Nẵng: NXB
Đà Nẵng, 2005.- 120tr.; 20 cm.
* Tóm tắt:
Sách gồm 2 phần: Phần I: Hệ thống các bài tập cơ bản và nâng
cao.
Phần 2: Gợi ý giải bài tập.
* Dẫn giải:
Sách tiếng việt nâng cao tiểu học 2 giúp học sinh có thể tiếp nhận
chương trình tiếng việt 2 thuận lợi, nắm chắc quy tắc chính tả
tiếng việt, pháp triển vốn từ một cách phong phú và quy luật kết


hợp từ thành câu.
* Mô tả tài liệu:
Tiếng việt nâng cao tiểu học 5/ Lê Phương Nga.- Tp. Hồ Chí
Minh: NXB Tp. Hồ Chí Minh, 2006.- 160tr.; 24 cm.

09

10

11

12

* Tóm tắt:
Sách được cấu tạo gồm 2 phần.: Hệ thống các bài tập cơ bản và
nâng cao và phần hướng dẫn giải. Nội dung kiến thức và bài tập
được sắp xếp tương ứng với chương trình trong sách giáo khoa
tiếng việt 5.
* Dẫn giải:
Sách gồm các bài tập mở rộng, nâng cao qua đó giúp các em học
sinh lớp 5 rèn luyện các kỹ năng thực hành nói, viết tiếng việt từ
đúng đến hay.
* Mô tả tài liệu:
Tiếng việt thực hành 3 tập 1/ Bùi Minh Toán.- H.: Giáo dục,
2007.- 275tr.; 20 cm.
* Tóm tắt:
Sách gồm 2 phần chính được biên soạn đan xen nhau trong từng
chương: I. Giản yếu về lý thuyết.
II. Hệ thống bài tập thực hành.
* Dẫn giải:
Sách tiếng việt thực hành nhằm đáp ứng phần nào nhu cầu dạy và
học môn tiếng việt thực hành trong trường “đại cương”. Sách
biên soạn bám sát chương trình tiếng việt thực hành của Bộ
GD&ĐT ban hành.
* Mô tả tài liệu:
Trò chơi thực hành tiếng việt3/ Trần Mạnh Hưởng.- H.: Giáo dục,
2007.- 109tr.; 24 cm.
* Tóm tắt:
Trò chơi gắn với nội dung bài học phân môn: tập đọc, kể chuyện,
chính tả, luyện từ và câu, tập làm văn. Các trò chơi được trình
bày gồm 3 phần: mục đích, chuẩn bị và tiến hành.
* Dẫn giải:
Cuốn sách gồm một số trò chơi trong môn tiếng việt 3 nhằm tạo
điều kiện cho học sinh tích cực tham gia vào hoạt động thực hành
rèn luyện kỹ năng đọc, viết, nghe, nói. Đồng thời tiếp thu kiến
thức một cách tự giác và hứng thú. Trò chơi giúp học sinh phát
triển trí tuệ, thể lực, nhân cách. Giúp việc học tiếng việt đạt hiệu
quả cao.
* Mô tả:
Ôn luyện Tiếng Việt 4/ Trần Mạnh Hưởng, Nguyễn Trí.- H.: Giáo
dục, 2008.- 159tr,; 24cm.
* Tóm tắt:
Sách giúp học sinh lớp 4 ngoài thực hành rèn luyện 2 kỹ năng cơ
bản là nói và viết còn trang bị cho các em các kiến thức ban đầu


13

về các loại văn bản thường sử dụng trong giao tiếp như: Văn kể
chuyện, văn miêu tả, Các loại văn bản khác (viết thư, trao đổi ý
kiến với người thân, giới thiệu hoạt động của địa phương, tóm tắt
ý kiến, điền vào giấy tờ in sẵn…)
* Mô tả:
Tập làm văn 2/ Nguyễn Trí, Nguyễn Trọng Hoàn.- TP. Hồ Chí
minh: ĐHQG TPHCM, 2008.- 100tr.; 24cm.
* Tóm tắt:
Sách góp phần rèn luyện kỹ năng và thao tác thực hành của phân
môn tập làm văn. Cuốn sách nêu ra các tình huống thực hành hết
sức gần gũi giúp các em hình thành một phương pháp học tập chủ
động, tích cực và sáng tạo.
Cán bộ thư viện

Lê Hữu TiếnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×