Tải bản đầy đủ

Quản lý bồi dưỡng kỹ năng đánh giá học sinh cho giáo viên tiểu học huyện lâm bình, tỉnh tuyên quang

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

NGUYỄN THÚY PHƯƠNG

QUẢN LÝ BỒI DƯỠNG KỸ
NĂNG
ĐÁNH GIÁ HỌC SINH CHO GIÁO VIÊN TIỂU
HỌC HUYỆN LÂM BÌNH, TỈNH TUYÊN QUANG

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

THÁI NGUYÊN - 2015
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN

http://www.lrc.tnu.edu.vn


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM


NGUYỄN THÚY PHƯƠNG

QUẢN LÝ BỒI DƯỠNG KỸ
NĂNG
ĐÁNH GIÁ HỌC SINH CHO GIÁO VIÊN TIỂU
HỌC HUYỆN LÂM BÌNH, TỈNH TUYÊN QUANG
Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC
Mã số: 60.14.01.14

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Phạm Hồng Quang

THÁI NGUYÊN - 2015
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN

http://www.lrc.tnu.edu.vn


LỜI CAM ĐOAN
Luận văn: “Quản lý bồi dưỡng kỹ năng đánh giá học sinh cho giáo
viên tểu học huyện Lâm Bình, tỉnh tuyên Quang” sử dụng những thông
tn được ghi rõ nguồn gốc, số liệu đã được tổng hợp, xử lí.
Tôi xin cam đoan những số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn
là hoàn toàn trung thực chưa hề được sử dụng và công bố ở bất kỳ
một công trình nghiên cứu nào khác.
Thái Nguyên, ngày 20 tháng 8 năm 2015
Tác giả

Nguyễn Thúy Phương


Số hóa bởi Trung
tâm Học liệu –
ĐHTN
i

http://www.
lrc.tnu.edu.v
n
LỜI CẢM ƠN
Bằng tấm lòng thành kính và tnh cảm chân thành, tác giả bày tỏ sự biết
ơn sâu sắc đến các nhà khoa học, các thầy, cô đã giảng dạy, góp ý, hướng dẫn,
giúp đỡ tác giả trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn.
Đặc biệt tác giả xin được bày tỏ lòng tri ân chân thành sâu sắc nhất đến
PGS.TS. Phạm Hồng Quang, người đã trực tiếp giảng dạy, hướng dẫn, giúp đỡ,
tạo điều kiện cho tác giả trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận văn.
Xin trân trọng cảm ơn các thầy cô Khoa Sau đại học, Khoa Tâm lý giáo
dục, lãnh đạo trường Đại học sư phạm Thái Nguyên, lãnh đạo Sở Giáo Dục và
Đào Tạo tỉnh Tuyên Quang, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lâm Bình, các
trường Tiểu học trên địa bàn huyện Lâm Bình, đồng chí, đồng nghiệp, bạn bè
đã hết lòng hỗ trợ, tạo điều kiện giúp đỡ trong việc học tập, nghiên cứu và
hoàn thành luận văn.
Dù đã hết sức cố gắng song chắc chắn luận văn không tránh khỏi những
thiếu sót, xin được sự chia sẻ và rất mong nhận được những ý kiến đóng
góp quý báu của thầy cô.
Thái Nguyên, ngày 20 tháng 8 năm 2015
Tác giả

Nguyễn Thúy Phương


Số hóa bởi Trung
tâm Học liệu –
ĐHTN
ii

http://www.
lrc.tnu.edu.v
n


MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN ................................................................................................ i
LỜI CẢM ƠN ......................................................................................................ii
MỤC LỤC ..........................................................................................................iii
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT.................................................................iv
DANH MỤC CÁC BẢNG .................................................................................. v
DANH MỤC CÁC HÌNH ..................................................................................vi
MỞ ĐẦU ............................................................................................................. 1
1. Lý do chọn đề tài .............................................................................................
1
2. Mục đích nghiên cứu .......................................................................................
3
3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu.................................................................
3
4. Nhiệm vụ nghiên cứu ......................................................................................
3
5. Giới hạn phạm vi nghiên cứu đề tài ................................................................
4
6. Giả thuyết khoa học .........................................................................................
4
7. Các phương pháp nghiên cứu ..........................................................................
4
8. Cấu trúc luận văn .............................................................................................
5
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG
ĐÁNH GIÁ HỌC SINH THEO THÔNG TƯ 30 CHO GIÁO
VIÊN TIỂU HỌC ................................................................................................ 6
1.1. Sơ lược lịch sử nghiên cứu vấn đề ............................................................... 6
1.1.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới ..................................................... 6
1.1.2. Tình hình nghiên cứu ở Việt Nam ...................................................... 7
1.2. Một số khái niệm công cụ của đề tài ............................................................
9
1.2.1. Khái niệm Quản lý .............................................................................. 9
1.2.2. Khái niệm bồi dưỡng, kỹ năng, kỹ năng đánh giá ............................ 11


1.2.3. Khái niệm đánh giá, đánh giá học sinh tiểu học ............................... 13
1.2.4. Giáo viên tiểu học ............................................................................. 16
1.2.5. Quản lý bồi dưỡng kỹ năng đánh giá học sinh cho giáo viên
tểu học ........................................................................................................
17
1.2.6. Bồi dưỡng kỹ năng đánh giá học sinh cho giáo viên tiểu học .......... 17


Số hóa bởi
Trung tâm Học
liệu – ĐHTN

i

http://w
ww.lrc.tn
u.edu.vn


1.3. Một số vấn đề về đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 30................. 18
1.3.1. Mục đích của đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 30 ............. 18
1.3.2. Nội dung đánh giá học sinh tểu học theo Thông tư 30.................... 18
1.3.3. Cách thức đánh giá học sinh tiểu học ............................................... 19
1.3.4. Nguyên tắc của đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 30 .......... 22
1.4. Một số vấn đề về quản lý bồi dưỡng kỹ năng đánh giá học sinh
theo Thông tư 30 cho giáo viên tiểu học ........................................................... 23
1.4.1. Lập kế hoạch bồi dưỡng.................................................................... 23
1.4.2. Tổ chức hoạt động bồi dưỡng ........................................................... 25
1.4.3. Chỉ đạo triển khai hoạt động bồi dưỡng kỹ năng đánh giá học
sinh theo Thông tư 30 cho giáo viên tiểu học ............................................. 25
1.4.4. Kiểm tra, đánh giá hoạt động bồi dưỡng .......................................... 29
1.4.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý bồi dưỡng kỹ năng đánh
giá học sinh theo Thông tư 30 cho giáo viên tiểu học ................................ 30
Kết luận Chương 1............................................................................................. 31
Chương 2. THỰC TRẠNG VỀ QUẢN LÝ BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG ĐÁNH
GIÁ HỌC SINH THEO THÔNG TƯ 30 CHO GIÁO VIÊN
TIỂU HỌC HUYỆN LÂM BÌNH, TỈNH TUYÊN QUANG .......................... 33
2.1. Tổ chức khảo sát ......................................................................................... 33
2.1.1. Mục đích khảo sát ............................................................................. 33
2.1.2. Nội dung khảo sát ............................................................................. 33
2.1.3. Phương pháp khảo sát .......................................................................
33
2.1.4. Đối tượng khảo sát ............................................................................ 33
2.2. Kết quả khảo sát ......................................................................................... 34
2.2.1. Khái quát về hiện trạng trường, lớp; đội ngũ cán bộ, giáo
viên, học sinh tiểu học huyện Lâm Bình .................................................... 34
2.2.2. Thực trạng về kỹ năng đánh giá học sinh theo Thông tư 30
của giáo viên tiểu học huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang ...................... 35
2.2.3. Thực trạng về quản lý bồi dưỡng kỹ năng đánh giá học sinh
theo Thông tư 30 cho giáo viên tiểu học huyện Lâm Bình, tỉnh
Tuyên Quang ............................................................................................... 47
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu –
ĐHTN

http://www.lrc.tnu.edu.vn

iv


Kết luận chương 2.............................................................................................. 55

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu –
ĐHTN

http://www.lrc.tnu.edu.vn


Chương 3. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG ĐÁNH
GIÁ HỌC SINH THEO THÔNG TƯ 30 CHO GIÁO VIÊN
TIỂU HỌC HUYỆN LÂM BÌNH, TỈNH TUYÊN QUANG ....................... 56
3.1. Nguyên tắc xây dựng biện pháp ................................................................. 56
3.1.1. Nguyên tắc tiếp cận có sự tham gia ..................................................
56
3.1.2. Bồi dưỡng kỹ năng đánh giá học sinh dựa trên vấn đề.....................
57
3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính tích hợp của các biện pháp ......................
58
3.1.4. Đảm bảo tnh đặc thù địa phương .....................................................
58
3.2. Các biện pháp quản lý bồi dưỡng kỹ năng đánh giá học sinh theo
Thông tư 30 cho giáo viên tiểu học huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang ........ 59
3.2.1. Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo
viên về thực hiện đánh giá học sinh theo Thông tư 30 ............................... 59
3.2.2. Biện pháp 2: Lập kế hoạch, xây dựng nội dung bồi dưỡng
dựa trên cơ sở khảo sát nghiên cứu hoạt động bồi dưỡng kỹ năng
đánh giá học sinh theo Thông tư 30 cho giáo viên tiểu học huyện
Lâm Bình..................................................................................................... 61
3.2.3. Biện pháp 3: Đổi mới phương pháp và hình thức bồi dưỡng
theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của đối
tượng
bồi dưỡng ....................................................................................................
66
3.2.4. Biện pháp 4: Xây dựng chế độ hỗ trợ về tài chính, tạo cơ chế
động viên khuyến khích giáo viên tham gia hoạt động bồi dưỡng.............
69
3.2.5. Biện pháp 5: Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm ..................................... 71
3.2.6. Biện pháp 6: Đổi mới kiểm tra đánh giá hoạt động bồi dưỡng ........
72
3.2.7. Mối quan hệ giữa các biện pháp .......................................................
73
3.2.8. Mô hình quản lý đề xuất ...................................................................
75
3.3. Khảo nghiệm tính khả thi của các biện pháp.............................................. 76
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu –
ĐHTN

http://www.lrc.tnu.edu.vn


3.3.1. Mục đích khảo nghiệm......................................................................
76
3.3.2. Nội dung khảo nghiệm ......................................................................
76
3.3.3. Phương pháp khảo nghiệm ...............................................................
76
3.3.4. Kết quả khảo nghiệm ........................................................................
76
Kết luận chương 3.............................................................................................. 80
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ ................................................................. 81
TÀI LIỆU THAM KHẢO............................................................................... 84
PHỤ LỤC
MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA
v

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu –
ĐHTN

http://www.lrc.tnu.edu.vn


DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
GV
Học sinh CBQL

Giáo viên HS
Cán bộ

quản lý
BDTX

Bồi dưỡng thường xuyên

PHHS

Phụ huynh học sinh

HT

Hoàn thành

CHT

Chưa hoàn thành

GDTX-GDDT

Giáo dục Thường xuyên - Giáo dục dân tộc

TN- XH

Tự nhiên - Xã hội

LS-ĐL

Lịch sử - Địa lý

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu –
ĐHTN

4

http://www.lrc.tnu.edu.vn


DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 2.1:

Nhận thức của giáo viên các trường tiểu học huyện Lâm
Bình về mục đích đánh giá học sinh theo Thông tư 30 ............... 36

Bảng 2.2:

Thực trạng về kỹ năng đánh giá học sinh của CBQL, GV
tểu học huyện Lâm Bình ............................................................. 41

Bảng 2.3:

Thực trạng thực hiện đánh giá thường xuyên học sinh theo
Thông tư 30................................................................................... 43

Bảng 2.4:

Kết quả đánh giá học sinh tiểu học huyện Lâm Bình năm học
2014-2015 .................................................................................... 45

Bảng 2.5:

Đánh giá của CBQL, GV các trường tiểu học về lập kế hoạch
bồi dưỡng ........................................................................... 48

Bảng 2.6:

Nhận thức của CBQL, GV về thực hiện nội dung bồi dưỡng
kỹ năng đánh giá học sinh cho giáo viên tiểu học ..................... 50

Bảng 2.7:

Đánh giá thực hiện phương pháp bồi dưỡng kỹ năng đánh
giá học sinh cho giáo viên tểu học .............................................. 51

Bảng 2.8:

Đánh giá công tác tổ chức chỉ đạo, triển khai hoạt động bồi
dưỡng kỹ năng đánh giá học sinh theo Thông tư 30.................... 52

Bảng 3.1:

Kết quả khảo nghiệm CBQL về mức độ cần thiết, tính khả
thi của các biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng năng
lực
đánh giá học sinh cho giáo viên tiểu học ..................................... 77

Bảng 3.2:

Kết quả khảo nghiệm GV về mức độ cần thiết, tính khả thi
của các biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng năng
lực
đánh giá học sinh cho giáo viên tiểu học ..................................... 78

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu –
ĐHTN

5

http://www.lrc.tnu.edu.vn


DANH MỤC CÁC HÌNH
Hình 1.1:

Mô hình quản lý ............................................................................ 10

Hình 1.2:
30

Sơ đồ tổ chức và quản lý bồi dưỡng kỹ năng đánh giá học sinh .......

Hình 2.1.

Các têu chí được sử dụng để đánh giá mức độ hình thành
môn học ......................................................................................... 37

Hình 2.2.
38

Tiêu chí được sử dụng để đánh giá kỹ năng tự phục vụ, tự quản ......

Hình 2.3.
39

Tiêu chí được sử dụng để đánh giá kỹ năng giao tếp, hợp tác..........

Hình 2.4.

Tiêu chí được sử dụng để đánh giá phẩm chất chăm học,
chăm làm ....................................................................................... 39

Hình 2.5.

Phản hồi về tiêu chí đánh giá phẩm chất trung thực, kỷ luật,
đoàn kết .........................................................................................
40

Hình 2.6.

Thống kê các tiêu chí sử dụng đánh giá phẩm chất yêu quê
hương, đất nước.............................................................................
41

Hình 2.7.

Khó khăn của thầy, cô khi thực hiện đánh giá học sinh theo
Thông tư 30.................................................................................... 46

Hình 2.8.

Hiệu quả công tác bồi dưỡng kỹ năng đánh giá học sinh ............. 53

Hình 3.1.

Quan hệ các bên tham gia quá trình bồi dưỡng kỹ năng đánh
giá học sinh ................................................................................... 57

Hình 3.2.

Nguyên tắc tích hợp có tnh định hướng các biện pháp bồi
dưỡng kỹ năng đánh giá học sinh tểu học.................................... 59

Hình 3.3.

Các biện pháp và chu trình quản lý bồi dưỡng kỹ năng đánh
giá học sinh ................................................................................... 74

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu –
ĐHTN

vi

http://www.lrc.tnu.edu.vn


Hình 3.4.

Mô hình quản lý lồng ghép công tác đào tạo thường xuyên
với bồi dưỡng kỹ năng đánh giá học sinh theo Thông tư 30
đề xuất áp dụng cho huyện Lâm Bình .......................................... 75

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu –
ĐHTN

vi

http://www.lrc.tnu.edu.vn


MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Mục tiêu giáo dục ở Việt Nam hiện nay là đào tạo con người mới xã hội
chủ nghĩa, phát triển toàn diện, phù hợp với yêu cầu, điều kiện và hoàn
cảnh của đất nước, cũng như phù hợp với sự phát triển của thời đại, hướng con
người đến chân, thiện, mỹ đồng thời tạo nên động lực cho sự phát triển kinh
tế xã hội. Để đạt được mục tiêu trên, đội ngũ giáo viên phải nâng cao trình
độ chuyên môn, nghiệp vụ, không ngừng đổi mới phương pháp dạy học, kết
hợp với việc đổi mới hoạt động kiểm tra - đánh giá học sinh.
Nghị Quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn
diện giáo dục và đào tạo: Đổi mới căn bản hình thức và phương pháp thi, kiểm
tra và đánh giá kết quả giáo dục, đào tạo, đảm bảo trung thực, khách quan.
Việc thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục, đào tạo cần từng bước theo
các tiêu chí tên tiến được xã hội và công đồng giáo dục thế giới tin cậy và công
nhận. Phối hợp sử dụng kết quả đánh giá trong quá trình học với đánh giá
cuối kỳ, cuối năm học; đánh giá của người dạy với tự đánh giá của người học;
đánh giá của nhà trường với đánh giá của gia đình, xã hội. [19]
Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục bậc tiểu học, Thông tư 30/2014/TTBGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban
hành Quy định đánh giá học sinh tểu học (gọi tắt Thông tư 30) đã quy định mới
về cách đánh giá học sinh, đây là cách tếp cận mới trong đó việc đánh giá học
sinh tểu học sẽ dựa trên ba têu chí: Tiêu chí 1. Hoạt động học tập của học
sinh; Tiêu chí 2. Hình thành và phát triển một số năng lực của học sinh; Tiêu
chí 3. Hình thành và phát triển một số phẩm chất của học sinh.[5]
Việc chuyển từ các tiêu chí đánh giá có tính định lượng sang các tiêu chí
đánh giá định tính là một thách thức cho các trường tiểu học, đặc biệt là đối
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu –
ĐHTN

1

http://www.lrc.tnu.edu.vn


với các trường tểu học ở miền núi, vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn và có
đông học sinh dân tộc thiểu số.

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu –
ĐHTN

1

http://www.lrc.tnu.edu.vn


Trong đánh giá học sinh nói chung, đánh giá học sinh tiểu học nói riêng
thì trách nhiệm của giáo viên là điểm mấu chốt. Tuy nhiên, do đặc thù tâm lý
của lứa tuổi học sinh, đặc thù môn học và nhất là tâm lý lo lắng của phụ huynh
học sinh trước sự đổi mới phương pháp đánh giá học sinh, nên cần có sự
hợp tác của học sinh và phụ huynh học sinh. Vì thế, khuyến khích sự tham gia
của học sinh, phụ huynh học sinh vào quá trình đánh giá nhằm giảm thiểu
áp lực cho giáo viên và tăng cường sự gắn kết giữa gia đình, học sinh và nhà
trường là hết sức cần thiết.
Qua công tác thanh tra, kiểm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT)
tỉnh Tuyên Quang, Phòng GD&ĐT huyện Lâm Bình; báo cáo kết quả thực hiện
đánh giá học sinh theo Thông tư 30 của giáo viên các trường tểu học trên
địa tỉnh Tuyên Quang cho thấy: Kỹ năng đánh giá học sinh theo Thông tư 30
của đội ngũ giáo viên tiểu học còn tồn tại, hạn chế; một số giáo viên còn lúng
túng trong quá trình ghi nhận xét hoặc ghi chưa chính xác, chưa khuyến khích,
động viên được học sinh. Mặt khác, đây cũng là biểu hiện hạn chế của
hướng dẫn thực hiện Thông tư 30 khi áp dụng vào thực tế địa phương.
Cũng thông qua thanh tra, kiểm tra của Sở GD&ĐT về kết quả thực hiện
đánh giá học sinh theo Thông tư 30 đã phát hiện sự không đồng nhất về kết
quả thực hiện Thông tư 30 tại các địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội, hạ tầng,
giáo dục, nguồn lực cán bộ, giáo viên khác nhau và đặc biệt là sự đa dạng của
đối tượng học sinh tiểu học ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn
của tỉnh Tuyên Quang. Việc đánh giá hiện trạng về học sinh, trường lớp và đội
ngũ cán bộ, giáo viên và đối sánh với kết quả thực hiện Thông tư 30 sẽ cho
phép có cái nhìn khách quan về các bất cập trong việc triển khai Thông tư 30 tại
các trường tiểu học. Để làm được điều này cần thiết phải có các nghiên cứu
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu –
ĐHTN

2

http://www.lrc.tnu.edu.vn


về kỹ năng đánh giá học sinh của giáo viên tiểu học tại các địa bàn được xem là
khó khăn nhất của tỉnh Tuyên Quang.

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu –
ĐHTN

2

http://www.lrc.tnu.edu.vn


Công tác bồi dưỡng kỹ năng đánh giá học sinh cho giáo viên tiểu học
còn có hạn chế, kết quả thực hiện chưa đồng đều tại các huyện, thành
phố. Đặc biệt qua công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động bồi dưỡng kỹ năng
đánh giá học sinh cho giáo viên tểu học theo Thông tư 30 tại các huyện vùng
sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, chất lượng giáo viên không đồng đều
còn chưa thật hiệu quả.
Xuất phát từ những lý do trên, tôi lựa chọn đề tài "Quản lý bồi dưỡng
kỹ năng đánh giá học sinh cho giáo viên tiểu học huyện Lâm Bình, tỉnh
Tuyên Quang”.
2. Mục đích nghiên cứu
Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng hoạt động bồi dưỡng kỹ
năng đánh giá học sinh cho giáo viên tểu học huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên
Quang, đề tài đề xuất các biện pháp quản lý bồi dưỡng kỹ năng đánh giá học
sinh theo Thông tư 30 cho giáo viên tiểu học huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên
Quang nhằm nâng cao kỹ năng đánh giá học sinh cho đội ngũ giáo viên, góp
phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo bậc tểu học huyện Lâm Bình,
tỉnh Tuyên Quang.
3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu
- Khách thể nghiên cứu: Kỹ năng đánh giá học sinh theo Thông tư 30
cho giáo viên tiểu học huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.
- Đối tượng nghiên cứu: Quản lý bồi dưỡng kỹ năng đánh giá học sinh
theo Thông tư 30 cho giáo viên tiểu học huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.
4. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Nghiên cứu cơ sở lý luận của bồi dưỡng kỹ năng đánh giá học sinh theo
Thông tư 30 cho giáo viên tiểu học.

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu –
ĐHTN

3

http://www.lrc.tnu.edu.vn


- Khảo sát thực trạng hoạt động bồi dưỡng kỹ năng đánh giá học
sinh theo Thông tư 30 cho giáo viên tiểu học huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên
Quang.
- Đề xuất các biện pháp bồi dưỡng kỹ năng đánh giá học sinh tiểu học
theo Thông tư 30 cho giáo viên tiểu học huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu –
ĐHTN

4

http://www.lrc.tnu.edu.vn


5. Giới hạn phạm vi nghiên cứu đề tài
5.1. Giới hạn về nội dung nghiên cứu
Đề tài tập trung nghiên cứu quản lý bồi dưỡng kỹ năng đánh giá học sinh
theo Thông tư 30 cho giáo viên tiểu học huyện Lâm Bình, Tỉnh Tuyên Quang.
5.2. Giới hạn phạm vi khảo sát
Đề tài tiến hành khảo sát trên 06 trường tiểu học trên địa bàn huyện
Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang trong năm học 2014- 2015: Tiểu học Thổ Bình,
Hồng Quang, Thượng Lâm, Khuân Hà, Xuân Lập, Lăng Can.
6. Giả thuyết khoa học
Kết quả đánh giá học sinh theo Thông tư 30 của giáo viên các trường
Tiểu học huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang trong năm học qua còn có hạn
chế, bất cập, điều này do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân thuộc
về kỹ năng đánh giá học sinh của đội ngũ giáo viên. Nếu nghiên cứu, đề xuất
các biện pháp bồi dưỡng kỹ năng đánh giá học sinh theo Thông tư 30 cho giáo
viên một cách khoa học, phù hợp với điều kiện thực tiễn của các trường, thì sẽ
nâng cao hiệu quả hoạt động đánh giá học sinh, góp phần nâng cao chất lượng
giáo dục và đào tạo bậc tiểu học huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.
7. Các phương pháp nghiên cứu
7.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận
Sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh, hệ thống hóa, khái
quát hoá các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các tài liệu, sách, báo về kỹ
năng đánh giá học sinh, về quản lý bồi dưỡng kỹ năng đánh giá học sinh Thông
tư 30 của giáo viên tiểu học.
7.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn
7.2.1. Phương pháp điều tra bằng bảng
hỏi
Sử dụng bảng hỏi để điều tra trên đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên của

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu –
ĐHTN

5

http://www.lrc.tnu.edu.vn


06 trường tiểu học địa bàn huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang nhằm thu
thập các thông tin về thực trạng công tác quản lý bồi dưỡng kỹ năng đánh giá
học sinh cho giáo viên theo Thông tư 30.

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu –
ĐHTN

6

http://www.lrc.tnu.edu.vn


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×