Tải bản đầy đủ

mác lênin tính chất của các mối quan hệ

Môn: Những nguyên lý cơ bản của chủ
nghĩa Mác - Lênin

TÍNH CHẤT CỦA CÁC MỐI QUAN HỆ

Lớp: ĐH THB K8
Nhóm 2


Tính chất của các mới quan hệ

Tính khách

Tính phổ

Tính đa dạng,

quan

biến


phong phú


Tính khách quan
Sự quy định, tác động, chuyển hóa lẫn nhau giữa sự vật hiện tượng là cái vốn
có của sự vật hiện tượng, chúng tồn tại độc lập, không phụ thuộc vào ý chí
con người

Cho nên: Con người chỉ có thể nhận thức và vận dụng mối quan hệ đó
vào thực tiễn, hoạt động của mình


Ví dụ:

Mối liên hệ giữa các hành tinh trong hệ mặt trời.

Nước chảy đá mòn


Tính phổ biến
- Bất cứ một tồn tại nào cũng là một hệ thống(không tồn tại tách rời và cô
lập) , hơn nữa là một hệ thống mở có những mối liên hệ với hệ thống khác,
tác động qua lại, ràng buộc, phụ thuộc, qui định chuyển hóa và làm biến đổi
lẫn nhau.
- Mối liên hệ biểu hiện cả trong tự nhiên, xã hội và tư duy.


Ví dụ
Trong tự nhiên: Cây sống phải trao đổi chất, quang hợp với môi trường xung quanh nó.

Trong xã hội: con người muốn tồn tại và phát triển phải tham gia vào quá trình sản xuất
vật chất…. Và trong quá trình này con người còn tham gia nhiều hoạt động khác.

Trong tư duy: một ý nghĩ bất chợt cũng liên quan đến hoàn cảnh trước và sau khi nó
xuất hiện.


Tính đa dạng, phong phú
Sự vật khác nhau, hiện tượng khác nhau trong không gian khác nhau và thời
gian khác nhau thì các mối liên hệ biểu hiện khác nhau ( tính chất, vai trò).Do vậy, không thể đồng nhất tính chất và vị trí, vai trò cụ thể của các mối
liên hệ khác nhau đối với mỗi sự vật, hiện tượng nhất định, trong những điều
kiện xác định.


Có nhiều mối liên hệ khác nhau:
Mối liên hệ bên trong – bên ngoài
Mối liên hệ chủ yếu –thứ yếu
Mối liên hệ bản chất – hiện tượng
Mối quan hệ trực tiếp – gián tiếp
Mối quan hệ giữa các sự vật khác nhau
Mối quan hệ giữa các mặt khác nhau của cùng một sự vật


Ví dụ:Quan hệ trực tiếp chúng ta trực tiếp tham gia các hoạt động như: bầu
cử, ứng cử, đi học…

Quan hệ gián tiếp chúng ta phải thông qua khâu trung gian: thực hiện
quyền làm chủ thông qua cơ quan hay người đại diện, máy gặt lúa….


Ví dụ:Mối quan hệ giữa các sự vật khác nhau : mối quan hệ giữa các học viên
trong một lớp.Mối quan hệ giữa các mặt khác nhau của cùng một sự vật: ở thực vật có
quá trình quang hợp lấy CO2 nhả Oxi.


Câu 1: Tính chất của mối quan hệ gồm những:

A. Tính khách quan của các mối liên hệ.
B. Tính phổ biến của các mối liên hệ.
C. Tính đa dạng, phong phú của mối liên hệ.
D. Cả 3 phương án trên đều đúng.


Câu 2: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống:
“ Tính khách quan, tính phổ biến và tính đa dạng, phong
phú là những …… của các mối liên hệ.”

A. Tính chất cơ bản.
B. Tính chất phức tạp.
C. Tính chất đặc trưng.
D. Tính chất trừu tượng.


Câu 3: “ Theo quan điểm biện chứng duy tâm, các mối
liên hệ của các sự vật, hiện tượng của thế giới là có tính
khách quan” quan điểm trên đúng hay sai ?

A. Đúng
B. Sai


Câu 4: Chọn phương án đúng nhất :
A. Tính đa dạng , phong phú của mối liên hệ Quan điểm biện chứng của chủ nghĩa
Mác – Lênin không chỉ khẳng định tính khách quan, tính thời sự của các mối liên hệ
mà còn nhấn mạnh tính phong phú, đa dạng của các mối liên hệ.

B. Tính đa dạng, phong phú của mối liên hệ Quan điểm biện chứng của chủ nghĩa
Mác – Lênin không chỉ khẳng định tính khách quan, tính phổ biến của các mối liên
hệ mà còn nhấn mạnh tính phong phú, đa dạng của các mối liên hệ.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×